Tải bản đầy đủ

Đồ án Hướng dẫn cài đặt Raspberry Pi và OpenCV 2.4.8 với demo nhận dạng khuôn mặt thông qua Raspberry Camera Module

I H C QU C GIA THÀNH PH H CHÍ MINH
I H C CÔNG NGH THÔNG TIN

ÁN MÔN H C 2
NG D N

T RASPBERRY PI VÀ OPENCV 2.4.8

V I DEMO NH N D NG KHUÔN M T
THÔNG QUA RASPBERRY CAMERA MODULE

ng d n:
Ks. Ca
Th Luân
Sinh viên :
Nguy

c Trung- 1052035

Tr n Thanh Liêm - 10520364t Raspberry và Demo OpenCV
M c L c:


t Raspberry và Demo OpenCV

I.

t Raspbian vào th nh ( SD card):
1) Chu n b ph n m m:
Raspbian OS: Download t i http://www.raspberrypi.org/downloads/

SD formatter : Download t i https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/


t Raspberry và Demo OpenCV

Win32diskimager: Download t i http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/

2)

t lên SD card:
nh d ng l i th nh :
G n th SD vào máy tính.
Kh
ng SD Formatter, ch
ph n Drive.
Click Option, m c Format Size Adjustment ch n ON.
Sau cùng, click Format.
S d ng Win32diskimager n p image Raspbian OS vào th :
Trong ô Image File ch n image Raspbian v a t i v .
Ch n
a th SD trong ô Device.


t Raspberry và Demo OpenCV
B
II.


b

u ghi.

t lên Raspberry Pi:
Sau khi n p h
u hành Raspbian vào th nh , c m th , c m cáp HDMI, bàn phím,
chu t và dây m ng vào Raspberry Pi.
C m ngu n vào, ta s th y màn hình kh
ng c a Raspberry Pi vào th ng Raspiconfig.

Ch n dòng th 3kh
ng l i Raspberry Pi và hoàn t
t.
Khi Raspi kh
ng xong, ta gõ username là pi, password là raspberry
startx vào màn hình giao di n RasPi.
III.

n cho Raspberry Pi:
1) Config Network :
Ta vào Terminal trên desktop. Gõ l
t cho m ng dây,
ch nh thông s
th k t n i vào b ng giao th c vnc.

ng h

laptop có


t Raspberry và Demo OpenCV

t IP c a Raspi là 192.168.0.210, IP m ng là 192.168.0.1.
Note: N u mu
a ch IP t c p phát thì ta ch c n s a l i dòng th 3 thành
4 tr
i b m t h p phím Ctrl + O ==> Enter ==> Ctrl + X.
kh
ng l i card m ng.
2)

u khi n Raspberry Pi t xa qua 1 máy khác:
T i terminal gõ:
sudo raspi-config
vào màn hình config raspi
Ch n m c Advance Options SSH Enable r i OK.

t SSH client trên máy tính Windows. Download ph n m m PuTTY t i
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html .


t Raspberry và Demo OpenCV
Trên giao di n PuTTY ta nh
b m Open.

a ch 192.168.0.210 c a Raspi vào ô Hostname r i

t VNCServer lên Raspi. T i terminal ta gõ:
sudo apt-get install tightvncserver
tightvncserver
vncserver:1 geometry 1024x768 depth 24
t VNCViewer t i máy client mu n truy c p vào Raspi. Download t i
http://www.realvnc.com/download/viewer/ . Ch
n
b
d
u khi n t xa.
t OpenCV lên Raspberry Pi:

IV.
1)

t các gói c n thi t h tr OpenCV:
Config ssh và camera:
sudo raspi-config


t Raspberry và Demo OpenCV

ssh-->enable : b t ssh.

camera-->enable : b t camera.


t Raspberry và Demo OpenCV

// c p nh t driver m i nh t.
sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade


t Raspberry và Demo OpenCV

// ki m tra camera.
lsusb
sudo apt-get install guvcview

guvcview : b t th camera.
t synaptic.
sudo apt-get install synaptic

t python scipy stack.

sudo apt-get install python-numpy python-scipy python-matplotlib pythonpandas python-sympy python-nose


t Raspberry và Demo OpenCV

2)

t OpenCV 2.4.8:
// download opencv b n 2.4.8
wget
http://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/files/opencvunix/2.4.8/opencv-2.4.8.zip/download

ng phát tri n cho opencv.

sudo apt-get install build-essential cmake pkg-config


t Raspberry và Demo OpenCV

sudo apt-get install default-jdk ant

sudo apt-get install libgtkglext1-dev

sudo apt-get install bison

sudo apt-get install qt4-dev-tools libqt4-dev libqt4-core libqt4-gui

sudo apt-get install v4l-utils


t Raspberry và Demo OpenCV

sudo apt-get install qtcreator ( Có th cài ho c không).

t opencv.
unzip opencv-2.4.8.zip
cd opencv-2.4.8
mkdir build
cd build

cmake
D
CMAKE_BUILD_TYPE=RELAESE
D
D
INSTALL_C_EXAMPLES=ON
INSTALL_PYTHON_EXAMPLES=ON D BUILD_EXAMPLES=ON
D WITH_QT=ON
D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local D
D
WITH_V4L=ON
D
WITH_OPENGL=ON
BUILD_NEW_PYTHON_SUPPORT=ON D WITH_TBB=ON..


t Raspberry và Demo OpenCV
Make

sudo make install


t Raspberry và Demo OpenCV

// s
n.
sudo nano /etc/ld.so.conf.d/opencv.conf

thêm vào dòng:

/usr/local/lib


t Raspberry và Demo OpenCV

sudo ldconfig
sudo nano /etc/bash.bashrc

thêm vào cu i:
PKG_CONFIG_PATH=$PKG_CONFIG_PATH:/usr/local/lib/pkgconfig
export PKG_CONFIG_PATH


t Raspberry và Demo OpenCV
L

các file l i.

3) Ch y code m u OpenCV:
// ch y code m u c a opencv.
cd /opencv-2.4.8/samples/c
chmod +x build_all.sh
./build_all.sh
// ch y facedetect.
./facedetect

// ch y code m u python.
cd /opencv-2.4.8/samples/python2
./facedetect.py


t Raspberry và Demo OpenCVTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×