Tải bản đầy đủ

123doc bai 7 gdcd 10

NhiÖt liÖt chµo mõng
c¸c thÇy c« gi¸o,
Th©n mÕn chµo c¸c
em !

16/11/2009

Nguyễn Thị Nga – Trường THPT Tiên Yên


Kiểm tra bài cũ
* KN phủ định: PĐ là sự xoá bỏ sự tồn tại của một sự
vật, hiện tợng nào đó.
* Phủ định siêu hình: Là sự PĐ đợc diễn ra do sự can
thiệp, sự tác động từ bên ngoài, cản trở hoặc xoá bỏ sự
tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật.
* Phủ định biện chứng: Là sự PĐ đợc diễn ra do sự phát
triển của bản thân sự vật và hiện tợng, có kế thừa
những yếu tố tích cực của sự vật và hiện tợng cũ để
phát triển sự vật và hiện tợng mới.


* Ví dụ về PĐBC: Chế độ TBCN phủ định chế độ
Phong kiến.
16/11/2009

Nguyn Th Nga Trng THPT Tiờn Yờn


* Hãy xác định câu trả lời đúng nhất trong
các ý kiến sau:
Cái mới theo triết học có nghĩa là:
a. Cái mới lạ hơn so với cái trớc;
b. Cái ra đời sau so với cái ra đời trớc;
c. Cái phức tạp hơn so với cái trớc;
d. Đó
Đó là
là những
những cái
hơn,
hoàn
d.
cái ra
rađời
đờisau
sautiên
tiêntiến
tiến
hơn,
hơn
cáicái
trớc.
hoànthiện
thiện
hơn
trớc.

16/11/2009

Nguyn Th Nga Trng THPT Tiờn YờnBµi 7

(2 tiÕt)

16/11/2009

Nguyễn Thị Nga – Trường THPT Tiên Yên


NỘI DUNG BÀI 7

1. Thế nào là nhận thức ?
2. Thực tiễn là gì ?
3. Vai trò của thực tiễn đối với
nhận thức.

16/11/2009

Nguyễn Thị Nga – Trường THPT Tiên Yên
1. ThÕ nµo lµ nhËn thøc ?
Cã mÊy quan ®iÓm vÒ
nhËn thøc, ®ã lµ nh÷ng
quan ®iÓm nµo ?

16/11/2009

Nguyễn Thị Nga – Trường THPT Tiên Yên


Do bẩm sinh

TH
duy tâm

th
Duy vật
Trớc C.mác

Em cú nhn xột
gỡ v tng quan
im ú ?

Nhn
thc

Khụngda
datrờn
trờnc
c
s khoa
hc. hc
Mỏy
s
khoa
Th duy vật
múc, th ng.
BiệnChứng

16/11/2009

Thần linh mách bảo

Phản ánh: đơn giản

Khụng da
trờn
c
s
Máy móc, thu động
khoa hc.
Bắt nguồn từ thức
tiễn, diễn ra rất
phức tạp .

Nguyn Th Nga Trng THPT Tiờn Yờn


 * Hai giai đoạn của quá trình nhận thức.
Nhận thức cảm tính

16/11/2009

Nhận
Nhận thức
thức lý
lý tính
tính

Nguyễn Thị Nga – Trường THPT Tiên Yên


Hãy quan sát quả cam và cốc đựng nớc.
Chúng
có đặc
Nhờ
vào
đâu
Thế nào là nhận
điểm

về hình

em
biết
đ
ợc
thức cảm tính ?
điềuthức
đó ?bề ngoài ?

16/11/2009

Nguyn Th Nga Trng THPT Tiờn Yờn


 * Hai giai đoạn của quá trình nhận thức.
Nhận thức cảm tính

Nhận thức lý tính

- Là giai đoạn nhận
thức được tạo nên do
sự tiếp xúc trực tiếp
của các cơ quan cảm
giác với sự vật, hiện
tượng, đem lại cho
con người hiểu biết
về các đặc điểm bên
ngoài của chúng.
16/11/2009

Nguyễn Thị Nga – Trường THPT Tiên Yên


M¾t thÞ gi¸c trßn
Tay sóc gi¸c nh½n
Mòi khøu gi¸c th¬m
Lìi

16/11/2009

vÞ gi¸c

ngät

Nguyễn Thị Nga – Trường THPT Tiên Yên


LÊy®o¹n
vÝ dô vÒ
nhËnminh ho¹
C¸c em xem
phim
thøc c¶m tÝnh ?
nhËn thøc c¶m tÝnh vÒ Hoa sen

16/11/2009

Nguyễn Thị Nga – Trường THPT Tiên Yên


16/11/2009

Nguyễn Thị Nga – Trường THPT Tiên Yên


16/11/2009

Nguyễn Thị Nga – Trường THPT Tiên Yên


Hãy quan sát tiếp quả cam và cốc nớc cam .
Tìm hiểuC
Theo các
- Lem
ợnggiai
vitamin
những thuộc
đoạn này nhận thức
Lợng
đờng
cam
bêncủa
trong
đầy đủ về-sự
vật,tính
hiện
của
cam

n
ớc
tợng- ch
a
?
Ăn cam có lợi cho SK
cam
- Vùng đất thích hợp
để trồng cam phát
triển và cho quả cam
to, đẹp, ngon ngọt...

16/11/2009

Nguyn Th Nga Trng THPT Tiờn Yờn


Giai đoạn
nhận thức
Nhận thức
lí tính
Nhận
thứctiếp


theo này dựa
trên
sở và
tính
làcơgiai
thao
tác
nào
?
đoạn nhận thức

nh thế nào ?

- Lợng vitamin C

- Lợng đờng của cam
- Ăn cam có lợi cho SK
- Vùng đất thích hợp
để trồng cam phát
triển và cho quả cam
to, đẹp, ngon ngọt...
16/11/2009

Nguyn Th Nga Trng THPT Tiờn Yờn


VÝ dô

Kim lo¹i: lµ chÊt dÉn ®iÖn,
dÉn nhiÖt, s«i ë nhiÖt ®é
S¾t lµ kim lo¹icao
À
DÉn ®iÖn, dÉn nhiÖt
VËy: do ®©u mµ ta rót ra nhËn xÐt ®ã?

Do c¸c thao t¸c t duy
16/11/2009

Nguyễn Thị Nga – Trường THPT Tiên Yên


 1. * Hai giai đoạn của quá trình nhận thức.
Nhận thức cảm tính

- Là giai đoạn nhận
thức tiếp theo, dựa
trên các tài liệu do
nhận thức cảm tính
đem lại, nhờ các thao
tác của tư duy như
phân tích, so sánh,
tổng hợp, khái quát
hoá,… tìm ra bản chất,
quy luật của sự vật,
hiện tượng.
Nguyễn Thị Nga – Trường THPT Tiên Yên

- Là giai đoạn nhận
thức được tạo nên do
sự tiếp xúc trực tiếp
của các cơ quan cảm
giác với sự vật, hiện
tượng, đem lại cho
con người hiểu biết
về các đặc điểm bên
ngoài của chúng.
16/11/2009

Nhận thức lý tính


LÊy®o¹n
vÝ dô vÒ
nhËnminh ho¹
C¸c em xem
phim
thøc lÝ tÝnh ?
nhËn thøc lÝ tÝnh vÒ Hoa sen

16/11/2009

Nguyễn Thị Nga – Trường THPT Tiên Yên


16/11/2009

Nguyễn Thị Nga – Trường THPT Tiên Yên


16/11/2009

Nguyễn Thị Nga – Trường THPT Tiên Yên


Qua tìm hiểu hai giai
đoạn nhận thức
Em thấy giữa chúng có
điểm nào giống và khác
nhau cơ bản ?

16/11/2009

Nguyn Th Nga Trng THPT Tiờn Yờn


§iÓm gièng nhau.
- §Òu lµ qu¸ tr×nh nhËn thøc vµ cho
hiÓu biÕt vÒ c¸c sù vËt, hiÖn tîng.

16/11/2009

Nguyễn Thị Nga – Trường THPT Tiên Yên


Điểm khác nhau.
Nhn thc cm tớnh

Nhn thc lý tớnh

- NT ở giai đoạn đầu.

- NT ở giai đoạn cao.

- NT trực tiếp của các
cơ quan cảm giác

- NT gián tiếp nhờ
các thao tác của t
duy

- NT cha sâu sắc (đặc
điểm bên ngoài).

- NT sâu sắc (bản
chất, quy luật).

16/11/2009

Nguyn Th Nga Trng THPT Tiờn Yờn


Tõ sù ph©n biÖt trªn
Em h·y cho biÕt
NTCT vµ NTLT cã u,
nhîc ®iÓm g× ?

16/11/2009

Nguyễn Thị Nga – Trường THPT Tiên Yên


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×