Tải bản đầy đủ

Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hùng Hậu tỉnh Long An

Đ N V T V N:
CÔNG TY C PH N T V N
Đ U T TH O NGUYÊN XANH

THUY T MINH D

ÁN

D ÁN NÔNG NGHI P NG D NG
CÔNG NGH CAO HÙNG H U LONG AN

Đ a đi m đ u t :

Xã An Ninh Tây, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

CH Đ U T :
CÔNG TY C PH N
PHÁT TRI N HÙNG H U


Đ NV T

CÔNG TY C

PH N T

V NĐ UT

V N:
TH O NGUYÊN XANH

THUY T MINH D

D

ÁN

ÁN NÔNG NGHI P NG D NG CÔNG
NGH CAO HÙNG H U LONG AN

CH Đ U T

CÔNG TY C PH N
PHÁT TRI N HÙNG H U
(Giám đ c)

TR N VĔN H U

1


MỤC LỤC
CH NG I : GI I THI U D ÁN VÀ CĔN C PHÁP LÝ ..................................... 4
I.1. Gi i thi u t ng quát v d án ............................................................................... 4
I.1.1. Gi i thi u v ch đ u t ................................................................................ 4
I.1.2. Mô t s b v d án ..................................................................................... 4
I.2. Nh ng cĕn c pháp lý .......................................................................................... 6
CH NG II : S C N THI T PH I Đ U T .......................................................... 8
II.1. T ng quan v khu nông nghi p ng d ng công ngh cao .................................. 8
II.1.1. Khái ni m khu nông nghi p ng d ng công ngh cao ................................ 8
II.1.2. Bài học kinh nghi m v phát tri n nông nghi p ng d ng công ngh cao
trên th gi i ............................................................................................................. 9

II.2. Tình hình kinh t xã h i và chính sách phát tri n ............................................. 12
II.2.1. V phát tri n kinh t ................................................................................... 12
II.2.2. V phát tri n k t c u h t ng kỹ thu t ....................................................... 16
II.2.3. Lĩnh v c xã h i .......................................................................................... 17
II.2.4. Tình hình quy ho ch sử d ng đ t............................................................... 17
II.2.5. Đánh giá chung v nh ng thu n l i, khó khĕn .......................................... 19
II.3. S c n thi t ph i đ u t .................................................................................... 21
CH NG III : PHÂN TÍCH TH TR NG VÀ Đ NH H
NG ............................ 23
III.1. Phân tích th tr ng s n xu t và tiêu th ......................................................... 23
III.1.1. Th tr ng s n xu t................................................................................... 23
III.1.2. Th tr ng tiêu th .................................................................................... 24
III.1.3. M t s khu nông nghi p ng d ng công ngh cao đi n hình.................. 25
III.2. Th tr ng m c tiêu c a d án ........................................................................ 27
III.2.1. Th tr ng trong n c .............................................................................. 27
III.2.2. Th tr ng qu c t .................................................................................... 29
CH NG IV : QUI MÔ Đ U T .............................................................................. 33
IV.1. Ho t đ ng khoa học và công ngh .................................................................. 33
IV.1.1. Nghiên c u ng d ng ............................................................................... 34
IV.1.2. Thử nghi m và trình di n ......................................................................... 35
IV.2. Ho t đ ng s n xu t kinh doanh ....................................................................... 41
IV.3. Ho t đ ng đào t o ngu n nhân l c.................................................................. 41
CH NG V : ĐÁNH GIÁ TÁC Đ NG MÔI TR
NG .......................................... 44
V.1. Tác đ ng môi tr ng ........................................................................................ 44
V.1.1.Đi u ki n t nhiên ...................................................................................... 45
V.1.2. Đặc đi m th y vĕn ..................................................................................... 46
V.1.3. Ngu n n c t i ........................................................................................ 47
V.2. Bi n pháp khắc ph c các tác đ ng đ n môi tr ng .......................................... 47
V.2.1. Phòng ng a cháy n và an toàn v sinh lao đ ng...................................... 47
V.2.2. Các bi n pháp khắc ph c môi tr ng đ t phèn ......................................... 48
V.2.3. Các bi n pháp khắc ph c ng p n c ......................................................... 48
V.2.4. Các bi n pháp xử lý môi tr ng ................................................................ 49
V.2.5. Các bi n pháp h tr khác ......................................................................... 49
2


CH NG VI : PHÂN TÍCH HI U QU TÀI CHÍNH .............................................. 51
VI.1. T ng m c đ u t xây d ng công trình ............................................................ 51
VI.2. Doanh thu d án .............................................................................................. 52
VI.3. Chi phí v n hành d án ho t đ ng................................................................... 53
VI.4. K ho ch vay tr n ......................................................................................... 53
VI.5. K t qu phân tích tài chính .............................................................................. 54
CH NG VII : PHÂN TÍCH HI U QU KINH T XÃ H I .................................. 56
VII.1. Hi u qu kinh t ............................................................................................. 56
VII.2. L i ích xã h i ................................................................................................. 56
CH NG VIII: K T LU N - KI N NGH ............................................................... 58
VIII.1. K t lu n ......................................................................................................... 58
VIII.2. Ki n ngh ...................................................................................................... 58
PH L C : HÌNH NH LIÊN QUAN Đ N QUY TRÌNH CÔNG NGH ............... 60

3


CH

NG I : GI I THI U D

ÁN VÀ CĔN C

PHÁP LÝ

I.1. Gi i thi u t ng quát v d án
I.1.1. Gi i thi u v ch đ u t
Tên công ty
: CÔNG TY C PH N PHÁT TRI N HÙNG H U
Mã s doanh nghi p : 0309929580 do S K ho ch và Đ u t TP.HCM c p
Đĕng ký l n đ u
: 12/4/2010, đĕng ký thay đ i l n th 10 ngày 18/06/2013.
Đ i di n pháp lu t : Tr n Vĕn H u
Ch c v : T ng giám đ c
Đ a ch tr s
: 1004A Âu C , Ph ng Phú Trung, Qu n Tân Phú, TP.HCM
Đi n tho i: (08) 3860 4999
Fax: (08) 3860 4666
Website : hunghau.vn
I.1.2. Mô t s b v d án
Tên d án : d án nông nghi p ng d ng công ngh cao hùng h u long an
Đ a đi m xây d ng : Xã An Ninh Tây, Huy n Đ c Hòa, T nh Long An.
Di n tích d án
: 270ha
M c tiêu d án
:
STT M c tiêu ho t đ ng
1

Nuôi tr ng th y s n

2

Tr ng cây hoa màu

3
4

5

Tên ngành

Mã ngành theo
VSIC

Nuôi tr ng thuỷ s n n i đ a

0322

Tr ng rau, đ u các lo i và tr ng 0118
hoa, cây c nh
Nhân gi ng
Nhân và chĕm sóc cây gi ng 0130
nông nghi p
Nghiên c u và phát Nghiên c u và phát tri n th c 7210
tri n th c nghi m khoa nghi m khoa học t nhiên và kỹ
học t nhiên và kỹ thu t
thu t
0323
S n xu t gi ng thuỷ S n xu t gi ng thuỷ s n
s n

4


M c đích d án
:
+ Cung c p s n ph m th y s n, hoa màu cho th tr ng;
+ T o vi c làm và nâng cao m c s ng cho lao đ ng đ a ph
kinh t xã h i t nh Long An;
+ Đ t m c tiêu l i nhu n cho doanh nghi p;

ng, góp ph n phát tri n

5


Hình th c đ u t
: Đ u t xây d ng m i
Hình th c qu n lý : Ch đ u t tr c ti p qu n lý d án thông qua ban Qu n lý d án
do ch đ u t thành l p.
T ng m c đ u t
: 300,000,000,000 đ ng
+ V n t có là
: 100,000,000,000 đ ng chi m 33.3%
+ V n vay ngân hàng
: 200,000,000,000 đ ng chi m tỷ l 66.7% (dùng đ xây
d ng, mua sắm thi t b công ngh )
Ti n đ d án
:
- Xin ch p thu n ch tr ng đ u t : t tháng 04/2016 đ n tháng 07/2016.
- L p ph ng án b i th ng gi i phóng mặt bằng d án và trình UBND T nh Long An
phê duy t: t tháng 08/2016 đ n tháng 12/2016.
- Ti n hành th c hi n công tác b i th ng gi i phóng mặt bằng: t tháng 01/2017 đ n
tháng 12/2017.
- Ti n hành th t c pháp xin giao đ t đ th c hi n d án: t tháng 01/2018 đ n tháng
04/2018.
- Ti n hành kh i công xây d ng d án: t tháng 05/2018 đ n tháng 12/2019.
- Đi vào ho t đ ng chính th c: t tháng 01/2020.

I.2. Nh ng cĕn c pháp lý
Báo cáo đ u t đ c l p d a trên c s các cĕn c pháp lý sau:
- Lu t Đ t đai ngày 29/11/2013;
- Lu t Xây d ng ngày 18/06/2014;
- Lu t Đ u t ngày 29/11/2005;
- Đi u 32 Lu t công ngh cao ngày 13/11/2008 ;
- Ngh đ nh s 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và
h ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Đ u t ;
- Ngh quy t H i ngh l n th 7 Ban Ch p hành Trung ng Đ ng khoá X v nông
nghi p, nông dân, nông thôn;
- Ngh quy t s 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 nĕm 2008 c a Chính ph v Ch ng
trình hành đ ng c a Chính ph v vi c th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 7 Ban Ch p
hành Trung ng Đ ng khoá X v nông nghi p, nông dân, nông thôn;
- Quy t đ nh s 71/2010/QĐ-TTg ngày 09/11/2010 v th c hi n chính sách đ u theo hình
th c h p tác công t trong lĩnh v c nông nghi p;
- Quy t đ nh s 3948/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 v quy ho ch sử d ng đ t đ n nĕm
2020 c a UBND huy n Đ c Hòa phê duy t;
- Quy t đ nh s 1439/QĐ-TTg ngày 03/10/2012 c a Th t ng Chính ph v vi c phê
duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Long An đ n nĕm 2020, t m
nhìn đ n nĕm 2030;

6


- Quy t đ nh s 1895/2012/QĐ-TTg ngày 17/12/2012 c a Th t ng v vi c phê duy t
Ch ng trình phát tri n nông nghi p ng d ng công ngh cao thu c Ch ng trình qu c
gia phát tri n công ngh cao đ n nĕm 2020;
- Quy t đ nh s 575/QĐ-TTg ngày 04/05/2015 c a Th T ng Chính ph v vi c phê
duy t quy ho ch t ng th khu và vùng nông nghi p ng d ng công ngh cao đ n nĕm
2020, t m nhìn đ n nĕm 2030;
- Ngh quy t s 77/NQ-CP ngày 17/6/2013 c a Chính ph v quy ho ch sử d ng đ t đ n
nĕm 2020 và k ho ch sử d ng đ t 5 kỳ đ u (2011-2015) c a t nh Long An;
- Ngh đ nh s 210/2013/NÐ-CP ngày 19 tháng 12 nĕm 2013 c a Chính ph v chính
sách khuy n khích doanh nghi p đ u t vào nông nghi p, nông thôn;
- Thông t s 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 09 nĕm 2014 c a B K ho ch và Đ u
t v h ng d n th c hi n Ngh đ nh s 210/2013/NÐ-CP ngày 19 tháng 12 nĕm 2013
c a Chính ph v Chính sách khuy n khích doanh nghi p đ u t vào nông nghi p, nông
thôn;
- Ngh quy t s 164/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 nĕm 2014 c a H i đ ng nhân
dân t nh Long An khóa VIII - kỳ họp th 11 v chính sách h tr chuy n giao k t qu
nghiên c u khoa học và ng d ng ti n b công ngh trên đ a bàn t nh Long An;
- Quy t đ nh s 66/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 nĕm 2014 c a y ban nhân dân
t nh v chính sách h tr chuy n giao k t qu nghiên c u khoa học và ng d ng ti n b
công ngh trên đ a bàn t nh Long An;
- Quy t đ nh s 27/2013/QĐ-UBND ngày 24/7/2013 c a UBND t nh Long An ban hành
quy đ nh v trình t , th t c ti p nh n và qu n lý các d án đ u t ngoài khu công nghi p
trên đ a bàn t nh Long An; và Quy t đ nh s 04/2014/QĐ-UBND ngày 08/01/2014 c a
UBND t nh Long An v vi c sửa đ i, b sung m t s đi u c a Quy t đ nh s
27/2013/QĐ-UBND.
- Quy t đ nh s 1439/QĐ-TTg ngày 03/10/2012 c a Th t ng Chính ph v vi c phê
duy t quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Long An đ n nĕm 2020, t m
nhìn đ n nĕm 2030.
- Quy t đ nh s 2485/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 c a UBND t nh Long An v ban
hành Đ án phát tri n nông nghi p ng d ng công ngh cao gắn v i tái c c u ngành
nông nghi p
- Công vĕn s 6081/BNN-KHCN ngày 31/7/2015 c a B Nông nghi p & Phát tri n nông
thôn và vĕn b n s 1686/SKHĐT-ĐT ngày 06/8/2015 c a S K ho ch và Đ u t t nh
Long An V/v h ng d n h s .
- Cĕn c vào Gi y ch ng nh n kinh doanh s : 0309929580 c a CÔNG TY C PH N
PHÁT TRI N HÙNG H U do S K ho ch và Đ u t thành ph H Chí Minh c p
phép (ngày 12/04/2010). Thay đ i gi y phép kinh doanh l n 10 ngày 18 tháng 06 nĕm
2013.

7


CH

NG II : S

C N THI T PH I Đ U T

II.1. T ng quan v khu nông nghi p ng d ng công ngh cao
II.1.1. Khái ni m khu nông nghi p ng d ng công ngh cao
Theo Đi u 3 c a Lu t Công ngh cao nĕm 2008
Công ngh cao (CNC): là công ngh có hàm l ng cao v nghiên c u khoa học và
phát tri n công ngh ; đ c tích h p t thành t u khoa học và công ngh hi n đ i; t o
ra s n ph m có ch t l ng, tính nĕng v t tr i, giá tr gia tĕng cao, thân thi n v i môi
tr ng; có vai trò quan trọng đ i v i vi c hình thành ngành s n xu t, d ch v m i
hoặc hi n đ i hóa ngành s n xu t, d ch v hi n có.
Khu nông nghi p ng d ng công ngh cao là khu công ngh cao t p trung th c hi n
ho t đ ng ng d ng thành t u nghiên c u và phát tri n công ngh cao vào lĩnh v c
nông nghi p đ th c hi n các nhi m v : chọn t o, nhân gi ng cây tr ng, gi ng v t
nuôi cho nĕng su t, ch t l ng cao; phòng, tr d ch b nh; tr ng trọt, chĕn nuôi đ t
hi u qu cao; t o ra các lo i v t t , máy móc, thi t b sử d ng trong nông nghi p; b o
qu n, ch bi n s n ph m nông nghi p; phát tri n doanh nghi p nông nghi p ng d ng
công ngh cao và phát tri n d ch v công ngh cao ph c v nông nghi p.
Theo Lu t Công ngh cao, khu nông nghi p ng d ng công ngh cao có 5 ch c nĕng
c b n là: (1) nghiên c u ng d ng; (2) thử nghi m; (3) trình di n CNC; (4) đào t o
ngu n nhân l c; (5) s n xu t s n ph m NNCNC. Trong đó 3 ch c nĕng: s n xu t, thử
nghi m, trình di n mang tính ph bi n, 2 ch c nĕng còn l i tùy đặc đi m c a t ng
khu.
Đặc tr ng c a s n xu t t i các khu NNCNC: đ t nĕng su t cao kỷ l c và hi u qu kinh
t r t cao; ví d
Israen đã đ t nĕng su t cà chua 250 - 300 t n/ha/nĕm, b i 100 150 t n/ha/nĕm, hoa cắt cành 1,5 tri u cành/ha/nĕm; giá tr s n ph m 120 - 150 ngàn
USD/ha/nĕm, Trung Qu c đ t 40 - 50 ngàn USD/ha/nĕm.
Nông nghi p công ngh cao là n n nông nghi p đ c áp d ng nh ng công ngh m i
vào s n xu t, bao g m: công nghi p hóa nông nghi p (c gi i hóa các khâu c a quá
trình s n xu t), t đ ng hóa, công ngh thông tin, công ngh v t li u m i, công ngh
sinh học và các gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi có nĕng su t và ch t l ng cao, đ t
hi u qu kinh t cao trên m t đ n v di n tích và phát tri n b n v ng trên c s canh
tác h u c (Theo V Khoa học Công ngh - B Nông nghi p và PTNT).
Các tiêu chí cho khu nông nghi p ng d ng công ngh cao
- Phù h p v i chi n l c, k ho ch phát tri n nông nghi p và nhi m v c a khu nông
nghi p ng d ng CNC;
- Có kh nĕng thu hút đ u t , nhân l c công ngh cao trong và ngoài n c th c hi n
s n xu t s n ph m NNUDCNC.
8


- Có đi u ki n xây d ng k t c u h t ng (th y l i, giao thông, đi n …) đáp ng yêu
c u c a ho t đ ng nghiên c u, đào t o, thử nghi m và trình di n ng d ng CNC trong
nông nghi p;
- L y con ng i làm g c, d a vào đ i ngũ cán b khoa học.
- Có s tham gia c a gi i doanh nghi p.
- Có môi tr ng kinh t , xã h i, môi tr ng kinh doanh thu n l i, khuy n khích t do
sáng t o, phát minh, ng d ng công ngh cao, chuy n giao công ngh , ho t đ ng theo
nguyên tắc c a c ch th tr ng.
- Vai trò c a khu NNUDCNC: Ph c v phát tri n kinh t c a t nh, khu v c, là đ u tàu
v ng d ng khoa học công ngh .
II.1.2. Bài học kinh nghi m v phát tri n nông nghi p
công ngh cao trên th gi i

ng d ng

Khu CNC xu t hi n đ u tiên Mỹ vào nĕm 1939, đ n đ u nh ng nĕm 1980 đã có đ n
h n 100 khu, phân b trên các bang c a Mỹ. Anh, nĕm 1961 đã xây d ng khu khoa
học công ngh (v n khoa học Jian Qiao) và đ n nĕm 1988 đã có 38 v n khoa học
v i s tham gia c a h n 800 doanh nghi p. Ph n Lan và các n c Bắc Âu xây d ng
khu NNCNC vào nĕm 1981 và đ n nĕm 1996 đã có 9 khu. Đ n nĕm 2002, Trung
Qu c đã xây d ng h n 400 khu kỹ thu t nông nghi p hi n đ i. T i Đ c, t cu i nh ng
nĕm 90 c a th kỷ XX, đã xây d ng mô hình ng d ng các thành t u khoa học và
công ngh tiên ti n trong m t không gian khép kín t tr ng trọt, chĕn nuôi đ n ch
bi n t o ra các s n ph m có ch t l ng cao h n. Tuy nhiên, ph n l n các khu này đ u
phân b t i n i t p trung các tr ng đ i học, vi n, trung tâm nghiên c u đ nhanh
chóng ng d ng nh ng thành t u khoa học công ngh m i và k t h p v i kinh nghi m
kinh doanh c a các doanh nghi p hình thành nên m t khu khoa học công ngh v i các
ch c nĕng nghiên c u ng d ng, s n xu t, tiêu th và d ch v .
Áp d ng CNC t nh ng nĕm 1950, Israel đã t o ra nh ng s n ph m nông nghi p có
giá tr trên 7,0 tỷ USD/nĕm vùng đ t sa m c hoá, bằng các gi i pháp CNC trong
nông nghi p nh tr ng cây trong nhà kính và t đ ng hóa, Israel đã nâng nĕng su t cà
chua 400 t n/ha/nĕm. Nĕm 1978, Đài Loan đã sử d ng công ngh nhà l i ch ng côn
trùng và bi n pháp thuỷ canh trên giá đ là x p, đã canh tác cà chua quanh nĕm theo
nhu c u th tr ng đ t nĕng su t trên 300 t n/ha/nĕm. Nh ng nĕm 1990, t i H Nam
và m t s t nh c a Trung Qu c, công ngh nhà l i và đi u ti t ti u khí h u theo
h ng t đ ng trên máy tính cũng đã đ c ng d ng trong s n xu t hoa cắt cành hoặc
nguyên ch u mang l i hi u qu kinh t cao. T i Úc, nĕm 1994 đã áp d ng công ngh
t i n c ti t ki m và đi u khi n quá trình ra hoa, đ u qu theo ý mu n, bọc qu
ch ng côn trùng, nên nĕng su t xoài đã nâng lên trên 25 t n/ha v i ch t l ng cao,
đáp ng th tr ng ng i tiêu dùng. T i Trung Qu c, Đài Loan, Hàn Qu c công ngh
nuôi c y mô và khí canh cũng đã và đang đ c ng d ng r ng rãi trong s n xu t gi ng
khoai tây s ch b nh.
9


Trong lĩnh v c chĕn nuôi, kho ng 80% bò đ c gi ng đ c sử d ng th tinh nhân t o
có ngu n g c t nuôi c y phôi, kỹ thu t chĕn nuôi chu ng kín v i h th ng đi u hoà
m đ và nhi t đ , h th ng phân ph i và đ nh l ng th c ĕn, sử d ng k t c u thép k t
h p v i polymer s n xu t thi t b chu ng sàn,... cho l n, gia c m đã đ c phát tri n
nhi u n c trên th gi i.
Trong nuôi tr ng thuỷ s n, t i Israen bằng kỹ thu t nuôi thâm canh, nĕng su t cá rô
phi trong ao đ t 100 t n/ha và nuôi trong h th ng m ng n i đ t 500 - 1.000 t n/ha;
t i Nh t B n nâng su t cá nheo Mỹ nuôi thâm canh trong h th ng m ng n i đ t 300
- 800 t n/ha.
Chính vì v y, s n xu t nông nghi p theo h ng ng d ng công ngh cao và s phát
tri n các khu NNCNC đã và đang tr thành m u hình cho n n nông nghi p tri th c th
kỷ XXI. Bên c nh các n c tiên ti n, nhi u n c và khu v c lãnh th
Châu á cũng
đã chuy n n n nông nghi p theo h ng s l ng là ch y u sang n n nông nghi p
ch t l ng, ng d ng công ngh sinh học, công ngh t đ ng hoá, c gi i hoá, tin học
hoá… đ t o ra s n ph m có ch t l ng cao, an toàn, hi u qu .
* Vi c ng d ng công ngh cao trong canh tác cây tr ng trên th gi i bao g m:
- Công ngh lai t o gi ng: Đây là công ngh đ c ng d ng ph bi n trong
vi c nghiên c u và chọn t o các gi ng cây tr ng, con v t nuôi có nh ng tính ch t u
vi t cho hi u qu , nĕng su t cao hoặc có kh nĕng ch ng ch u cao đ i v i đi u ki n
ngo i c nh tác đ ng góp ph n đ y nhanh s phát tri n v mặt nĕng su t và ch t l ng
cây tr ng, v t nuôi, có nhu c u ng d ng cao trong nông nghi p.
- Công ngh nuôi c y mô th c v t In vitro: Công ngh nuôi c y mô đ c h n
600 công ty l n trên th gi i áp d ng đ nhân nhanh hàng trĕm tri u cây gi ng s ch
b nh. Th tr ng cây gi ng nhân bằng kỹ thu t c y mô vào kho ng 15 tỷ USD/nĕm và
t c đ tĕng tr ng kho ng 15%/nĕm.
- Công ngh tr ng cây trong nhà kính: nay đ c gọi là nhà màng do vi c sử
d ng mái l p bằng màng polyethylen thay th cho kính (green house) hay nhà l i
(net house). Trên th gi i, công ngh tr ng cây trong nhà kính đã đ c hoàn thi n v i
trình đ cao đ canh tác rau và hoa. ng v i m i vùng mi n khác nhau nh ng m u
nhà kính và h th ng đi u khi n các y u t trong nhà kính cũng có s thay đ i nh t
đ nh cho phù h p v i đi u ki n khí h u c a t ng vùng, trong đó h th ng đi u khi n
có th t đ ng hoặc bán t đ ng. Tuy nhiên đ i v i các vùng th ng ch u nhi u tác
đ ng c a thiên tai nh bão lũ, đ ng đ t thì l i c n cân nhắc kỹ gi a l i ích và chi phí
do r i ro.
- Công ngh tr ng cây trong dung d ch (th y canh), khí canh và trên giá th :
Trong đó các kỹ thu t tr ng cây th y canh (hydroponics) d a trên c s cung c p dinh
d ng qua n c (fertigation), kỹ thu t khí canh (aeroponics) – dinh d ng đ c cung
c p cho cây d i d ng phun s ng mù và kỹ thu t tr ng cây trên giá th - dinh d ng
ch y u đ c cung c p d ng l ng qua giá th tr . Kỹ thu t tr ng cây trên giá th
(solid media culture) th c ch t là bi n pháp c i ti n c a công ngh tr ng cây th y
10


canh vì giá th này đ c làm t nh ng v t li u tr và cung c p dung d ch dinh d ng
đ nuôi cây.
- Công ngh t i nh giọt: Công ngh này phát tri n r t m nh m
các n c
có n n nông nghi p phát tri n, đặc bi t các n c mà ngu n n c t i đang tr nên
là nh ng v n đ quan trọng chi n l c. Thông th ng h th ng t i nh giọt đ c
gắn v i b đi u khi n l u l ng và cung c p phân bón cho t ng lọai cây tr ng, nh đó
ti t ki m đ c n c và phân bón.
* Trong chĕn nuôi và thuỷ s n:
- Đ a các gi ng v t nuôi qua th tinh nhân t o và truy n c y phôi vào s n xu t:
V i ph ng pháp này có th giúp duy trì đ c ngu n gi ng t t và ti n l i cho vi c
nh p kh u gi ng nh vi c ch ph i v n chuy n phôi đông l nh thay vì đ ng v t s ng,
tuy nhiên giá thành t ng đ i cao và đòi h i kỹ thu t ph c t p.
- Sử d ng các gi ng cá qua bi n đ i b nhi m sắc th và chuy n đ i gi i tính
cá: giúp nâng cao nĕng su t nuôi tr ng. Ví d ch có cá t m cái đẻ tr ng và cá đ c
Tilapia l n nhanh h n cá cái. Ví d cá đ c tilapia chuy n thành cá cái khi xử lý v i
oestrogen. Lo i cá đ c này khi giao ph i v i cá cái bình th ng s đẻ ra toàn cá đ c
do đó tĕng nĕng su t nuôi tr ng khá cao.
- H tr dinh d ng v t nuôi: Các công ngh bi n đ i gen ngày càng đ c áp
d ng r ng rãi nhằm c i thi n dinh d ng v t nuôi nh thông qua vi c bi n đ i th c ĕn
đ v t nuôi d tiêu hoá h n, hoặc là kích thích h th ng tiêu hoá và hô h p c a v t
nuôi đ chúng có th sử d ng th c ĕn hi u qu h n.
- Công ngh trong chu n đoán b nh và d ch t : Các lo i kít thử d a trên n n
t ng công ngh sinh học cao cho phép xác đ nh các nhân t gây b nh và giám sát tác
đ ng c a các ch ng trình ki m soát b nh m c đ chính xác cao mà tr c đây ch a
h có. D ch t phân tử đặc tr ng b i các m m b nh (vi rút, vi khu n, ký sinh và n m)
có th xác đ nh đ c ngu n lây nhi m c a chúng thông quan ph ng pháp nhân gen.
Vi c đ u t khu NNUDCNC không ch c n đ n khoa học kỹ thu t, trình đ nhân l c
mà bài toán kinh t , mô hình qu n lý… cũng h t s c quan trọng c n xem xét. Đ i v i
Bình Thu n, mô hình NNUDCNC c n xác đ nh đây là n i nghiên c u các s n ph m
mà t nh có l i th , ng d ng, chuy n giao ti n b KHKT công ngh .
Phát tri n công ngh cao trên đ a bàn t nh c n l a chọn nh ng s n ph m mà t nh có l i
th c nh tranh, đặc s n c a đ a ph ng, mang l i hi u qu kinh t cao: thanh long, tôm
gi ng, lúa gi ng, rau an toàn, heo, gà nuôi t p trung theo h ng công nghi p, cá n c
l nh đặc s n.
Phát tri n nông nghi p CNC c n s quy t tâm c a h th ng chính tr t nh Bình Thu n.
Trên th c t , trong b t kỳ tr ng h p nào trên th gi i, s tham gia tr c ti p hoặc gián
ti p c a Nhà n c vào ch ng trình xây d ng cũng nh ho t đ ng c a khu
NNUDCNC là y u t , đi u ki n quy t đ nh thành công c a khu.
Xây d ng tiêu chí và đ i t ng áp d ng công ngh : Xác đ nh tiêu chí và đ i t ng áp
d ng công ngh cao tr c khi xây d ng khu NNUDCNC, xác đ nh vai trò, công ngh
11


áp d ng, đ i t ng thu hút vào các khu NNUDCNC, d ki n s n ph m và th tr ng
tiêu th c a các doanh nghi p trong khu NNUDCNC.
Vùng s n su t NNUDCNC: l a chọn m t s s n ph m mà t nh có l i th đ xây d ng
vùng NNUDCNC, t nh đ u t h tr c s h t ng: giao thông, th y l i, đi n,… đ nh
h ng tiêu th s n ph m đ hình thành các vùng NNUDCNC.
S n ph m NNUDCNC c n đáp ng đ c các yêu c u v an toàn th c ph m và xu t
x hàng hóa c a s n ph m nhằm nâng cao nĕng l c c nh tranh trên th tr ng n i đ a
và th tr ng xu t kh u.
Đào t o ngu n nhân l c: đ xây d ng và phát tri n thành công NNUDCNC, ngoài
vi c đ u t xây d ng khu, vùng NNUDCNC, t nh ph i có ch ng trình đào t o và thu
hút ngu n nhân l c có kh nĕng v chuyên môn gi i đ làm nông nghi p công ngh
cao, ti p t c th c hi n chuy n d ch c c u kinh t nông nghi p, c c u cây tr ng v t
nuôi, th y s n; phát tri n m nh các cây con ch l c theo h ng NNCNC, hình thành
h th ng s n xu t gi ng v i s tham gia h p lý c a các thành ph n kinh t . Gắn
nghiên c u v i ng d ng và chuy n giao công ngh , gắn chọn, t o, bình tuy n gi ng
v i th tr ng tiêu th . Hoàn thi n các quy trình kỹ thu t trong tr ng trọt, chĕn nuôi,
NTTS v i s ch , b o qu n và ch bi n các s n ph m nông nghi p đ m b o ch t
l ng cao. Đ u t th a đáng cho công tác khuy n nông nhằm tĕng c ng h p tác gi a
c quan nghiên c u v i c s s n xu t đ ng d ng và chuy n giao nhanh các k t qu
nghiên c u ph c v s n xu t.
Khuy n khích doanh nghi p đ u t : Bên c nh vi c đ u t xây d ng các khu
NNUDCNC, t nh c n khuy n khích các doanh nghi p đ u t vào lĩnh v c nông
nghi p theo hình th c doanh nghi p UDNNCNC; các h nông dân liên k t v i nhau
đ hình thành các vùng NNUDCNC, cánh đ ng m u l n đ nâng cao hi u qu s n
xu t, t n d ng h t ng kỹ thu t, máy móc, thi t b và kinh nghi m c a nông dân.

II.2. Tình hình kinh t xã h i và chính sách phát tri n
II.2.1. V phát tri n kinh t
a. Nông nghiệp
- Gi m d n s n xu t lúa đ n ng ng thích h p nh t, chú trọng tính n đ nh, hi u qu
s n xu t và phát tri n các h th ng luân canh lúa – rau màu.
- Rau màu chuyên canh và luân canh, t ng b c ti n lên ch t l ng an toàn và s ch
nhằm ph c v nhu c u th c ph m c a đô th và khu dân c công nghi p. - Gi m và n
đ nh vùng chuyên canh cây công nghi p hàng nĕm (đ u ph ng, mía, thu c lá) trên c
s đ i chi u v i kh nĕng cung ng lao đ ng nông nghi p, hi u qu s n xu t và th
tr ng tiêu th .
- Phát tri n kinh t v n theo ti n đ phát tri n dân c và đô th .
- Chĕn nuôi heo bò, ph c h i đàn gia c m d i nhi u hình th c chĕn nuôi, phát tri n
đa d ng các lo i v t nuôi khác t i vùng ven đô th , t p trung phát tri n các lo i hình
12


nuôi công nghi p, bán công nghi p k t h p chặt ch v i v sinh phòng d ch và c i
thi n ch t l ng s n ph m.
- Đa d ng các lo i hình d ch v kỹ thu t nông nghi p và nghiên c u kh nĕng phát
tri n m t s lo i hình hoa ki ng ph c v đô th , công th ng nghi p sau nĕm 2010.
* Ngành trồng trọt
Ngành tr ng trọt tĕng tr ng 3,5%/nĕm trong giai đo n 2006 - 2010 và ph n đ u gi
v ng t c đ tĕng 3,3 – 3,4%/nĕm trong giai đo n 2011 - 2020 trên c s n đ nh m t
s vùng chuyên, gia tĕng hi u qu s n xu t và phát tri n đa d ng hóa các lo i hình
d ch v .
- Đ t lúa: còn kho ng 22.200 ha nĕm 2010 và 19.500 ha nĕm 2020, phân b ch y u
t i khu v c ven sông Vàm C và khu v c b c th m phù sa c th p. Di n tích gieo
tr ng c kho ng 24.900 ha nĕm 2010 và 20.900 ha nĕm 2020 (gi m 1,8%/nĕm);
nĕng su t bình quân kho ng 2,9 T/ha nĕm 2010 và 3,5 T/ha nĕm 2020 (tĕng
1,4%/nĕm); s n l ng d ki n trong kho ng 72.400 T (gi m 0,5%/nĕm). - Màu l ng
th c: phát tri n kho ng 5.550 ha gieo tr ng bắp nĕm 2010 và 5.850 ha nĕm 2020 (tĕng
4,9%/nĕm), s n l ng 33.300 T nĕm 2010 bà 43.900 T nĕm 2020 (tĕng 8,4%/nĕm). Các lo i rau đ u: có di n tích gieo tr ng 2.230 ha nĕm 2010 và 3.260 ha nĕm 2020
(tĕng 5,5%/nĕm), s n l ng t ng ng là 36.800 T và 55.400 T (tĕng 6,1%/nĕm).
- Cây công nghi p hàng nĕm: gi m di n tích canh tác do s phát tri n khu v c công
nghi p – đô th và cân đ i v i kh nĕng cung ng lao đ ng, phát tri n c gi i hóa.
Di n tích gieo tr ng d ki n gi m còn 7.850 ha nĕm 2010 và 6.650 ha nĕm 2020
(gi m 3,1%/nĕm).
- Đ u ph ng: n đ nh vùng chuyên kho ng 6.150 ha nĕm 2010 và 5.000 ha nĕm 2020
(gi m 3,5%/nĕm), t p trung c i thi n gi ng và hi u qu s n xu t, ch t l ng s n
ph m, k t h p v i vi c c i thi n đi u ki n cung ng n c t i c gi i hóa đ ng b
v i m r ng quy mô s n xu t. S n l ng 16.300 T nĕm 2010 và 15.000 T nĕm 2020
(gi m 2,6%/nĕm).
- Mía: s n đ nh di n tích trong kho ng 1.100 ha nĕm 2020 (gi m 3%/nĕm), s n
l ng n đ nh trong kho ng 82.500 T (gi m 0,7%/nĕm). - Thu c lá: n đ nh di n tích
trong kho ng 500 ha, s n l ng kho ng 900 T tùy vào nhu c u tiêu th nguyên li u
c a các nhà máy ch bi n.
- Các lo i cây lâu nĕm: tĕng nhanh theo ti n đ m r ng và hình thành các khu dân
c , gi m lao đ ng nông nghi p.
- Cây ĕn trái: tĕng lên đ n 150 ha nĕm 2010 và 1.120 ha nĕm 2020 (tĕng 19,9%/nĕm)
do quá trình c i t o v n t p và phát tri n thêm các v n m i. Nĕng su t bình quân
9,2 T/ha vào nĕm 2020; s n l ng d ki n 950 T nĕm 2010 và 10.350 T nĕm 2020
(tĕng 24,3%/nĕm). Ngoài ra, c n t ng b c nghiên c u kh nĕng phát tri n m t s hoa
ki ng ph c v cho đô th .

13


B NG II.1 Chỉ tiêu vật chất ngành trồng trọt 2010 , 2015

. Diệ tích ha
Lúa
Màu
. Rau đậu c c loại
. C y cô g ghiệp h g ă
. C y cô g ghiệp l u ă dừa
. C y ă tr i

2010
30430
24880
5550
2230
7850
13
150

2015
28920
223050
5870
2630
7200
24
380

Nguồn: Quy hoạch tổng thể KTXH huyện Đức Hòa đến năm 2020

*Ngành chăn nuôi
Trong b i c nh có nhi u thu n l i phát tri n v v trí đ a lý c n đô th và đi u ki n t
nhiên, ngành chĕn nuôi phát tri n v i t c đ tĕng tr ng khá cao (8,1%/nĕm) và ngày
càng chi m tỷ trọng cao h n trong c c u kinh t nông nghi p.
- Đàn heo: v n đ c xem là lo i hình gia súc thu hút ch l c t i đ a bàn, t ng đàn g n
62.000 đ u con nĕm 2010 và d ki n g n 81.000 đ u con nĕm 2020 v i t c đ tĕng
tr ng 5,3%/nĕm. S n l ng th t 12.200 T nĕm 2010 và 17.900 T nĕm 2020. Trong
c c u đàn heo nĕm 2020, quy mô nuôi nông h và tr i gia đình gi m d n, thay th
bằng quy mô nuôi d ng tr i nuôi công nghi p – bán công nghi p và trang tr i liên h p
chĕn nuôi - th c ĕn gia súc - tr ng trọt.
- Đàn trâu: gi m m nh theo ti n đ phát tri n c gi i, còn kho ng 4.100 đ u con nĕm
2010 và 610 đ u con và d ki n nĕm 2020 (gi m 14,6%/nĕm). S n l ng th t kho ng
315 T nĕm 2010 và 60 T nĕm 2020.
- Đàn bò: phát tri n t ng ng v i ti n đ c i thi n gi ng và đi u ki n chĕn nuôi, đ t
59.200 đ u con nĕm 2010 (trong đó có kho ng 5.000 bò s a) và d ki n 76.400 đ u
con nĕm 2020 (trong đó có kho ng 5.000 bò s a), t c đ tĕng tr ng 4,8%/nĕm, s n
l ng th t kho ng 4.146 T nĕm 2010 và 6.070 T nĕm 2020, s n l ng s a kho ng
12.200 T nĕm 2010 và 25.800 T nĕm 2020.
- Đàn gia c m: đ c ph c h i d n cho đ n nĕm 2010, bắt đ u tĕng n đ nh sau nĕm
2010, đ i t ng nuôi chính là gà nuôi t p trung theo quy mô nuôi bán công nghi p,
công nghi p v i quy trình v sinh phòng d ch chặt ch . T ng đàn gia c m 630 ngàn
đ u con và d ki n nĕm 2010 và 795 ngàn đ u con nĕm 2020. S n l ng 1.684 T th t;
4,1 tri u qu tr ng nĕm 2010 và d ki n đ t 2.500 T th t; 5,8 tri u qu tr ng nĕm
2020.
Th y s n
- Đ i v i nuôi tr ng th y s n chuyên: phát tri n các lo i hình nuôi th y s n ao h m
trong khu v c th c và nuôi ao h m công nghi p t i các đ a bàn thu n l i ven sông
Vàm C Đông. Di n tích nuôi chuyên tĕng đ n 322 ha cá nĕm 2010 và 412 ha cá nĕm
2020. V c c u theo m c đ thâm canh, đ n nĕm 2010 có kho ng 26 ha nuôi công
14


nghi p và có th tĕng lên đ n 144 ha nĕm 2020. Phát tri n lo i hình nuôi bán công
nghi p, công nghi p, nuôi l ng bè v i ti n đ thích h p theo kh nĕng ch đ ng, c i
thi n th c ĕn, ki m soát d ch b nh và môi tr ng n c. Sau nĕm 2010, tùy vào nhu
c u th tr ng, có th ti p c n lo i hình nuôi đĕng qu n theo mô hình sinh thái.
- Đ i v i nuôi tr ng th y s n xen canh: Di n tích nuôi xen canh t i khu v c kinh t
ch u nh h ng c a tri u nĕm 2010 c kho ng 4 ha và có th lên đ n 60 ha nĕm
2020. S n l ng nuôi tr ng c đ t kho ng 1.940 T cá và 1 T tôm nĕm 2010, 6.970 T
cá và 18 T tôm nĕm 2020.
- Đ i v i ngành đánh bắt: Gi m d n quy mô đánh bắt n i đ a nhằm b o v ngu n l i
th y s n sông r ch. S n l ng đánh bắt n i đ a trong kho ng 66 - 69 T, nĕng su t
kho ng 116 - 122 kg/mặt n c.
B NG II.2. Chỉ tiêu vật chất ngành thủy s n 2010,2015
1. Nuôi tr ng
Di n tích chuyên canh
Di n tích nuôi xen
S n l ng
2. S n l ng đánh bắt
(t n)
Bình quân kg/ha mặt
n c

2010

2015

322
4
1941

373
15
3514

69

67

122

119

Nguồn: Quy hoạch tổng thể KTXH huyện Đức Hòa đến năm 2020

b.Tình hình phát triển tiểu thủ công nghiệp
Ngành ngh TTCN đ c duy trì phát tri n và đa d ng hóa trong nhân dân, hình thành
ph ng th c s n xu t ki u nhóm và làng ngh v i nh ng ngành ngh truy n th ng
nh : đan c n xé, đan mành trúc, ch m nón lá, se nhang, s n xu t n c ch m, xay xát,
ch bi n nông s n … Các s n ph m TTCN tuy phong phú nh ng do quy mô s n xu t
nh và phân tán, thi t b s n xu t l c h u nên giá tr s n ph m ch a cao, s l ng ít,
ch a đáp ng đ c nhu c u tiêu dùng và xu t kh u. Tuy nhiên, các ngành ngh s n
xu t TTCN đã gi i quy t đ c m t ph n lao đ ng đ a ph ng. Bình quân m i h
s n xu t t o vi c làm n đ nh cho 2 – 3 lao đ ng, m i c s s n xu t t o vi c làm cho
20 – 25 lao đ ng. Lao đ ng ngành ngh kéo theo s phát tri n các ho t đ ng d ch v ,
thu hút thêm lao đ ng. So v i công nghi p, ngành TTCN mang l i hi u qu kinh t
th p h n nh ng l i có ý nghĩa chính tr - xã h i r t cao trong công tác xóa đói, gi m
nghèo và chuy n d ch c c u kinh t nông nghi p nông thôn t thu n nông ti n lên s n
xu t công nghi p, đ ng th i t o đi u ki n cho d ch v phát tri n.
c. Thương m i - Xuất nhập khẩu
M ng l i ch ti p t c hình thành đ ng b t ch trung tâm huy n đ n các ch xã.
Các ch s đ c m r ng, c i t o hoặc xây m i, ki n toàn b máy qu n lý ch nhằm
đ m b o vi c giao l u hàng hóa thu n l i h n. u tiên quy ho ch và xây d ng khu
15


th ng m i d ch v Đ c Hòa, ngã t Đ c L p Th ng, khu ch v a nông s n L c
Giang. Phát tri n các siêu th mini t i H u Nghĩa, Đ c Hòa, Hi p Hòa, các đô th bên
c nh các khu công nghi p. T ng b c đ a h th ng phân ph i hi n đ i vào các ch .
V cung ng xu t kh u: Kim ng ch cung ng xu t kh u c a huy n Đ c Hòa s tĕng
lên 32 tri u USD nĕm 2010, 69 tri u USD nĕm 2015 ch y u là đ đi n, đ nh a,
qu n áo may sẵn, giày dép túi xách, hàng th công mỹ ngh và các mặt hàng gia công
khác.
II.2.2. V phát tri n k t c u h t ng kỹ thu t
*Về giao thông
V i t c đ phát tri n công nghi p, đô th và do đ a bàn huy n Đ c Hòa nằm trên các
tuy n giao thông quan trọng c p vùng và c p Qu c gia (đ ng Vành đai 4, đ ng
Vành đai 5, đ ng N2), đ ng th i ti p c n các tuy n đ ng Xuyên Á, đ ng N1,
trong t ng lai nhu c u và kh nĕng phát tri n h th ng giao thông b r t l n. Đ i v i
sông Vàm C Đông (do TW qu n lý): n o vét, duy tu th ng xuyên (riêng kênh Th y
Cai do TP. H Chí Minh qu n lý). T ng kh i l ng n o vét kho ng 166.000 m3.
*Về thủy lợi
Các công trình th y l i d ki n ph c v phát tri n nông lâm ng nghi p đ n nĕm 2010
bao g m các ti u vùng: ti u vùng H u Th nh, ti u vùng ven sông Vàm C Đông, ti u
vùng tr m b m L c Giang – Ba Sa.
Sau khi h th ng Ph c Hòa đ a vào sử d ng có kh nĕng cung ng n c trên l u
v c r ng 17.000 ha, đ ng th i l ng n c đi u ti t d s đ a vào sông Vàm C Đông
nhằm h n ch xâm nh p mặn và t o thêm ngu n t i cho nông nghi p, th y s n khu
v c ven sông Vàm C Đông.
*Về đô thị
Đô th trên đ a bàn huy n Đ c Hòa bao g m 1 th tr n huy n lỵ và 2 th tr n c p ti u
vùng, chi m di n tích 2.940,73 ha, dân s chi m 36.322 ng i, m t đ 1.235,14
ng i/km2. Tình tr ng đô th hóa trên đ a bàn huy n th hi n các đặc đi m sau:
- T l đô th hóa: nĕm 2006 vào kho ng 18%, thu c lo i trung bình khá do trên đ a
bàn có trên 3 đô th lo i 5. Tuy nhiên, m t đ dân s còn r t th p 1.235 ng i/km2,
đặc bi t th tr n Hi p Hòa có m t đ ch vào kho ng 961 ng i/km2.
- Trung tâm huy n là th tr n H u Nghĩa, nằm khu v c trung tâm huy n, là đô th
gi ch c nĕng hành chính và khá phát tri n; tuy nhiên các ho t đ ng kinh t đô th v n
còn kém h n so v i th tr n Đ c Hòa (th hi n đặc tr ng c a đô th h u c n công
nghi p); riêng th tr n Hi p Hòa v n còn mang dáng d p đô th v a m i đ c công
nh n và trong th c t ch a có nhi u tác đ ng c p ti u vùng.
- V i đặc đi m trên, hi n tr ng đô th hóa đã phân c c theo h ng Đông – Tây. Đô th
chính khu v c phía Tây là th tr n H u Nghĩa v i các đi m đô th v tinh là TT Hi p
Hòa, trung tâm xã L c Giang, ngã t Đ c L p, ngã 3 Hòa Khánh Đông. Đô th chính
khu v c phía Đông là TT Đ c Hòa v i các đi m đô th v tinh là trung tâm xã H u
Th nh, tuy n Đ c Hòa H - Đ c Hòa Đông, Ngã 3 Mỹ H nh.
- Trong đi u ki n phát tri n m nh công nghi p hóa trên đ a bàn huy n Đ c Hòa cũng
nh t i TP. H Chí Minh, Tr ng Bàng (dọc theo tuy n kênh Th y Cai – An H , dọc
16


tuy n l Xuyên Á), d báo các đô th trên đ a bàn huy n s tĕng r t nhanh. N u không
s m có nh ng gi i pháp quy ho ch, phân khu ch c nĕng và xây d ng đô th , tình tr ng
c trú t phát có kh nĕng d n đ n nhi u tác đ ng nghiêm trọng v tr t t , môi tr ng
đô th và đặt ra nhi u v n đ đ i v i k t c u h t ng đô th .
Đ n nĕm 2010, trên đ a bàn có 3 đô th lo i 5 (th tr n H u Nghĩa, th tr n Đ c Hòa,
th tr n Hi p Hòa, trong đó th tr n H u Nghĩa có th c b n đ t 70% tiêu chí vùng n i
th c a đô th lo i 4). T ng di n tích đ t đô th là 3.313 ha, dân s đô th 45.771 ng i,
m t đ 1.582 ng i/km2, tỷ l đô th hóa 21%. Đ n nĕm 2020, trên đ a bàn có 3 đô
th , trong đó th tr n Hi p Hòa v n là đô th lo i 5, riêng th tr n H u Nghĩa và Đ c
Hòa v c b n đã đ t tiêu chí vùng n i th c a đô th lo i 4, t ng di n tích đ t đô th là
4.001 ha, dân s đô th 75.842 ng i, m t đ 1.896 ng i/km2, tỷ l đô th hóa 30%.
II.2.3. Lĩnh v c xã h i
*Về dân số
Dân s huy n d ki n s tĕng t 205.143 ng i nĕm 2006 lên 221.047 ng i nĕm
2010 (bình quân tĕng 1,5%/nĕm), 235.240 ng i nĕm 2015 (bình quân tĕng
1,25%/nĕm) và 249.735 ng i nĕm 2020 (tĕng bình quân 1,20%/nĕm). Trong đó, dân
s c học đ n huy n Đ c Hòa d ki n kho ng trên d i 11.250 ng i. Dân s đô th
nĕm 2010 là 42.090 ng i (chi m 19%), nĕm 2015 là 59.123 ng i (chi m 25%) và
nĕm 2020 là 70.504 ng i (chi m 28%) do m r ng th tr n H u Nghĩa và th tr n
Đ c Hòa.
*Y tế
Đ n nĕm 2010, 100% tr m y t có bác sĩ, tr m quan trọng có 2 bác sĩ. Khuy n khích
m r ng m ng l i khám và đi u tr t nhân. Đ n nĕm 2020, h th ng y t công trên
đ a bàn huy n s có 1 b nh vi n đa khoa, 1 trung tâm y t , 2 phòng khám đa khoa khu
v c, 20 tr m y t , 1 trung tâm k ho ch hóa gia đình, 1 nhà b o sanh khu v c. H
th ng y t có 2 b nh vi n, kho ng 67 phòng m ch, 5 nhà b o sanh t i các khu dân c
đô th công nghi p và kho ng 79 nhà thu c tây.
II.2.4. Tình hình quy ho ch sử d ng đ t
Theo k t qu th ng kê đ t đai nĕm 2014, t ng di n tích t nhiên c a huy n
Đ c Hòa là 42775,65ha. Di n tích t ng lo i đ t chính đ c th hi n qua b ng sau:

17


B ng II.3. Hiện tr ng sử dụng đất năm 2014

*Đất nông nghiệp
T ng di n tích đ t nông nghi p hi n có là 29.468,83ha, chi m 68,89% di n
tích t nhiên, trong đó:
- Đ t s n xu t nông nghi p: 28.760,59ha chi m 97,60% di n tích đ t nông
nghi p.
- Đ t lâm nghi p: 286,32ha chi m 0,97% di n tích đ t nông nghi p.
- Đ t nuôi tr ng th y s n: 419,67ha chi m 1,42% di n tích đ t nông nghi p.
- Đ t nông nghi p khác: 2,24ha chi m 0,01% di n tích đ t nông nghi p.
Trong th i kỳ 2011 - 2014 di n tích đ t nông nghi p c a huy n bi n đ ng
t ng đ i ít. So v i nĕm 2010 thì di n tích đ t nông nghi p gi m 482,42ha do
chuy n sang các m c đích phi nông nghi p
*Đất phi nông nghiệp
Di n tích đ t phi nông nghi p là 13.306,82ha chi m 21,11% t ng di n tích t
nhiên, trong đó:
- Đ t : 3.798,43ha chi m 28,55% t ng di n tích đ t phi nông nghi p.
- Đ t chuyên dùng: 8.603,10ha chi m 64,65% t ng di n tích đ t phi nông
nghi p.
- Đ t tôn giáo tín ng ng: 32,02ha chi m 0,24% t ng di n tích đ t phi nông
nghi p.
- Đ t nghĩa trang nghĩa đ a: 255,21ha chi m 1,92% t ng di n tích đ t phi
nông nghi p.
- Đ t sông su i mặt n c chuyên dùng: 617,00ha chi m 4,64% t ng di n tích
đ t phi nông nghi p.
- Đ t phi nông nghi p khác: 1,06ha chi m 0,01% t ng di n tích đ t phi nông
nghi p.
Trong giai đo n t nĕm 2010 đ n nĕm 2014, công tác xây d ng nông thôn
m i đ c đ y m nh, nhi u công trình m i đ a vào sử d ng cho th y hi u qu b c
đ u t ch ng trình xây d ng nông thôn m i trên đ a bàn huy n. Di n tích đ t công
c ng (giao thông, th y l i) tĕng 283,43ha, đ t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p
18


tĕng 187,57ha
Nĕm 2014 di n tích đ t phi nông nghi p tĕng thêm 482,42ha, t ng di n đ t
phi nông nghi p hi n t i là 13.306,82ha, di n tích đ t phi nông nghi p tĕng ch y u
l y t đ t lúa, đ t cây hàng nĕm khác và đ t cây lâu nĕm
*Đất nuôi trồng thủy sản
Di n tích đ t nuôi tr ng th y s n c a huy n tĕng 20,75ha.
II.2.5. Đánh giá chung v nh ng thu n l i, khó khĕn
II.2.5.1. Thuận lợi
*Về vị trí, chức năng
Đ c Hòa là huy n ti p giáp TP. HCM, nằm trong vành đai dãn n công nghi p và là
th tr ng l n cung c p các s n ph m nông nghi p và s n ph m ch bi n cho TP.
HCM nên có đi u ki n thu n l i:
- Nông - th y s n hàng hóa s n xu t t i Đ c Hòa d dàng v n chuy n bằng đ ng b
vào tham gia th tr ng hàng hóa thành ph H Chí Minh – th tr ng có s c mua l n
nh t c n c.
- Có c h i ti p nh n nh ng ti n b khoa học – công ngh trong lĩnh v c công - nông
- lâm - ng nghi p b i thành ph H Chí Minh là trung tâm khoa học l n nh t n c
ta.
- Các c s công nghi p ch bi n và doanh nghi p ho t đ ng trong lĩnh v c nông lâm - th y s n liên k t đ u t và thu mua nông th y s n mà Đ c Hòa có ti m nĕng s n
xu t, nh t là: rau, s a t i và th t gia súc.
- Là không gian h tr đ i v i TP. HCM, c h i thu n ti n thúc đ y nhanh quá trình
đô th hóa.
- Là đ ng l c thúc đ y công nghi p c a t nh Long An phát tri n. f V ti m nĕng phát
tri n
- Ti m nĕng đ t cho phát tri n công nghi p khá phong phú. Là vùng đ t xám, cao và
có n c t i, thích h p tr ng đ u ph ng, rau, các lo i cây dùng làm th c ĕn cho gia
súc (bắp, c ) và k t h p nuôi bò. Bò và đ u ph ng là 2 nông s n truy n th ng n i
ti ng c a Đ c Hòa đ c th tr ng Đông Nam B bi t đ n. N u bi t phát huy kinh
nghi m, đặc bi t là ng d ng khoa học công ngh vào s n xu t s t o ra s n ph m
ch t l ng cao, đ s c c nh tranh trên th tr ng.
- Có kh nĕng phát tri n cây công nghi p và các lo i nông s n cho giá tr hàng hóa
xu t kh u cao.
- H th ng c s h t ng đã và đang đ c nâng c p, xây d ng m i, nh t là h th ng
th y l i (ti p n c ngọt, tiêu úng, ki m soát lũ, s và ém phèn ...), giao thông, đi n khí
hóa nông thôn; v a t o ti n đ v a là đ ng l c thúc đ y công nghi p và nông - th y
s n hàng hóa theo h ng thâm canh, tĕng v , đa d ng hóa cây tr ng, v t nuôi ...
m c cao h n.
- Công nghi p Đ c Hòa phát tri n n đ nh và v ng chắc v i quy mô l n s h tr đắc
l c cho nông nghi p, k c đ u vào và đ u ra nhằm t o ra s n ph m hàng hóa có s c
c nh tranh cao, đ ng th i đây cũng là th tr ng quan trọng tiêu th nông th y s n
hàng hóa mà huy n s n xu t ra.
- Đ a hình và v trí c a huy n r t thu n l i cho quá trình phát tri n các lo i hình ph c
v ngh ng i, gi i trí c a ng i dân thành ph .
19


- Ngu n lao đ ng trẻ và phong phú.
*Về thời cơ phát triển
S phát tri n c a TP. HCM nói chung và c a công nghi p trên đ a bàn trọng đi m
phía Nam nói riêng là th i c thu n l i thúc đ y n n kinh t c a huy n Đ c Hòa phát
tri n theo. Phát tri n kinh t c a huy n Đ c Hòa không nh ng góp ph n thúc đ y
nhanh ti n đ phát tri n kinh t c a t nh mà còn t o c h i thu hút các kh nĕng liên
doanh liên k t v i các n c và v i thành ph , đ ng th i đ y nhanh ti n trình đô th
hóa trên đ a bàn huy n. Đặc bi t, trong công cu c đ i m i cùng chính sách hòa nh p,
toàn c u hóa, khu v c hóa đã t o c h i đ huy n Đ c Hòa thu hút ngu n ti t ki m t
bên ngoài n u đi u ki n c s h t ng đ c đáp ng t t.
II.2.6. Nh ng h n chế và thách thức phát triển kinh tế xã hội của
huyện
- Ti m nĕng kinh t ch a cao, kh nĕng ngu n v n đ u t ít.
- H t ng c s phát tri n kém: giao thông đ i n i, đ i ngo i ch a đáp ng nhu c u
công nghi p hóa - hi n đ i hóa.
- Trình đ học v n c a nhân dân ch a cao, các c s y t , giáo d c còn nghèo v v t
ch t, m c đ đô th hóa ch a cao.
- Là huy n ti p giáp v i Tp. HCM, đ nh y c m v nh ng v n đ xã h i c a thành
ph có tác đ ng tích c c đ n tình hình kinh t - xã h i c a huy n, song nh ng nh
h ng tiêu c c đ n xã h i c a huy n cũng là m t thách th c l n đ n quá trình phát
tri n kinh t - xã h i c a huy n (các t n n xã h i c a thành ph lan t a ra khu v c
ngo i thành).
- 100% di n tích đ t nông nghi p Đ c Hòa thu c lo i đ t “có v n đ ”. Đ t xám có
đ phì nhiêu th p (nghèo và m t cân đ i v dinh d ng trong dung d ch đ t), đ t phèn
có n ng đ đ c t cao (SO42-, Al3+, Fe2+) trong khi ngu n n c sử d ng cho nông
nghi p l i có h n.
- Ng p lũ và úng c c b , c ng v i di n bi n ph c t p c a th i ti t gây b t l i cho s n
xu t nông nghi p (nh t là h n hán do hi n t ng Elnino gây ra v i t n su t ngày càng
nhi u h n).
- Ch t l ng ngu n lao đ ng và nhân l c trên đ a bàn huy n còn th p, đặc bi t là s
l ng cán b kỹ thu t, qu n lý chuyên sâu v chuyên môn nông nghi p, công nghi p.
Đi u này gây khó khĕn cho quá trình công nghi p hóa và hi n đ i hóa ngành công nông nghi p trên đ a bàn huy n.
- Th tr ng tiêu th m t s nông s n hàng hóa c a Đ c Hòa có nhi u bi n đ ng (giá
bán th p, tiêu th kém: đ u ph ng, mía, lúa g o, th t heo), trong khi đó nĕng su t và
ch t l ng hàng hóa s n xu t t i Đ c Hòa còn th p, giá thành s n ph m cao nên s c
c nh tranh kém.
Nguy c c n ki t tài nguyên n c ng m do khai thác quá ng ng cho phép đã và đang
ti p t c x y ra khá ph bi n, đ ng th i v i nguy c ô nhi m môi tr ng n c - đ t không khí do rác th i, n c th i các c s s n xu t công nghi p ch a đ c xử lý
hoặc ch a đ c xử lý tri t đ . Tình tr ng l m d ng phân hóa học, thu c b o v th c
v t trong tr ng trọt, ch t th i chĕn nuôi và b i đ t cát do các công trình xây d ng, làm
đ ng giao thông, san l p mặt bằng ... đang ngày càng đe dọa đ i s ng ng i dân và
làm nh h ng đ n s phát tri n kinh t trên đ a bàn huy n.
20


II.2.7. Chính sách hỗ trợ phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao:
- Cĕn c theo Quy t đ nh s 176/2010/QĐ-TTg ngày 29/02/2010 c a Th t ng
Chính ph v “ Phê duy t Đ án phát tri n nông nghi p ng d ng công ngh cao đ n
nĕm 2020” có quy đ nh h tr cho các vùng s n xu t nông nghi p ng d ng công
ngh cao trong ph n IV m c 7.đ nh sau:
+ H ng m c u đãi cao nh t theo quy đ nh c a pháp lu t v đ t đai đ i v i đ t s n
xu t s n ph m nông nghi p ng d ng công ngh cao và xây d ng các c s d ch v
ph c v nông nghi p ng d ng công ngh cao trong vùng;
+ Nhà n c h tr xây d ng c s h t ng giao thông và th y l i cho n i đ ng c a
vùng nông nghi p ng d ng công ngh cao;
+ H ng các u đãi khác do y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung
ng quy đ nh theo th m quy n.
- Quy t đ nh s 01/2012/QĐ-TTg c a Th t ng Chính ph ngày 09/01/2012 v “
M t s chính sách h tr vi c áp d ng Quy trình th c hành s n xu t nông nghi p t t
trong nông nghi p, lâm nghi p và thuỷ s n” h tr cho các t ch c, cá nhân, h gia
đình s n xu t, s ch các lo i s n ph m nông-lâm-th y s n an toàn thu c Danh m c
s n ph m đ c h tr do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và y ban nhân dân
t nh, thành ph tr c thu c Trung ng quy đ nh các u đãi sau:
+ Đ u t 100% kinh phí v đi u tra c b n, kh o sát đ a hình, phân tích m u đ t, m u
n c, m u không khí đ xác đ nh các vùng s n xu t t p trung.
+ Không quá 50% t ng v n đ u t xây d ng, c i t o: đ ng giao thông, h th ng
th y l i, tr m b m, đi n h th , h th ng xử lý ch t th i, h th ng c p thoát n c c a
vùng s n xu t t p trung đ phù h p v i yêu c u kỹ thu t VietGAP.
+ H tr m t l n kinh phí thuê t ch c ch ng nh n đánh giá đ đ c c p Gi y ch ng
nh n s n ph m an toàn

II.3. S c n thi t ph i đ u t
Hi n nay, nông nghi p th gi i đang chuy n mình theo h ng ng d ng công ngh
cao, đ a nh ng thi t b hi n đ i vào ph c v s n xu t nông nghi p. Họ đang bi n s n
xu t nông nghi p thành công tr ng mang tính công nghi p. Đi n hình là nông nghi p
Israel, Nh t, Mỹ và bên c nh n c ta là Trung Qu c, Đài Loan, Thái Lan,… Trong
n c, các đ a ph ng nh Đà L t (Lâm Đ ng) và ngay c nh t nh Long An, thành ph
H Chí Minh đã xây d ng khu nông nghi p công ngh cao v i s tham gia c a nhi u
doanh nghi p đ u t . Đây là h ng đi đúng đ thúc đ y nông nghi p phát tri n theo
h ng nông nghi p công ngh cao, t o ra nh ng s n ph m nông nghi p s ch ph c v
ng i tiêu dùng trong n c và đặc bi t là xây d ng th ng hi u s n ph m s ch, đ
tiêu chu n xu t kh u.
Th c t hi n nay, trong s n xu t nông nghi p c a n c ta còn nhi u v n đ c n quan
tâm, trong đó có nh n th c, trình đ hi u bi t v công ngh nuôi tr ng đ đ m b o có
m t n n nông nghi p b n v ng. Th c tr ng v n đ v sinh an toàn th c ph m cũng
đang là v n đ b c xúc c a toàn xã h i. Trong đó, rau qu t i nhi m thu c tr sâu
b nh, nhi m nitrat, nhi m kim lo i nặng (th y ngân, chì, asen…) v t ng ng cho
phép, th ng xuyên gây ng đ c cho ng i sử d ng. Vì ch t l ng cu c s ng, chúng
ta không th đ t n t i nh ng s n ph m nông nghi p, đặc bi t là rau t i, hoa qu
21


không đ tiêu chu n an toàn v sinh th c ph m, hàng ngày huỷ ho i s c khoẻ c ng
đ ng.
Vì v y, đ ng thu n v i ch tr ng c a t nh Long An v vi c khuy n khích đ u t các
d án nông nghi p ng d ng công ngh cao và đ a ngành nông nghi p phát tri n b n
v ng. Vi c đ a công ngh m i ng d ng vào s n xu t nông nghi p c a t nh Long An
là h ng đi đúng đắn và c n thi t.
Đ c s t v n c a các chuyên gia nông nghi p, CÔNG TY C PH N PHÁT
TRI N HÙNG H U s tham gia đ u t ng d ng nh ng kỹ thu t tr ng cây tiên ti n
trong nhà kính (còn gọi là nhà màng), tr ng cây trên giá th . Đặc bi t, Công ty s ng
d ng công ngh t i bón tiên ti n t đ ng và bán t đ ng trong nhà màng, nhà l i và
ngay c trên đ ng ru ng…vào s n xu t các lo i rau, qu .
D án Đ u t đ hình thành m t trang tr i s n xu t nông nghi p ng d ng công ngh
cao v i vi c k t h p hài hoà gi a công ngh và sinh thái, mang l i hi u ích kinh t và
xã h i, hình thành chu i khép kín t s n xu t đ n b o qu n và phân ph i s n ph m.
Ph ng châm c a Công ty Hùng H u là ng d ng công ngh cao trên c s canh tác
theo h ng h u c , h n ch sử d ng hoá ch t, b o v môi tr ng v i tiêu chí XANHS CH đ có s n ph m ch t l ng cao.
Theo đó, Công ty Hùng H u s xây d ng các công trình ph c v s n xu t g m:
- Nhà màng s n xu t cây gi ng: cách ly t t đ có cây con khoẻ cho s n xu t trên đ t
c a Công ty và cung c p cho các trang tr i v tinh.
- H th ng nhà màng, nhà l i tr ng rau (g m c rau ĕn lá, rau gia v và rau ĕn qu ).
- H th ng các phòng nhân gi ng vi sinh có ích ph c v cho s n xu t rau s ch, tái sử
d ng ph ph m tr ng trọt, xử lý giá th tr ng cây,…
- H th ng nhà s ch , đóng gói, b o qu n (có kho l nh l u gi s n ph m) tr c khi
phân ph i và xu t kh u.
- H nuôi tr ng cá đ ng theo tiêu chu n GLOBAL GAP. Các ch ng lo i cá:
Cá hô, cá k t, cá cóc, cá mè hôi, cá éc, cá lĕng đuôi đ , cá leo, cá nàng hai, cá lóc, cá
bông, cá v c , cá v đém, cá trê trắng, cá trê vàng, cá b i, cá thác lác,….
V công ngh :
- ng d ng công ngh cao, tr ng cây trong nhà màng có đi u khi n t đ ng và bán t
đ ng đ c cung c p b i các công ty n c ngoài nh Israel, Tây Ban Nha,…
- ng d ng công ngh t i ti t ki m n c: t i nh giọt, t i phun m a, v i h th ng
đi u khi n châm phân t đ ng.
- ng d ng công ngh sinh học trong vi c nhân sinh kh i l n các ch ng vi sinh ph c
v nông nghi p; sử d ng các ch ph m sinh học trong ki m soát sâu b nh h i.
- ng d ng công ngh tiên ti n đ s ch và b o qu n sau thu ho ch.
- ng d ng kỹ thu t tiên ti n trong nuôi tr ng cá Basa.

22


CH

NG III : PHÂN TÍCH TH TR
III.1. Phân tích th tr
III.1.1. Th tr

NG VÀ Đ NH H

NG

ng s n xu t và tiêu th

ng s n xu t

Khu NNCNC ch y u t p trung các t nh, thành ph l n. Hi n nay c n c đã có 7
khu NNUDCNC đi vào ho t đ ng là: TP. H Chí Minh (nghiên c u, s n xu t, đào t o,
chuy n giao, du l ch, s n xu t gi ng rau, hoa, cá ki ng); Hà N i (nghiên c u, s n xu t
gi ng rau, hoa, đào t o chuy n giao ti n b kỹ thu t v gi ng, quy trình s n xu t), H i
Phòng (nghiên c u, s n xu t, đào t o rau, hoa, gi ng cây con); S n La (nghiên c u
gi ng, s n xu t rau, hoa, qu ); Khánh Hòa (nghiên c u, s n xu t, chuy n giao gi ng
lúa, ngô, rau, hoa, mía, đi u, xoài, heo, cá), Phú Yên (nghiên c u, s n xu t, đào t o,
chuy n giao gi ng mía, bông, cây ĕn qu , gia súc, gia c m), Bình D ng (nghiên c u,
s n xu t, đào t o, chuy n giao rau, qu , cây d c li u). Riêng khu NNCNC H u
Giang đã đ c Th t ng Chính ph phê duy t m i đang giai đo n đ u t xây
d ng.
Đặc đi m c a mô hình này là UBND các t nh/thành ph quy ho ch thành khu t p
trung v i quy mô t 60 - 400 ha tùy đi u ki n quỹ đ t c a t ng đ a ph ng. Ti n hành
thi t k quy ho ch phân khu ch c nĕng theo h ng liên hoàn t nghiên c u, s n xu t,
ch bi n, gi i thi u s n ph m. Nhà n c đ u t phát tri n c s h t ng m t cách đ ng
b : giao thông, đi n n c, thông tin liên l c, xử lý môi tr ng… đ n t ng phân khu
ch c nĕng, quy đ nh các tiêu chu n công ngh và lo i s n ph m đ c u tiên phát
tri n trong khu NNCNC.
Các t ch c cá nhân thu c các thành ph n kinh t đ c quy n đĕng ký và đ u t vào
khu đ phát tri n s n ph m. TP. H Chí Minh là đ a ph ng đ u tiên xây d ng khu
NNCNC theo mô hình đa ch c nĕng, gắn nghiên c u, trình di n, chuy n giao công
ngh v i vi c t ch c d ch v du l ch sinh thái đ ng th i thu hút đ u t c a các doanh
nghi p. Quy mô di n tích là 88 ha đ c thành ph đ u t c s h t ng đ ng b . Mô
hình t ch c qu n lý c a khu NNCNC này d ki n giai đo n đ u là đ n v s nghi p
có thu, t túc m t ph n kinh phí ho t đ ng. Qua ho t đ ng đã có nhi u ý ki n cho
rằng “Ch có chuy n sang hình th c doanh nghi p v i s t ch v tài chính s thúc
đ y doanh nghi p khu NNCNC đ u t vào chi u sâu và ngày càng nĕng đ ng h n
trong nghiên c u và chuy n giao công ngh ”.
u đi m c a lo i hình này: Đ m b o đ c tính đ ng b liên hoàn t khâu nghiên c u
đ n s n xu t, ch bi n, tiêu th s n ph m. Các doanh nghi p tham gia s n xu t trong
khu có s n l ng hàng hóa t p trung, ki m soát đ c tiêu chu n, ch t l ng nông s n,
gi m đ c chi phí đ u t v c s h t ng trên m t đ n v di n tích. Đ c h ng m t
s chính sách u đãi c a Nhà n c v thuê đ t, thu ….
H n ch : V n đ u t c s h t ng cho khu l n nên kh nĕng thu h i v n ch m, không
thích h p v i m t s đ i t ng cây con đòi h i di n tích sử d ng đ t, không gian cách
ly l n. Các doanh nghi p có ngu n v n th p khó có th tham gia đ u t vào khu.
So v i tiêu chí khu NNUDCNC thì các khu NNUDCNC c a Vi t Nam (tr khu
NNUDCNC TP. HCM) ch a đáp ng đ c yêu c u c v nghiên c u, ng d ng và
hi u qu , nguyên nhân:
23


- Ch a l a chọn đ c mô hình khu NNUDCNC phù h p.
- Vi c tri n khai xây d ng gặp nhi u khó khĕn, đặc bi t là gi i phóng mặt bằng và s
ph i h p th c hi n gi a các c quan liên quan.
- C ch chính sách ch a th c s thu hút đ u t c a các doanh nghi p trong và ngoài
n c.
- M i ch t p trung phát tri n các mô hình trình di n, chuy n giao, qu ng bá th ng
hi u cho doanh nghi p nên r t khó kêu gọi đ u t vì các nhà đ u t h n ch v di n
tích.
- Thi u ngu n nhân l c ch t l ng cao, công ngh nh p kh u không phù h p hoặc l c
h u (đi n hình khu NNUDCNC Hà N i, H i Phòng).
M t vài đi n hình v k t qu kh quan thu đ c t khu nông nghi p ng d ng công
ngh cao vài t nh thành trên c n c:
S NN&PTNT Hà N i cho bi t, t đ u nĕm đ n nay, nông nghi p Hà N i đã đ t m c
tĕng tr ng 2,1% so v i cùng kỳ nĕm 2015. S n xu t nông nghi p th i gian qua
không ch chuy n đ ng theo h ng chuy n d ch c c u cây tr ng, v t nuôi đ nâng
cao hi u qu , mà còn đ c ng d ng m nh m KHCN. D a trên c s ng d ng ti n
b kỹ thu t và ph ng th c s n xu t tiên ti n, s n xu t nông nghi p đã có nh ng
chuy n bi n tích c c, t ng b c khẳng đ nh vai trò c a KHCN trong phát tri n nông
nghi p theo h ng hi n đ i, s n xu t hàng hóa t p trung, có nĕng su t, ch t l ng,
hi u qu cao.
III.1.2. Th tr

ng tiêu th

- Lúa g o ch t l ng cao: Nhu c u tiêu th g o đặc s n, g o ch t l ng cao t 2005
đ n 2010 liên t c tĕng và bán v i giá cao g p 1,5 - 2 l n g o th ng. Nhu c u g o ch t
l ng cao ngày m t tĕng, nh t là g o s n xu t theo tiêu chu n ch t l ng VietGAP,
GlobalGAP gắn v i ch bi n và th ng hi u đ c bán t i các siêu th .
- Th t và tr ng th y c m an toàn sinh học: M c tiêu th th t gia c m (h i) bình quân
c a m t ng i Vi t Nam hi n nay ch có 7 kg/nĕm, bằng 1/5 so v i Trung Qu c và
tr ng gia c m 36 qu /nĕm, ch bằng 1/6 so v i Trung Qu c. Trên th c t c c u th t
gia c m chi m tỷ l th p và m t cân đ i so v i th t heo trong c c u cung c u trên th
tr ng n i đ a. Hi n nay, do nh h ng c a d ch cúm gia c m giá th c ĕn tĕng cao
nên l ng cung gi m, làm giá tĕng cao. D báo nhu c u tiêu dùng th t tr ng gia c m
ti p t c tĕng và s thi t l p m c giá cao đ i v i các s n ph m chĕn nuôi. Đặc bi t, s c
mua đ i v i th t, tr ng v t an toàn sinh học s tĕng g p 2 l n trong 10 nĕm t i.
- Th y s n (cá): Nhu c u tiêu th th y s n nói chung trong đó có th y s n nuôi n c
ngọt (cá n c ngọt) th tr ng trong n c ngày m t tĕng, v i dân s 95 - 100 tri u
ng i vào nĕm 2020, d báo t ng nhu c u tiêu th th y s n lên đ n 3,0 tri u t n/nĕm.
- Trái cây ch t l ng cao: T ng s n l ng trái cây trong n c nĕm 2010 kho ng 7,0
tri u t n, trong đó trái cây ch t l ng cao d i 1,0 tri u t n. Ng i tiêu dùng hi n nay
đang chuy n đ i c c u thành ph n dinh d ng t protein, lipit, gluxit sang các lo i
trái cây giàu vitamin, khoáng ch t, ch t x nên s c tiêu th tĕng. Giá trái cây ngon an toàn th c ph m th ng bán v i giá cao, nh t là trái cây đ t tiêu chu n ch t l ng
đ c bày bán t i siêu th . Đặc bi t thanh long trái v trong m t vài nĕm g n đây giá
bán khá cao.
24


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×