Tải bản đầy đủ

DANH MỤC BÀI BÁO KHOA HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI
HỘI THẢO NHÀ KHOA HỌC TRẺ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2016

DANH MỤC BÀI BÁO KHOA HỌC
TIỂU BAN 3. CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC - Ô TÔ – ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
TT
1

2

3

4
5

6

7

8


9

10

11

12

TÊN BÀI BÁO
TÁC GIẢ
LAN TRUYỀN XUNG TRONG MÔI NCS. HOÀNG MINH ĐỒNG
TRƯỜNG NGUYÊN TỬ BA MỨC BẬC
NCS. NGUYỄN TRUNG
THANG
GS. TS. ĐINH XUÂN KHOA
NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG PHƯƠNG
PHÁP ĐIỀU KHIỂN TRỰC TIẾP MÔ
TS. PHẠM VĂN TIẾN
MEN CHO ĐỘNG CƠ ĐIỆN KÉO
KHÔNG ĐỒNG BỘ
NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN ỔN ĐỊNH
QUỸ ĐẠO CHUYỂN ĐỘNG Ô TÔ TS. NGUYỄN THÀNH CÔNG
ĐIỆN BỐN BÁNH XE CHẤP HÀNH
TS. HỒ HỮU HÙNG
ĐỘC LẬP
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TẢI
TRỌNG TĨNH PHÂN BỐ LÊN TRỤC Ô TS. NGUYỄN THÀNH CÔNG
TÔ TẢI NHIỀU CẦU
DẠNG ĐOÀN TẢI TRỌNG DI ĐỘNG
CỦA 7 LOẠI TÀU CAO TỐC ĐANG
PHẠM NGỌC THẠCH
VẬN HÀNH TẠI CÁC QUỐC GIA
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA
LƯỠNG
NHIÊN
LIỆU
ETHANOL/DIESEL ĐẾN QUÁ TRÌNH
THS. ĐỖ VĂN TRẤN
CHÁY VÀ PHÁT THẢI TRÊN ĐỘNG
CƠ DIESEL


TỐI ƯU HÓA SỨC KÉO ĐOÀN TÀU
VÀ XÂY DỰNG CÔNG LỆNH SỨC
THS. LÝ HOÀNG VIỆT
KÉO ĐẦU MÁY KÉO TÀU TRÊN CÁC
TUYẾN ĐƯỜNG SẮT
XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ
LƯU LƯỢNG TRUYỀN DẪN TRONG
TS. ĐỖ XUÂN THU
HỆ THỐNG GIAO THÔNG THÔNG
MINH
NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP KIỂM TS. NGUYỄN QUANG ANH
SOÁT TẢI TRỌNG Ô TÔ THEO THỜI
TS. NGUYỄN TUẤN ANH
GIAN THỰC
THS. NGUYỄN CÔNG TUẤN
NNGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHẾ
PGS.TS ĐÀO VĂN ĐÔNG
TẠO MÁY RẢI BÊ TÔNG ASPHALT
GS.TS CHU VĂN ĐẠT
HAI LỚP ĐỒNG THỜI TRONG ĐIỀU
THS BÙI VĂN TRẦM
KIỆN VIỆT NAM
THS NGUYỄN XUÂN HÒA
ĐÁNH GIÁ VẬT LIỆU COMPOZIT
THS. ĐỖ VĂN TÀI
TRONG CHẾ TẠO MỘT SỐ CHI TIẾT
KS. DOÃN VĂN TOÀN
NỘI THẤT TOA XE KHÁCH
NGHIÊN CỨU SỰ TƯƠNG QUAN
GIỮA MỨC ỒN TẠI NGUỒN VÀ TỐC
THS. TRẦN VĂN TOẢN
ĐỘ CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐỂ DỰ THS. NGUYỄN VĂN CHIẾN
BÁO TIẾNG ỒN GIAO THÔNG THS. ĐINH TRỌNG KHANG
ĐƯỜNG BỘ
1

ĐƠN VỊ
Cao đẳng
GTVT Miền
Trung
ĐH GTVT

ĐH GTVT

ĐH GTVT
ĐH GTVT
TP.HCM

ĐH GTVT
TỔNG
CÔNG TY
ĐƯỜNG SẮT
VIỆT NAM
ĐH CNGTVT

ĐH CNGTVT

ĐH CNGTVT

ITST

ITST


TT
13

14

TÊN BÀI BÁO
NGHIÊN CỨU NÂNG CẤP TỰ ĐỘNG
HÓA THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM KÉO
CAO SU ĐÁP ỨNG THEO CÁC TIÊU
CHUẨN HIỆN HÀNH
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỨC PHÁT
THẢI CÁC CHẤT ĐỘC HẠI CÓ
TRONG KHÍ XẢ CỦA ĐỘNG CƠ KHI
VẬN HÀNH THEO CHU TRÌNH THỬ
R15 TRONG THÀNH PHỐ

2

TÁC GIẢ

ĐƠN VỊ

KS HOÀNG ANH SƠN
TH.S HOÀNG TUẤN NAM

ITST

TS. VŨ NGỌC KHIÊM
THS. TRẦN TRỌNG TUẤN

ĐH CNGTVTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×