Tải bản đầy đủ

Đề thi cuối kỳ môn logic học FTU (2016)

Đề thi môn Logic học (20/12/2016)
K55 FTU (Cô Như)
Câu 1: Cho tam đoạn luận: “Quá nhiều sinh viên sinh viên bị điểm thấp logic học
đại cương. Quá nhiều sinh viên là đoàn viên. Vậy, quá nhiều đoàn viên bị điểm
thấp logic học đại cương”
a. Tam đoạn luận trên đúng hay sai logic? Vì sao?
b. Viết các phán đoán có mối quan hệ trên hình vuông logic với phán đoán tiền
đề nhỏ và xác định giá trị của chúng.
c. Phân chia khái niệm là vị từ của tiền đề nhỏ.
Câu 2:
a. Lập đề cương nghiên cứu khoa học cho đề tài sau: “Phát triển du lịch làng
nghề truyền thống tại Hà Nội”
b. Viết 1 đoạn văn (15 – 20 dòng) về tính cấp thiết của đề tài trênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×