Tải bản đầy đủ

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 11 trường THPT Nguyễn Du, TP Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN SINH HỌC - KHỐI 11
Năm học: 2016 – 2017

ĐỀ 1

(Thời gian làm bài: 45 phút)

CÂU 1: (1,75 điểm)
Trình bày khái niệm, phương trình và vai trò của quá trình quang hợp.
CÂU 2: (2,5 điểm)
Phân biệt pha tối ở thực vật C3 và thực vật C4.
CÂU 3: (1,5 điểm)
Mô tả con đường hô hấp hiếu khí ở thực vật.
CÂU 4: (1,5 điểm)
Nêu nguyên nhân và biện pháp tăng diện tích lá. Tại sao lá cây thường có màu
xanh lục?

CÂU 5: (1,75 điểm)
- Trình bày mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp.
- Trình bày các biện pháp bảo quản nông sản.
CÂU 6: (1,0 điểm)
Điều gì sẽ xảy ra khi ta đưa cây vào trong bóng tối một thời gian dài? Hãy giải
thích.

Hết
Chúc các em làm bài tốt!


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN SINH HỌC - KHỐI 11
Năm học: 2016 – 2017

ĐỀ 2

(Thời gian làm bài: 45 phút)

CÂU 1: (1,75 điểm)
Trình bày khái niệm, phương trình và vai trò của quá trình hô hấp.
CÂU 2: (2,5 điểm)
Phân biệt pha tối ở thực vật C3 và thực vật CAM.
CÂU 3: (1,5 điểm)
Mô tả con đường lên men (hô hấp không có O2) ở thực vật.
CÂU 4: (1,5điểm)
Nêu biện pháp tăng cường độ quang hợp và tăng hệ số kinh tế ở thực vật. Tại sao
lá cây thường có màu xanh lục?
CÂU 5: (1,75 điểm)
- Trình bày khái niệm và phương trình của pha sáng trong quang hợp.
- Trình bày mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp.
CÂU 6: (1,0 điểm)
Điều gì sẽ xảy ra khi ta đưa cây vào trong bóng tối một thời gian dài? Hãy giải thích.

Hết
Chúc các em làm bài tốt!
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

ĐÁP ÁN ĐỂ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN SINH HỌC KHỐI 11
ĐỂ 1
Câu 1

Trình bày khái niệm, phương trình và vai trò của quá trình quang hợp.

1,75 đ

1. Khái niệm
- Quang hợp ở thực vật là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời đã

0,5

được diệp lục ở lá hấp thụ để tổng hợp cacbohidrat và giải phóng ôxi từ khí
cacbônic và nước.
- Phương trình quang hợp tổng quát:
ASMT
6 CO2 + 12 H2O

0,5
C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O

Diệp lục
2. Vai trò của quang hợp

0,25

- Tạo chất hữu cơ cung cấp cho sự sống trên Trái Đất (cung cấp thức ăn, năng
lượng để duy trì sự sống của sinh giới, nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp,

0,25

dược liệu)

0,25

- Chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong các liên kết hóa học của sản
phẩm quang hợp
- Điều hòa không khí: hấp thụ CO2 và thải O2
Câu 2

Phân biệt pha tối ở thực vật C3 và thực vật C4.

2,5 đ

Thực vật C3

Thực vật C4

Đại diện -

Đa số thực vật chủ yếu ở

TV nhiệt đới và cận nhiệt

vùng phân

ôn đới và á nhiệt đới như:

đới như: mía, rau dền, ngô,

lúa, khoai, sắn, đậu…

cao lương…

0,5

Ribulôzơ 1-5-diP (RiDP)

PEP (phôtphoenol-piruvat)

0,5

Sản phẩm

APG

AOA

1

đầu tiên

(hợp chất 3 cacbon)

(hợp chất 4 cacbon)

bố
Chất nhận

0,5

CO2

Tiến trình

1 giai đoạn:

2 giai đoạn vào ban ngày

chu trình Canvin (C3), xảy

- Chu trình C4 xảy ra ở tế

ra ở tế bào mô giậu, vào

bào mô giậu (0,25)

ban ngày (0,5)

- Chu trình Canvin xảy ra ở
tế bào bao bó mạch (0,25)

Câu 3

Mô tả con đường hô hấp hiếu khí ở thực vật.

1,5 đ


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Hô hấp hiếu khí xảy ra gồm 3 giai đoạn:
- Giai đoạn 1: Đường phân xảy ra tế bào chất

0,25

- Giai đoạn 2: Chu trình Crep

0,25

- Giai đoạn 3: Chuỗi truyền electron xảy ra ở màng trong ti thể

0,25

- Phương trình tổng quát:
C6H12O6 + 6O2 + 6H2O → 6CO2 +12H2O + ATP + Nhiệt.
Câu 4

0,5

- Sản phẩm tạo thành: 36 – 38 ATP.

0,25

Nêu nguyên nhân và biện pháp tăng diện tích lá. Tại sao lá cây có màu

1,5 đ

xanh lục?
* Nguyên nhân và biện pháp tăng diện tích lá:
- Lá là cơ quan quang hợp  tăng diện tích lá làm tăng diện tích quang hợp

0,5

 tăng tích luỹ chất hữu cơ trong cây  tăng năng suất cây trồng.

0,5

- Biện pháp: sử dụng các biện pháp kĩ thuật nông sinh: bón phân, tưới nước hợp
lí, thực hiện kĩ thuật chăm sóc phù hợp với loài và giống cây trồng.

0,5

* Lá có màu xanh lục vì trong thành phần quang phổ của ánh sáng trắng có 7
màu khác nhau, hệ sắc tố quang hợp của lá không hấp thụ được ánh sáng xanh
lục nên màu lục được phản xạ lại mắt ta nên ta thấy lá có màu xanh lục.
Câu 5

Quang hợp và hô hấp có mối quan hệ như thế nào?

1,75 đ

Trình bày các biện pháp bảo quản nông sản.
*. Mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp
- Quang hợp tích lũy năng lượng, tạo các chất hữu cơ, ôxi là nguyên liệu cho

0,5

quá trình hô hấp .
- Hô hấp: tạo năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống, trong đó có tổng

0,5

hợp các chất tham gia vào quá trình quang hợp (sắc tố, enzim, chất nhận
CO2 ...), tạo ra H2O, CO2 là nguyên liệu cho quá trình quang hợp ...

0,25

*. Biện pháp bảo quản nông sản:
- Bảo quản khô: Giảm hàm lượng nước (phơi, sấy khô)

0,25
0,25

- Bảo quản lạnh: Nhiệt độ thấp (để nơi mát, bảo quản trong tủ lạnh)  ức chế
quá trình hô hấp.
- Bảo quản trong điều kiện nồng độ CO2 cao (bơm CO2 vào buồng bảo quản)
→ Nồng độ CO2 cao sẽ ức chế quá trình hô hấp.
Câu 6

Điều gì sẽ xảy ra khi ta đưa cây vào trong bóng tối một thời gian dài. Hãy
giải thích?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

- Cây sẽ bị vàng, úa và chết dần.

0,25

- Vì: đưa cây vào trong tối trong một thời gian dài thì cây không quang hợp

0,75

được trong khi đó hô hấp vẫn diễn ra bình thường → Cây không tổng hợp thêm
các hợp chất hữu cơ trong khi các chất hữu cơ trong cây lại bị phân giải dần dần
→ cây thiếu dinh dưỡng → lá vàng, úa → chết dần.


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

ĐỂ 2
Câu 1 Trình bày khái niệm, phương trình và vai trò của quá trình hô hấp.
1. Khái niệm: Hô hấp là quá trình ôxi hoá sinh học của tế bào sống. Trong đó, các

1,75 đ
0,5

phân tử chất hữu cơ bị ôxi hóa đến CO2 và H2O, / đồng thời năng lượng được giải
phóng và một phần năng lượng đó được tích luỹ trong ATP.
2. Phương trình hô hấp tổng quát:

0,5

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + Năng lượng (nhiệt +ATP)
3. Vai trò:

0,25

- Năng lượng hóa học được giải phóng dưới dạng ATP, sử dụng cho hoạt động sống

0,25

của tế bào, cơ thể.

0,25

- Một phần năng lượng giải phóng dưới dạng nhiệt để duy trì thân nhiệt thuận lợi cho
các phản ứng enzim
- Tạo nhiều sản phẩm trung gian, là nguyên liệu để tổng hợp các chất khác trong cơ
thể.
Câu 2 Phân biệt pha tối ở thực vật C3 và thực vật CAM.
Thực vật C3

2,5 đ
Thực vật CAM

Đại diện -

Đa số thực vật chủ yếu ở ôn đới TV sống ở vùng hoang mạc như

vùng phân

và á nhiệt đới như: lúa, khoai, dứa, xương rồng, thuốc bỏng,

bố

sắn, đậu…

0,5
0,5

thanh long, …

Ribulôzơ 1-5-diP (RiDP)

PEP

0,5

Sản phẩm

APG

AOA

1

đầu tiên

(hợp chất 3 cacbon)

Chất nhận
CO2

Tiến trình

1 giai đoạn:

2 giai đoạn xảy ra ở tế bào nhu mô

chu trình Canvin (C3), xảy ra ở - Chu trình C4 vào ban đêm
tế bào mô giậu, vào ban ngày

- Chu trình Canvin xảy ra ban ngày

Câu 3 Mô tả con đường lên men (hô hấp không có O2) ở thực vật.

1,5 đ

Lên men gồm 2 giai đoạn:
- Giai đoạn 1: Đường phân xảy ra tế bào chất

0,25
0,25

- Giai đoạn 2: Phân giải kị khí (lên men).

0,25

- Phương trình tổng quát:
1) C6H12O6  2 êtilic + 2CO2 + 2ATP + Nhiệt

0,25

2) C6H12O6  2 axit lactic + 2ATP + Nhiệt

0,25


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

- Tạo các sản phẩm lên men còn nhiều năng lượng: rượu êtilic, axit lactic.
Câu 4 Nêu biện pháp tăng cường độ quang hợp và tăng hệ số kinh tế ở thực vật. Tại

0,25
1,5 đ

sao lá cây có màu xanh lục?
* Tăng cường độ quang hợp:
- Biện pháp: cung cấp nước, bón phân, chăm sóc hợp lí tạo điều kiện cho cây hấp

0,5

thụ và chuyển hoá năng lượng mặt trời một cách hiệu quả, tuyển chọn và tạo mới các
giống cây trồng có cường độ quang hợp cao.
* Tăng hệ số kinh tế:

0,5

- Biện pháp: tuyển chọn các giống cây có sự phân bố sản phẩm quang hợp vào
các bộ phận có giá trị kinh tế (hạt, củ, quả ...) với tỉ lệ cao, bón phân hợp lí.

0,5

* Lá có màu xanh lục vì trong thành phần quang phổ của ánh sáng trắng có 7 màu
khác nhau, hệ sắc tố quang hợp của lá không hấp thụ được ánh sáng xanh lục nên
màu lục được phản xạ lại mắt ta nên ta thấy lá có màu xanh lục.
Câu 5 Nêu khái niệm và viết phương trình tổng quát của pha sáng quang hợp.

1,75 đ

Trình bày các biện pháp bảo quản nông sản.
* Khái niệm: pha sáng chuyển hóa năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ
thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH

0,5

* Phương trình tổng quát của pha sáng
12H2O + 18ADP + 18Pvô cơ + 12NADP  18ATP + 12NADPH + 6O2

0,5

* Biện pháp bảo quản nông sản:
- Bảo quản khô: Giảm hàm lượng nước (phơi, sấy khô)

0,25

- Bảo quản lạnh: Nhiệt độ thấp (để nơi mát, bảo quản trong tủ lạnh)  ức chế

0,25

quá trình hô hấp.

0,25

- Bảo quản trong điều kiện nồng độ CO2 cao (bơm CO2 vào buồng bảo quản)
→ Nồng độ CO2 cao sẽ ức chế quá trình hô hấp.
Câu 6 Điều gì sẽ xảy ra khi ta đưa cây vào trong bóng tối một thời gian dài. Hãy giảithích?
- Cây sẽ bị vàng, úa và chết dần.

0,25

- Vì: đưa cây vào trong tối trong một thời gian dài thì cây không quang hợp được

0,75

trong khi đó hô hấp vẫn diễn ra bình thường → Cây không tổng hợp thêm các hợp
chất hữu cơ trong khi các chất hữu cơ trong cây lại bị phân giải dần dần → cây thiếu
dinh dưỡng → lá vàng, úa → chết dần.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×