Tải bản đầy đủ

SKKN PHƯƠNG PHÁP PHÂN CÔNG TRONG THỰC HIỆN NHIỆM vụ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI
TRƢỜNG THPT VĨNH CỬU

Mã số: ................................
(Do HĐKH Sở GD&ĐT ghi)

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Người thực hiện: Lê Thị Út


Lĩnh vực nghiên cứu:
- Quản lý giáo dục- Phương pháp dạy học bộ môn:- Lĩnh vực khác:
Có đính kèm: Các sản phẩm không thể hiện trong bản in SKKN
 Mô hình

 Đĩa CD (DVD)

 Phim ảnh

Năm học: 2015-2016

 Hiện vật khác


SƠ LƢỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN
1. Họ và tên: LÊ THỊ ÚT
2. Ngày tháng năm sinh: 25-6-1967
3. Nam, nữ: Nữ
4. Địa chỉ: Ấp 3, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
5. Điện thoại:

(CQ)/

(NR); ĐTDĐ: 0904. 444828

6. Fax:

E-mail: leut67@gmail.com

7. Chức vụ: Hiệu trưởng
8. Nhiệm vụ được giao: Quản lý hoạt động nhà trường
9. Đơn vị công tác: Trường THPT Vĩnh Cửu.
II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO
- Học vị (hoặc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) cao nhất: Thạc sĩ
- Năm nhận bằng: 2013
- Chuyên ngành đào tạo: Ngữ văn.III. KINH NGHIỆM KHOA HỌC
- Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Giảng dạy - Quản lý
- Số năm có kinh nghiệm: 26 năm
- Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong 5 năm gần đây:


GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM
VỤ
MỤC LỤC
Trang
MỤC LỤC ................................................................................................................. 1
I. ĐẶT VẤN ĐỀ .................................................................................................... 2
II. NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN .................................................................. 4
1. Nguyên tắc phân công: .................................................................................... 4
2. Nội dung phân công ......................................................................................... 5
2.1. Phân công chuyên môn:............................................................................. 5
2.2. Phân công trong Ban lãnh đạo................................................................... 9
III.

Tổ chức thực hiện: ......................................................................................... 21

IV.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN ............................................................................... 21

V. KẾT LUẬN ....................................................................................................... 24

SKKN:2015-2016

Trang 1

Người thực hiện: Lê Thị Út


GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM
VỤ

TÊN SKKN: PHƢƠNG PHÁP PHÂN CÔNG TRONG THỰC
HIỆN NHIỆM VỤ

I.

ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong hoạt động quản lý hành chính, quản lý tổ chức, cơ quan Nhà nước phát

sinh rất nhiều vấn đề, công việc phức tạp khiến nhà quản lý, nhà lãnh đạo khó lòng
mà hoàn thành hết được một cách trọn vẹn nhất. Do đó, vấn đề đặt ra là các nhà
quản lý, người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải biết phân công công việc của mình;
sắp xếp và chia nhỏ chúng để mạnh dạn giao việc cho nhân viên của mình tùy vào
năng lực của từng người. Từ đó, mọi người sẽ cùng nhau thực hiện nhiệm vụ và
hoàn thành chúng một cách an toàn, hiệu quả và nhanh chóng.
Trước hết phân công công việc phải dựa trên cơ sở thực tế:
- Theo vị trí pháp lý và thẩm quyền của cơ quan;
- Theo khối lượng và tính chất công việc;
- Theo khối lượng biên chế và cơ cấu tổ chức của cơ quan.
Đây là 3 cơ sở cần thiết khi tiến hành phân công công việc. Ngoài ra, khi phân
công công việc ta cần chú ý tới những nguyên tắc sau:
SKKN:2015-2016

Trang 2

Người thực hiện: Lê Thị Út


GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM
VỤ
- Ấn định điều kiện cho chức năng nghiệp vụ (đủ diều kiện để làm việc,
tránh theo tình cảm). Không để tình cảm làm ảnh hưởng tới công việc, phải phân
công một cách hợp lý, không vì một lý do nào khác ngoài công việc (công tư phân
minh).
- Phân chia chức năng nhiệm vụ có tính đồng nhất (công việc chủng loại giao
cho cấp dưới thực hiện và phân chia cho những cá nhân theo chỉ định cụ thể).
Không phân chia công việc một cách tùy ý, mà phải hệ thống nhất định. Không
phải muốn giao việc cho ai thi giao, phải tuỳ theo vị trí chức năng của người ấy và
chuyên môn của họ. Khi đó công việc sẽ được tiến hành nhanh hơn và có hiệu quả
hơn, tránh được tình trạng đùn đẩy công việc cho nhau và không tồn động công
việc.
- Nguyên tắc cân bằng về chức năng nghiệp vụ (chất và lượng của công việc
phải phân phối chính đáng, thích hợp, làm rõ người chịu trách nhiệm). Phải phân
phối công việc một cách hợp lý tránh tình trạng khiếu nại người này làm việc ít,
người kia làm việc nhiều, chia công việc theo từng khâu, từng mảng thích hợp với
từng vị trí và trình độ chuyên môn của họ. Tránh tình trạng dồn ép công việc vào
một bộ phận nào đó, khi đó sẽ gây nên tình trạng bất mãn và dẫn đến ùn tắc công
SKKN:2015-2016

Trang 3

Người thực hiện: Lê Thị Út


GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM
VỤ
việc, chất lượng của công việc cũng không được hoàn thành tốt. Điều đáng lưu ý là
phải phân công công việc rõ ràng và người chịu trách nhiệm công việc cũng phải
rõ ràng. Như vậy sẽ biết rõ ai là người chịu trách nhiệm về khối công việc ấy, khi
đó họ sẽ có trách nhiệm với việc họ làm hơn. Vì họ làm gì thì họ sẽ phải chịu trách
nhiệm với việc họ làm, khi đó họ sẽ có thể tập trung hơn vào công việc và có trách
nhiệm hơn.
II. NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Nguyên tắc phân công:
- Một nhà lãnh đạo giỏi phải là người luôn biết cách dùng người, biết con
người là nhân tố quan trọng nhất trong quá trình thực hiện công việc. Việc dùng
người như thế nào cũng phản ánh được tài năng lãnh đạo của nhà quản lý.
- Nhà lãnh đạo có thể hiểu được nhân viên của mình qua nhiều yếu tố: qua
sơ yếu lý lịch, phỏng vấn, thử việc,… Như thế, họ có thể hiểu nhân viên của mình
và sử dụng nhân viên một cách hữu dụng hơn, có hiệu quả và đúng năng lực của
nhân viên.
- Nhà lãnh đạo luôn chú ý đến kinh nghiệm, năng lực, cá tính, lòng hăng say
của từng người để sắp xếp thích hợp. Không thể nhìn vẻ bề ngoài mà quyết định tất
SKKN:2015-2016

Trang 4

Người thực hiện: Lê Thị Út


GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM
VỤ
cả, không phải không dùng họ được việc này thì họ cũng không làm được việc
khác, tùy cách dùng người của nhà lãnh đạo mà họ có thể làm việc hay không.
Chưa hẳn người không có bằng cấp là không làm được việc mà tùy vào công việc
mà họ được bố trí để làm, đôi lúc họ cũng trở thành nhà lãnh đạo giỏi.
Tóm lại, yếu tố quyết định trong thành công của việc điều hành tổ chức vẫn ở
chỗ con người. Làm thế nào phân công công việc một cách khoa học, hợp lý, hiệu
quả và đi đến thành công một cách nhanh chóng, vững chắc
2.Nội dung phân công
2.1. Phân công chuyên môn:
2.1.1. Tổ trưởng chuyên môn xem xét lại phân công chuyên môn của năm học
trước:
- Xem xét kết quả thi đua, kết quả đánh giá xếp loại viên chức
- Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của từng cá nhân
- Quyết định phân công công việc phù hợp với năng lực

SKKN:2015-2016

Trang 5

Người thực hiện: Lê Thị Út


GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM
VỤ
2.1.2. Xem xét tình hình sinh hoạt tổ chuyên môn; trình độ chuyên môn, sở
trường, khả năng tâm sinh lý. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, tổ trưởng có sự
phân công phù hợp theo nguyện vọng của từng cá nhân sao cho hợp tình, hợp lý
2.1.3. Hiệu trưởng trao đổi, thống nhất dự kiến phân công chuyên môn
với Phó hiệu trưởng để có hướng điều chỉnh, bổ sung cho thật phù hợp và được
sự đồng thuận cao của hội đồng sư phạm nhà trường nhà trường.
2.1.4. Tổ chức cuộc họp liên tịch thành phần gồm có Hiệu trưởng, Phó hiệu
trưởng, Lãnh đạo: công đoàn, chi bộ, đoàn thanh niên để bàn bạc điều chỉnh phân
công chuyên môn một cách phù hợp nhất để từng cá nhân phát huy tốt sở trường
và được sự đồng ý cao của các thành viên tham dự cuộc họp, nhằm mục đích làm
việc phân công chuyên môn là dân chủ, công bằng, khách quan.
2.1.5. Hiệu trưởng thông qua dự kiến phân công chuyên môn trong cuộc họp
chi bộ để chi bộ có hướng chỉ đạo và thăm dò lắng nghe ý kiến phản biện của các
đảng viên để làm cơ sở cho hiệu trưởng điều chỉnh nếu xét thấy không phù hợp và
để tạo sự ủng hộ của các đảng viên trong chi bộ.
2.1.6. Tổ chức cuộc họp trong ban bệ nhà trường thành phần gồm Hiệu
trưởng, Phó hiệu trưởng, Lãnh đạo: Công đoàn, chi bộ, đoàn thanh niên, giáo viên ,
SKKN:2015-2016

Trang 6

Người thực hiện: Lê Thị Út


GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM
VỤ
thanh tra nhân dân và các tổ trưởng để Hiệu trưởng thông báo dự kiến phân công
chuyên môn. Trong đó Hiệu trưởng phân tích thật chi tiết và sâu sắc những nội
dung sau: đã xem xét quyết định phân công chuyên môn của tất cả các năm học
trước, kết quả xét thi đua, xét viên chức, kết quả công tác trong suốt quá trình,
đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của từng cá nhân; xem xét hoàn cảnh gia đình,
tình hình sức khỏe, những giáo viên nữ đang mang thai, giáo viên phải thuyên
chuyển công tác trong năm học; trong từng tổ chuyên môn phải đảm bảo về tỉ lệ
nam nữ, độ tuổi, trình độ chuyên môn đồng đều; sở trường, khí chất, khả năng tâm
sinh lí, đáp ứng được nguyện vọng của tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và thực
hiện tốt theo các các văn bản hướng dẫn của cấp trên.
Lắng nghe sự góp ý của tất cả các thành viên tham gia cuộc họp, nhằm tạo
điều kiện cho Hiệu trưởng nắm vững tất cả các thông tin có liên quan đến công tác
phân công chuyên môn trước khi đưa ra quyết định chính thức vừa đáp ứng được
tính pháp lý, tính khoa học và nhu cầu thực tiễn.
2.1.7. Hiệu trưởng mời các đối tượng không được phân công theo nguyện
vọng (nếu có) trao đổi phân tích, giải thích lí do vì sao không phân công theo
nguyện vọng, đồng thời có hướng an ủi, động viên, lưu ý đến việc biểu dương
SKKN:2015-2016

Trang 7

Người thực hiện: Lê Thị Út


GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM
VỤ
thành tích đóng góp, có hy vọng, tin tưởng việc phân công trên tuy không theo
nguyện vọng nhưng cá nhân sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ưu tiên phân công
theo nguyện vọng nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học này và bước đầu
tiếp nhận công việc thì đối tượng này phải có sự giúp đỡ trực tiếp của Ban giám
hiệu, Ban Chấp hành công đoàn về mọi mặt đặc biệt là mặt tinh thần cũng như cơ
sở vật chất.
2.1.8. Hiệu trưởng xem xét lần cuối và ra quyết định phân công chuyên môn.
Cuối cùng là tổ chức cuộc họp hội đồng Sư phạm để công bố quyết định phân công
chuyên môn đầu năm học và lắng nghe ý kiến của cán bộ, giáo viên, nhân viên;
đồng thời phân công mảng công việc, sắp xếp buổi dạy, thời khóa biểu một cách
khoa học và hợp tình, hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho từng cá nhân tiết kiệm
được kinh phí đi làm việc, có thời gian nghỉ ngơi phù hợp khi có tiết dạy chuyên,
lưu ý giáo viên có con nhỏ, giáo viên đang mang thai, giáo viên sức khỏe kém,
giáo viên lớn tuổi, giáo viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, giáo viên có điều kiện
đi lại khó khăn...
Hiệu trưởng có quyền quyết định khi có quan điểm không thống nhất trong
phân công chuyên môn. Hiệu trưởng phải có tính toán tốt và khả năng quyết đoán,
SKKN:2015-2016

Trang 8

Người thực hiện: Lê Thị Út


GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM
VỤ
dự báo trong một năm học để tránh thay đổi do tách lớp, ghép lớp, nhận nhân viêngiáo viên mới, có giáo viên chuyển đi, giáo viên nghỉ sản và các qui định mới của
Nhà nước về biên chế, bố trí chức danh..., có biện pháp tốt đối với những trường
hợp “ Khẩu phục, tâm chưa phục” trong việc chấp hành phân công chuyên môn.
Tóm lại: Công tác phân công chuyên môn trong năm học là công việc vô cùng
quan trọng và quyết định cho việc hoàn thành nhiệm vụ năm học. Vì thế, nên trước
khi có quyết định phân công chuyên môn khoa học, chính xác, hợp lý, hợp tính và
hiệu quả thì người quản lý phải có sự cân nhắc (tham khảo ý kiến của nhiều bộ
phận, đoàn thể), thực hiện đúng nguyên tắc (tuân thủ theo từng bước) và được sự
đồng thuận cao của tất cả mọi người.
2.2. Phân công trong Ban lãnh đạo
2.2.1. Hiệu trưởng dự kiến phân công nhiệm vụ trong Ban giám hiệu
2.2.2. Họp Ban giám hiệu để trao đổi, thống nhất phân công nhiệm vụ
2.2.3. Hiệu trưởng ra quyết định phân công nhiệm vụ hiệu trưởng, phó hiệu
trưởng (văn bản kèm)

SKKN:2015-2016

Trang 9

Người thực hiện: Lê Thị Út


GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM
VỤ

SKKN:2015-2016

Trang 10

Người thực hiện: Lê Thị Út


GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM
VỤ
SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI CỘNG

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƢỜNG THPT VĨNH CỬU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

/QĐ-PCNV

Vĩnh Cửu, ngày 05 tháng 9 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Phân công nhiệm vụ Hiệu trƣởng, Phó hiệu trƣởng
trƣờng THPT Vĩnh Cửu

-------------------------------HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG THPT VĨNH CỬU
Căn cứ vào Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và
trường phổ thông có nhiều cấp học, Ban hành theo Ban hành kèm theo Thông tư
số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Để tăng cường trách nhiệm trong điều hành, quản lí nhà trường và thực hiện
tốt chức trách nhiệm vụ theo qui định;
Xét năng lực và phẩm chất cán bộ và nhiệm vụ quản lý nhà trường;
SKKN:2015-2016

Trang 11

Người thực hiện: Lê Thị Út


GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM
VỤ
Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phân công nhiệm vụ quản lý, điều hành các hoạt động của trường
THPT Vĩnh Cửu cho Hiệu trưởng, các phó Hiệu trưởng (có phân công kèm theo)
Điều 2. Các đồng chí CBQL căn cứ vào nhiệm vụ được phân công có trách
nhiệm tham mưu với Hiệu trưởng để xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện phù
hợp với điều kiện của nhà trường, bảo đảm khối lượng và chất lượng các nhiệm vụ
được giao.
Điều 3. Các ông, bà có tên ở điều 1, tổ trưởng các tổ chuyên môn, văn
phòng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
HIỆU TRƢỞNG

Nơi nhận;

-Sở GD&ĐT Đồng Nai;

-Các PHT, các bộ phận liên quan (T/H)

Lê Thị Út

-Lưu VT

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

SKKN:2015-2016

Trang 12

Người thực hiện: Lê Thị Út


GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM
VỤ
HIỆU TRƢỞNG, PHÓ HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG THPT VĨNH CỬU
(Kèm theo Quyết định số

/QĐ-PCNV ngày

tháng năm 2015)

----------------------------I. Quyền hạn, trách nhiệm của lãnh đạo nhà trƣờng:
Trên cơ sở các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước, của ngành và các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, nhà trường
xây dựng các đề án, kế hoạch, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển giáo dục và tổ chức
thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định.
Quản lý, điều hành các hoạt động giáo dục của nhà trường theo quy định của
Nhà nước, thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá theo quy định.
Chỉ đạo việc tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo
chương trình giáo dục do Bộ GD ĐT ban hành và những quy định của Sở Giáo dục
& Đào tạo Đồn Nai.
Tiếp nhận học sinh, vận động học sinh bỏ học đến trường; phối hợp với gia
đình học sinh, các tổ chức, cá nhân trong cộng đồng thực hiện các hoạt động giáo

SKKN:2015-2016

Trang 13

Người thực hiện: Lê Thị Út


GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM
VỤ
dục; thực hiện phổ cập giáo dục bậc Trung học trong phạm vi cộng đồng theo quy
định của Nhà nước, của ngành;
Quản lý giáo viên, nhân viên và học sinh; Chỉ đạo việc quản lý, sử dụng đất
đai, trường lớp, quản lý tài sản trang thiết bị và tài chính theo quy định của Pháp
luật;
Tổ chức cho giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội;
thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
Hiệu trưởng phân công cho các Phó hiệu trưởng giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, xử
lý thường xuyên các công việc theo lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công hoặc ủy
quyền.
Các Phó hiệu trưởng được thay mặt Hiệu trưởng quyết định và chịu trách
nhiệm trước Hiệu trưởng, trước pháp luật về lĩnh vực, nhiệm vụ được Hiệu trưởng
phân công hoặc ủy quyền và các quyết định của mình. Đối với những vấn đề đặc
biệt quan trọng, phức tạp hoặc nhạy cảm thì cần xin ý kiến Hiệu trưởng trước khi
quyết định. Khi thực hiện nhiệm vụ, nếu có nội dung liên quan đến lĩnh vực, nhiệm
vụ do Phó hiệu trưởng khác phụ trách, các Phó hiệu trưởng cần chủ động phối hợp

SKKN:2015-2016

Trang 14

Người thực hiện: Lê Thị Út


GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM
VỤ
bàn bạc giải quyết. Trường hợp các Phó hiệu trưởng có ý kiến khác nhau thì báo
cáo Hiệu trưởng quyết định.
II. Phân công nhiệm vụ cụ thể của Hiệu trƣởng và các Phó hiệu trƣởng
1. Hiệu trƣởng Lê Thị Út
Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động của nhà trường theo quy
định của Pháp luật và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau
đây:
- Tổ chức xây dựng bộ máy cơ quan; đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ nhà
giáo trong khuôn khổ chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục; Chỉ đạo việc
quản lý và tổ chức giáo dục học sinh;
- Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục của nhà trường; làm công tác tổ
chức cán bộ, công tác kiểm tra đánh giá.
- Quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh; quản lý chuyên môn, phân công
công tác; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các Phó hiệu trưởng, cán
bộ, giáo viên và nhân viên.

SKKN:2015-2016

Trang 15

Người thực hiện: Lê Thị Út


GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM
VỤ
- Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của cơ quan; thực hiện các chế độ
chính sách của Nhà nước đối với cán bộ nhà giáo, nhân viên và học sinh;
- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà
trường.
- Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Đảng, Nhà nước, cơ quan quản lý giáo dục
cấp trên về các nhiệm vụ của mình.
- Trực để giải quyết công việc và tiếp công dân các ngày trong tuần, trực
tiếp chỉ đạo hoạt động của tổ Hành chính.
- Phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên thực hiện các mục tiêu nguyên
lý giáo dục, làm công tác thi đua khen thưởng, công tác giáo dục tư tưởng, giáo
dục pháp luật.
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các Phó hiệu
trưởng, các tổ, bộ phận và toàn thể CB, GV, NV và học sinh.
- Duyệt kế hoạch của các Phó hiệu trưởng, tổ trưởng tổ Hành chính.
2. Phó hiệu trƣởng Mai Quốc Định:

SKKN:2015-2016

Trang 16

Người thực hiện: Lê Thị Út


GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM
VỤ
Giúp Hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất, lao động hướng nghiệp, dạy
nghề, công tác chủ nhiệm lớp, công tác khuyến học, công tác phối hợp với CMHS.
Tham mưu cho Hiệu trưởng quyết định các nhiệm vụ về hoạt động trong nhà
trường và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau.
- Xây dựng kế hoạch năm, học kì, tháng, tuần và các kế hoạch khác, tham
mưu đề xuất thực hiện các nhiệm vụ, giải quyết những công việc và chịu trách
nhiệm trước Hiệu trưởng về những nhiệm vụ được phân công;
- Lập kế hoạch, tham mưu trong việc quy định trách nhiệm sử dụng và bảo
quản cơ sở vật chất và tài sản của nhà trường. Bảo quản lớp học, bàn ghế, hệ thống
điện, sử dụng đồ dùng thí nghiệm, thư viện, phòng máy. Các dụng cụ phục vụ văn
nghệ, TDTT.
- Quy định trách nhiệm đền bù với những tài sản bị hư hỏng mất mát. Tham
mưu cho Hiệu trưởng việc sửa chữa, mua sắm các trang thiết bị mới, cơ sở vật chất
của nhà trường, đôn đốc theo dõi thực hiện các khoản thu ngoài ngân sách.
- Điều hành công tác lao động của học sinh. Đảm bảo công bằng, lao động
có năng suất, có người điều hành, có nghiệm thu kết quả đưa vào tiêu chí thi đua.

SKKN:2015-2016

Trang 17

Người thực hiện: Lê Thị Út


GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM
VỤ
Tổ chức lao động mang tính giáo dục, đảm bảo vệ sinh môi trường luôn luôn xanh,
sạch, đẹp.
- Chỉ đạo dạy nghề, học nghề. Theo dõi việc dạy và việc học hoàn chỉnh hồ
sơ, kỳ thi nghề cho học sinh theo quy định.
- Theo dõi công tác chủ nhiệm lớp, kiểm tra nhận xét sổ điểm, kiểm tra sổ
đầu bài, kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy học, kiểm tra các phòng máy, phòng thí
nghiệm, thư viện. Tham mưu để tổ chức tốt các hoạt động giáo dục học sinh ngoài
giờ lên lớp, vệ sinh công cộng, hoạt động TDTT, công tác ngoại khoá, hướng
nghiệp. Tham gia quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn, kiểm tra đánh giá
các hoạt động chuyên môn của giáo viên.
- Tham mưu việc nhận xét đánh giá giáo viên trong công tác chủ nhiệm, và
giáo viên để Hiệu trưởng nhận xét đánh giá công chức, viên chức hàng năm.
- Liên hệ chặt chẽ với Ban đại diện CMHS để thống nhất kế hoạch phối hợp
giáo dục giữa gia đình và nhà trường.
- Sơ kết tổng kết công tác được phân công, báo cáo Hiệu trưởng hàng tháng,
học kì, năm học và trong các cuộc họp của nhà trường .

SKKN:2015-2016

Trang 18

Người thực hiện: Lê Thị Út


GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM
VỤ
- Trực để giải quyết công việc và tiếp công dân các ngày thứ hai và thứ bảy
hàng tuần. Ký các hồ sơ, văn bản khi được Hiệu trưởng ủy quyền.
3. Phó hiệu trƣởng Hồ Sơn Hạnh:
Giúp Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, công tác hành chính chuyên môn và
các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng phân công, thay mặt Hiệu trưởng điều hành
hoạt động của nhà trường khi được ủy quyền, tham mưu cho Hiệu trưởng quyết
định các nhiệm vụ về hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác trong nhà
trường và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:
- Xây dựng kế hoạch năm, học kì, tháng, tuần về công tác chuyên môn, kế
hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém và các kế hoạch khác,
tham mưu đề xuất thực hiện các nhiệm vụ, giải quyết những công việc và chịu
trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những nhiệm vụ được phân công;
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chuyên môn, phân công giảng
dạy, xếp thời khóa biểu cho các hoạt động giáo dục chính khóa, phụ đạo, chỉ đạo
các hoạt động ngoại khóa, chuyên đề, nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh
nghiệm, hội thảo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ.

SKKN:2015-2016

Trang 19

Người thực hiện: Lê Thị Út


GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM
VỤ
- Trực tiếp phân công dạy thay cho CB, GV nghỉ dài hạn; chỉ đạo các tổ
chuyên môn xây dựng các loại kế hoạch, phân công dạy thay hợp lí, duyệt kế
hoạch của tổ chuyên môn.
- Kiểm tra thường xuyên và định kì việc thực hiện quy chế chuyên môn của
giáo viên, lập kế hoạch kiểm tra nề nếp trong các hoạt động chuyên môn của nhà
trường.
- Tham mưu việc nhận xét đánh giá giáo viên về trình độ nghiệp vụ, tinh
thần trách nhiệm của giáo viên trong công tác chuyên môn để Hiệu trưởng nhận
xét, đánh giá công chức, viên chức hàng năm.
- Đề xuất các biện pháp quản lý để nâng cao chất lượng dạy học, chất lượng
mũi nhọn, chất lượng đại trà, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các kỳ thi của
trường trong năm học.
- Sơ kết, tổng kết công tác được phân công, báo cáo Hiệu trưởng hàng tháng,
học kì, năm học và trong các cuộc họp của nhà trường.
- Trực để giải quyết công việc và tiếp công dân các ngày thứ ba và thứ tư
tuần. Ký các hồ sơ chuyên môn và văn bản khác khi được Hiệu trưởng ủy quyền.

SKKN:2015-2016

Trang 20

Người thực hiện: Lê Thị Út


GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM
VỤ
III. Tổ chức thực hiện:
Các cá nhân, tổ, bộ phận trong trường có trách nhiệm tuân thủ sự phân công
và cvhir đạo, cụ thể hóa nhiệm vụ được phân công bằng kế hoạch với những chỉ
tiêu, biện pháp cụ thể, phù hợp, tránh áp đặt và chạy theo thành tích. Thường
xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc CB,GV và nhân viên, học sinh thực hiện; kịp
thời báo cáo, phản ánh tình hình, đề xuất các giải pháp chỉ đạo với Hiệu trưởng để
giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện.
IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Năm học 2015-2016, khi áp dụng tốt các bước trong công tác phân công
nhiệm vụ, nhà trường đã thu được kết quả cụ thể như sau
- Phân công phù hợp với trình độ chuyên môn, hoàn cảnh gia đình và giải
quyết được nguyện vọng của cán bộ, giáo viên và nhân viên. Phát huy tối đa sở
trường của từng cá nhân. Các thành viên trong tổ và tổ trưởng làm việc hiệu quả do
phù hợp khí chất. Cán bộ, giáo viên, nhân viên tự giác chấp hành tốt quyết định và
đồng tình 100%. Nội bộ đoàn kết, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tích cực
ủng hộ, lãnh đạo cấp trên tin tưởng.

SKKN:2015-2016

Trang 21

Người thực hiện: Lê Thị Út


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×