Tải bản đầy đủ

BLOCK XOANG NHÓ (SINOATRIAL BLOCK)BLOCK NHÓ THÁT (ATRIOVENTRICULAR BLOCK)

BLOCK XOANG NHÓ
(SINOATRIAL BLOCK)
BLOCK NHÓ THAÁT
(ATRIOVENTRICULAR BLOCK)

BS.CuTy-Angiang


I. BLOCK XOANG NHĨ
Khoảng ngừng (pause) không P, không
QRS
 Sau khoảng ngừng , có thể là
- Nhòp xoang bình thường
- Nhòp thoát bộ nối
- Nhòp thoát thất


2


3Nguyên nhân :

Tăng hoạt phó giao cảm
Thuốc: chẹn β, digitalis, quinidine
Bệnh động mạch vành
Hội chứng suy nút xoang

4


II. BLOCK NHĨ THẤT
1. Độ I :
 Nhòp đều
 PR cố đònh và > 0,20S
Nguyên nhân :
 Bệnh mạch vành
 Thấp tim
 Ngộ độc Digitalis, chẹn β
5


6


2.
a)
Độ II :
Type 1 : chu kỳ Wenckebach
P-P cố đònh
PR dài dần cho đến khi có nhát rơi


R-R bao gồm nhát rơi ít hơn 2 lần chu kỳ đi
trước

7


8


b)

Type 2 :
Sóng P đều
PR cố đònh
Có nhát rơi
Tỉ lệ dẫn truyền P : QRS có thể cố đònh
(3:2 , 4:3) hoặc thay đổi

9


10


11


Nguyên nhân:
 Thấp tim
 Viêm cơ tim
 Bệnh mạch vành
 Ngộ độc Digitalis, chẹn β, ức chế Ca++

12


3. Độ III
 Phân ly nhó thất- P không đi đôi với QRS
- Tần số P > tần số QRS
Phức hợp QRS :
- Bình thường : nếu nhòp thoát từ bộ nối
- Dò dạng : nếu nhòp thoát từ thất
13


14


Nguyên nhân :
Bệnh mạch vành
Ngộ độc Digitalis
Bệnh tim bẩm sinh

15


16


17


18


19


20


21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×