Tải bản đầy đủ

Tìm hiểu về thực vật Hạt trần

BÀI BÁO CÁO

THỰC VẬT HẠT TRẦN
NHÓM: 2


GIỚI THIỆU CHUNG
Hạt trần là nhóm rất cổ của thực vật có hạt.
Là những cây có hạt đầu tiên xuất hiện trên
trái đất đầu kỷ Devon thuộc đại cổ sinh. Ở
Đại Trung sinh chúng phát triển mạnh, gồm
20.000 loài. Đến nay có nhiều loài đã tuyệt
diệt chỉ còn khoảng 600 - 700 loài.


I.

KHÁI NIỆM & PHÂN LOẠI:
1. Khái niệm:

• Hạt Trần là ngành có mức độ phát triển cao,

biểu hiện trong việc phức tạp hoá cơ quan
dinh dưỡng và cơ quan sinh sản để thích ứng
với lối sống trên đất.
• Chúng gồm những đại diện có thân gỗ, thân
bụi, không có thân thảo, có cấu tạo thứ cấp,
gỗ có quản bào núm, chưa có sợi gỗ và nhu
mô gỗ (trừ Dây gắm có mạch thật). Là những
cây thường xanh. Lá có hình chân vịt, hình
vẩy, hình kim.


2. Phân loại:
Hạt trần chia làm 3 phân ngành và
6 lớp:
Phân ngành Tuế (Cycadicae).
Phân ngành Thông (Pinicae)
Phân ngành Dây Gắm (Gneticae)


Phân ngành Tuế (Cycadicae)


Phân ngành Thông (Pinicae)


Phân ngành Dây Gắm (Gneticae)


Phân ngành Tuế (Cycadicae)
Gồm tất cả những thực vật hạt trần có
lá lớn. Cơ quan sinh sản có thể tập
trung thành nón hay chưa thành nón.
Gồm 3 lớp:
• Lớp Dương xỉ có hạt
(Lyginopteridopsida).
• Lớp Tuế (Cycadopsida).
• Lớp Á Tuế (Bennettidopsida).


Phân ngành Tuế (Cycadicae)


• Lớp Dương xỉ có hạt (Lyginopteridopsida):
Gồm những cây hạt trần nguyên thuỷ
nhất, mang nhiều tính chất giống Dương
xỉ.
Lá đơn, dạng kép lông chim 1 - 2 lần.
Các lá sinh sản chưa tập trung thành nón.
Cấu tạo noãn đơn giản, trên đỉnh noãn có
buồng phấn.
 Giao tử thể đực có giác mút sơ khai. Tinh
trùng lớn, có nhiều roi ngắn.


Phân ngành Tuế (Cycadicae)

Lá lược chưa nở


Phân ngành Tuế (Cycadicae)

Lá lược của cây Dương xỉ


Phân ngành Tuế (Cycadicae)

Dương xỉ tại vườn thực vật Hoàng gia Melbourne


Phân ngành Tuế (Cycadicae)
• Lớp Tuế (Cycadopsida):
 Gồm những đại diện đang sống và đã hoá
thạch.
 Cây lớn, không phân cành hay ít phân cành.
 Lá lớn, kép lông chim 1 lần.
 Cơ quan sinh sản tập trung thành nón, nón
thường phân tính.
 Nón đực gồm những lá bào tử nhỏ chuyển
hó mạnh tạo thành các túi phấn,bên trong
chứa hạt phấn có 1 rãnh.


Phân ngành Tuế (Cycadicae)


Đặc điểm chung:
- Cây gỗ thường
xanh, thân khí
sinh hình trụ tròn,
thường không
phân nhánh.
- Lá đơn dài 50 –
150cm, tập trung
trên ngọn.


Lá non hình vảy, phủ
lông màu gỉ sắt

Lá trưởng thành màu
xanh đậm, tập trung
trên ngọn


Noãn
Noãn(hạt)
(hạt)hình
hìnhcầu
cầubẹt
bẹthoặc
hoặc
trái
tráixoan,
xoan,thường
thườngcó
cómàu
màuđỏ
đỏ
vàng.
vàng.

--Nón
Nónđơn
đơntính
tínhcùng
cùnggốc
gốchoặc
hoặckhác
khác
gốc
gốcmọc
mọcởởngọn
ngọncây.
cây.
-Lá
-Lábào
bàotử
tửđực
đực(nhị)
(nhị)hình
hìnhvảy
vảyhoặc
hoặc
hình
hìnhkhiên
khiênxếp
xếpxoắn
xoắnốc,
ốc,mặt
mặtdưới
dưới
mang
mangnhiều
nhiềutúi
túibào
bàotử.
tử.


Lábào
bàotử
tửcái
cái(lá
(lánoãn)
noãn)xẻ
xẻthùy
thùy
dạng
dạng
lông
lôngchim
chimcó
cócuống
cuốngdài;
dài;men
menhai
hai
bên
bêncuống
cuốngcó
có22––88lá
lánoãn.
noãn.


MỘT SỐ CÂY ĐẠI DIỆN


Cây Vạn Tuế (Cycas revoluta)


Lá đơn
đơn xẻ
xẻ thuỳ
thuỳ sâu,
sâu, dạng
dạng lông
lông chim,
chim, thùy
thùy lá
lá nguyên,
nguyên, đầu
đầu
nhọn
nhọn dần,
dần, mép
mép thùy
thùy cuộn
cuộn về
về phía
phía sau
sau


Cây Vạn Tuế (Cycas revoluta)
Nón
Nón đơn
đơn tính
tính khác
khác
gốc
gốc
Nón
Nón đực
đực hình
hình trụ
trụ
tròn,
tròn, lá
lá bào
bào tử
tử đực
đực
hóa
hóa gỗ
gỗ phủ
phủ lông
lông
nâu
nâu vàng
vàng


Cây
CâyTuế
Tuếláláxẻ
xẻ (Cycas
(Cycas micholitzii)
micholitzii)
 Đặc điểm nhận biết

Cây
Cây gỗ
gỗ thân
thân cột,
cột, cao
cao 0,4
0,4 ––
0,8m
0,8m gốc
gốc phình
phình to
to dạng
dạng củ.
củ.


Cây Tuế lá xẻ (Cycas micholitzii)


Lá đơn,
đơn, xẻ
xẻ thùy
thùy đến
đến
giữa,
giữa, các
các thùy
thùy lại
lại xẻ
xẻ
thêm
thêm 11 –– 22 lần,
lần, dạng
dạng
lông
lông chim.
chim.


Cây Tuế lá xẻ (Cycas micholitzii)

Hạt hình cầu bẹt,
màu lục thẫm

Lá noãn phủ lông mềm màu nâu đỏ,
phía trên xẻ thùy sâu dạng bàn tay
xòe, 2 bên cuống mang 2 -3 đôi noãn.


Cây Tuế lược (Cycas pectinata)
 Đặc điểm nhận biết

Cây
Cây thân
thân gỗ
gỗ dạng
dạng cột,
cột,
cao
cao 55 –– 8m,
8m, thân
thân
thường
thường phân
phân nhánh
nhánh
đôi
đôi 11 –– 22 lần
lần


Cây Tuế lược (Cycas pectinata)


Lá đơn,
đơn, xẻ
xẻ thùy
thùy sâu
sâu hình
hình lông
lông chim,
chim, thùy
thùy lá

dài,
dài, mép
mép phẳng.
phẳng. Hai
Hai bên
bên cuống
cuống lá
lá có
có gai.
gai.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×