Tải bản đầy đủ

Mẫu số S02a-DNN: Chứng từ ghi sổ

Đơn vị: ................................

Mẫu số S02a-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC
ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

Địa chỉ: ................................

CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: .......................
Ngày.....tháng....năm ....
Trích yếu

Số hiệu tài khoản
NợA

B


C

Cộng

x

x

Số tiền

Ghi chú

1

D

x

Kèm theo ......................... chứng từ gốc
Ngày....tháng....năm...
Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ
số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế
toán.


Đơn vị:...............

Mẫu số: S02a – DNN

Địa chỉ:..............


(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: .........
Ngày ..... tháng ..... năm .....

Trích yếu

Số hiệu tài khoản

Số tiền

Ghi chú

NợA

B

C

1

D

Cộng

x

x

x

x

Kèm theo ...................... chứng từ gốc.
Ngày .... tháng .... năm .....
Người lập

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×