Tải bản đầy đủ

Dự án nhà máy xay xát lúa gạo

DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH

DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO

Địa điểm đầu tư:
Thành phố Lào Cai – Tỉnh Lào Cai

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH MTV THỰC
PHẨM VÀNG VIỆT NAM

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM

Trang 0


DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO


ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH

THUYẾT MINH DỰ ÁN

DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO

CHỦ ĐẦU TƯ

CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM
VÀNG VIỆT NAM
(Giám đốc)

TRẦN THỊ HIỀN

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM

Trang 1


DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO

MỤC LỤC
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ......................................................................4
I.1. Giới thiệu chủ đầu tư....................................................................................................................4
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án.........................................................................................................4
I.3. Căn cứ pháp lý triển khai dự án....................................................................................................5
I.3.1. Căn cứ pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh.................................................5
I.3.2. Căn cứ pháp lý liên quan đến hoạt động xây dựng công trình và sử dụng đất......................7
I.3.3. Căn cứ pháp lý liên quan đến sản xuất nông nghiệp và môi trường......................................8
CHƯƠNG II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN...............................................................10
II.1. Tổng quan về thị trường nông sản và tình hình tiêu thụ sản phẩm...........................................10
II.1.1. Thị trường sản xuất nông sản thế giới và trong nước.........................................................10
II.1.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm...............................................................................................14
II.2. Mục tiêu của dự án....................................................................................................................16
II.3. Sự cần thiết cần phải đầu tư......................................................................................................17
CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ..................................................................................20
III.1. Hiện trạng khu vực xây dựng dự án..........................................................................................20
III.1.1. Điều kiện tự nhiên.............................................................................................................20

III.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội......................................................................................................20
III.1.3. Cơ sở hạ tầng khu vực xây dựng dự án..............................................................................21
III.2. Đánh giá tác động của dự án đến môi trường..........................................................................23
III.3. Biện pháp giảm thiểu tác động của dự án tới môi trường........................................................27
III.3.1. Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng.............................................................................................27
III.3.2. Giai đoạn hoạt động của dự án..........................................................................................28
CHƯƠNG IV. QUY MÔ ĐẦU TƯ DỰ ÁN.................................................................................................29
IV.1. Hình thức đầu tư và công suất của dự án.................................................................................29
IV.2. Chiến lược kinh doanh..............................................................................................................29
IV.2.1. Chiến lược xâm nhập thị trường........................................................................................30
IV.2.2. Chiến lược khác biệt hóa...................................................................................................30
IV.2.3. Chiến lược tăng trưởng và chính sách triển khai...............................................................31
IV.2.4. Chiến lược sản phẩm.........................................................................................................31
IV.2.5. Chiến lược tiếp thị.............................................................................................................32
IV.2.6. Chiến lược phát triển thị trường........................................................................................33
IV.2.7. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực...............................................................................34
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM

Trang 2


DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO

IV.3. Quy trình công nghệ và trang thiết bị cho dự án......................................................................34
IV.3.1. Những hệ thống phụ trợ khác cho quy mô sản xuất..........................................................39
IV.4. Tổ chức nhân sự dự án..............................................................................................................40
CHƯƠNG V. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN...........................................................................................41
V.1. Tổng mức đầu tư dự án.............................................................................................................41
V.1.1. Tài sản cố định....................................................................................................................41
V.1.2. Vốn lưu động sản xuất........................................................................................................43
V.2. Nguồn vốn thực hiện dự án.......................................................................................................43
Cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án...................................................................................................43
Phương án vay và hoàn trả nợ..........................................................................................................43
V.3. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án....................................................................................................44
V.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án...............................................................................49
CHƯƠNG VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ..................................................................................................50
VI.1. Kết luận....................................................................................................................................50
VI.2. Kiến nghị...................................................................................................................................50

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM

Trang 3


DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
I.1. Giới thiệu chủ đầu tư
Tên công ty

:CTY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp : 5300719330
Đăng ký lần đầu

: 28/07/2016

Đại diện pháp luật

: Trần Thị Hiền

Địa chỉ trụ sở

: 154 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Duyên Hải, Thành phố
Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Chức vụ: Giám đốc

I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án
Tên dự án

: Nhà máy xay xát lúa gạo

Địa điểm xây dựng

: TP. Lào Cai- Tỉnh Lào Cai
Diện tích
đầu tư :
2600m2

Hình:
Vị trí đầu tư
dự án

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM

Trang 4


DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO

Mục tiêu đầu tư
: Đầu tư xây dựng mới và mua sắm mới dây
chuyền sản xuất, chế biến lúa gạo.
Mục đích đầu tư

:

 Cung cấp sản phẩm lúa gạo cho thị trường;
 Tạo việc làm và nâng cao mức sống cho lao động địa phương, góp phần phát
triển kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai;
 Đạt mục tiêu lợi nhuận cho doanh nghiệp;
Hình thức đầu tư

: Đầu tư xây dựng mới

Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự
án do chủ đầu tư thành lập.
Tổng mức đầu tư

: 12,624,218,000 đồng

 Vốn tự có là

: 3,787,265,000 đồng chiếm 30%.

 Vốn vay ngân hàng
: 8,836,953,000 đồng chiếm tỷ lệ 70% (dùng để xây
dựng, mua sắm thiết bị công nghệ)
Tiến độ đầu tư

:

 Dự kiến khởi công: quý III/2016
 Dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng: quý I/2017
I.3. Căn cứ pháp lý triển khai dự án
I.3.1. Căn cứ pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh
 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp của Quốc Hội khóa XII kỳ họp thứ 3, số
14/2008/QH12 Ngày 03 tháng 06 năm 2008 ;
 Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc
Hội nước CHXHCN Việt Nam;
 Luật số 32/2013/QH13 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
thuế thu nhập doanh nghiêp;

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM

Trang 5


DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO

 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự
án đầu tư và xây dựng công trình;
 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý
chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008
của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 2009/2004/NĐCP;
 Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí
đầu tư xây dựng công trình;
 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành Luật thuế giá trị gia tăng;
 Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 7
Nghị định số 158/2003/NĐ-CP;
 Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 27/05/2007 của Bộ Xây dựng về việc “Hướng
dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình”;
 Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành Nghị định số
123/2008/NĐ-CP;
 Thông tư 130/2008/TT-BTT ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp;
 Thông tư số 02/2007/TT–BXD ngày 14/2/2007. Hướng dẫn một số nội dung về:
lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và
tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
 Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số
957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;
 Thông tư số 45/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 25/04/2013 hướng
dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;
 Quyết định 68/2013/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính Phủ ban hành ngày 14/11/2013
về Chính sách hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp;
 Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán
và dự toán công trình;
 Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2016 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 tỉnh Lào Cai
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM

Trang 6


DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO

 Quyết định 1894/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch xúc tiến thương mại sản phẩm
nông nghiệp tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020
 Hướng dẫn 03/HD-SXD năm 2013 thực hiện công tác cấp giấy phép xây dựng và
quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 Hướng dẫn 07/HD-SXD năm 2013 thực hiện công tác thẩm tra thiết kế công trình
trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo quy định của các Nghị định và Hướng dẫn về quy
định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình
 Quyết định 1636/QĐ-TTg năm 2015 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể
phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ
tướng Chính phủ ban hành
 Quyết đinh 330/QĐ.UB năm 1995 ban hành công tác xây dựng và quản lý cho vay
dự án nhỏ giải quyết việc làm do Tỉnh Lào Cai ban hành
 Quyết định 140-TTg năm 1997 về chủ trương, biện pháp điều hành kinh doanh
lương thực và phân bón do Thủ tướng chính phủ ban hành
 Quyết định 17/2006/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU về
đẩy mạnh phát triển công nghiệp tỉnh Trà Vinh đến năm 2010
 Quyết định 2125/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 Quyết định 37-TĐC/QĐ năm 1992 về "Hướng dẫn chỉ tiêu và mức chất lượng
dùng trong đăng ký chất lượng hàng hoá" do Tổng cục Tổng cục Tiêu chuẩn, đo
lường và chất lượng ban hành
 Nghị quyết số 55-CP về công tác lương thực trong tình hình mới do Hội đồng
Chính phủ ban hành
 Luật đầu tư số 67/2014/QH1 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội
nước CHXHCN Việt Nam;
 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm
2013 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
 Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM

Trang 7


DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO

 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Quản lý thuế;
 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 và Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;
 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế;
 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP
ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch
vụ;
 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Quản lý thuế;
 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;
 Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ
sung một số điều của các Nghị định về thuế;
 Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
I.3.2. Căn cứ pháp lý liên quan đến hoạt động xây dựng công trình và sử dụng đất
 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc Hội nước
Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;
 Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy định về giá đất;
 Nghị quyết 22/2013/NQ-HĐND về giá đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai 2014
 Quyết định 11/2016/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên
địa bàn tỉnh Lào Cai

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM

Trang 8


DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO

 Quyết định 44/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về giá các loại đất, phân loại
đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào
Cai năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành
 Thông tư 14/2014/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia . An toàn trong
xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng
 TCVN 2737-1995: Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế;
 TCXD 229-1999: Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió theo TCVN
2737 -1995;
 Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 của
Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
 Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước
CHXHCN Việt Nam;
 Quyết định 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính
sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp;
 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, 3 xuất bản 1997-BXD);
 Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật
Quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD);
 TCVN 375-2006: Thiết kế công trình chống động đất;
 TCXD 45-1978: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;
 TCVN 5760-1993: Hệ thống chữa cháy-Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt và sử dụng;
 TCVN 5738-2001: Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật;
 TCVN 2622-1995: PCCC cho nhà, công trình yêu cầu thiết kế;
 TCVN-62:1995: Hệ thống PCCC chất cháy bột, khí;
 TCVN 6160 – 1996: Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa
cháy;
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM

Trang 9


DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO

 TCVN 6305.1-1997 (ISO 6182.1-92) và TCVN 6305.2-1997 (ISO 6182.2-93);
 TCVN 4760-1993: Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung về thiết kế;
 TCXD 33-1985: Cấp nước - mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết
kế;
 TCVN 5576-1991: Hệ thống cấp thoát nước - quy phạm quản lý kỹ thuật;
 TCXD 51-1984: Thoát nước - mạng lưới bên trong và ngoài công trình - Tiêu
chuẩn thiết kế;
 TCXD 188-1996: Nước thải đô thị -Tiêu chuẩn thải;
 TCVN 4474-1987: Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống thoát nước trong nhà;
 TCVN 4473:1988: Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp nước bên trong;
 TCVN 5673:1992: Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp thoát nước bên trong;
 TCVN 4513-1998: Cấp nước trong nhà;
 TCVN 6772: Tiêu chuẩn chất lượng nước và nước thải sinh hoạt;
 TCVN 188-1996: Tiêu chuẩn nước thải đô thị;
 TCVN 5502: Đặc điểm kỹ thuật nước sinh hoạt;
 TCVN 5687-1992: Tiêu chuẩn thiết kế thông gió - điều tiết không khí - sưởi ấm;
 TCXDVN 175:2005: Tiêu chuẩn thiết kế độ ồn tối đa cho phép;
 11TCN 19-84: Đường dây điện;
 11TCN 21-84: Thiết bị phân phối và trạm biến thế;
 TCVN 5828-1994: Đèn điện chiếu sáng đường phố - Yêu cầu kỹ thuật chung;
 TCXD 95-1983: Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình dân
dụng;

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM

Trang 10


DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO

 TCXD 25-1991: Tiêu chuẩn đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công
cộng;
 TCXD 27-1991: Tiêu chuẩn đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng;
 TCVN-46-89: Chống sét cho các công trình xây dựng;
 EVN: Yêu cầu của ngành điện lực Việt Nam (Electricity of Viet Nam).
 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT Quy định chi tiết một số điều của nghị định số
43/2014/NĐ-CP và nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 về đất
đai của chính phủ;
I.3.3. Căn cứ pháp lý liên quan đến sản xuất nông nghiệp và môi trường
 Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi
trường;
 Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt
Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua tháng 11 năm 2005;
 Nghị định số 80/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 8 năm 2006 về việc
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ Môi trường;
 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28 tháng 2 năm 2008 về Sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm
2006 cuả Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của luật Bảo vệ Môi trường;
 Thông tư số 05/2008/ TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày
18/12/2008 về việc hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác
động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;
 Quyết định số 62/QĐ-BKHCNMT của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi
trường ban hành ngày 09/8/2002 về việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trường khu
công nghiệp;
 Quyết định số 35/QĐ-BKHCNMT của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi
trường ngày 25/6/2002 về việc công bố Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam về môi
trường bắt buộc áp dụng;
 Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 về việc ban hành Danh mục
chất thải nguy hại kèm theo Danh mục chất thải nguy hại;
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM

Trang 11


DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO

 Tiêu chuẩn môi trường do Bộ KHCN&MT ban hành 1995, 2001 & 2005;
 Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài
Nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng 05 Tiêu chuẩn Việt Nam về Môi
trường và bãi bỏ áp dụng một số các Tiêu chuẩn đã quy định theo quyết định số
35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ KHCN và
Môi trường;
 Quyết định 560/QĐ-BNN-CB năm 2011 Quy định tạm thời về yêu cầu kỹ thuật
kho chứa thóc chuyên dùng và cơ sở xay xát thóc gạo phục vụ xuất khẩu do Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành
 Quyết định 2765/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 phê duyệt đề án khung phát triển sản
phẩm quốc gia "Sản phẩm lúa gạo Việt Nam chất lượng cao, năng suất cao" do Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 Quyết định 20/2007/QĐ-BNN phê duyệt Chiến lược quốc gia sau thu hoạch lúa
gạo, ngô, đậu tương và lạc đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn ban hành
 Quyết định 01/2010/QĐ-UBND ban hành định mức hỗ trợ và quy định tạm thời
danh mục hỗ trợ cây trồng, vật nuôi,máy móc thiết bị, công cụ sản xuất, chế biến,
bảo quản sản phẩm sau thu hoạch của Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc
Chương trình 135 giai đoạn 2006-2010 do Ủy ban nhân dân Kon Tum ban hành
 Quyết định 3642/QĐ-BNN-CP năm 2015 về phê duyệt Đề án đẩy mạnh cơ giới
hóa nông nghiệp tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn ban hành
 Quyết định 3129/QĐ-BCT năm 2010 phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp
sản xuất thiết bị chế biến nông - lâm - thủy sản giai đoạn đến năm 2015, có xét đến
năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 Quyết định 124/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản
xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 do Thủ tướng Chính
phủ ban hành
 Thông tư liên bộ 04-TT/LB năm 1967 về những biện pháp ngăn ngừa tai nạn trong
việc sử dụng cơ khí nhỏ và các đề phòng nhiễm độc khi sử dụng thuốc trừ sâu,
phân bón hóa học ở các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp Bộ Lao Động ban hành
 Thông tư 107/1999/TT-BNN-CS hướng dẫn chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá
nhân do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM

Trang 12


DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠOCHƯƠNG II.

SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN

II.1. Tổng quan về thị trường nông sản và tình hình tiêu thụ sản phẩm
II.1.1. Thị trường sản xuất nông sản thế giới và trong nước
(a) Tình hình sản xuất lúa gạo trên thế giới.

Lúa gạo là một loại lương thực quan trọng đối với 3,5 tỷ người, chiếm 50% dân
số thế giới. Theo thống kê của tổ chức lương thực thế giới FAO năm 2015 sản lượng
lúa gạo đạt 749,1 triệu tấn tăng 1% so với năm 2014 (741,8 triệu tấn) và có xu thế tăng
trong những năm tiếp theo.
Sản lượng lúa gạo tại châu Á chiếm tới
90,4% toàn thế giới, tức là 677,7 triệu
tấn. Tỷ lệ này vẫn đang liên tục tăng vì
vấn đề dân số gia tăng ở khu vực này.
Theo thống kê, sản lượng lúa gạo cao
chủ yếu nhờ sản lượng tăng mạnh tại
Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Pakistan
và Việt Nam. Trong đó, sản lượng lúa
gạo của Việt Nam năm 2015 đạt tới
44,7 triệu tấn.
Sản lượng lúa gạo tại Châu Phi đạt 28,7
triệu tấn, tăng 0,8% so với sản lượng
năm 2014. Sản lượng tăng tại các nước
Tây Phi đã bù đắp những thiếu hụt do
sự suy giảm tại một nước ở Đông và Nam Phi.
Hình: Sản lượng và diện tích trồng lúa gạo thế giới
Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam

Tại vùng trung Mỹ và Caribe sản lượng lúa gạo duy trì ở mức ổn định 3 triệu tấn.
Vùng nam Mỹ sản lượng lúa gạo đạt 25,4 triệu tấn năm 2015 tăng 2,7% so với cùng kỳ
năm 2014. Sản lượng lúa gạo tại châu Âu giữ ở mức ổn định đạt 4.1 triệu tấn năm
2015. Gạo là một trong những mặt hàng thiết yếu, ít phụ thuộc vào thu nhập của các
hộ gia đình. Do đó, khối lượng tiêu thụ gạo trên thế giới và Việt Nam nói riêng rất lớn.
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM

Trang 13


DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO

Năm 2014, thương mại lúa gạo thế giới tương đối bình ổn, không có những xáo trộn
đáng kể xảy ra do mùa màng hoặc biến cố chính trị. Do nhu cầu của một số nước gia
tăng và số lượng lúa gạo thặng dư tại các nước xuất khẩu, sự trao đổi lúa gạo thế giới
đạt mức kỷ lục 40.2 triệu tấn gạo hay 8% cao hơn 2013.
Với khuynh hướng giảm bớt diện tích trồng lúa, Việt Nam năm 2014 được mùa
nhờ khí hậu điều hòa, sản lượng đạt đến 45 triệu tấn lúa hay tăng 2.3% so với 2013,
năng suất bình quân 5.77 tấn/ha và xuất khẩu 6.2 triệu tấn gạo trị giá 2.7 tỉ Mỹ kim, so
với mục tiêu đầu năm 6.5 triệu tấn và 6.7 triệu tấn của 2013. Năm 2014, Việt Nam
xuống vị trí thứ ba xuất khẩu gạo thế giới, sau Thái Lan và Ấn Độ. Hai chương trình
trợ cấp trồng lúa lai và sản xuất lúa 3 vụ/năm đã đến lúc cần được nghiêm túc duyệt
xét lại vì sự bất hợp lý của nước sản xuất dư thừa và xuất khẩu gạo lớn thế giới, chưa
kể đến yếu tố kỹ thuật. Cho nên, cần chuyển đổi cơ cấu cây trồng và đặc biệt dành hỗ
trợ này cho mục đích khác như ngành trồng bắp, đậu nành cho chăn nuôi và rau cải,
màu có trị giá cao. Hơn nữa, trồng 3 vụ lúa/năm trong khi giá gạo xuất khẩu thế giới
xuống thấp như hiện nay, nông dân còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Chỉ tiêu sản xuất
lúa gạo hàng năm cần đặt trên cơ sở nhu cầu thế giới và nội địa để đảm bảo lợi tức cao
cho nông dân thay vì dựa vào đất trồng sẵn có. Năm 2014 là năm xuất khẩu gạo thơm
nhiều nhất, hơn 800.000 tấn gạo hay 36% so với cùng thời điểm năm trước, với giá
trung bình 600 đô la/tấn (trong khi gạo thơm Hom Mali của Thái Lan từ 1.065 - 1.075
đô la/tấn và Basmati của Ấn Độ 1.515 - 1.525 đô la/tấn), có thể thu hút nông dân trồng
nhiều lúa thơm trong những năm tới. Thị trường chủ yếu là Trung Quốc, Hồng Kông,
Singapore, Malaysia, Philippines và Mỹ. Một điều đáng mừng cho người Việt hải
ngoại là gạo Việt Nam bắt đầu xuất hiện lần đầu tiên trên thị trường Hoa Kỳ từ quý
4/2014, nhưng chất lượng và giá cả kém hơn gạo Thái Lan (từ 10-45 đô la/kg), với 3
nhãn hiệu: Gạo thơm thượng hạng Bạc Liêu, Gạo thơm thượng hạng 3 Miền và Việt
Nam Jasmine ricet tại miền Nam California. Phản ứng sơ khởi của giới tiêu thụ Mỹ
cho biết chất lượng gạo Việt Nam không bằng gạo Thái Lan, loại gạo sau này hiện
chiếm thị phần to lớn tại Mỹ (hơn 80%).

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM

Trang 14


DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO

Hình: Sản lượng xuất khẩu và dự trữ gạo tại một số nước xuất khẩu quan
trọng và thế giới 2013 và 2014
Nguồn: Tiên đoán FAO Tháng 12-2014
Năm 2015, theo một số chuyên gia, thị trường xuất khẩu gạo thế giới có thể gặp
khó khăn. FAO tiên đoán thị trường lúa gạo thế giới sẽ kém hơn 2014 một chút, chỉ độ
0.6% hay số lượng đạt đến 40.5 triệu tấn gạo. Hiện nay, các nước ở Nam bán cầu đang
gieo trồng, theo tiên đoán sơ khởi, sản xuất lúa của Argentina và Uruguay giảm bớt do
mưa quá nhiều và giá thành cao; trong khi tăng thêm tại Bolivia, Chile và Paraguay. Ở
Indonesia, chính phủ đặt chỉ tiêu tăng 4% (73,4 triệu tấn lúa) so với 2014. Sri Lanka
sản xuất phục hồi nhờ mưa trở lại. Tại Châu Phi, triển vọng sản xuất của Madagascar
và Tanzania khá tốt. Tuy nhiên, sản xuất lúa của Úc Châu sẽ co lại 18% do thiếu nước
và giá thành cao. Ngoài ra, Thái Lan và Trung Quốc đã ký bản ghi nhớ với nội dung
Trung Quốc sẽ mua 2 triệu tấn gạo từ Thái Lan trong 2015-2016 dù thực tế chưa xác
định như đã thấy trong 2014.
Theo FAO tiên đoán, sau khi xuất khẩu được 6.2 triệu tấn gạo trong 2014, Việt
Nam có thể xuất khẩu 6.9 triệu tấn gạo trong 2015 do được mùa năm qua, mà phần lớn
đến các nước nhập khẩu chủ yếu: Trung Quốc, Philippines và Đông Nam Á. Thái Lan
sẽ tiếp tục vai trò dẫn đầu xuất khẩu gạo thế giới ở tầm mức cao hơn, khoảng 11 triệu
tấn gạo, do họ còn gạo tồn kho khá lớn.

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM

Trang 15


DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO

Biểu đồ : Top 10 thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam theo chủng loại, tháng
2/2015 (ngàn tấn)
Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam
Một số nước khác như Campuchia, Trung Quốc, Guyana, Myanmar, Pakistan,
Paraguay và Hoa Kỳ có khả năng xuất khẩu gạo nhiều hơn, trong khi các nước
Argentina, Úc Châu, Brazil và đặc biệt Ấn Độ sẽ bị cạnh tranh gay gắt hơn do giá cả
thiếu hấp dẫn.
Các sản phẩm nông nghiệp, nhất là lúa gạo sẽ được tiến hành tự do hóa thương
mại vào năm 2015 trong khu vực ASEAN. Do đó, xuất khẩu gạo thơm và gạo có chất
lượng cao cần được hỗ trợ khuyến khích nhiều hơn nữa để nâng cao lực cạnh tranh của
khâu này, nhưng phải thực sự đảm bảo chất lượng cao. Ngoài ra, mong đợi lộ trình
thực hiện chủ trương thương nhân đầu mối xuất khẩu gạo phải có vùng nguyên liệu
hoặc hợp tác, liên kết, đặt hàng với hộ nông dân trồng lúa sớm được nghiêm chỉnh áp
dụng đại trà, vì đó là bước cơ bản để thiết lập thương hiệu cho lúa gạo Việt Nam và
đảm bảo quyền lợi người trồng lúa.
(b) Tình hình sản xuất lúa gạo tại Việt Nam

Việt Nam là một nước nhiệt đới gió mùa có chiều dài bờ biển lên tới 3000km, địa
hình phức tạp nhiều sông núi, do đó hình thành nhiều vùng canh tác lúa khác nhau.
Căn cứ vào điệu kiện tự nhiên, tập quán canh tác, sự hình thành mùa vụ và phương

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM

Trang 16


DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO

pháp gieo trồng, nghề trồng lúa nước được hình thành và chia ra là 3 vùng chính: đồng
bằng sông Hồng, đồng bằng ven biển miền Trung và đồng bằng Nam Bộ
Theo bảng thống kê diện tích và sản lượng lúa của cả nước, nhận thấy rằng bắt
đầu từ năm 2000 đến năm 2007 diện tích trồng lúa giảm từ 7.666 nghìn ha xuống
7.207 nghìn ha và từ năm 2007 trở đi diện tích trồng lúa có xu hướng tăng trở lại và
đạt 7.899 nghìn ha vào năm 2013. Diện tích của vụ lúa mùa có xu hướng giảm dần,
còn diện tích của vụ đông xuân thì tăng dần theo từng năm. Diện tích vụ hè thu giữ ở
mức ổn định và bắt đầu có xu hướng tăng từ năm 2010.
Từ năm 2005 trở lại đây sản lượng lúa gạo có xu thế tăng dần. Ngoài việc tăng
diện tích trồng lúa thì việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp bằng việc tạo
ra những giống lúa mới có năng suất cao, chống chọi được với nhiều loại sâu bệnh
cũng góp phần nâng cao sản lượng lúa gạo của cả nước.
Xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2015 ước đạt gần 6,7 triệu tấn và 2,85 tỷ USD,
tăng 5,8% về khối lượng nhưng giảm 2,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014, theo số
liệu của Bộ NN&PTNT. Khối lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm so với cùng kỳ
liên tục trong 10 tháng đầu năm 2015, chỉ tăng so với cùng kỳ vào tháng 11 và tháng
12 năm 2015. Giá xuất khẩu bình quân đạt khoảng 410,56 USD/tấn (FOB), giảm 7%
so với 441,38 USD/tấn cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM

Trang 17


DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO

Châu Á vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của gạo Việt Nam, chiếm trên 70%.
Theo giới chuyên gia, giá xuất khẩu gạo giảm do các đơn hàng gạo chủ yếu là loại
25% tấm và 5% tấm giá trị thấp từ Indonesia và Philippines, mă ăc dù xuất khẩu gạo
thơm đang có xu hướng tăng.
Dòng gạo cao cấp Việt Nam đang ngày càng chiếm ưu thế với mức giá liên tục
tăng. Xuất khẩu gạo chất lượng cao trong 9 tháng đầu năm 2015 tăng 17% so với cùng
kỳ năm 2014, đạt 1,2 triệu tấn, chiếm 26% trong tổng khối lượng gạo xuất khẩu trong
giai đoạn này. Lợi nhuận mà dòng sản phẩm cao cấp mang lại hấp dẫn hơn nhiều so
với hàng phổ thông và cấp thấp.
II.1.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm
Gạo luôn là lương thực chính của Việt Nam. Tuy nhiên, lượng gạo tiêu thụ bình
quân đầu người của Việt Nam cũng nhu các nước châu Á khác đang trên đà giảm. Khi
nền kinh tế phát triển, người tiêu dùng có sức mua lớn hơn và có cơ hội tiếp cận nhiều
hơn với các loại thực phẩm khác, vì thế lượng gạo tiêu thụ bình quân đầu người sẽ
giảm khi thu nhập tăng.
Theo số liệu gần đây nhất của Bộ NN & PTNT, lượng gạo tiêu thụ bình quân đầu
người của Việt Nam là khoảng 136 kg. Bộ NN & PTNT cũng sử dụng số liệu trên để
đưa ra dự báo về cung và cầu gạo. Nguồn hàng của các loại thực phẩm khác luôn có
sẵn trên thị trường cũng khiến cho lượng tiêu thụ gạo bình quân đầu người sụt giảm.
Lượng gạo tiêu thụ đầu người hàng tháng tại các khu vực đô thị thường thấp hơn so
với khu vực nông thôn. Cũng phải nói thêm, sản lượng gạo tiêu thụ tại các khu vực đô
thị cũng đang trên đà giảm nhanh. Mặc dù lượng gạo tiêu thụ bình quân đầu người
hiện nay đang giảm nhưng với tốc độ tăng trưởng dân số hàng năm khoảng một triệu
người nên tổng sản lượng gạo tiêu thụ vẫn tiếp tục tăng. Uớc tính, mỗi năm Việt Nam
sẽ tiêu thụ thêm 150.000 tấn gạo.Sản lượng gạo được dùng trong ngành công nghiệp
chế biến thực phẩm là khoảng 6 triệu tấn một năm và sẽ tăng thêm từ 50.000 đến
100.000 tấn mỗi năm. Trong lĩnh vực này, gạo được sử dụng nhiều trong các loại thực
phẩm làm từ tinh bột gạo như bánh bao, mì, bánh tráng, bánh bột gạo, bia và rượu.
Trong ngành thức ăn chăn nuôi, sản phẩm công nghiệp chỉ đáp ứng được khoảng
60% nhu cầu; còn 40% là nguồn thức ăn chăn nuôi tự chế. Gạo là một trong những
nguồn nguyên liệu chính của thức ăn tự chế cho lợn, cá và gia cầm. Trong khi Việt
Nam chỉ có thể cung cấp tối đa 500.000 tấn gạo dùng trong thức ăn chăn nuôi thì nhu
cầu về gạo trong ngành công nghiệp này của nước ta sẽ tăng 50.000 đến 100.000 tấn
mỗi năm, tùy thuộc vào lợi thế về giá của gạo so với các nguồn nguyên liệu khác như
ngô và sắn. Theo các thương nhân, tổng cộng Việt Nam sẽ tiêu thụ thêm tối đa 500.000
tấn gạo mỗi năm.
Trong thời gian gần đây Chính Phủ đã áp dụng nhiều biện pháp, giải pháp thu
mua tạm trữ lúa gạo để giảm bớt khó khăn cho người dân. Nhưng việc thu mua, tiêu
thụ hết lượng lúa gạo còn tồn đọng cho nông dân là vấn đề không dễ trong một sớm
một chiều có thể làm tốt được, đòi hỏi phải có những giải pháp đồng bộ, một trong
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM

Trang 18


DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO

những giải pháp thực thi nhất là tổ chức xây dựng hệ thống thu mua lúa gạo nói riêng
và hàng nông sản nói chung. Tuy nhiên sản lương thực tăng cao nhưng chất lượng lúa,
gạo vẫn còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu cạnh tranh trên thị trường thế giới. Hiện
nay, đa phần gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn là gạo cấp thấp, giá gạo thường thấp hơn của
Thái Lan.
Mặt khác, do hạn hán kéo dài, hầu hết nông dân đang giữ lúa, chờ đến lúc được
giá mới bán. Thương lái (đặc biệt là thương lái biên giới) cũng đang tăng giá mua vào
để đảm nguồn hàng. Điều này đã góp phần làm tăng cả giá gạo nội địa và giá gạo xuất
khẩu.
Giá gạo trong nước biến động do các yếu tố sau: nguồn cung lúa có sẵn tại các
thời điểm khác nhau trong năm, nhu cầu xuất khẩu và lượng dự trữ cuối niên vụ.
Thông thường, giá lúa thường giảm xuống mức thấp nhất hai lần trong năm: giai đoạn
thu hoạch cao điểm vụ Đông-Xuân (tháng 3 - tháng 4) và giai thu hoạch cao điểm của
vụ hè thu chính (tháng 6 - tháng 7). Giá lúa cũng phụ thuộc lượng gạo dự trữ, đặc biệt
là lượng dự trữ cuối niên vụ, so với thời gian nông nhàn.

Hình: Giá lúa hàng tháng của Việt Nam giai đoạn 2005-2016

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM

Trang 19


DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO

Đơn vị: VND/kg
Nguồn: Hiệp hội lương thực Việt Nam

Tuy nhiên, giá lúa niên vụ 2015/16 có xu hướng không ổn định so với các niên
vụ khác. Biểu đồ dưới đây chỉ ra xu hướng giá lúa trong 3 tháng đầu năm của các năm
khác nhau. Giá lúa trong tháng 3 hàng năm có xu hướng thấp hơn so với giá tháng 1 và
tháng 2, do vào thời gian này, ĐBSCL đang thu hoạch vụ Đông-Xuân ngoại trừ các
năm 2015, 2016, 2008 và 2009. Giá lúa tháng 3 năm 2008 và năm 2009 tăng do nguồn
cung toàn cầu thiếu hụt. Mức giá cao giữa tháng 3 và tháng 2 năm 2016 đạt 450 đồng;
bên cạnh đó các năm 2008, 2015 và 2009 cũng có xu hướng tương tự với mức giá cao
lần lượt là 200 đồng, 250 đồng và 500 đồng.

Hình: Giá lúa ba tháng đầu năm trong giai đoạn từ 2005-2016

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM

Trang 20


DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO

Đơn vị: VND/kg
Nguồn: Hiệp hội lương thực Việt Nam
II.2. Mục tiêu của dự án
Dự án Nhà máy xay xát lúa gạo xây dựng tại Thành phố Lào Cai được tiến hành
nhằm đạt được những mục tiêu sau:
 Thu mua lúa gạo có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
 Phát triển công nghệ bảo quản với kỹ thuật cao hơn;
 Đảm bảo cung ứng đầy đủ cho thị trường trong và ngoài nước, đảm bảo
đầu ra cho sản phẩm.
Không những vấn đề đầu vào là nguyên vật liệu được chú trọng, dự án còn nỗ lực
tạo kênh phân phối nhằm đảm bảo đầu ra cho sản phẩm bằng cách xây dựng hệ thống
kênh phân phối trưc tiếp và gián tiếp. Mục tiêu của chúng tôi là “ Xuất Khẩu”. Vì vậy
chúng tôi cẩn trọng lựa chọn nguyên liệu đầu vào. Bên cạnh đó, chúng tôi tập trung
vào tất cả các bước của quá trình sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn trước khi đóng gói
và phân phối tới khách hàng. Chúng tôi tự tin với chất lượng sản phẩm tốt vì sử dụng
nguồn nguyên liệu ( lúa, gao) chất lượng kết hợp với máy móc, công nghệ hiện đại
trong quá trình chế biến để sản xuất ra những sản phẩm có giá trị cao đáp ứng nhu cầu
thị trường.
Nhà máy xay xát lúa gạo xây đựng tại địa bàn Thành phố Lào Cai sẽ là nhà cung
cấp gạo chuyên nghiệp. Chúng tôi sở hữu các thế mạnh sản xuất và kinh doanh lúa
gạo sau:
 Đội ngũ thu mua lúa nhanh chóng tận đồng với bà con nông dân.
 Hệ thống lò sấy lúa dùng nhiệt trấu hoạt động liên tục.
 Dây chuyền xây xát lúa gạo gồm: máy sát trắng, máy lau bóng gạo chất
lượng cao.
 Hệ thống máy làm củi trấu cung cấp cho thị trường nhiên liệu các tỉnh.
 Đội ngũ kinh doanh gạo thành phẩm chuyên nghiệp phục vụ nhu cầu tiêu
thụ nội địa và xuất khẩu. Áp dụng hệ thống thanh toán và giao hàng nhanh
chóng, linh hoạt.

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM

Trang 21


DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO

Các sản phẩm dự kiến nhà máy sản xuất ra để dưa vào thị trường gồm có:gạo
thơm, gạo tấm, gạo nếp, cám gạo. Công ty thu mua lúa gạo, sấy và tách trấu cung cấp
cho thị trường sản phẩm chính là gạo lức bán cho các nhà máy trà bóng gạo và các
công ty xuất khẩu. Ngoài ra Công ty còn thực hiện việc sấy thuê hoặc sấy và tách trấu
cho khách hàng có nhu cầu sấy lúa và tách trấu. Sản phẩm phụ phẩm là vỏ trấu sẽ được
tận thu làm nguyên liệu phục vụ cho việc sản xuất điện của Công ty.
Sản phẩm gạo từ công ty thực phẩm Vàng Việt Nam được sản xuất trên dây
chuyền khép kín, được đánh giá là hiện đại nhất tại Việt Nam hiện nay. Với hệ thống
máy bóc vỏ trấu, máy lọc sạn, máy xát trắng, máy đánh bóng gạo, Cân điện tử tự
động… đặc biệt là máy Bắn màu hạt gạo tự động được nhập khẩu từ Đài Loan có tác
dụng loại bỏ những hạt gạo kém chất lượng, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất
khẩu.
Đối với kênh bán hàng trực tiếp, công ty tìm hiểu và xây dựng hệ thống các siêu
thị mini trên địa bàn tỉnh Lào Cai, chuyên bán các sản phẩm của công ty, góp phần đưa
sản phẩm đến tay người tiêu dùng đồng thời tạo sự nhận biết của khách hàng về sản
phẩm của công ty. Bên cạnh đó xây dựng lực lượng bán hàng năng động, nhiệt huyết
tiếp cận và đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng.
Song song với việc xây dựng hệ thống phân phối trực tiếp, dự án còn phát triển
kênh bán hàng gián tiếp. Công ty đã có kế hoạch tiếp cận và xây dựng hệ thống đại lý
thông qua việc rà soát, thương thảo và kí hợp đồng với các nhà phân phối, các tiểu
thương trong địa bàn, ngoài ra công ty cũng có kế hoạch tiếp cận với các hệ thống siêu
thị trên địa bàn tỉnh, tích cực làm việc để có thể đưa những sản phẩm của dự án vào hệ
thống các siêu thị này, đây là vấn đề cần chú tâm thực hiện, từ hệ thống siêu thị, các
sản phẩm của dự án sẽ được lan tỏa mạnh mẽ hơn trong cộng đồng.
Cùng với việc phát triển kênh bán hàng trực tiếp và gián tiếp, công ty tích cực
xây dựng hệ thống bán hàng online, thông qua website: thucphamvang.com, các sản
phẩm sẽ dễ dàng được khách hàng nắm bắt hơn (số lượng, giá cả, xuất xứ, công
dụng…), tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách hàng trong việc tiếp cận các sản phẩm
của dự án. Hơn thế nữa, công ty còn có kế hoạch phối hợp với đài truyền thông tỉnh
Lào Cai làm chuyên đề về thực phẩm vàng, giới thiệu về các sản phẩm của công ty,
những tiêu chuẩn chất lượng cũng như những lợi ích mà sản phẩm của công ty đem lại,
tạo điều kiện hết sức thuận lợi để người tiêu dùng không chỉ trong tỉnh Lào Cai mà còn
cả nước biết đến các sản phẩm này.
Bên cạnh những mục tiêu kinh tế có lợi cho chính chủ đầu tư, chúng tôi còn
mong muốn rằng dự án này sẽ mang lại hiệu quả xã hội to lớn. Ngoài việc góp phần
chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương theo hướng phát triển công nghệ cao, dự án
sẽ phần nào giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân, từng bước xây
dựng và cải tạo môi trường sống trong cộng đồng dân cư. Đặc biệt chúng tôi hy vọng
rằng, những sản phẩm, đặc sản nuôi trồng từ chính đất và nước, từ bàn tay lao động
của người dân Lào Cai sẽ ra khắp Việt Nam và được thị trường trong nước đón nhận.

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM

Trang 22


DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO

II.3. Sự cần thiết cần phải đầu tư
Lào Cai là địa phương có năng suất, sản lượng lương thực trong tốp đầu các tỉnh miền
núi phía Bắc và đang tiếp tục có hướng đi bền vững trong phát triển kinh tế nông nghiệp với
giải pháp sản xuất lương thực theo hướng hàng hóa.

Hiện trên địa bàn tỉnh có gần 63.000 ha đất trồng lúa, ngô, trong đó, diện tích
trọng điểm sản xuất cây lương thực trên 16.000 ha, canh tác 2.000 ha lúa chất lượng
cao. Đánh giá tình hình sản xuất lương thực của tỉnh, ông Dương Đức Huy, Phó Giám
đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng: Đây là một trong những lĩnh
vực thành công nhất trong phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp của tỉnh những năm
gần đây.
Một minh chứng cụ thể, các chỉ tiêu về năng suất, sản lượng lương thực hằng
năm ngày một tăng cao. Năm 2010, tổng sản lượng lương thực cây có hạt của tỉnh đạt
228.000 tấn, năm 2012 đạt gần 260.000 tấn (tăng 14%), năm 2013 ước đạt 265.000
tấn, tăng 8,2% so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra, góp phần đảm
bảo an ninh lương thực, ổn định cuộc sống cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Thành
công đó là hiệu quả bước đầu việc thực hiện Đề án “Phát triển và nâng cao hiệu quả
sản xuất nông nghiệp hàng hoá giai đoạn 2011 - 2015” của Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh khóa XIV. Đây cũng là động lực thực hiện chương trình sản xuất lương thực bền
vững và sản xuất theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị trên diện tích canh tác của các
địa phương trong tỉnh.
Việc khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, sự vào cuộc đồng bộ, tích
cực của các ngành và sự hưởng ứng của người dân, các doanh nghiệp là điều kiện đảm
bảo những thành công trong sản xuất lương thực. Theo đó, hàng loạt các giải pháp
được triển khai đồng bộ như: Nghiên cứu và sản xuất giống lúa, đẩy mạnh thâm canh
tăng vụ, nâng cao năng lực dự báo và phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng,
phát triển dịch vụ trong sản xuất nông nghiệp. Nổi bật là chương trình nghiên cứu và
sản xuất giống lúa nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất. Hiện, tỉnh được Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn công nhận 3 giống lúa lai LC 25, LC 212, LC 270 là giống cây
trồng mới, được lưu hành trên toàn miền Bắc. Diện tích vùng sản xuất lúa giống ổn
định với quy mô trên 300 ha gieo trồng/năm, sản lượng đạt trên 600 tấn, đáp ứng 65%
nhu cầu lúa giống trong tỉnh, góp phần hạ giá thành giống lúa lai trên địa bàn. Phong
trào thâm canh, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất lương thực nâng lên, nhiều
chương trình, dự án hỗ trợ của Nhà nước được tập trung ưu tiên cho các giống đạt
năng suất cao. Hiện, tỷ lệ diện tích sử dụng lúa lai ở các địa phương trong tỉnh chiếm
70,3%, giống ngô lai 90%, năng suất vùng thâm canh lúa đạt trên 65 tạ/ha, vùng thâm
canh ngô đạt trên 50 tạ/ha, góp phần đưa năng suất bình quân của cây lúa trong năm
2012 đạt 48,4 tạ/ha (tăng 9,3%), cây ngô đạt 34,35 tạ/ha (tăng 5,1%) so với năm 2010.
Bên cạnh đó, Lào Cai có cặp cửa khẩu Quốc tế Lào Cai – Hà Khẩu (đường sắt và
đường bộ) với 3 điểm thông quan: Ga quốc tế Lào Cai, cầu đường bộ qua sông Nậm
Thi, cầu đường bộ qua sông Hồng (là điểm nối giữa đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai
(Việt Nam) với đường cao tốc Hà Khẩu - Côn Minh (Trung Quốc) là cầu nối quan
trọng trên tuyến Hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Là cửa
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM

Trang 23


DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO

ngõ của Việt Nam và các nước ASEAN. Trung tâm của Hành lang Bắc Nam trong hợp
tác các nước tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS) với thị trường Tây Nam –
Trung Quốc. Cửa khẩu quốc tế Lào Cai là cửa khẩu duy nhất ở phía Bắc Việt Nam
nằm trong lòng một thành phố trực thuộc tỉnh, có đầy đủ hệ thống dịch vụ của đô thị
loại III cũng như các dịch vụ thương mại vận tải, kho bãi, logicstics, giám định hàng
hóa, cảng ICD…
Với vị trí địa kinh tế, địa chính trị, vai trò là cầu nối quan trọng trên tuyến Hành
lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, là cửa ngõ của Việt Nam và
các nước ASEAN cùng với các điều kiện về giao thông, nguồn tài nguyên khoáng sản,
tiềm năng du lịch… Lào Cai có điều kiện phát triển nền kinh tế nhanh, mạnh, bền
vững, trở thành vùng kinh tế động lực của khu vực Tây Bắc Việt Nam và có tác động
lan tỏa ra các vùng lân cận.
Tuy nhiên, phần lớn các sản phẩm nông sản tại đây được bán ra thị trường chủ
yếu dưới dạng thô, chưa ra một công đoạn sơ chế nên giá thành không cao ảnh hưởng
nhiều đến đời sống của các hộ dân tại đây. Sư xuất hiện các công ty chế biến nông sản,
thủy sản là sự cần thiết, là chiếc cầu nối giữa các hộ dân và thị trường.
Hiểu rõ những hạn chế của nông dân trong sản xuất nông thủy sản và nắm bắt
được định hướng chủ trương phát triển của tỉnh Lào Cai trong việc xây dựng nền nông
nghiệp phát triển bền vững theo hướng sản xuất hàng hoá đạt hiệu quả kinh tế - xã hội
cao; Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nuôi trồng thủy sản, tăng sản lượng, giá trị và hiệu
quả đáp ứng nhu cầu của thị trường; đa dạng hoá cây trồng trên nền tảng sử dụng tối
đa đất và nước; Xây dựng ngành trồng trọt, thủy sản trở thành ngành kinh tế hàng hoá
đáp ứng nhu cầu trong, ngoài tỉnh và xuất khẩu với chất lượng cao; Chú trọng những
cây trồng có giá trị kinh tế, nhu cầu thị trường cao và có khả năng xuất khẩu; Khai thác
tối đa lợi thế của tỉnh. Vì thế, chúng tôi đã tiến hành xây dựng Nhà máy xay xát lúa
gạo.
Với niềm tin sản phẩm do chúng tôi tạo ra sẽ được người tiêu dùng trong nước ưa
chuộng, với niềm tự hào sẽ góp phần tăng giá trị tổng sản phẩm nông nghiệp, tăng thu
nhâ ăp và nâng cao đời sống của nhân dân và tạo việc làm cho lao động tại địa phương,
chúng tôi tin rằng Dự án xay xát lúa gạo trên địa bàn tỉnh Lào Cai là việc làm cần thiết
trong giai đoạn hiện nay.

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM

Trang 24


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×