Tải bản đầy đủ

skkn một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên trường THPT thanh bình

MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ
NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN
CHO GIÁO VIÊN TRƢỜNG THPT THANH BÌNH

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong thời đại nền kinh tế khoa học kĩ thuật phát triển nhanh mạnh
mẽ nhƣ hiện nay, giáo dục và đào tạo có vị trí và vai trò vô cùng quan
trọng. Mỗi con ngƣời, mỗi tổ chức, mỗi quốc gia đều phải chú trọng việc
giáo dục để theo kịp đà phát triển kinh tế - khoa học - kĩ thuật công nghệ
của nhân loại. Đất nƣớc ta đang trong thời kì hội nhập và phát triển nên
nhiệm vụ của ngành giáo dục phải gánh vác trọng trách rất lớn để đƣa nền
giáo dục đi lên theo kịp các nƣớc trên thế giới. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo
luôn đƣợc Đảng, Nhà nƣớc và xã hội quan tâm. Đảng ta luôn xác định Giáo
dục là “Quốc sách hàng đầu”. Hội nghị Trung ƣơng 8 khóa XI đã ra nghị
quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (Nghị quyết 29 –
NQ/TW). Để thực hiện đổi mới nền giáo dục căn bản, toàn diện thì cần phải
đổi mới về nhận thức, tƣ duy và năng lực của đội ngũ giáo viên. Theo lộ
1


trình cải cách giáo dục của Bộ Giáo Dục hiện nay chúng ta đang từng bƣớc

thực hiện các phƣơng pháp giảng dạy, giáo dục mới chuẩn bị cho việc đổi
mới căn bản toàn diện giáo dục nƣớc nhà trong thời gian tới. Trong khi đó
đội ngũ giáo viên nƣớc ta đã đƣợc đào tạo từ trƣớc đây nên chƣa thể đáp
ứng kịp sự thay đổi để đổi mới. Do đó công tác bồi dƣỡng chuyên môn cho
đội ngũ giáo viên có tầm quan trọng chiến lƣợc, có tính chất quyết định chất
lƣợng giáo dục và dạy học trong nhà trƣờng. Một nhà trƣờng mà các giáo
viên thƣờng xuyên đƣợc bồi dƣỡng về chuyên môn, nghiệp vụ thì chất
lƣợng giáo dục mới đƣợc nâng cao và theo kịp xu hƣớng giáo dục của thời
đại.
Thực tiễn giáo dục của trƣờng THPT đã khẳng định nhận thức đúng
đắn về tầm quan trọng của công tác quản lý và bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên. Trong bối cảnh chung của nền giáo dục tỉnh Đồng
Nai trƣờng THPT Thanh Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc
dạy - học. Tuy nhiên để đáp ứng với việc đổi mới giáo dục thì đội ngũ giáo
viên của trƣờng cần phải tiếp tục bồi dƣỡng nâng cao nhận thức, năng lực
chuyên môn thƣờng xuyên và liên tục. Chúng tôi xác định công tác bồi
dƣỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên sẽ là mắt xích chủ yếu và quan
2


trọng trong công tác quản lý. Công tác này đƣợc cải tiến và đẩy mạnh sẽ có
tác dụng quyết định tạo nên sự chuyển biến cao về chất lƣợng dạy học và
giáo dục của nhà trƣờng. Đội ngũ giáo viên của trƣờng cơ bản đủ về số
lƣợng, đồng bộ về trình độ đào tạo một số giáo viên còn đạt trên chuẩn.
Tuy nhiên vẫn còn một số giáo viên, tự bằng lòng với bản thân, chƣa phấn
đấu hoàn thiện mình hơn để đáp ứng đƣợc yêu cầu đổi mới của giáo dục
hiện nay. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để giữ vững và phát triển cao hơn
nữa những thành tích dạy - học đã đạt đƣợc trong nhiều năm qua. Làm sao
để đến khi thực hiện chƣơng trình đổi mới giáo viên đã chuẩn bị sẵn sàng
tiếp nhận và thực hiện dễ dàng có hiệu quả. Là ngƣời phụ trách công tác
chuyên môn trong nhà trƣờng, bản thân tôi luôn trăn trở về điều này: Làm
thế nào để nâng cao tay nghề cho đội ngũ giáo viên? làm sao để mỗi giáo
viên thấy đƣợc năng lực thực sự của mình, tự nhận thấy họ còn thiếu ở vấn
đề gì để từ đó tích cực bồi dƣỡng để nâng cao năng lực cho bản thân, từng
bƣớc đáp ứng đƣợc yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục nƣớc nhà trong
thời gian tới. Với suy nghĩ đó, tôi chọn đề tài. “Một số giải pháp quản lý
nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên trƣờng THPT
Thanh Bình”
3II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1. Cơ sở lý luận
Từ xƣa đến nay nƣớc ta luôn đề cao vai trò giáo dục, ông bà ta xƣa
kia đã quan niệm về sự học “ Không thầy đố mày làm nên” hay “ Muốn biết
phải hỏi, muốn giỏi phải học”. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan
tâm đến việc học của nhân dân, ngay sau khi chính quyền mới đƣợc thành
lập thì hai việc cần thiết, cấp bách phải làm đó là phải diệt “giặc đói” và
“giặc dốt”. Ngƣời đã nhấn mạnh lợi ích của việc giáo dục và đào tạo con
ngƣời “Vì lợi ích mƣời năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải
trồng ngƣời” hay thông điệp của Bác để lại cho thế hệ trẻ “ Non Sông Việt
Nam có trở nên tƣơi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bƣớc tới đài vinh
quang để sách vai với các cƣờng quốc năm châu hay không chính là nhờ
một phần lớn ở công học tập của các em”.
* Quan điểm của Đảng – Nhà nƣớc ta về giáo dục:
“ Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng,
Nhà nƣớc và của toàn dân. Đầu tƣ cho giáo dục là đầu tƣ phát triển, đƣợc
ƣu tiên đi trƣớc trong các chƣơng trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

4


Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực,
bồi dƣỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị
kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất ngƣời học. Học
đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trƣờng kết hợp với
giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.
Phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế
- xã hội và bảo vệ Tổ quốc; với tiến bộ khoa học và công nghệ; phù hợp
quy luật khách quan.” (Trích nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI số
29 – NQ TW, ngày 4 tháng 11 năm 2013.
* Luật giáo dục qui định về nhà giáo:
“Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lƣợng giáo
dục” (điều 15 mục 1 chương III của Luật giáo dục) ; “Nhà giáo có quyền
đƣợc nâng cao trình độ, bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ (điều 73);
* Điều lệ trƣờng THPT qui định giáo viên có nhiệm vụ: “ Rèn luyện đạo
đức, học tập văn hoá, bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất
lƣợng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục; vận dụng các phƣơng pháp dạy học
theo hƣớng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, rèn luyện phƣơng

5


pháp tự học của học sinh; (Trích Chương IV Điều 31. Nhiệm vụ của giáo
viên trường trung học Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011)
* Hàng năm sở Giáo dục đào tạo Đồng Nai đều có các văn bản chỉ đạo về
chuyên môn và bồi dƣỡng, tập huấn chuyên môn cho giáo viên, tổ trƣởng
chuyên môn…
Mục tiêu giáo dục cơ bản hiện nay là giáo dục học sinh theo hƣớng
phát triển năng lực, phát triển các kĩ năng sống, chú trọng giáo dục lí tƣởng,
truyền thống, đạo đức, lối sống, năng lực và kĩ năng thực hành, vận dụng
kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng tự học, sáng tạo cho học sinh.
Nhu cầu học tập nâng cao kiến thức về mọi mặt ngày càng cao, ngày càng
có nhiều nguồn cung cấp trí thức, do đó phải cần có môi trƣờng giáo dục
định hƣớng lành mạnh, kỹ cƣơng, gƣơng mẫu từ chính phía thầy cô để làm
gƣơng giáo dục và rèn luyện học sinh, do vậy đòi hòi từ phía học sinh, phụ
huynh và xã hội đối với tổ chức trong nhà trƣờng ngày càng cao. Để đội
ngũ giáo viên nhận thức đúng và hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao ngoài
việc lãnh đạo phải tôn trọng và phân công đúng năng lực, sở trƣờng, hoàn
cảnh để tạo động lực thúc đẩy ý chí vƣơn lên hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ
trong khả năng cho phép còn cần phải chú trọng việc quản lý, bồi dƣỡng để
6


nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục hiện
nay . Muốn làm đƣợc điều này chúng ta phải bắt đầu từ việc xây dựng
niềm tin, nhận thức cho giáo viên đối với vai trò ảnh hƣởng của mình tới
phát triển nhân cách học sinh. Việc yêu nghề dạy học của mỗi giáo viên
xuất phát từ thực tế của công việc dạy học và giáo dục hàng ngày, từ sự tin
yêu của đồng nghiệp, sự tin tƣởng quý trọng của học sinh và phụ huynh.
Thầy cô giáo chỉ thực sự đƣợc học sinh kính trọng khi họ có tâm và có tài,
thể hiện rõ của tài đó là trình độ chuyên môn tốt và nghiệp vụ sƣ phạm
vững vàng. Bất cứ giáo viên trực tiếp đứng lớp giảng dạy nào cũng mong
muốn đƣợc học sinh tin yêu, kính trọng do đó họ phải là ngƣời có nhận
thức cao về trình độ lí luận, trình độ kiến thức chuyên môn vững vàng, năng
lực sƣ phạm tốt và tâm huyết với nghề. Muốn có đƣợc những giáo viên có
đức tính nhƣ vậy thì phải đào tạo và bồi dƣỡng thƣờng xuyên liên tục.
2. Cơ sở thực tiễn
2.1. Thực trạng trƣớc khi thực hiện các giải pháp của đề tài
Hiện nay cùng với xu thế phát triển nhanh về tri thức - khoa học công
nghệ theo hƣớng toàn cầu hóa, nền giáo dục nƣớc ta cũng chịu ảnh hƣởng

7


của nền kinh tế thị trƣờng nên có một số tác động xấu đến tƣ tƣởng đạo
đức của một bộ phận cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Hoà theo xu
thế chung, ở đơn vị tôi công tác cũng có một số giáo viên giảm dần nhiệt
huyết với nghề, không muốn cố gắng phấn đấu mà tự vừa lòng với những
gì đang có, chƣa thật chuyên tâm giảng dạy, một số lại lo tìm đến nghề tay
trái để phát triển kinh tế gia đình.
Nhiều giáo viên nghĩ việc dạy học chỉ là một nghề để mƣu sinh. Do
đó trong giảng dạy thƣờng không có sáng tạo đổi mới mà chỉ bám sát nội
dung kiến thức trong sách giáo khoa và dạy theo lối truyền đạt lại kiến thức
một chiều, học sinh lĩnh hội kiến thức thụ động. Những năm gần đây các tổ
bộ môn đƣợc tập huấn về đổi mới công tác chuyên môn nên trong giảng dạy
của giáo viên đã có cải tiến nhiều hơn. Tuy nhiên mới chỉ có ở những giáo
viên tâm huyết với nghề, giỏi về chuyên môn và năng lực sƣ phạm mới làm
tốt vấn đề này. Đa số giáo viên ngại đổi mới sợ mất nhiều thời gian công
sức, ngại học hỏi nên chủ yếu chỉ áp dụng dạy đổi mới khi đƣợc kiểm tra,
hay các tiết hội giảng, các tiết học có ngƣời dự giờ…

8


Một vài giáo viên còn thụ động chƣa cố gắng học tập bồi dƣỡng cập
nhật kiến thức, năng lực chuyên môn chƣa đáp ứng tốt với tình hình đổi
mới nên trong công tác giảng dạy còn hạn chế, chất lƣợng chƣa cao.
2.2. iện pháp kh c phục.
Từ thực tế đó lãnh đạo nhà trƣờng có giải pháp cụ thể để giáo viên
thay đổi nhận thức, tự học tự bồi dƣỡng và biết cách làm theo lối mới. Tức
là giáo viên phải biết xây dựng kế hoạch tổ chức lớp học nhƣ thế nào đó để
học sinh tham gia vào quá trình giáo dục, tự hình thành nên kỹ năng, năng
lực qua bộ môn của mình. Căn cứ vào cơ sở lý luận và quan điểm mục tiêu
của việc bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên, lãnh đạo nhà trƣờng đã có rất nhiều
giải pháp để nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ. Bản thân tôi trƣớc
đây là tổ trƣởng quản lý chuyên môn của tổ trên 10 năm và nay là phó hiệu
trƣởng chuyên môn tôi nhận thấy những giải pháp đã đƣa ra trƣớc đây có
hiệu quả nhƣng hiện nay đã giảm dần và không còn phù hợp, cần cải tiến
thêm để tăng hiệu quả giáo dục đáp ứng với yêu cầu đổi mới phƣơng pháp
giáo dục hiện nay và đổi mới căn bản và toàn diện trong tƣơng lai. Tôi xin
đề xuất thêm một số giải pháp đã, đang và sẽ thực hiện tại trƣờng trung học

9


phổ thông Thanh Bình góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo
viên nhƣ sau:
Một là: Chú trọng bồi dưỡng giáo viên về nhận thức - tư tưởng chính trị.
Hai là: Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt việc dự giờ, hội giảng cấp tổ, cấp
trường.
Ba là: Giáo dục nâng cao ý thức tự nghiên cứu học tập và ứng dụng công
nghệ thông tin trong giảng dạy.
Bốn là: Chú trọng sinh hoạt và đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn.
Năm là: Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra nội bộ trường học.
Trên đây chỉ là một số ít trong các giải pháp thực hiện nhiều năm đã
có hiệu quả hoặc mới đƣợc thực hiện và sẽ thực hiện trong những năm tới
đây của nhà trƣờng. Các giải pháp tôi nêu ra ở trên là giải pháp tỉ mỉ, cụ thể
hơn thay thế một phần giải pháp đã có giúp giáo viên nâng cao năng lực
chuyên môn và giảng dạy đạt hiệu quả cao hơn trong năm học 2015 – 2016.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

10


Căn cứ vào cơ sở lý luận và thực trạng giáo dục ở trƣờng Trung học
phổ thông Thanh Bình, các giải pháp quản lý đặt ra để nâng cao năng lực
chuyên môn của giáo viên đƣợc tổ chức thực hiện nhƣ sau:
Giải pháp 1: Chú trọng bồi dƣỡng giáo viên về nhận thức - tƣ tƣởng
chính trị
Bồi dƣỡng nhận thức tƣ tƣởng chính trị cho giáo viên là một việc
không thể thiếu cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trƣờng.
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trƣờng trong đội ngũ giáo viên đã
có một số quan điểm, cách nhìn sai lệch về vai trò của giáo dục đối với quá
trình hình thành, phát triển nhân cách của học sinh làm cho quá trình dạy
học còn có hạn chế nhất định. Vì vậy trong chỉ đạo giáo dục ở nhà trƣờng
cần tổ chức học tập quán triệt các nghị quyết của Trung ƣơng, của Tỉnh, của
Huyện và của Đảng bộ trƣờng về giáo dục để giáo viên nhận thức cao hơn
về tƣ tƣởng chính trị về các chủ trƣơng của Đảng và nhà nƣớc. Tăng cƣờng
giáo dục tƣ tƣởng chính trị gắn với thƣc hiện cuộc vận “dân chủ, kỷ cương,
tình thương, trách nhiệm” và thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường
học thân thiện, học sinh tích cực”. Xây dựng đội ngũ trong nhà trƣờng
thành tập thể đoàn kết, nhiệt tình tâm huyết với nghề có trách nhiệm trong
11


giảng dạy và giáo dục học sinh. Nâng cao nhận thức cho giáo viên về tầm
quan trọng của việc thƣờng xuyên học tập để nâng cao trình độ, tăng vốn
hiểu biết, làm giàu năng lực sƣ phạm cho bản thân.
a. Cách thức tổ chức thực hiện:
Phạm vi thực hiện : Trong toàn trƣờng
Đối tƣợng tác động : Tất cả cán bộ - giáo viên - công nhân viên
Công việc và thời gian thực hiện cụ thể: Hàng năm đều xây dựng kế
hoạch bồi dƣỡng, triển khai và tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá kết quả.
Nhà trƣờng tổ chức sinh hoạt thời sự, chính trị hàng tháng theo tài
liệu thông tin nội bộ của Tỉnh và của Huyện do báo cáo viên trong nhà
trƣờng đảm nhận.
Học tập tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, tại đơn vị do Ban
Chấp Hành Đảng bộ triển khai hoặc mời cán bộ tuyên giáo huyện về triển
khai. Yêu cầu 100% giáo viên tham gia các lớp học chính trị do Ban tuyên
giáo huyện tổ chức đƣợc thực hiện theo thời gian các nghị quyết đƣợc đƣa
ra và phổ biến đến toàn bộ đảng viên, giáo viên. Tổ chức các buổi sinh hoạt
chính trị theo chuyên đề và yêu cầu mọi giáo viên tham gia. Ví dụ: chuyên
12


đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chuyên đề "Kỷ
cương, tình thương, trách nhiệm".
Vào đầu năm học tổ chức cho giáo viên học tập chính trị, nhiệm vụ
năm học. Hàng tháng thực hiện sinh hoạt Chi bộ đối với Đảng viên và lồng
ghép giáo dục chính trị trong các buổi họp hội đồng đối với giáo viên công
nhân viên..
b. Kết quả:
Các chủ trƣơng của Đảng, nhà nƣớc đƣợc giáo viên nhận thức tốt
hơn, hiểu rõ hơn nên thuận lợi hơn cho việc thực hiện và tuyên truyền giáo
dục học sinh. Chất lƣợng giáo dục 2 mặt đƣợc tăng lên, số học sinh vi phạm
về nội qui nhà trƣờng giảm, năm học 2015 – 2016 không có học sinh nào
vi phạm phải ra hội đồng kỉ luật.
Giải pháp 2. Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt việc dự giờ, hội giảng cấp tổ,
cấp trƣờng
Muốn có tri thức khoa học thì ngƣời giáo viên ngoài việc thực hiện
tốt kế hoạch học tập, bồi dƣỡng của nhà trƣờng, còn phải thƣờng xuyên tự
học, tự bồi dƣỡng. Phải biến quá trình bồi dƣỡng thành quá trình tự bồi
13


dƣỡng bằng nhiều cách khác nhau trong đó có dự giờ thăm lớp lẫn nhau,
tham gia hội giảng các cấp để đƣợc góp ý, chia sẻ và học hỏi đúc rút kinh
nghiệm sau mỗi kỳ, mỗi năm học. Thông qua dự giờ hội giảng mà bồi
dƣỡng cho giáo viên về kĩ năng dạy học trên lớp, đặc biệt là sự linh hoạt
của giáo viên trong việc sử dụng các phƣơng pháp dạy học theo đặc trƣng
từng bộ môn, đồng thời giúp cho giáo viên biết lựa chọn hình thức dạy học
cho phù hợp tuỳ đối tƣợng học sinh lớp mình . Sau khi thực hiện tiết hội
giảng giáo viên đƣợc lãnh đạo trƣờng, tổ chuyên môn và các giáo viên dự
giờ trong tổ tham gia chia sẻ, góp ý xây dựng về nội dung kiến thức, về kỹ
năng, thái độ, phƣơng pháp giảng dạy đã giúp học sinh đạt đƣợc nhƣ các
mục tiêu đề ra hay không? Việc sử dụng đồ dùng giảng dạy nhƣ thế nào?
cách tổ chức lớp của giáo viên có phát huy đƣợc tính tích cực của học sinh
không? Đã thể hiện quan tâm đến các đối tƣợng học sinh yếu, trung bình,
khá giỏi hay chƣa?. Từ đó rút ra những ƣu khuyết điểm và nguyên nhân để
cho bản thân giáo viên dạy và giáo viên đƣợc dự giờ khác cùng tiếp thu và
rút kinh nghiệm từ tiết dạy thực tế. Đây là phƣơng pháp bồi dƣỡng trực tiếp,
kịp thời, nâng cao tay nghề, ít tốn kém, điều chỉnh nội dung và phƣơng
pháp giảng dạy kịp thời. Một giáo viên giỏi dạy theo phƣơng pháp mới
14


coo1 thể giúp đƣợc nhiều giáo viên khác học tập thông qua việc dự giờ.
Qua tiết dạy mỗi giáo viên dự rút ra đƣợc những ƣu - khuyết điểm cần thiết
để áp dụng cho các tiết dạy của bản thân, khắc phục đƣợc những khiếm
khuyết cần loại bỏ. Khi lên lớp giảng dạy giáo viên thể hiện đƣợc hết những
gì mà họ đã chuẩn bị cho tiết dạy từ nội dung, phƣơng pháp, đến tinh thần
trách nhiệm đối với học sinh nên thông qua công tác dự giờ có thể đánh giá
đƣợc năng lực của giáo viên, đây cũng là biện pháp bồi dƣỡng giáo viên có
tính khả thi cao, dễ thực hiện và ít tốn kém nhất. Để tạo điều kiện cho các
giáo viên có thể chủ động dự giờ đầy đủ, kế hoạch dự giờ phải đƣợc báo
trƣớc.
a. Cách thức tổ chức thực hiện
Chuyên môn xây dựng kế hoạch và chỉ đạo cho tổ chuyên môn có kế
hoạch từ đầu năm về dự giờ, hội giảng cấp tổ, cấp trƣờng. Với hội giảng
cấp tổ do tổ trƣởng chịu trách nhiệm tổ chức. Hội giảng cấp trƣờng đƣợc
phân chia làm 03 tổ do 3 thành viên trong ban giám hiệu là tổ trƣởng giám
khảo còn các tổ trƣởng, nhóm trƣởng bộ môn và giáo viên giỏi có uy tín
làm giám khảo.

15


Dự giờ trao đổi kinh nghiệm: Chuyên môn trƣờng đặt ra qui định
chung về số tiết bắt buộc phải dự giờ trong mỗi học kì của giáo viên cụ thể
tối thiểu 6 tiết trên một học kì, mỗi tiết dạy đều phải có nhận xét cho điểm
và có chữ kí của giáo viên dạy và dự.
Hội giảng cấp tổ: Do tổ trƣởng chuyên môn chịu trách nhiệm lên kế
hoạch và xếp lịch dạy cho toàn bộ giáo viên trong tổ.
Hội giảng cấp trƣờng: Những giáo viên hội giảng cấp tổ đạt loại giỏi
đƣợc đề nghị lên dạy hội giảng cấp trƣờng. Tổ trƣởng giám khảo phối hợp
cùng tổ chuyên môn cho giáo viên bốc thăm bài dạy và lên lịch dạy cho
giáo viên trong tổ hội giảng đƣợc phân công phụ trách.
Đối tƣợng tham gia: 100% giáo viên trong tổ phải tham gia hội giảng
cấp tổ và tham gia dự giờ tất cả các tiết dạy hội giảng của giáo viên trong
tổ.
Thời gian thực hiện ngay từ đầu năm học các tổ có thể hội giảng theo
kế hoạch của tổ. Hội giảng cấp trƣờng thực hiện sau khi cấp tổ hoàn tất,
báo cáo kết quả và đề xuất giáo viên hội giảng cấp trƣờng theo lịch đăng kí
từ tháng 12 đến hết tháng 3 năm sau.

16


Khi giáo viên trong tổ thực hiện dạy hội giảng cấp tổ và cấp trƣờng
bắt buộc cả tổ cùng tham gia dự giờ để góp ý kiến và học hỏi kinh nghiệm.
Một giáo viên dạy hội giảng buộc tất cả giáo viên trong tổ cùng tham
gia dự giờ và đƣợc tổ trƣởng theo dõi chặt chẽ, giáo viên nào có tiết dạy
hoặc công việc đột xuất phải báo cáo xin phép và dự bài chuẩn bị hội giảng
đó ở các lớp khác để cùng tham gia góp ý.
Sau buổi dạy hội giảng có lịch góp ý giờ dạy với toàn bộ thành phần
tham gia dự giờ đều tham gia thảo luận, chia sẻ góp ý và học tập.
b. Kết quả:
Thông qua hoạt động dự giờ, hội giảng tất cả giáo viên đều đƣợc tự
mình xây dựng kế hoạch, thực hiện kế hoạch tiết dạy và đều đƣợc tham gia
ý kiến, chia sẻ, góp ý sau khi giáo viên dạy tự nhận xét về bài dạy của mình.
Mỗi giáo viên dự sẽ phát hiện những điều hay và chƣa hay đồng thời chia
sẻ thêm những ý kiến khác để cùng thảo luận và rút ra những kinh nghiệm
để áp dụng vào tiết dạy tốt nhất. Nhƣ vậy với một tiết dạy của một giáo viên
sẽ đƣợc toàn bộ giáo viên trong tổ học tập, rút kinh nghiệm để nâng cao
năng lực chuyên môn của mình. Kết quả hội giảng cấp trƣờng năm học

17


2015 – 2016 đã đƣợc nâng cao đạt 53/68 giáo viên tham gia hội giảng có
tiết dạy đạt loại giỏi, 15 giáo viên có tiết dạy đạt loại khá. Học sinh đƣợc
học nhiều tiết dạy bằng phƣơng pháp mới đem lại hứng thú và năng lực tự
tin sáng tạo cho học sinh khi từng nhóm tổ đƣợc phân công chuẩn bị bài,
thuyết trình bài học, thực hành thí nghiệm …
Giải pháp 3. Giáo dục nâng cao ý thức tự nghiên cứu học tập và ứng
dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.
Hoạt động học tập là một hoạt độngdiễn ra suốt đời của con ngƣời
đúng nhƣ nhà lãnh tụ thiên tài Lê-nin đã nói : “Học – Học nữa – Học
mãi”.Việc tự học tập nghiên cứu, tự bồi dƣỡng là hoạt động quan trọng,
hữu hiệu nhất đối với việc nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên.
Tự học có thể diễn ra thƣờng xuyên, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu có thể sắp
xếp đƣợc. Cụ thể: đọc tài liệu, sách tham khảo, báo chuyên môn, đọc tham
khảo tài liệu trên mạng internet… tài liệu có thể mƣợn ở thƣ viện, có thể
mua thêm ở ngoài. Điều cơ bản là nhà lãnh đạo phải truyền thêm niềm tin
và nhiệt huyết cho giáo viên để họ luôn có ý thức phấn đấu, chí tiến thủ mới
giúp họ có động lực để nghiên cứu học tập. Với nền khoa học công nghệ
phát triển nhƣ hiên nay bất cứ giáo viên nào cũng có thể tự học tập nâng cao
18


kiến thức chuyên môn của mình chỉ cần có máy tính kết nối mạng Internet
là sẽ học tập đƣợc nhiều vấn đề chuyên môn cũng nhƣ các kiến thức hoa
học văn hoá xã hội khác. Chỉ thị 29/2001/CT-BGD&ĐT của Bộ trƣởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo đã nêu rõ : “Đối với giáo dục và đào tạo, công nghệ
thông tin có tác động mạnh mẽ, làm thay đổi phƣơng pháp, phƣơng thức
dạy và học. Công nghệ thông tin là phƣơng tiện để tiến tới một xã hội học
tập”. Quá trình ứng dụng CNTT trong dạy học là sử dụng các phƣơng tiện
để mở rộng khả năng nghe nhìn, tổng hợp phát đi hình ảnh, âm thanh kích
thích khả năng và hứng thú học tập cho học sinh mà một tiết dạy đơn thuần
truyền thống khó thực hiện đƣợc. Công nghệ thông tin đƣợc áp dụng ngày
càng rộng rãi trong quá trình dạy học. Nếu không muốn tụt hậu giáo viên
cần sớm tìm hiểu và nắm vững tin học cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin
trong giờ học. Giáo viên giỏi là ngƣời biết giúp đỡ học sinh tiến bộ nhanh
trên con đƣờng học tập, tự lực, kết hợp thành công việc giảng dạy tri thức
với giáo dục giá trị và phát triển tƣ duy trong đó có hoạt động dạy học ứng
dụng công nghệ thông tin.
a. Cách thức tổ chức thực hiện

19


Đẩy mạnh tuyên truyền cho giáo viên thấy rõ hiệu quả và yêu cầu
mang tính tất yếu của ứng dụng CNTT trong đổi mới phƣơng pháp giảng
dạy thông qua việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành thông qua
các buổi sinh hoạt chuyên môn, hội thảo chuyên đề.
Khuyến khích các giáo viên có khả năng công nghệ thông tin còn hạn
chế học tập các giáo viên có kỹ năng công nghệ thông tin tốt. Cụ thể là hình
thức trao đổi giúp đỡ lẫn nhau, tập trung chủ yếu vào những kỹ năng mà
giáo viên cần sử dụng trong quá trình soạn giảng hàng ngày nhƣ lấy thông
tin, các bƣớc soạn một bài trình chiếu, các phần mềm thông dụng, cách cắt
nối đoạn phim làm tƣ liệu, cách chuyển đổi các loại phông chữ, cách sử
dụng một số phƣơng tiện nhƣ máy chiếu, máy quay phim, chụp ảnh, cách
thiết kế bài dạy, ra đề kiểm tra trắc nghiệm…
Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề để trao đổi về kinh nghiệm
ứng dụng CNTT trong giảng dạy.
Ra chỉ tiêu giáo viên thực hiện tiết dạy từng học kì và có kiểm tra
đánh giá để tất cả các giáo viên đều buộc phải nghiêm túc thực hiện. Tuy
nhiên tuỳ theo nội dung bài dạy mà chọn dạy CNTT hay kết hợp giữa dạy

20


truyền thống và CNTT hỗ trợ mới có hiệu quả cao. Giáo viên cần phải biết
lúc nào, nội dung nào, đối tƣợng nào cần sử dụng giáo án ứng dụng công
nghệ thông tin.
b. Kết quả
Qua các tiết dạy ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên ở nhiều
môn học thấy hiệu quả cao hơn, học sinh học tập hứng thú hơn, hiểu bài
hơn và đặc biệt là kích thích khả năng tự nghiên cứu tìm tòi kiến thức cho
mình. Nhiều học sinh thực hiện nhuần nhuyễn các thao tác sử dụng
Powerpoint, dựng phim, quay phim thực hiện các chuyên đề, chuyên môn
trong học tập một cách sáng tạo hiệu quả.
Số tiết đăng kí dạy CNTT trong năm học của cả trƣờng 932 tiết với
sử dụng với 3 phòng máy dạy CNTT và một phòng nghe nhìn của tổ Tiếng
Anh.
Giải pháp 4. Chú trọng sinh hoạt và đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn
Sinh hoạt chuyên môn là một hoạt động nằm trong tổ chức giáo dục
của các nhà trƣờng nhằm nâng cao chất lƣợng dạy học, đảm bảo cho giáo
viên đƣợc trao đổi, chia sẻ và học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Vì vậy, nếu tổ
21


chức tốt thì sẽ góp phần nâng cao năng lực giảng dạy cho giáo viên một
cách thiết thực và hiệu quả.
Điều lệ trƣờng trung học đã qui định tổ chuyên môn có nhiệm vụ:
“Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ, hƣớng dẫn xây
dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân
phối chƣơng trình và các hoạt động giáo dục khác của nhà trƣờng;
Tổ chức bồi dƣỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp
loại các thành viên của tổ theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên
trung học và các quy định khác hiện hành;
Tổ chuyên môn sinh hoạt hai tuần một lần và có thể họp đột xuất theo
yêu cầu công việc hay khi Hiệu trƣởng yêu cầu.” trích điều 16 chương II
Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011.
Theo yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay việc sinh hoạt tổ chuyên
môn cần chú trọng đổi mới các nội dung và các hoạt động nhƣ: Điều chỉnh
nội dung dạy học, xây dựng các chủ đề dạy học tích hợp, tích hợp liên môn
và kế hoạch tổ chức các hoạt động dạy học theo định hƣớng phát triển năng
lực của học sinh, đổi mới phƣơng pháp dạy học theo hƣớng hiện đại, phát

22


huy tinh tích cực chủ động sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học
sinh, tập trung dạy cách học, cách nghĩ, cách tìm tòi kiến thức. Chú trọng
việc xây dựng và thực hiện các chủ đề dạy học, thiết kế các bài giảng theo
hƣớng phát triển phẩm chất và năng lực ngƣời học và tiến hành dạy thử
nghiệm.
Các hoạt động đổi mới sinh hoạt chuyên môn dựa theo nghiên cứu
bài học, dạy học theo chủ đề, dạy học theo dự án, dạy học tích hợp liên
môn…ở nhà trƣờng bƣớc đầu đã thực hiện.
a. Cách thức tổ chức thực hiện
Chuyên môn nhà trƣờng chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch
trƣớc khi bƣớc vào năm học mới. Kế hoạch năm học phải thể hiện đƣợc các
hoạt động trọng tâm của tổ ở tất cả các tháng trong năm nhƣ: tổ chức hội
giảng, đăng kí thực hiện các chuyên đề ngoại khoá chuyên môn, chuyên đề
dạy học, hội thảo, phân công nhiệm vụ cho giáo viên, nhóm giáo viên các
công việc cụ thể về chuyên môn … Tổ trƣởng xây dựng phân phối chƣơng
trình, kế hoạch kiểm tra tập trung và các hoạt động thƣờng xuyên khác. Tổ
sinh hoạt, thảo luận và thống nhất kế hoạch thực hiện trong năm học. Qua

23


sinh hoạt chuyên môn không những giáo viên đƣợc bồi dƣỡng nâng cao
năng lực mà tổ trƣởng cũng đƣợc bồi dƣỡng về khả năng tổ chức điều hành
các buổi sinh hoạt vì thực tế cho thấy buổi sinh hoạt chuyên môn thành
công phụ thuộc rất nhiều vào vai trò của ngƣời chủ trì.
Bố trí thời gian sinh hoạt tổ chuyên môn hợp, lý linh hoạt. Theo qui
định tổ chuyên môn sinh hoạt ít nhất 2 lần trên tháng vào chiều thứ năm
nhƣng không nhất thiết phải thực hiện cố định, chỉ đạo cho tổ trƣởng có thể
linh hoạt điều hành sinh hoạt tổ tuỳ thuộc vào đặc điểm tình hình thực tế
của tổ để thuận lợi nhất cho giáo viên nhƣng vẫn đảm bảo thời gian và kết
quả sinh hoạt.
Chỉ đạo tổ sinh hoạt chuyên môn các nội dung chung trong trƣờng
cần thật cụ thể, sát thực nhƣ thực hiện ôn tập, ra đề, kiểm tra tập trung…
Ban giám hiệu thƣờng xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện khó khăn
vƣớng mắc cần giúp đỡ, hoặc đôn đốc thực hiện nhằm đảm bảo chất lƣợng
và hiệu quả.

24


Ban giám hiệu tham gia dự một số buổi sinh hoạt chuyên của tổ để
lắng nghe tâm tƣ nguyện vọng của giáo viên để có hƣớng điều chỉnh và xử
lý chỉ đạo cho hiệu quả
Tạo điều kiện hỗ trợ về vật chất và tinh thần để các tổ chuyên môn
hoạt động, thực hiện các chuyên đề chuyên môn.
Khen thƣởng các tổ hoạt động tốt nhằm khích lệ động viên và tạo
phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ giữa các tổ trong trƣờng.
b. Kết quả
Nhờ sự chỉ đạo cụ thể và quan tâm kiểm tra đôn đốc mà các buổi sinh
hoạt chuyên môn đƣợc hiện bài bản, qua sinh hoạt chuyên môn các giáo
viên trong tổ học tập kinh nghiệm lẫn nhau để nâng cao tay nghề, tạo thành
mối đoàn kết thống nhất cao khi tổ thực hiện các buổi hội thảo, các buổi
sinh hoạt chuyên đề ngoại khoá cho các khối lớp học sinh. Qua các buổi
sinh hoạt ngoại khoá chuyên môn ngoài việc nâng cao năng lực cho giáo
viên, học sinh còn đƣợc học tập và thể hiện năng lực tƣ duy sáng tạo và gần
gũi với giáo viên hơn, có nhận thức tốt hơn về học tập và có cách nhìn nhận
khách quan, tích cực trong cuộc sống. Trong năm học 2015 – 2016 trƣờng

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×