Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp đổi mới công tác quản lý chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở TTGDTX ” tx long khánh – đồng nai

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI
ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM GDTX LONG KHÁNH
*******
Mã số………………
(Do HĐKH Sở GDĐT ghi)

MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ
CHUYÊN MÔN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIẢNG
DẠY Ở TRUNG TÂM GDTX

Ngƣời thực hiện : Bạch Thị Đào
Lĩnh vực nghiên cứu
- Quản lý giáo dục 
- Phƣơng pháp dạy học bộ môn ………
- Lĩnh vực khác ………

Có đính kèm: Các sản phẩm không thể hiện trong bản in SKKN
Mô hình

Phần mềm


Phim ảnh

Năm học 2016

Hiện vật khác


BM02-LLKHSKKN

SƠ LƢỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. Thông tin chung về cá nhân.
1. Họ và tên: Bạch Thị Đào
2. Ngày, tháng, năm sinh: 17/ 07/ 1967
3. Nam - Nữ: Nữ
4. Địa chỉ: 19 Hoàng Diệu - P. Xuân Thanh - TX.Long Khánh - Đồng Nai
5. Điện thoại: 0613783244

Di động: 0918.819.313

6. Fax:........ Email: bachdaoavgdtx@yahoo.com
7. Chức vụ: Phó giám đốc trung tâm GDTX Long Khánh
8. Đơn vị công tác: Trung tâm giáo dục thường xuyên Long Khánh
II. Trình độ đào tạo.
- Học vị (hoặc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) cao nhất:
- Cử nhân Anh văn. Thạc sỹ quản lý.(2013)
- Năm nhận bằng: 1989
- Chuyên nghành đào tạo: Sư phạm tiếng Anh. Thạc sỹ quản lý.
III. Kinh nghiệm khoa học.
- Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Quản lý chuyên môn và Giảng dạy
Tiếng Anh.
- Số năm kinh nghiệm: 27 năm
* Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong 5 năm gần đây
- Phương pháp dạy ngữ pháp trong Tiếng Anh (Grammar)
- Phương pháp dạy tạo tiết học sinh động trong giờ học Ngoại ngữ.
- Phương pháp dạy đọc Tiếng Anh bằng cách nào cho đúng.
- Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao hoạt động phụ đạo học viên yếu kém
tại trung tâm .
- Một số biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo
viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở TTGDTX
- Về công tác quản lý: Quản lý chuyên môn.Mục lục.
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .
II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1. Cơ sở lý luận: Tình hình thực tế liên quan đến biện pháp đổi mới công
tác quản lý chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở
TTGDTX tx Long Khánh – Đồng Nai.
2.Tình hình chung về Trung tâm
3. Thực trạng về biện pháp đổi mới công tác quản lý chuyên môn nhằm nâng
cao chất lượng giảng dạy ở TTGDTX tx Long Khánh
4. Một số kinh nghiệm thực tế liên quan đến biện pháp đổi mới công tác quản
lý chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở TTGDTX.
5. Vấn đề cần ưu tiên giải quyết, nguyên nhân.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP.
Nội dung hoạt động và cách tiến hành.
1. Các mục tiêu của trung tâm về biện pháp, giải pháp đổi mới công tác quản
lý chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở TTGDTX.
2. Các hoạt động chính
a. Xác định kế hoạch thời gian năm học.
b. Nội dung hoạt động.
* Các hoạt động thực hiện sau khi kết thúc thời gian 3 tháng.
* Các hoạt động thực hiện sau khi kết thúc thời gian 6 tháng.
* Các hoạt động thực hiện sau khi kết thúc thời gian 1 năm.
IV. HIỆU QUẢ ĐỀ TÀI.
* Số liệu thống kê và thành tích đạt được trong các năm.
V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.
1. Kết luận
2. Kiến nghị
3. Bài học kinh nghiệm.
VI. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
VII. PHỤ LỤC


I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Đổi mới công tác quản lý chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giảng
dạy ở TTGDTX là một hoạt động hết sức quan trọng và chính yếu trong sự nghiệp
giáo dục hiện nay. Quyết định sự phát triển hay tồn tại của nhà trường Trung học
phổ thông và Trung tâm giáo dục thường xuyên. Xã hội mà chúng ta đang sống và
làm việc không ngừng thay đổi để tiến tới một xã hội thông tin và tri thức.Trong đó
lao động sư phạm là lao động tư duy sáng tạo, công tác này đòi hỏi người quản lý
phải có kiến thức sâu rộng và toàn diện, luôn bổ sung cái mới nhằm hoàn thiện
nghệ thuật sư phạm. Với tính đa dạng, phức tạp của hoạt động sự thay đổi này, đòi
hỏi người quản lý trung tâm phải thường xuyên chú ý đến việc thay đổi quan trọng
trong tư duy và hoạt động thực tiễn nhằm tổ chức lại các hoạt động của nhà trường
nói chung và của trung tâm giáo dục thường xuyên nói riêng. Sự thay đổi phải
được thay đổi từ trong suy nghĩ , trong tư duy và trong việc làm...của người đứng
đầu trong quản lý. Việc đổi mới công tác quản lý chuyên môn, nhằm nâng cao
chất lượng giảng dạy ở TTGDTX là một tiến trình lâu dài giúp cho cán bộ quản lý
xây dựng cầu nối giữa thực thi tầm nhìn và sứ mệnh giáo dục. Trong mọi tình
huống, việc sẵn lòng chấp nhận sự đổi mới công tác quản lý chuyên môn cho đội
ngũ giáo viên hay không cũng là một vấn đề nan giải. Chính vì lẽ đó người quản lý
phải nhận biết và lý giải được tính cần thiết của sự đổi mới công tác quản lý
chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giáo viên trong bối
cảnh hiện nay.
Thật sự nội dung của đề tài này rất lớn và khó, đòi hỏi người quản lý phải
hội đủ những yếu tố mang tính vĩ mô và công phu. Người quản lý phải có “ tâm và
tầm”, (tầm nhìn) chiến lược mới phát huy được hết một số kinh nghiệm trong lĩnh
vực quản lý của mình.
Với khuôn khổ cho phép, tôi xin mạnh dạn đưa ra “ Một số biện pháp đổi
mới công tác quản lý chuyên môn nhằm nâng cao chất lƣợng giảng dạy ở
TTGDTX ” . tx Long Khánh – Đồng Nai.

II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN.
1. C¬ së lý luËn:
Hơn ai hết nhà quản lý phải lý giải được tính cần thiết trong sự đổi mới, vì thế
chúng ta không ngạc nhiên khi Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh chủ đề “ Đổi
mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục” trong các năm học vừa qua.


Với đề tài sáng kiến kinh nghiệm đề cập đến các biện pháp đổi mới công tác quản
lý chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục cho đội ngũ giáo viên ở TTGDTX
này, chúng ta đều biết, quá trình đổi mới việc quản lý chuyên môn là một quá trình
hoạt động thống nhất giữa người quản lý và đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất
lượng giảng dạy.
Do đó quá trình đổi mới công tác quản lý chuyên môn nhằm nâng cao chất
lượng giảng dạy ở TTGDTX đều phải có các nhiệm vụ cơ bản và thiết thực nhất để
hình thành nên các kỷ năng hoạt động như; nhận thức về việc đổi mới, thái độ đổi
mới, tính tích cực đổi mới từ người đứng đầu trong trung tâm cho đến giáo viên
đang trực tiếp giảng dạy... Tuy nhiên câu hỏi được đặt ra ở đây là: Đổi mới từ đâu?
Và đổi mới như thế nào cho có hiệu quả. Song bằng sự nổ lực của bản thân là
người quản lý nhà trường đều phải thực hiện phương hướng nhiệm vụ chung của
cấp ngành và bậc học.
Song song bên cạnh đó người quản lý phải biết tổ chức chỉ đạo thực hiện các nội
dung cơ bản của hoạt động trong việc đổi mới công tác quản lý chuyên môn cho
đội ngũ giáo viên, đó là:
- Hoàn thiện tốt công tác tổ chức chỉ đạo dạy học. Xây dựng nề nếp dạy
học,và đổi mới phương pháp dạy học.
- Tổ chức tốt phong trào thi đua "dạy tốt, học tốt". Sử dụng các biện pháp
nghiệp vụ sư phạm và tâm lý xã hội nhằm nâng cao chất lượng dạy học.
- Người dạy và người học là hai thành tố cơ bản của quá trình dạy học, trong
đó năng lực của người dạy có vai trò cực kỳ quan trọng. Vì vậy để nâng cao chất
lượng quá trình dạy học, nhất thiết trong quản lý phải có sự thường xuyên đổi mới,
bồi dưỡng, nâng cao trình độ của đội ngũ giáo viên. Đồng thời phải tận dụng mọi
nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị, nhất là các ứng dụng của kỹ thuật
công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dạy học.
Đứng trước yêu cầu về sự nghiệp giáo dục, đào tạo.Thực hiện nhiệm vụ của
giáo dục không ai khác ngoài vai trò của người đứng đầu trong quản lý. Ngoài ra
cũng phải xem trọng vai trò cuả người thầy, người cô, vì đó là lực lượng chủ chốt
của ngành, đồng thời cũng là quyết định sự thành, bại của sự nghiệp giáo dục. Do
đó trong công tác quản lý, phần tư duy sáng tạo thường đóng vai trò quan trọng
nhất, người quản lý phải tạo ra những tư duy mới, ý tưởng hay và mới lạ, độc đáo
nhưng phải có hiệu quả cao. Vì vậy đổi mới công tác quản lý chuyên môn nhằm
nâng cao chất lƣợng giảng dạy ở TTGDTX hiện nay cũng là một trong những ý


tưởng mới đòi hỏi người quản lý nhà trường phải có nhiệt huyết và vững vàng
trong nghiệp vụ quản lý. Qua đó nhằm giúp cho đội ngũ giáo viên cũng cố và phát
triển những kết quả của việc giáo dục mà họ đã cố gắng để đạt được. Cũng vì
những ý tưởng đó mà tôi đã mạnh dạn đưa ra “ Một số biện pháp đổi mới công
tác quản lý chuyên môn nhằm nâng cao chất lƣợng giảng dạy ở TTGDTX”
Vấn đề đặt ra là làm thế nào vừa đổi mới vừa giữ vững và phát huy những
thành tích đã đạt được trong thời gian qua. Đó mới là vấn đề chủ chốt để chúng ta
tiếp tục duy trì được danh hiệu mà cấp trên đã tin tưởng và giao phó.
Xuất phát từ những lý do khách quan và lý do chủ quan như đã phân tích ở trên,
với kinh nghiệm thực tế giảng dạy và quản lý của bản thân kết hợp với những kiến
thức khoa học quản lý, tôi mạnh dạn đề xuất trình bày đề tài “ Một số biện pháp
đổi mới công tác quản lý chuyên môn nhằm nâng cao chất lƣợng giảng dạy ở
TTGDTX . tx Long Khánh – Đồng Nai. Góp phần tạo ra những con người có
kiến thức, đạo đức để phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội cho nước nhà .
2 Tình hình thực tiễn
Đặc điểm chung:
Trung tâm GDTX Thị xã Long Khánh được thành lập theo quyết định số 2425/
QĐ.UBT, ngày 11 tháng 5 năm 1996 của UBND Tỉnh Đồng Nai, trên cơ sở sát
nhập các tổ chức: Trường Bồi dưỡng giáo dục, Trường BTVH Dân chính Long
Khánh và Chi nhánh Trung tâm Tin học ngoại ngữ của Phòng Giáo dục Đào tạo
Long Khánh.
Trung tâm đặt tại đường Hùng Vương, phường Xuân Hòa, thị xã Long Khánh,
tỉnh Đồng Nai.Điện thoại số : 0613 876839.
- Trung tâm Giáo dục thường xuyên Long Khánh gồm có 03 tổ chuyên môn nghiệp
vụ.
-Tổ hành chính- tổng hợp;
-Tổ văn hóa;
-Tổ Tin học- ngoại ngữ- nghề.
Tổng số cán bộ, giáo viên, CNV: 14 người; trong đó :
Cán bộ quản lý : 02 người ( 01 nữ).
Số giáo viên : 08 người ( nữ 04)
Công nhân viên : 04( nữ 03)
Ngoài ra, trung tâm còn hợp đồng giáo viên thỉnh giảng dạy các lớp BTVH, số
lượng: 9 giáo viên


Các tổ chức đoàn thể:
Chi bộ: 08 đồng chí ( 6 nữ)
Đoàn thanh niên CSHCM : 6 chi đoàn.
Hội cha mẹ học sinh: Ban đại diện và 6 chi hội.
Cơ sở vật chất:
Số phòng học : 06
Số phòng làm việc : 06
Số phòng vi tính: 01( 30 máy đơn, 01 máy chủ)
Số hội trường : 02
Phòng thiết bị, thí nghiệm: 01
Phòng dạy Anh văn : 01
Phòng thực hành : 01
Phòng đa năng : 01
3.Tình hình thực tế liên quan đến Biện pháp đổi mới công tác quản lýchuyên
môn nhằm nâng cao chất lƣợng giảng dạy ở TTGDTX . tx Long Khánh –
Đồng Nai
Thuận lợi:
- Được sự chỉ đạo sâu sát của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai, Phòng
Giáo dục Thường xuyên Sở và sự quan tâm của Thị Ủy, Ủy ban nhân dân Thị xã
Long Khánh tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong việc giảng dạy.
- Cơ sở vật chất trung tâm được xây dựng và đầu tư khang trang, có khuôn
viên xanh sạch đẹp, tạo môi trường thân thiện với học viên. Ngoài ra trung tâm có
hệ thống máy vi tính, máy chiếu projector, hệ thống âm thanh, loa đài hỗ trợ cho
thực hiện kế hoạch. Có được hội trường đa năng, có diện tích sân chơi, bãi tập
tương đối thoáng.
-Trung tâm giáo dục thường xuyên thị xã Long Khánh có đội ngũ từ lãnh
đạo đến cán bộ, giáo viên, nhân viên rất nhiệt tình, trình độ chuyên môn vững
vàng, có tinh thần trách nhiệm cao, đời sống ổn định, có ý thức tự học tập, tìm hiểu
để nâng cao trình độ và luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được
giao.
- Có sự phối kết hợp giữa các bộ phận trong trung tâm như: Tổ trưởng
chuyên môn, các tổ trưởng về văn hóa, tin học ngoại ngữ, công đoàn, và các đoàn
thể trong trung tâm…đã tạo nên một động lực lớn cho học viên học tập và có sự


thống nhất trong việc tổ chức các hoạt động chuyên môn, quản lý chặt chẽ việc dạy
cũng như việc học của học viên, đáp ứng nhu cầu học tập tại địa phương
(skkn-2015)
Khó khăn:
Đời sống kinh tế của người dân còn gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến việc
chăm lo việc nâng cao dân trí.
- Mỗi môn học văn hóa chỉ có một giáo viên ( Trung tâm GDTX Long
Khánh có 08 giáo viên giảng dạy 08 môn khác nhau) nên việc tổ chức sinh hoạt tổ
chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên và đánh giá xếp loại giáo viên gặp
nhiều khó khăn.
- Tổ chức khảo sát nhu cầu người học và công tác tuyên truyền về học nghề,
công tác tuyển sinh còn gặp khó khăn vì thiếu nhân sự tổ chức thực hiện các
nhiệm vụ khác ngoài nhiệm vụ giảng dạy của giáo viên. Ngoài ra khó khăn lớn
nhất của trung tâm là đại đa số học viên có hoàn cảnh. Ngày đi làm, tối đi học nên
việc tiếp thu kiến thức rất hạn chế. Chất lượng đầu vào thấp nên rất khó cho giáo
viên lên kế hoạch giảng dạy cho phù hợp. Ngoài ra còn có một số học viên lười
học. Còn một bộ phận nhỏ thì học viên không xác định được mục đích của việc
học, hoặc một số do lớn tuổi, theo không kịp nên chán và dẫn đến tình trạng bỏ
học, hoặc chưa có phương pháp và động cơ học tập đúng đắn trong việc học.
- Một số giáo viên còn thiếu nghệ thuật cảm hoá học viên, chưa thật sự gần
gũi với các em, chưa thật sự lắng nghe tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các em
nên không gây được hứng thú cho học viên thích học môn của mình phụ trách.
- Vẫn còn một vài giáo viên lớn tuổi chưa ứng dụng CNTT vào bài giảng
một cách có hiệu quả.
- Còn một số phụ huynh thiếu sự quan tâm đến việc học tập ở nhà của con
em mình. Gia đình học viên gặp nhiều khó khăn về kinh tế hoặc đời sống tình cảm
nhiều lúc cũng làm cho học viên trẻ không chú tâm vào học tập.
4. Một số kinh nghiệm thực tế liên quan đến biện pháp đổi mới công tác quản
lý chuyên môn nhằm nâng cao chất lƣợng giảng dạy ở TTGDTX . tx Long
Khánh – Đồng Nai .
Từ những thực tế vừa nêu ở trên,với góc độ là quản lý về chuyên môn,và
làm tốt công tác quản lý chuyên môn, đòi hỏi người làm công tác này phải thường


xuyên theo dõi và kiểm tra, đánh giá, tổ chức giải quyết và quản lý những việc liên
quan đến chuyên môn theo phạm vi, nhiệm vụ và chức năng của mình một cách
chính xác và khách quan.
Bản thân là một cán bộ quản lý của trung tâm. Tôi vô cùng quan tâm và đưa
ra những ®Þnh h-íng, tìm tòi các biện pháp tốt nhất trong c«ng t¸c qu¶n lý, tôi luôn
băn khoăn với công tác quản lý của trung tâm và xác định rằng: Phải đổi mới
thường xuyên, đổi mới công tác quản lý chuyên môn cho đội ngũ giáo viên sẽ là
động lực thúc đẩy quá trình công tác của giáo viên cũng là công tác trọng tâm của
quản lý. Công tác này được cải tiến và đẩy mạnh sẽ có tác dụng quyết định tạo nên
sự chuyển biến cao về chất lượng dạy học và giáo dục của trung tâm GDTX hiện
nay.Vì lẽ đó, tôi mạnh dạn đưa ra những kinh nghiệm thực tế hơn và các biện pháp
rất thực tế liên quan đến đổi mới công tác quản lý chuyên môn nhằm nâng cao
chất lƣợng giảng dạy ở TTGDTX. Tôi xin được trình bày các biện pháp đổi mới
như sau:
Biện pháp1 :
Tăng cƣờng sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và quản lý của nhà nƣớc đối với
quá trình đổi mới giáo dục và đào tạo
- Công tác Đảng, chính trị tư tưởng trong trung tâm được đặc biệt coi trọng.
Lãnh đạo trung tâm đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng
hợp của cả hệ thống chính trị đối với công cuộc đổi mới, phát triển giáo dục. Nâng
cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong trung tâm về phát triển giáo dục
và đào tạo. Xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực gắn với quy hoạch, kế
hoạch phát triển kinh tế xã hội, phù hợp với tình hình của trung tâm và địa phương.
- Bồi dưỡng giáo viên, nhân viên trung tâm về tư tưởng chính trị, chấp hành
các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của
ngành, của địa phương.
Biện pháp2 :
Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, phƣơng pháp dạy học
a. Đổi mới công tác quản lý.
-Tăng cường biện pháp quản lý về chương trình, kế hoạch giảng dạy theo
quy định của Bộ giáo dục và đào tạo.Việc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chương
trình là yêu cầu bắt buộc đối với giáo viên. Triển khai đầy đủ và kịp thời chỉ đạo
của Bộ Giaó dục và Đào tạo về giảng dạy các môn học và bộ môn của từng năm
học.


- Người đứng đầu trong việc quản lý trung tâm phải có bản lĩnh biết đổi
mới, soạn thảo và ra các quyết định đúng đắn, kịp thời. Phải chịu trách nhiệm về
các quyết định đã đưa ra nhằm bảo đảm cơ hội học tập cho mọi đối tượng học viên,
nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục của nhà trường.
- Quản lý giờ lên lớp của giáo viên. ( Có thể hỗ trợ thêm bằng cách lắp ráp
hình ảnh camera để dễ dàng theo dõi cả vừa giáo viên và học viên nếu có điều
kiện).
- Xây dựng giờ lên lớp cho thầy và trò nhằm bảo đảm tính nghiêm túc trong
mọi hoạt động của nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiến độ chương trình, nề nếp soạn
bài, chấm bài, nề nếp lên lớp, tạo mọi điều kiện để giúp đỡ học viên yếu kém cũng
như tham gia bồi dưỡng học viên giỏi. Cải tiến, đổi mới phương pháp dạy học phải
phù hợp với yêu cầu.
- Yêu cầu giáo viên căn cứ vào chương trình dạy học, tự xây dựng kế hoạch
dạy học của mình và thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học đó, đảm bảo chỉ tiêu
chất lượng do mục đích yêu cầu đề ra.
b. Đổi mới công tác chỉ đạo về chuyên môn:
- Bắt đầu vào năm học người quản lý phải xây dựng quy chế làm việc của
trung tâm. Thực hiện kế hoạch sát với thực tế, chỉ đạo các tổ, các cá nhân làm việc
theo kế hoạch, tất cả công việc phải được kế hoạch hóa, cụ thể hóa.
- Chỉ đạo việc thực hiện chương trình các môn học, theo hướng phân hóa,
phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo của học viên trên cơ sở chuẩn
kiến thức kỹ năng theo các quy định hiện hành.
- Dạy học phải hướng vào học viên, lấy học viên làm trung tâm, khuyến
khích trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy, cổ vũ tinh thần hợp tác, kỷ năng làm
việc nhóm.
- Chú trọng bồi dưỡng, phát triển chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.
c. Đổi mới phƣơng pháp dạy học.
Vấn đề này hiện nay đang được các cấp ngành quan tâm. Phương pháp dạy
học tập trung theo hướng “ phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh, lấy học
sinh làm trung tâm”...
Quản lý chuyên môn cần có nhiều hình thức bồi dưỡng cho giáo viên về đổi mới
phương pháp giảng dạy thông qua:


- Hội thảo chuyên đề tại trung tâm.
- Sinh hoạt tổ chuyên môn ở cụm, tổ, nhóm ở trung tâm và các trung tâm
giáo dục thường xuyên trong tỉnh .
- Soạn đáp án và chấm bài kiểm tra, kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc
nghiệm, bám sát chuẩn kiến thức theo chuẩn của Bộ giáo dục đã ban hành.
- Trong kiểm tra đánh giá, thực hiện nghiêm túc quy trình thiết lập ma trận
đề, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỷ năng cần đánh giá ở mỗi chủ đề phải tương ứng
với thời lượng quy định trong phân phối chương trình.
- Đối với các lớp cuối cấp. Người quản lý phải có kế hoạch từ đầu năm học
cho các lớp cuối cấp như: Soạn thảo các đề cương ôn tập, yêu cầu các giáo viên
phải tự biên soạn nội dung ôn tập, luyện tập đúng trọng tâm, các phương pháp làm
bài từ cơ bản đến nâng cao. Tăng tiết ôn tập cho các môn học (Toán, Văn, Lý, Hóa
- cho khối GDTX) và các môn khác theo nhu cầu của học viên. (Môn Ngoại Ngữ
khối GDTX không bắt buộc.)
- Tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức bộ môn và tích hợp liên môn
vào thực tiễn.
Thông qua quy định trên để toàn thể cán bộ giáo viên có thể làm việc khoa
học hơn và bảo đảm được kỷ cương, nề nếp. Giáo viên phải dựa vào quy chế của
trung tâm mà thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả.
Biện pháp3 :
a. Đổi mới kiểm tra đánh giá
Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm định đánh giá xếp loại đội ngũ
giáo viên và học viên. Tạo động lực tích cực trong việc duy trì kỷ cương nề nếp
trong dạy và học.Tăng cường công tác thanh kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi
phạm đối với các trường hợp không tuân thủ đúng nội quy, quy chế của trung tâm.
- Giáo viên tuân thủ những quy chế trung tâm đã đưa ra một cách nghiêm
túc. Người quản lý phải coi trọng việc phân tích kết quả kiểm tra, bổ sung công tác
chỉ đạo dạy và học, kiểm tra đánh giá một cách kịp thời, giúp giáo viên điều chỉnh
hoạt động giảng dạy, giúp học viên tự đánh giá kết quả học tập để phát huy điểm
mạnh, khắc phục điểm yếu trong học tập .
- Kiểm tra, giám sát là một trong các nội dung, chức năng của người cán bộ
quản lý công việc trong nhà trường.Trong nhà trường công tác kiểm tra phải được
thực hiện thường xuyên. Qua đó người quản lý dễ dàng theo dõi và đó chính là
việc nhắc nhở giáo viên thực hiện đúng công việc của mình, nhanh chóng phát hiện


những mặt tốt để phát huy và tìm thấy những mặt chưa tốt để hạn chế và khắc
phục.
Nhận thức được vai trò, tác dụng của công việc kiểm tra thì người quản lý sẽ
tập trung rút kinh nghiệm về nội dung, phương pháp kiểm tra sau mỗi năm học
nhằm đáp ứng một cách tốt nhất trong việc đổi mới công tác chuyên môn.
b. Đổi mới công tác thi đua , thực hiện tốt chế độ chính sách.
- Trong năm học, lãnh đạo chỉ đạo các tổ chuyên môn đánh giá xếp loại thi
đua theo thang điểm họp thống nhất từ đầu năm.
- Xây dựng các tiêu chí thi đua chuẩn xác, khách quan và thật sự công bằng
dựa trên chuẩn nghề nghiệp giáo viên và tình hình thực tế của trung tâm.
- Thang điểm thi đua được đưa ra công khai và được thảo luận ở các tổ trong
trung tâm. Các ý kiến phải được tập hợp về hội đồng thi đua, thảo luận thống nhất
và thông qua hội nghị công chức, viên chức vào đầu năm học.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, phù hợp với giáo viên, nhân viên
và thật công khai, minh bạch trong trung tâm như: Xét nâng lương, khen thưởng,
chế độ làm thêm giờ…(skkn 2015)
c.Thực hiện quy chế công khai
Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Công
khai minh bạch các khoản thu, chi. Công khai chỉ tiêu tuyển sinh. Tiết kiệm chi
tiêu trong trung tâm. Giảm bớt hội họp, thực hiện đúng quy chế trung tâm đã đưa
ra từ đầu năm học. Trung tâm phải thực hiện với đầy đủ tinh thần trách nhiệm, phải
thu hút được sự quan tâm, niềm tin và sự đồng thuận của xã hội, trước hết là của
hội cha mẹ học viên.
Biện pháp4.
Công tác đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao trình độ chuyên môn
- Sắp xếp, rà soát lại đội ngũ giáo viên, xem xét tình hình giáo viên, kịp thời
đôn đốc và tạo mọi điều kiện cho giáo viên tham gia các chương trình nâng cao
tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng ngày càng cao chiến lược phát triển
của trung tâm.
- Đặc biệt coi trọng tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm trong việc tự học, tự
bồi dưỡng của giáo viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp
ứng với nhiệm vụ của ngành. Ngay từ đầu năm học, giáo viên đăng ký thi đua
trong buổi Hội nghị công chức, viên chức tổ chức từ đầu năm học như:
- Đăng ký đề tài, dự án nghiên cứu khoa học cấp ngành .


- Tổ chức các phong trào viết SKKN và đăng ký viết SKKN.
- Tổ chức các phong trào thi đua, dự giờ, thăm lớp,...
- Tổ chức các buổi chuyên đề tại trung tâm, sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.
- Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp học nâng cao về lý luận chính
trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. (tham gia các lớp trung cấp lý luận chính trị,
các lớp đại học chính quy, tại chức, liên thông,...về chuyên môn).
- Tổ chức tốt cho giáo viên tham gia các lớp học chuyên đề về đổi mới
phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT trong giảng dạy do cấp trên tổ chức.
- Tạo động lực khích lệ giáo viên tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực sư
phạm, phát triển nghề nghiệp trong sự nghiệp phát triển giáo dục hiện nay.
Biện pháp5 :
Tăng cƣờng sinh hoạt tổ chuyên môn
- Người quản lý đưa ra quan điểm chỉ đạo công tác chuyên môn trong từng
năm học, đưa ra các yêu cầu về chất lượng dạy học.
- Mỗi tổ là nơi trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ dạy học và theo dõi
việc thực hiện nhiệm vụ dạy học và các hoạt động khác của mình một cách có hiệu
quả nhất.
- Xây dựng quy chế hoạt động của tổ chuyên môn ngay từ đầu năm học để
các tổ chuyên môn chủ động triển khai và tổ chức các hoạt động chuyên môn.
- Quản lý việc lập kế hoạch công tác của tổ, đề xuất, phân công giảng dạy,
lập chương trình công tác hàng tháng, học kỳ, và cả năm học.
- Quản lý công tác nghiệp vụ, công tác thi đua, công tác bồi dưỡng của tổ.
Yêu cầu tự học, tự bồi dưỡng. Quản lý yêu cầu mỗi giáo viên tham gia thi giáo
viên giỏi, sau năm học bắt buộc giáo viên phải có một bảng tổng kết kinh nghiệm
trong công tác dạy học
Các nhiệm vụ cụ thể của tổ chuyên môn
1. Tổ chuyên môn của trường thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Lập kế hoạch, lên chương trình xây dựng tài liệu, học liệu dạy học các môn
theo phân phối chương trình. Ngoài ra tổ trưởng có thể đề xuất với lãnh đạo trung
tâm dạy tăng tiết các môn có nhiều tiết như: Văn, Toán, Lý, Hóa bằng nhiều hình
thức về bài tập, thực hành, ôn luyện theo chủ đề...
- Nghiên cứu, áp dụng các phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra - đánh
giá tiên tiến vào giảng dạy, đánh giá kết quả học tập của học viên.


b) Phát hiện, bồi dưỡng học viên có năng khiếu; Tiếp tục bồi dưỡng học viên
tham gia các kỳ thi giỏi về ( Giải toán bằng máy tính cầm tay, và các môn học văn hóa)
hoặc các môn thi về năng khiếu khác liên quan đến chuyên môn của tổ;
- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học sư
phạm ứng dụng; tổng kết, áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, tự làm thiết bị dạy học
hàng năm của giáo viên, và hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật của
học viên.
c) Hỗ trợ giáo viên, học viên tham gia nghiên cứu khoa học, tổng kết, áp dụng
sáng kiến kinh nghiệm, tự làm thiết bị dạy học, sáng tạo kỹ thuật.
d) Xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán của tổ, nhóm chuyên môn làm nòng cốt
cho các hoạt động chuyên môn của trung tâm.
đ) Tổ chức việc bồi dưỡng phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của các
thành viên trong tổ.
e) Động viên khen thưởng kịp thời đối với những giáo viên có cố gắng trong các
phong trào thi đua hoặc kỷ luật đối với những giáo viên vi phạm.
5. Vấn đề cần ƣu tiên giải quyết, nguyên nhân.
Để nâng cao chất lượng về công tác đổi mới trong quản lý chuyên môn được hoàn
thiện và toàn diện ở TTGDTX thì một trong những nhiệm vụ quan trọng là cần
phải tìm ra nguyên nhân và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong
việc đổi mới công tác quản lý chuyên môn cho đội ngũ giáo viên tại trung tâm.
Một số nguyên nhân chính như sau:
Nguyên nhân1:
- Công tác quản lý chuyên môn cho giáo viên còn hạn chế do chưa thực sự
chủ động vì còn phụ thuộc vào sự nhắc nhở của Sở như làm các báo cáo, sơ kết,
tổng kết..thiếu sự chủ động sáng tạo.
- Quản lý có cố gắng thực hiện sự thay đổi nhưng chưa chú ý nhiều đến
chiến lược của sự thay đổi.
- Công tác đổi mới quản lý chuyên môn còn có một số khó khăn nhất định,
việc làm này cần phải tiến hành đồng bộ giữa các tổ chức, đoàn thể.
- Một bộ phận giáo viên ý thức trách nhiệm chưa cao, còn chủ quan trong
thực hiện nhiệm vụ và đánh giá kết quả. Ngoài ra, có một số giáo viên lớn tuổi


chưa thể trang bị thêm các kỷ năng ngoại ngữ, tin học để biết ứng dụng vào đổi
mới phương pháp dạy học.
Nguyên nhân2:
- Việc đầu tư cho trang thiết bị dạy học còn hạn chế, chưa có hệ thống thư
viện điện tử và các trung tâm học liệu tạo các công cụ cho việc giảng dạy.
- Một bộ phận giáo viên ý thức trách nhiệm chưa cao, còn chạy theo thành
tích, chưa thật sự tâm huyết với nghề. Chính vì chưa tâm huyết nên giáo viên lên
lớp qua loa, đại khái, thiếu sự quan tâm đến việc học của học viên, cũng có giáo
viên tuy có tâm huyết nhưng năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm còn hạn
chế nên khi giảng bài chưa có kết quả cao, do đó học viên khó tiếp thu, khó hiểu
bài. Chưa làm tốt công tác tuyên truyền đầy đủ đến các đối tượng tham gia học tập
tại trung tâm hoặc chưa giúp đỡ kịp thời các học viên bị hỏng kiến thức.(skkn2015)
- Giáo viên chưa thật sự đầu tư vào bài giảng của mình nhiều, chưa trang bị
cho chính bản thân mình các phương pháp giảng phù hợp, các phương pháp tự học,
tự rèn luyện và tự bồi dưỡng trong suốt quá trình dạy học.
- Một số giáo viên chưa thật sự đổi mới công tác tư duy, sáng tạo trong cách
giảng bài học mà mình phụ trách nên cũng khó cho học viên tiếp thu.
- Một số bộ phận giáo viên chưa tâm huyết với nghề nghiệp, thiếu trách
nhiệm, năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ,
giáo viên của trung tâm mặc dù nhận thức được tầm quan trọng của việc giảng dạy
song lại thiếu các biện pháp hữu hiệu, cách thức, kỹ năng trong công tác truyền tải.
Nguyên nhân3:
- Việc xây dựng kế hoạch cho công tác kiểm tra nội bộ đã có nhưng vẫn
chưa đáp ứng được yêu cầu của ngành trong chiến lượt phát triển giáo dục và đổi
mới phương pháp giáo dục.
- Bệnh thành tích trong giáo dục vẫn còn tồn tại trong một bộ phận nhà giáo
vì do áp lực của việc cam kết thi đua, đặt chỉ tiêu về chất lượng. Việc đánh giá, xếp
loại, cho điểm ở một vài nơi còn dễ dãi, không công bằng.
- Kế hoạch kiểm tra toàn diện hoặc kiểm tra về chuyên môn đã được báo
trước nên việc kiểm tra cũng chưa được khách quan trung thực. Việc kiểm tra chưa
được thường xuyên để trở thành hoạt động chung của trung tâm. (skkn -2015)
Nguyên nhân4:
Về phía học viên:


- Năm học 2014-2015 công tác tuyển sinh của Trung tâm gặp nhiều khó
khăn số lượng học viên giảm đi, học viên bỏ học nhiều.
- Học viên của trung tâm nhìn chung yếu văn hóa, thói quen và ý thức tự
học chưa cao, động cơ học tập chưa tốt ảnh hưởng lớn đến việc nâng cao chất
lượng học tập. Một số học viên yếu về đạo đức nên việc giáo dục của trung tâm và
rèn luyện của học viên còn gặp nhiều khó khăn.
- Chất lượng đầu vào của trung tâm thấp nên rất khó cho giáo viên lên kế
hoạch giảng dạy. Đa phần học viên chưa có ý thức trong học tập. Đại đa số học
viên có hoàn cảnh khó khăn. Ngày đi làm và tối đi học nên việc tiếp thu kiến thức
rất hạn chế. Ngoài ra còn có một số học viên lười học, vào lớp không chịu chú ý
chuyên tâm vào việc học, về nhà thì không xem bài, không chuẩn bị bài, không
làm bài tập, cứ đến giờ học thì cắp sách đến trường. Còn một bộ phận nhỏ thì học
viên không xác định được mục đích của việc học. Có học viên chỉ đợi đến khi lên
lớp, nghe giáo viên giảng bài rồi ghi vào những nội dung đã học, thậm chí chỉ ghi
qua loa, sau đó về nhà hầu như không xem lại bài và không hiểu được nội dung đó
nói lên điều gì, hoặc một số do lớn tuổi, theo không kịp nên chán và dẫn đến tình
trạng bỏ học, hoặc chưa có phương pháp và động cơ học tập đúng đắn trong việc
học.(skkn-2015)
Về phía phụ huynh:
Còn một số phụ huynh thiếu sự quan tâm đến việc học tập ở nhà của con em mình.
Bỏ tất cả mọi chuyện cho trung tâm giải quyết, không thường xuyên theo dõi việc
học của con em mình. Gia đình học viên gặp nhiều khó khăn về kinh tế hoặc đời
sống tình cảm nhiều lúc cũng làm cho học viên trẻ không chú tâm vào học tập.
Tình trạng bỏ học nhiều cũng một phần do hoàn cảnh quá khó khăn.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP.
Để khắc phục các nguyên nhân trên, nâng dần chất lượng giảng dạy và học
tập của học viên, đặc biệt là làm theo chuyên đề đổi mới công tác quản lý chuyên
môn nhằm nâng cao chất lƣợng giảng dạy ở TTGDTX. cho phép tôi đưa ra một
số giải pháp dưới đây:
Giải pháp1:
Vai trò của ngƣời quản lý:
- Trên hết, hãy xem vai trò của người quản lý là hết sức quan trọng. Người
quản lý xác định đổi mới công tác quản lý chuyên môn cho đội ngũ giáo viên là
thường xuyên, liên tục để nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên.


- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, học kì và cả
năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và các hoạt động khác
theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn học của Bộ Giáo dục và Đào
tạo và kế hoạch năm học của trung tâm đề ra.
- Xây dựng kế hoạch cụ thể dạy chuyên đề, tự chọn, ôn thi tốt nghiệp, dạy
bồi dưỡng học viên giỏi, phụ đạo học viên yếu kém.
- Xây dựng kế hoạch cụ thể về sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học
đúng, đủ theo các tiết trong phân phối chương trình.
- Hướng dẫn xây dựng và quản lý việc thực hiện kế hoạch cá nhân, soạn
giảng của tổ viên .
- Soạn giáo án theo phân phối chương trình, chuẩn kiến thức, kĩ năng và
sách giáo khoa, thảo luận các bài soạn khó; viết sáng kiến kinh nghiệm về nâng cao
chất lượng dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, phát
hiện và bồi dưỡng học viên giỏi, phụ đạo học viên yếu kém...
- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên trong tổ, giáo viên
mới tuyển dụng như: đổi mới phương pháp dạy học; đổi mới kiểm tra, đánh giá;
dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng; sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học,
ứng dụng CNTT trong dạy học góp phần đổi mới phương pháp dạy học, phương
pháp kiểm tra, đánh giá...
- Điều hành hoạt động của tổ (tổ chức các cuộc họp tổ theo định kì quy định
về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động giáo dục khác; lưu trữ hồ sơ
của tổ; thực hiện báo cáo cho Quản lý chuyên môn theo quy định).
- Quản lý, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên (thực
hiện hồ sơ chuyên môn; soạn giảng theo kế hoạch dạy học và phân phối chương
trình, chuẩn kiến thức kĩ năng; ra đề kiểm tra, thực hiện việc cho điểm theo quy
định; kế hoạch dự giờ của các thành viên trong tổ...)
- Dự giờ giáo viên trong tổ theo quy định chuyên môn.
- Các hoạt động khác như: đánh giá, xếp loại giáo viên, đề xuất khen
thưởng, kỉ luật giáo viên...Việc này yêu cầu tổ trưởng chuyên môn phải nắm thật rõ
về tổ viên của mình về ưu điểm hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy
được phân công, sau đó báo cáo lại cho quản lý chuyên môn tại trung tâm, qua đó
người quản lý dễ dàng phát huy hết tính năng của công việc và nâng dần chất
lượng giảng dạy của giáo viên cũng như việc học tập của học viên tại trung tâm
GDTX .


- Xây dựng kế hoạch năm học và hướng phấn đấu của trung tâm mình trong
tương lai.
- Phải có kế hoạch quản lý, bồi dưỡng giáo viên một cách cụ thể . Lập kế
hoạch bồi dưỡng theo tháng, hoặc quý hoặc năm…
- Phân công giáo viên đúng chuyên môn, nghiệp vụ.
- Sẵn sàng quyết đoán mọi công việc và chịu trách nhiệm việc làm của mình
với cấp trên.
- Quy định chức năng, quyền hạn của mỗi giáo viên.
- Thường xuyên tham dự họp tổ để lắng nghe ý kiến của giáo viên cũng như
những khó khăn của giáo viên, từ đó dễ dàng trong việc giải quyết và tháo gỡ các
khó khăn đó.
- Nhắc nhỡ giáo viên thường xuyên thông tin kịp thời tình hình học tập của
học viên cho phụ huynh, đồng thời phối hợp với phụ huynh để kịp thời giáo dục,
nhắc nhở và tạo điều kiện thuận lợi cho học viên học tập.
Cố gắng tìm cách cải thiện đời sống tinh thần và vật chất cho giáo viên.
Trách nhiệm của ngƣời quản lý :
Người quản lý có vai trò trách nhiệm khá là quan trọng trong việc xác định
đổi mới công tác quản lý chuyên môn. Vì thế việc quản lý phải hướng vào chất
lượng bên cạnh các số lượng công việc là dĩ nhiên và chính đáng. Bên cạnh đó các
tiêu chuẩn, tiêu chí, mức độ, minh chứng…cũng cần phải xây dựng, phát triển và
lưu trữ.
- Người quản lý không được độc đoán trong mọi công việc, phải là người
biết cách thuyết phục và luôn nhỏ nhẹ, động viên giáo viên để họ biết mình được
tôn trọng và từ đó họ sẽ cố gắng đề tâm vào công việc nhiều hơn.
- Người quản lý không nên nắm mọi quyền hành trong tay mà phải biết chia
sẻ quyền lực để giáo viên và viên chức trong nhà trường tham gia vào quá trình
đưa ra các quyết định liên quan đến nhà trường với mong mỏi mang lại cơ hội cho
các thành viên khác phát huy tinh thần trách nhiệm và năng lực của mình.
- Phải có chế độ bồi dưỡng, động viên, khen thưởng giáo viên kịp thời cùng
với việc phân công, giao trách nhiệm cho từng giáo viên một cách hợp lý.
- Tăng cường rèn luyện nghiệp vụ sư phạm. Đổi mới phương pháp giảng dạy
theo hướng phát triển tư duy, khả năng sáng tạo tư duy của học viên.
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, bồi dưỡng.
- Gắn đào tạo, bồi dưỡng giáo viên với nhu cầu thực tiễn tại địa phương.


Giải pháp2:
Thƣờng xuyên nêu cao vai trò của tổ trƣởng chuyên môn.
- Sự phân cấp ở đây cũng rất cần được thể hiện trong trung tâm, đặc biệt là
nâng cao vai trò của tổ trưởng chuyên môn trong trung tâm GDTX.
- Xác định được nhiệm vụ của tổ trưởng chuyên môn.
-Trước tiên phải xác định tổ trưởng chuyên môn là người phải có năng lực
thật sự, có phẩm chất, đạo đức, tận tâm và có uy tín với các đồng nghiệp của mình.
Tổ trưởng chuyên môn phải xây dựng kế hoạch tổ, điều hành tổ chức, hoạt động
của tổ theo kế hoạch giáo dục. Xây dựng kế hoạch phải đảm bảo tính mục đích,
tính khoa học, tính cụ thể, tính khả thi và tính linh hoạt, dân chủ…và phải thể hiện
rõ các quy định của giáo viên như: ( quy định về thăm lớp, dự giờ, quy định về
giáo viên được sử dụng giáo án cũ hay phải biên soạn lại theo mới, hay bao nhiêu
bài kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, giáo viên nào làm chuyên đề, tổ chức
ngoại khóa...)
- Rà soát lại đội ngũ giáo viên, dự báo phát triển, từ đó xây dựng quy hoạch,
kế hoạch phát triển đội ngũ.
Sinh hoạt chuyên môn:
Có kế hoạch sinh hoạt chuyên môn cụ thể, Thời gian sinh hoạt chỉ dành
nhiều cho phần chuyên môn như: ( góp ý giờ dạy, thảo luận nội dung những bài
dạy khó, thống nhất nội dung dạy cho mỗi bài, số lượng bài tập cho học viên làm,
bài tập được ứng dụng công nghệ thông tin, số lượng học viên hiểu bài và ứng
dụng làm bài tập thực hành…)
Trách nhiệm của giáo viên bộ môn
Mỗi giáo viên tự khẳng định mình trước học viên và lãnh đạo của trung tâm
qua việc trao dồi chuyên môn nghiệp vụ. Giáo viên phải toàn tâm toàn ý với công
việc được giao, Xem trường học, trung tâm là nhà của mình mới yên tâm công tác
lâu dài.
- Lựa chọn giáo viên có tâm huyết, thật sự am hiểu về từng hoàn cảnh của
học viên, xuất phát từ tấm lòng yêu thương học viên của mình, từ đó dễ dàng trong
cách giảng dạy và rèn luyện kể cả trong đạo đức của học viên.
Trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm:
Vai trò của giáo viên chủ nhiệm rất quan trọng trong việc quản lý học viên
tại trung tâm trên mọi phương diện. Việc chủ nhiệm, quản lý học viên theo lớp


mình rất khó. (Vì học viên của trung tâm đa số là lớn tuổi và nhiều lý do mà tôi đã
trình bày trong phần 5, mục nguyên nhân ). Do đó giáo viên chủ nhiệm phải lên kế
hoạch chủ nhiệm thật khoa học và chính xác để đưa ra được hướng phấn đấu của
lớp trong năm học.
- Phải biết trình độ và tính cách của học viên để lựa chọn phương pháp dạy
cho phù hợp.
- Giáo viên chủ nhiệm dựa trên tiêu chí chung của nhà trường để đánh giá và
phân loại hạnh kiểm cho học viên.
Tổ chức lớp thành lớp tự quản. Phân công học viên giỏi kèm học viên yếu .
Tổ chức học nhóm, hoặc đôi bạn cùng tiến…
Vai trò của Đoàn Thanh Niên
Đoàn Thanh Niên trong trung tâm là cái nôi tạo nên không khí học tập và
rèn luyện chính đáng quan trọng. Đoàn thanh niên phải thường xuyên tổ chức các
phong trào Đoàn với mục đích giúp cho học viên phát triển toàn diện về mọi mặt
kể cả lối sống trong cộng đồng qua các buổi như: Đố vui để học, tìm hiểu lịch sử
truyền thống Đoàn, lịch sử truyền thống Đất nước, Hội khỏe Phù Đổng, và các
thông tin truyền thông đại chúng. Chuyên đề công tác Bí thư Đoàn giỏi, chuyên đề
Phòng chống ma túy, chuyên đề: Không hút thuốc lá trong trường học, chuyên đề
Ứng dụng CNTT vào bài giảng, hoặc chuyên đề ATGT và vấn đề nổi cộm hiện nay
là vấn đề về thực phẩm bẩn…
Thường xuyên tổ chức thi ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng để học viên
ít nhiều cũng biết làm quen với công nghệ thông tin đang bùng nổ hiện nay.
Giải pháp3:
- Chú trọng chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, bao gồm các phương
pháp giảng dạy của giáo viên và phương pháp học tập của học viên.
- Nâng cao trình độ, kỷ thuật trong rèn luyện kỷ năng sử dụng đồ dùng dạy
học. Dạy học phải phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực…Nâng cao năng lực
thực hiện giáo dục tích hợp môi trường. Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập
của học viên.
- Bồi dưỡng giáo viên về kỷ năng ra đề, soạn đáp án và chấm bài thi.
- Tiếp tục thực hiện và phát huy hiệu quả việc tổ chức coi, chấm thi học kỳ,
một cách nghiêm túc, khách quan.
- Lập ngân hàng các câu hỏi, đề thi, giáo án, tài liệu tham khảo trên các
website..


- Đối với các môn học xã hội nên khắc phục tình trạng kiểm tra thiên về ghi
nhớ kiến thức mà phải tăng cường thêm các loại hình đề thi mở hoặc tổ chức cho
học viên học theo hình thức dã ngoại, tham quan thực tế... qua đó giáo viên dễ
kiểm tra và đánh giá mức độ thông hiểu của học viên.
- Đối với các môn học tự nhiên nên phát triển kỷ năng tư duy logic, kỷ năng
thực hành, thói quen vận dụng sáng tạo kiến thức vào thực tiễn.
- Tổ chức xây dựng giờ dạy mẫu ở các tổ, nhóm chuyên môn.
- Các tổ chuyên môn lựa chọn giáo viên cốt cán, thông thường là tổ trưởng
tổ chuyên môn hoặc những giáo viên dạy giỏi các cấp cùng xây dựng các giờ dạy
có chất lượng, làm mẫu cho giáo viên dự giờ.
- Tiến hành rút kinh nghiệm, đánh giá những mặt tích cực về phương pháp
dạy học, về nội dung và phong thái của giáo viên.
- Qua những giờ dạy mẫu của các giáo viên, sau khi đã thử nghiệm thì tiến
hành nhân rộng ra toàn khối trong trung tâm. Việc xây dựng giờ dạy mẫu phải
được tiến hành công phu, kỷ lưỡng, từ việc chọn bài dạy, tổ chức thiết kế bài soạn,
cân nhắc phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp với từng giai đoạn nào, cách sử
dụng đồ dùng trực quan, cách ứng dụng công nghệ thông tin…
Giải pháp4:
Công tác tổ chức bồi dƣỡng
- Tăng cường công tác tổ chức bồi dưỡng, chú trọng đến công tác tự bồi
dưỡng, phát huy vai trò quản lý nhóm, của tổ chuyên môn. Phải có đánh giá bồi
dưỡng thiết thực và hiệu quả phải cao.
- Sử dụng hiệu quả các nhóm phương pháp trong giảng dạy như: Thái độ
trong giảng dạy, phong cách của một giáo viên đứng lớp, lời nói, hành động, cách
dùng hình ảnh trực quan, thực hành, phù hợp với nhiều đối tượng, nội dung bài học
trọng tâm, chính xác, khoa học. Bồi dưỡng năng lực đi kèm với hứng thú bài học,
tinh thần chủ động, thái độ tích cực trong học tập của học viên. Hướng dẫn học
viên sử dụng sách giáo khoa ở nhà cũng như trên lớp.
- Động viên giáo viên bồi dưỡng thêm kiến thức về ngoại ngữ và chuyên
môn để tiếp tục đào tạo lên các cấp bậc học cao hơn.
- Trang bị những điều kiện cơ sở vật chất- kỷ thuật cần thiết phục vụ tốt cho
việc nâng cao chất lượng giảng dạy ở trung tâm.


- Phát huy hết tính năng, tác dụng của trang thiết bị, yêu cầu giáo viên nắm
vững các thao tác, vận hành thiết bị, đồng thời phải biết cách vận dụng đúng yêu
cầu của bài giảng để bài học được sinh động hơn.
- Duy trì hoạt động các báo cáo đột xuất ( về các thông tin) và định kỳ về kết
quả.
- Đầu tư đến chất lượng đội ngũ cộng tác viên bằng cách tuyển chọn những
giáo viên giỏi và vững vàng trong chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao trong
công tác.


SƠ ĐỒ CÔNG TÁC ĐỔI MỚI QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN
Kế hoạch
-Tổ chức hội nghị từ đầu năm
học. Đăng ký thi đua, thông qua
kế hoạch và ký duyệt của ban thi
đua. Xây dựng và tổ chức thực
hiện kế hoạch công tác đổi mới
- Hướng dẫn GV XD Kế họach.

Kiểm tra
-Xây dựng kế hoạch
kiểm tra, đánh giá
khoa học, phù hợp
với diễn biến hoạt
động của trung tâm.
-Kiểm tra đánh giá
phát huy thành tích,
khắc phục những
yếu kém, sai phạm.

Tổ chức
- Thống nhất về các quy
định, quy chế làm việc
của trung tâm

Quản lý
chuyên
môn

Chỉ đạo
- Chỉ đạo nội dung sinh hoạt
các tổ định kỳ.
- Hướng dẫn thực hiện nhiệm
vụ.
- Đôn đốc, động viên tạo
động lực, giám sát, khuyến
khích, động viên, thúc đẩy
hoạt động.
-

- Phân công nhiệm vụ cụ
thể.Bồidưỡngchuyên môn
nghiệp vụ
-Thiết lập các mối quan
hệ quản lý và cơ chế hoạt
động trong các tổ.
- Đánh giá, xếp loại, đề
nghị khen thưởng, kết
luận.


Nội dung hoạt động và cách tiến hành:
* Mục tiêu:
- Mục tiêu của công tác đổi mới quản lý về chuyên môn sẽ giúp cho giáo viên
đạt được nội dung kiến thức, kỷ năng cơ bản theo chuẩn mực quốc tế hiện hành,
biết ứng dụng công nghệ thông tin, trang bị tiếng nước ngoài...Qua đó phát huy
được các kỷ năng tư duy khoa học, kỷ năng tư duy phân tích, suy luận, tổng hợp
logic. Các kỷ năng phát hiện, giải quyết vấn đề. Tư duy phản biện, tự học, có hiệu
quả...
- Mục tiêu còn phát huy được nhân cách và kỷ năng sống, kỷ năng lãnh đạo
bản thân, trung thực, chủ động, tự tin, kỷ năng đạt mục tiêu, tạo động lực,tổchức
công việc hiệu quả, các kỷ năng ứng xử, giao tiếp, quan hệ, lắng nghe, đàm phán,
trình bày thuyết minh, làm việc theo nhóm...
« Mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được
chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú
trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất , lối sống, lương tâm, tay nghề của
nhà giáo ; thông qua việc quản lý, phát triển đúng định hướng và có hiệu quả sự
nghiệp giáo dục để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng những
đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ».
( Chỉ thị 04-CT/TW).


a.XÁC ĐỊNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN N M HỌC 2015-2016 (CÁC LỚP THPT)
(xếp thời gian chi tiết theo tuần lễ trong năm học )
,

Tuần Từ ngày đến ngày
07/09 đến

Nội dung chính

Chuyên đề / ghi chú

Theo PPCT chi tiết học kỳ I năm học

1 12/09/2015

2015 - 2016

14/09 đến
2 19/9/2015

Theo PPCT chi tiết học kỳ I năm học
2015 - 2016
Theo PPCT chi tiết học kỳ I năm học

3 21/9 đến 26/9/2015
28/9 đến

2015 - 2016
Theo PPCT chi tiết học kỳ I năm học

4 03/10/2015

2015 - 2016

05/10 đến
5 10/10/2015

Theo PPCT chi tiết học kỳ I năm học
2015 - 2016

12/10 đến
6 17/10/2015

Theo PPCT chi tiết học kỳ I năm học
2015 - 2016

19/10 đến
7 24/10/2015

Theo PPCT chi tiết học kỳ I năm học
2015 - 2016

26/10 đến
8 31/10/2015
02/11 đến

Bồi dưỡng Toán - MTCT

Theo PPCT chi tiết học kỳ I năm học
2015 - 2016

Bồi dưỡng Toán - MTCT

Theo PPCT chi tiết học kỳ I năm học
2015 - 2016

Bồi dưỡng Toán - MTCT

09/11 đến
10 14/11/2015

Theo PPCT chi tiết học kỳ I năm học
2015 - 2016

Bồi dưỡng Toán - MTCT

16/11 đến
11 21/11/2015

Theo PPCT chi tiết học kỳ I năm học
2015 - 2016

Bồi dưỡng Toán - MTCT

23/11 đến
12 28/11/2015

Theo PPCT chi tiết học kỳ I năm học
2015 - 2016

Bồi dưỡng Toán - MTCT

30/11 đến
13 05/12/2015

Theo PPCT chi tiết học kỳ I năm học
2015 - 2016

Bồi dưỡng Toán - MTCT

07/12 đến
14 12/12/2015

Theo PPCT chi tiết học kỳ I năm học
2015 - 2016

Bồi dưỡng Toán - MTCT

14/12 đến
15 19/12/2015

Khối 10, 11 kiểm tra KH I (tập trung)

Khối 12 nghỉ cuối HK I

Khối 12 kiểm tra HK I theo đề SGD
(19,20/12)

Khối 10, 11 nghỉ cuối
học ký I

Theo PPCT chi tiết học kỳ II năm học

Bồi dưỡng Toán – MTCT

9 07/11/2015

16

19/12 đến 2012/2015

17 21/12 đến


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×