Tải bản đầy đủ

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 2 - Số 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 2 - Số 1
Đề 1
A- READING
I- Fill in the blanks: (4 pts)
1A- Happy ……………………., Jenny.
B- Thank you.
A-How …………. Are you?
B- I’m ……………….. year old
A- This is ………….. you.
B- Thanks.

old
seven
for
birthday

2-

a- What can you do?

- I can fly a …………..
b- What is it ?
- It’s a ………………
c- Is it round?
- No, it isn’t. It’s ……………..
d- What color are they?
- They ………… green.
II- Choose the correct answer: (3 pts)
1- How old are you ?
2- What can you do?

are
kite
square
doll

a- I’m fine. Thank you.
b- I’m six years old.
a- I can play with a yo-yo.
b. I can ride bicycle.

3-What is this?

a- It’s a car.
b- It’s a puzzle.

4- Is it round?

a- Yes, it is

b- No, it isn’t. It’s square
III- Choose the right question(3 pts)
1-

What is it?
It’s a robot.
What color is this?

3-


Is it a long jump rope?
Yes, it is

2-

How many balls?
- Three balls.
what are these?
4-

can you do?
- My name’s Lan


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Who is he?

What’s your name?

B- WRITING
IV- Fill in the blanks. Then match up:(4 pts)
ride

1- Are they pens ?
- Yes, they …………..
2- What can he do ?

are

3-

- He can ……………….. bicycle.
Is it a …………………… robot?

lemon

4-

- Yes, it is.
What is this?

green

-

It’s a …………………………………

V- Look at the pictures and write the answers:(6 pts)
1- What can you do?

1

I can ………………………………….
2- What is this ?

2

It’s ……………………………………….

.
3

3- Is it a kite?
No, it isn’t. It’s ………………………………
4- Is it a kangaroo ?

4

Yes, …………………………..
5-What color is the bicycle?

5

It’s ……………………………….
6- How many cars?

6


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Đề 2
I. Odd one out.
1. A. monday

B. friday

C. today

2. A. mother

B. father

C. pen

3. A. thank

B. hello

C. hi

4. A. young

B. chair

C. table

5. A. blue

B. pencil

C. pink

II. Fill in the blanks
1. He’s my .....................

(mother, father)

2. ..................... is my baby sister. (He, She)
3. ......................... she?

(Who, Who’s)

4. They ................... cassettes

(is, are)

5. .................... color is this?

(What, How)

III. Macth
A

B

1. How many boys?

a. They are pens

2. Who is she?

b. She is my sister

3. Is this a chair?

c. Eight boys

4. How are you?

d. No, it isn’t

5. What are they?

e. I’m fine. Thank you

IV. Fill in the blanks
1. Bana…a

4. Fath….r

2. App…e

5. Sev…n

3. Yell…w
V. Translate
1.Họ là ai?
………………………………………………..
2.Chị ấy là chị của tôi.


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
………………………………………………..
3.Anh ấy là giáo viên.
………………………………………………..
4.Đây là màu gì?
………………………………………………..
5.Có bao nhiêu quyển sách?
………………………………………………..Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×