Tải bản đầy đủ

Gioi thieu cac ky thuat chan doan di truyen

DNA tích

di chuy n d

n

c

i

n tr

ng

di chuy n tùy kích th

Phân tách DNA theo kích th

c
Nguyên lý


c, trên m t ch t n n

So sánh v i m t thang kích th

c chu n

Chu n b DNA và ch t n n (gel)
n di DNA cùng thang kích th

c chu n
Ph

Phát quang DNA (v i Ethidium Bromide và tia c c tím)
Phân tích kích th

c DNA

ng pháp

Kích th

c

n DNA

Lo i gel
Th i gian

n di,

n di

n di

t qu
chính xác

n th

phân gi i

Bán

nh l

n ch

ng

Theo c ch t sao DNA
tách r i c a hai m ch DNA g c

Các
u ki n
n thi t

nm i

gi a
Nguyên lý

c nh

t ng h p m ch DNA m i b i enzyme
Phóng

im t

c hi u lên nhi u l n

Chu n b các
Bi n tính DNA, lai

nm i

2 phiên b n / 1 phiên b n

Ph

ng pháp

Nuôi c y / ch n TB phân chia

n di

PCR

Thu ho ch
c nh

n, l p

n

Ph

Nhi m s c th

Có SP/ không có SP

ng pháp

nh l

Kh o sát toàn b b NST
t qu

d ng SP cho các k thu t khác
c hi u nh ng không t ng quát

Ph

m thích h p, 37 ºC

Bình th

ng

n / thêm

n

Bi n tính DNA b i nhi t
ng h p

mc t

FISH

n ch

NH GIEN

Nguyên lý

Gi i thi u các k
thu t ch n oán
nh di truy n

Ph

n DNA

Ph n ng lai
Quan sát, ch p hình và phân tích k t qu
2 tín hi u, úng NST
t ho c thêm tín hi u

t qu

Chuy n ch các tín hi u

n di

c hi u nh ng thi u t ng quát

Nitrocellulose
nh

Ph

CÁC K THU T
DI TRUY N PHÂN T

ng pháp

n ch

NH NHI M S C TH

t th

ng c u trúc trên 10 Kb

nh b ng nhi t / UV

Ph n ng LAI

Southern-Blot

Ph n ng LAI

Nguyên lý

i hu nh quang: toàn b 1 NST

Ghi tín hi u phóng x

Bi n tính DNA

DNA ích có / không

t qu

c DNA ích (so v i chu n)

Ph

nh l

Chuy n
t qu

d ng ch t phóng x

Nh FISH

ng pháp

Nhu m toàn b m t NST

thu t c ng k nh

phân gi i th p và bán

i 2 m ch

Bi n tính DNA

ng pháp

CÁC K THU T
DI TRUY N T BÀO

Bi n tính DNA

Kích th

Tách

nm i

ánh d u hu nh quang

Phát hi n và làm hi n hình DNA ích

Chuy n sang màng c

Ph n ng LAI

n m i t ng ng v i vùng c n kh o sát,
ánh d u hu nh quang

t qu

n m i ánh d u phóng x

Nylon

Th t b i

Nguyên t c b sung
Nguyên lý

t gi i h n

c

d ng cho các k thu t khác
Nhi u

ng

ng tính gi / Âm tính gi

ng pháp

t r i DNA

o dòng

ng c u trúc

Nguyên lý

Ch n enzyme

t

ng s l

t th

phân gi i : nh nh t 2 Mb
n ch

Phân tích kích th
n DNA c t r i

t th

Th i gian: 72h - 2 tu n

n ch

nh

ng

Ch p hình và phân tích
t qu

ng SP

Gi i trình t

t DNA m ch kép t i v trí xác

c tr

nh
lý b ng

dài SP

1 phiên b n / 2 pb / 3pb

Thêm

n ch

ng

t th

n
n
ng c u trúc nh

n ch
Microarray và nh ng

t

n

p

n

Giá thành cao h n FISH

n m i: spots

DNA b nh nhân và ch ng: xanh lá và
Nguyên lý

Ph n ng lai DNA b nh nhân và
ch ng trên microarray
So sánh c

ng

Ph n ng lai. R a. C
Phân tích c

ng

ng ng
Ph

n

NST

ng pháp

CGH array

nh. Scan

Gi m: M t

n

ng c u trúc : thêm

n, nhân
t th
n,

ng s l

t th

n, m t

n

ng c u trúc d ng chuy n
o
n

n ch

DNA polymerase t ng h p DNA

Nguyên lý

c khác nhau

c trình t chu i DNA

4 màu hu nh quang thay th cho
ánh d u phóng x

Gi i trình t

ng h p DNA v i nucleotide th ng
và 4 lo i dideoxynucleotide A, T, G, C
hu nh quang
n di

Ph

DNA

ng pháp

c tín hi u hu nh quang
trình t chu i DNA
Trình t chu i DNA chính xác
c

c

t qu

n DNA ng n 500 - 650 pb

n ch

u n di truy n: Allelle cha và m :
khác nhau methyl hóa
Bisulfite bi n C thành U.
u methyl hóa: không tác d ng
Có SP = methyl hóa
Không SP = không methyl hóa
nh l
l

ng allelle methyl hóa bình th

Nguyên lý
PCR phóng
ng ho c bán

i các
nh l

ng (1) hay b t th

Chuy n

n DNA

Phân tích d u
n di truy n

ng SP
ng (0 ho c 2)

n
n
ng c u trúc nh

Giá thành r t cao

ng ng ph n ng
dideoxynucleotide
4 lo i dideoxynucleotide A, T, G, C

n di,

t qu

n ch
t qu

ng

Giá thành cao

Nhi u s n ph m - kích th

Nh FISH
i NST : m t màu hu nh quang

quang ph

Thêm

Tín hi u DNA b nh nhân
t th

t th

Ph

ng pháp

và màu s c các tín hi u

n, nhân

i hu nh quang: toàn b các NST
Bi n tính DNA

DNA b nh nhân và DNA ch ng
nhu m hu nh quang

ng: thêm

Ph n ng LAI
Nguyên lý

tín hi u BN và ch ng

Chu n b microarray t
vùng c n kh o sát

c

Ch s tâm
u trúc b ng

Tinh s ch

DD

Kích th

Nh n bi t, s p x p toàn b
NST, theo

p l i 20 - 35 l n

o dòng

ng

Nguyên lý

n m i, t ng h p

Ki m tra s n ph m /

Thêm

c tr

lý b ng

n DNA

t qu

Gioi thieu cac ky thuat chan doan di truyen.mmap - 12/17/2010 - Mindjet

t

n

p

nTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×