Tải bản đầy đủ

bài soạn các quá trình chế biến dầu mỏ

Xăng

Chưng cất
trực tiếp

Mục
đích

ON
(RON)
Điều
kiện
công
nghệ
Nguyên
liệu

30 - 60

Đặc
điểm


Chủ yếu là
các parafin

Cracking nhiệt

Cracking xúc tác (FCC)

Thu hồi xăng từ phần
nặng và thu olefin cho
tổng hợp hóa dầu.
68 - 72470 – 540 oC
20 - 70 at

Cặn mazut, phân đoạn
gasoil, cặn dầu nhờn

Sản suất xăng có chất
lượng cao từ phần nặng
thu khí izo olefin C3,
C4.

Refoming xúc tác
(RCC)
− Sx xăng có ON
cao
− Sx BTX
− Thu khí H2

Sx xăng có ON cao và
thu alkyl benzene làm
nguyên liệu cho tổng
hợp hóa dầu.

87 - 95


94-103

93-95

Zeolit
450 – 520 oC
1,4 - 1,8 atm

Cặn mazut
Gasoil từ chưng cất
chân không, gasoil
chưng cất trực tiếp
Nhiều olefin C1,C2,
Chứa nhiều izo-parafin,
aren có nhánh olefin
aromat.
Nhượt điểm: xăng chứa Olefin C3, C4 có nhánh.
nhiều olefin độ bền
Ưu điểm xăng có ON
kém, dễ ngưng tụ cạo
cao, olefin C3, C4 là cấu
cốc, nhựa, gây sẫm
tử quý cho qt Alkyl hóa.
màu làm giảm chất
Nhượt điểm: dễ tạo cặn
lượng xăng.
cốc gây tắt nghẽn vòi
Ưu điểm: dễ khởi động phun, bào mòn xy lanh.
máy

Pt/Al2O3
470 - 525 oC
3 - 4 at

Xăng có chỉ số octan
thấp từ quá trình chưng
cất trực tiếp, cracking
nhiệt, hydro cracking
Chủ yếu là aromat, ít
olefin và naphten.Có
ON cao, muốn sử dụng
cần pha vào xăng của
các quá trình khác (izo,
alkyl,…) vì aromat
nhiều thì khả năng
phân phối nhiên liệu ko
đều trong động cơ, ô
nhiễm mt, dễ tạo cốc,
nhựa trong xy lanh.

Alky hóa

H2SO4/HF
10 – 15 oC
1 atm

Izome hóa
Nâng cao ON
Thu izo paraffin riêng
biệt để tổng hợp cao su
iso pren và làm nguyên
liệu cho qt alkyl hóa
88-99
Pt/Al2O3
350 – 500 oC
1 at

Polymer hóa
Trùng hợp 2 hay nhiều
phân tử khí để tạo xăng
có ON cao.

Hydro cracking
Làm sạch và cracking tạo
xăng.

97
H3PO4/ chất mang
170 – 225oC
25 – 28 at

54 - 84
Ni, Pt/Al2O3
290-400 oC
1,2 – 2 psi

Izo – paraffin từ qt
izome hóa.
Olefin từ FCC

Xăng từ nhiệt độ sôi đầu
đến 62o có ON thấp.

Khí olefin C3,C4 từ FCC

Bất cứ nguyên liệu nào kể
cả phần cặn nặng nhất.

Khí chủ yếu là propan.
Xăng Alkyllat chủ yếu
là các izo paraffin có
độ phân nhánh cao.
Alkyl hóa HC thơm
thu nhiều alkyl
benzene là nguyên
liệu cho tổng hợp hóa
dầu.

Xăng chứa chủ yếu là
các izo parafin.
Ngoài ra còn chứa
Aromat nhờ phản ứng
phân bố lại ở các vị trí
o,p,m nâng cao ON cho
xăng.

Xăng polymeratcó ON
cao, chủ yếu là các izo
olefin.
Xăng có nhược điểm là
dễ tạo cốc, nhựa, chất
lượng thấp.

Sản phẩm no hóa.
Khí giàu C3, C4(izo
butan)
Xăng ít olefin và aromat,
nhiều izo parafin.
Phân đoạn gasoil có chỉ
số cetan caoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×