Tải bản đầy đủ

VI KHUẨN ĐƯỜNG RUỘT

VI KHUẨN ĐƯỜNG RUÔÔT


MỤC TIÊU BÀI GIẢNG

1.Nêu các tích

chất chung của
VKĐR
2.Phân loại VKĐR
3.Phân biêtê 3 loại


NÔÔI DUNG

1.Tính chất chung

của VKĐR
2.Phân loại VKĐR
3.VKĐR : hình
dạng, tính chấtVI KHUẨN ĐƯỜNG RUÔÔT
Tính chất chung :
 Trực khuẩn Gram âm
 Di đô êng hoă êc không di đô êng
 Kỵ khí tùy nghi
 Lên men Glucose
 Lên men hoặc không lên men Lactose
 Sinh hơi hoă êc không sinh hơi
 Khử nitrate thành nitrite
 Oxidase(-)
 Mọc trên các môi trường nuôi cấy thông
thường


VI KHUẨN ĐƯỜNG RUÔÔT
Phân loại
Tộc I: ESCHERICHIEAE

Giống I: Escherichia
Giống II: Shigella
Tộc II: EDWADSIELLEAE
Giống I: Edwardsiella
Tộc III: SALMONELALEAE Giống I: Salmonella
Tộc IV: CITROBACTEREAE Giống I: Citrobacter
Tộc V: KLEBSIELLEAE
Giống I: Klebsiella
Giống II: Enterobacter
Giống III: Hafnia
Giống IV : Serratia
Tộc VI : PROTEAE
Giống I: Proteus
Giống II: Morganella
Giống III: Providencia
Tộc VII: YERSINIEAE
Giống I: Yersinia
Tộc VIII: ERWINIEAE
Giống I: ErwiniaVI KHUẨN ĐƯỜNG RUÔÔT
Phân loại
Các giống khác :

Giống Cedecea

Giống Moellerella

Giống Tatumella

Giống Obesumbacterium

Giống Rhanella

Giống Ewingella

Giống Kluyvera

Giống Xenohabdus

Giống Budvicia


VI KHUẨN ĐƯỜNG RUÔÔT

Hình dạng :
 Trực khuẩn
Gram âm
 Xếp rải rác,


VI KHUẨN ĐƯỜNG RUÔÔT

Tính chất khuẩn
lạc :
Dạng S : nhẳn,
bóng, 2-3 mm,


VI KHUẨN ĐƯỜNG RUÔÔT

Tính chất sinh
hóa :
Di đông
ê
Lên men các loại


VI KHUẨN ĐƯỜNG RUÔÔT

Kháng nguyên :
KN O
KN vách tế bào
Cấu tạo bởi
lipopolysaccharid


VI KHUẨN ĐƯỜNG RUÔÔT

Kháng nguyên :
KN H
Cấu tạo bởi
protein


VI KHUẨN ĐƯỜNG RUÔÔT

Kháng nguyên :
KN K
Nằm ngoài KN O
 ngăn cản phản


VI KHUẨN ĐƯỜNG RUÔÔT

Bacteriocin
Chỉ có ở môtê số
VK
Có tác dụng


VI KHUẨN ĐƯỜNG RUÔÔT

Đôcê tố :
Nôiê đôcê tố
 Có ở hầu hết
VKĐR


VI KHUẨN ĐƯỜNG RUÔÔT

Đôcê tố :
Ngoại đôcê tố
 Có ở môtê số VK
 Có vai trò bênh
ê


E.coli - Tính chất vi sinh học

Trực khuẩn
Gram âm
 Hầu hết có
chiên mao
 Môtê số chủngE.coli - Tính chất vi sinh họcKN O : 160 yếu

tố


tố


KN K : 100 yếu


E.coli - Tính chất vi sinh học


E.coli - Tính chất vi sinh học


E.coli - Tính chất vi sinh học


E.coli - Tính chất vi sinh học


E.coli - Tính chất vi sinh học


E.coli : Khả năng gây bê Ônh

Các loại E. coli
gây bênh
ê :
 EPECEnteropathogenic


E.coli : Khả năng gây bê Ônh

Nhiễm khuẩn
đường tiểu
 Nhiễm khuẩn
huyết

E.coli : Khả năng gây bê Ônh

Tiêu chảy do E.
coli :
EPEC : tiêu chảy
ở trẻ <2 tuổi (týp O
26, O 44, O 86, O


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×