Tải bản đầy đủ

Lắp ghép trong proe 5.0

w

Ta
m
w
T
w IN C
.ti
A
nh H D/
vi VI CA
et ET M
te
/C
ch
N
.c
C
om

Tr

un
g

TAÏO MOÂ HÌNH LAÉP RAÙP TÓNH


w

Ta
m
w
T
w IN C
.ti
A
nh H D/
vi VI CA
et ET M
te
/C
ch
N
.c
C
om

Tr
un
g

TAÏO MOÂ HÌNH LAÉP RAÙP TÓNH


w

Ta
m
w
T
w IN C


.ti
A
nh H D/
vi VI CA
et ET M
te
/C
ch
N
.c
C
om

Tr
un
g

TRAÏNG THAÙI PHAÙ VÔÕ


CÁC QUAN HỆ RÀNG BUỘC

w

Tr
un
g

Ta
m
w
T
w IN C
.ti
A
nh H D/
vi VI CA
et ET M
te
/C
ch
N
.c
C
om

Mate: 2 mặt tiếp xúc nhau.
Mate offset: tiếp xúc có khoảng hở


CÁC QUAN HỆ RÀNG BUỘC

w

Tr
un
g

Ta
m
w
T
w IN C
.ti
A
nh H D/
vi VI CA
et ET M
te
/C
ch
N
.c
C
om

Align: ngang hàng và nằm cùng phía.
Align Offset: Giống Align nhưng
cách nhau một khoảng.


CÁC QUAN HỆ RÀNG BUỘC

w

Tr
un
g

Ta
m
w
T
w IN C
.ti
A
nh H D/
vi VI CA
et ET M
te
/C
ch
N
.c
C
om

Insert: Buộc hai mặt trụ đồng tâm
với nhau.


CÁC QUAN HỆ RÀNG BUỘC

w

Tr
un
g

Ta
m
w
T
w IN C
.ti
A
nh H D/
vi VI CA
et ET M
te
/C
ch
N
.c
C
om

Tangent: Cho hai mặt tiếp tuyến
trùng nhau.


Ta
m
w
T
w IN C
.ti
A
nh H D/
vi VI CA
et ET M
te
/C
ch
N
.c
C
om

CÁC QUAN HỆ RÀNG BUỘC

w

Tr
un
g

Orient: Buộc hai mặt nằm song song với nhau.
Coord Sys: Cho hai hệ tọa độ trùng nhau.
Pnt On Line: Điểm trên cạnh trùng nhau.
Pnt On Srf: Điểm trên mặt trùng nhau.
Edge On Srf: Cạnh trên mặt trùng nhau.
Default: Cho các mặt phẳng chuẩn trùng nhau.


CÁC BƯỚC TẠO QUY TRÌNH
LẮP RÁP

w

Tr
un
g

Ta
m
w
T
w IN C
.ti
A
nh H D/
vi VI CA
et ET M
te
/C
ch
N
.c
C
om

B1: Tạo các mô hình 3D độc lập (sử dụng màu
sắc phân biệt giữa các chi tiết)
B2: Chọn biểu tượng Add Components sử dụng
các quan hệ ràng buộc để khống chế và thiết
đặt vò trí tương quan giữa các đối tượng.
B3: Sau khi hoàn tất quá trình lắp ghép, chọn
view>Explode view>Edit để bung các chi tiết
ra theo các phương án đường thẳng hoặc mặt…
B4: Tạo bản vẽ lắp ráp cho sản cụm chi tiết.


w

Ta
m
w
T
w IN C
.ti
A
nh H D/
vi VI CA
et ET M
te
/C
ch
N
.c
C
om

Tr
un
g

Taùo heọ thoỏng goỏi ủụừ


w

Ta
m
w
T
w IN C
.ti
A
nh H D/
vi VI CA
et ET M
te
/C
ch
N
.c
C
om

Tr
un
g

Taùo heọ thoỏng goỏi ủụừ


w

Ta
m
w
T
w IN C
.ti
A
nh H D/
vi VI CA
et ET M
te
/C
ch
N
.c
C
om

Tr
un
g

Taùo heọ thoỏng goỏi ủụừ


w

Ta
m
w
T
w IN C
.ti
A
nh H D/
vi VI CA
et ET M
te
/C
ch
N
.c
C
om

Tr
un
g

Taùo heọ thoỏng goỏi ủụừ


w

Ta
m
w
T
w IN C
.ti
A
nh H D/
vi VI CA
et ET M
te
/C
ch
N
.c
C
om

Tr
un
g

Taùo heọ thoỏng goỏi ủụừ


w

Ta
m
w
T
w IN C
.ti
A
nh H D/
vi VI CA
et ET M
te
/C
ch
N
.c
C
om

Tr
un
g

Taùo heọ thoỏng goỏi ủụừ


w

Ta
m
w
T
w IN C
.ti
A
nh H D/
vi VI CA
et ET M
te
/C
ch
N
.c
C
om

Tr
un
g

Taùo heọ thoỏng goỏi ủụừ


w

Ta
m
w
T
w IN C
.ti
A
nh H D/
vi VI CA
et ET M
te
/C
ch
N
.c
C
om

Tr
un
g

Taùo heọ thoỏng goỏi ủụừ


w

Ta
m
w
T
w IN C
.ti
A
nh H D/
vi VI CA
et ET M
te
/C
ch
N
.c
C
om

Tr
un
g

Taïo heä thoáng bôm


Ta
m
w
T
w IN C
.ti
A
nh H D/
vi VI CA
et ET M
te
/C
ch
N
.c
C
om
w

Tr
un
g

Taùo heọ thoỏng bụm

ẹoọ daứy 80mm.


w

Ta
m
w
T
w IN C
.ti
A
nh H D/
vi VI CA
et ET M
te
/C
ch
N
.c
C
om

Tr
un
g

Taïo heä thoáng bôm


Gân tăng cứng có độ dày 5mm.

w

Ta
m
w
T
w IN C
.ti
A
nh H D/
vi VI CA
et ET M
te
/C
ch
N
.c
C
om

Tr
un
g

Tạo hệ thống bơm


w

Ta
m
w
T
w IN C
.ti
A
nh H D/
vi VI CA
et ET M
te
/C
ch
N
.c
C
om

Tr
un
g

Taïo heä thoáng bôm


w

Ta
m
w
T
w IN C
.ti
A
nh H D/
vi VI CA
et ET M
te
/C
ch
N
.c
C
om

Tr
un
g

Taïo heä thoáng bôm


w

Ta
m
w
T
w IN C
.ti
A
nh H D/
vi VI CA
et ET M
te
/C
ch
N
.c
C
om

Tr
un
g

Taïo heä thoáng bôm


w

Ta
m
w
T
w IN C
.ti
A
nh H D/
vi VI CA
et ET M
te
/C
ch
N
.c
C
om

Tr
un
g

Taïo heä thoáng bôm


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×