Tải bản đầy đủ

Các phím tắt hay dùng trong Photoshop

Nhóm phím tắt hệ thống FILE
Nhóm lệnh File
CTRL + N
CTRL + O
CTRL + ALT + O
CTRL + W
CTRL + S
CTRL + SHIFT + S
CTRL + ALT + S
CTRL + P

Tương ứng
New
Open
Open As
Close
Save
Save As
Save a Copy
Print


Nội dung
Tạo File mới
Mở file
Mở file từ Adobe Bridge
Đóng file
Lưu
Lưu ra các dạng #
Lưu thêm 1 bản copy
In ảnh

Nhóm phím tắt F
Nhóm lệnh F
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9

Nội dung
Mở trình giúp đỡ
Cut
Copy
Paste
Mở Pallete Brush
Mở Pallete màu
Mở Pallete Layer
Mở Pallete Info
Mở Pallete Action

Nhóm lệnh thao tác với Layer
Lệnh tắt với LAYER
CTRL + SHIFT + N
CTRL + J
CTRL + SHIFT + J
CTRL + G
CTRL + SHIFT + G

CTRL + SHIFT + ]
CTRL + ]
CTRL + [
CTRL + SHIFT + [
CTRL + E
CTRL + SHIFT + E

Tương ứng
New > Layer
New > Layer Via Copy
New > Layer Via Cut
Group with Previous
Ungroup
Arrange > Bring to Front
Arrange > Birng to Forward
Arrange > Send Backward
Arrange > Send to Back
Merge Down
Merge Visible

Nội dung
Tạo Layer mới
Nhân đôi Layer
Cắt Layer
Tạo nhóm Layer
Bỏ nhóm Layer
Chuyển Layer lên trên cùng
Chuyển Layer lên trên
Chuyển Layer xuống dưới
Chuyển Layer xuống dưới cùng
Ghép các Layer được chọn
Ghép tất cả các Layer


Các lệnh chọn SELECT trong Photoshop
Nhóm phím SELECT
CTRL + A
CTRL + D
CTRL + SHIFT + D
CTRL + SHIFT + I
CTRL + ALT + D
CTRL + F
CTRL + SHIFT + F

Tương ứng
All
Deselect
Reselect
Inverse
Feather
Last Filter
Fade

Nội dung
Chọn tất cả
Bỏ vùng chọn
Chọn lại vùng chọn
Nghịch đảo vùng chọn
Mờ biên vùng chọn
Lặp lại Filter cuối cùng
Chỉnh Opacity Brush

Các phím tắt với nhóm IMAGE
Nhóm lệnh IMAGE
CTRL + L
CTRL + SHIFT + L
CTRL + ALT + SHIFT + L
CTRL + M
CTRL + B
CTRL + U
CTRL + SHIFT + U
CTRL + I

Tương ứng
Ajust > Levels
Ajust > Auto Levels
Ajust > Auto Contrast
Ajust > Curves
Ajust > Color Blance
Ajust >
Hue/Saturation
Ajust > Desaturate
Ajust > Invert

Nội dung
Bảng Levels
Tự động chỉnh Levels
Tự động chỉnh Contrast
Bảng Curves
Bảng Color Blance
Bảng Hue/Saturation
Bảng Desaturate
Bảng Invert

Cách lệnh tắt với nhóm lệnh EDIT
Nhóm lệnh tắt EDIT
[
Zoom + Brush
]
Zoom - Brush
CTRL + Z
Undo
CTRL + ALT + Z
Undo More
CTRL + X
Cut
CTRL + C
Copy
CTRL + SHIFT + C
Copy Merged
CTRL + V
Paste
CTRL + SHIFT + CTRL + V
Paste Into
CTRL + T
Free Transform
CTRL + SHIFT + T
Transform > Again

Phóng to nét bút
Thu nhỏ nét bút
Trở lại bước vừa làm
Trở lại nhiều bước
Cắt
Copy
Copy Merged
Paste
Paste chồng lên
Xoay hình / Chỉnh ti lệ
Làm lại bước Free
Transform


Nhóm phím tắt công cụ -Toolbar
Nhóm phím tắt công cụ Tool bar
V
M
L
W
C
I
J
B
S
Y
E
G
.
O
P
T
A
U
H
Z
D
X

Tương ứng
Move
Marquee
Lasso
Magic Wand
Crop
Eyedroppe
Healing Brush
Brush
Clone Stamp
History Brush
Eraser
Paint Bucket
Smudge Tool
Burn
Pen
Horizontal Type
Path Selection
Round Retange
Hand
Zoom
Defaul Background
Color
Swich Foreground
& Background color

Nội dung
Di chuyển
Tạo vùng chọn
Tạo vùng chọn tự do
Tạo vùng chọn theo màu
Cắt hình
Chấm màu . Thước kẻ
Chấm sửa chỗ chưa hoàn chỉnh
Nét bút
Lấy mẫu từ 1 ảnh
Gọi lại thông số cũ của ảnh
Tẩy
Đổ màu/Đổ màu chuyển
Mô tả hiện tường miết tay
Làm tối ảnh
Tạo đường path . vector
Viết chữ
Chọn đường Path . Vector
Vẽ các hình cơ bản
Hand Tool
Phóng to / nhỏ hình
Quay về màu cơ bản ban dầu
Đổi màu trên bảng mà

Nhóm phím tắt VIEW
Nhóm phím tắt VIEW
CTRL + Y
CTRL + SHIFT + Y
CTRL + +
CTRL + CTRL + 0
CTRL + SHIFT + H
CTRL + R
CTRL + ;
CTRL + SHIFT + ;

Tương ứng
Preview>CMYK
Gamut Warning
Zoom In
Zoom Out
Fit on Screen
Hide Path
Show Rulers
Hide Guides
Snap To Guides

Nội dung
Xem màu CMYK
Xem gam màu ngoài hệ CMYK
Phóng to
Thu nhỏ
Xem hình tràn màn hình
Ẩn các đường Path
Hiện thước
Ẩn Guides
Nhẩy bằng Guides


CTRL + ALT + ;
CTRL + “
CTRL + SHIFT + ‘

Lock Guides
Show Grid
Snap To Grid

Khoá Guides
Hiện lưới
Nhẩy bằng lướiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×