Tải bản đầy đủ

Tiểu luận bảo hiểm trong kinh doanh FTu

Cấu trúc bài tiểu luận nhóm
Nhận xét đánh giá về giảng viên và bài tập giữa kỳ
(khuyến khích cộng điểm cho nhóm)
- Nhận xét ưu điểm/ nhược điểm
- Đề xuất một vài giải pháp khắc phục
Bảng phân công công việc
STT

Họ
tên

và MSSV

Tổ …
Đội …

Nhiệm vụ Đánh giá Chữ ký
được phân (cho điểm xác nhận
công
từ 1-5)


Tiêu chí đánh giá từ 1-5 như sau:
Tích cực + hoàn thành tốt nhiệm vụ: 5
Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: 4
Hoàn thành nhiệm vụ được giao: 3
Hoàn thành một phần nhiệm vụ được giao: 2
Không hoàn thành nhiệm vụ/ không tham gia: 1
Bộ câu hỏi dành cho 5 nhóm còn lại
Lưu ý: mỗi nhóm 10 câu hỏi tương ứng với 10 tổ
Mục lục


Danh mục từ viết tắt tiếng Anh/ Việt (nếu có)
Danh mục bảng biểu/ sơ đồ (nếu có)
Lời mở đầu
- Vài lời giới thiệu ngắn gọn cho các tình huống mà nhóm mô tả
Phần 1:
Các bên tham gia trong hoạt động thương mại – vận tải – bảo hiểm quốc tế
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Công ty Xuất khẩu – tên công ty
Công ty Nhập khẩu – tên công ty
Công ty vận tải – tên công ty
Công ty Bảo hiểm – tên công ty
Phần 2. Mua bán hàng hóa giữa công ty ABC và công ty XYZ

2.1. Quá trình đàm phán, giao dịch và ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu
2.2. Nội dung hợp đồng xuất nhập khẩu
2.3. Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu
2.4. Tình huống tranh chấp và giải quyết tranh chấp (nếu có)
Phần 3. Giao nhận vận chuyển hàng xuất nhập khẩu bằng đường biển
3.1. Trình tự các bước thuê tàu (chợ/chuyến) giữa các bên
3.2. Nội dung của vận đơn đường biển/ hợp đồng thuê tàu chuyến
3.3. Tổ chức giao nhận và vận chuyển hàng bằng đường biển
3.4. Tình huống tranh chấp và giải quyết tranh chấp (nếu có)
Phần 4. Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển
4.1. Yêu cầu và chấp nhận bảo hiểm giữa các bên4.2. Nội dung của đơn bảo hiểm/ giấy chứng nhận bảo hiểm/ hợp đồng bảo hiểm
nguyên tắc
4.3. Tổ chức giám định và bồi thường tổn thất
4.4. Tình huống tranh chấp và giải quyết tranh chấp (nếu có)

Phần 5. Bảo hiểm thân tàu
5.1. Quá trình giao dịch, đàm phán và ký kết hợp đồng bảo hiểm thân tàu
5.2. Nội dung hợp đồng bảo hiểm thân tàu
5.3. Tổ chức giám định và bồi thường tổn thất
5.4. Tình huống tranh chấp và giải quyết tranh chấp (nếu có)
Phần 6. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu
6.1. Quá trình giao dịch, đàm phán và ký kết hợp đồng bảo hiểm thân tàu
6.2. Nội dung hợp đồng bảo hiểm thân tàu
6.3. Tổ chức giám định và bồi thường tổn thất
6.4. Tình huống tranh chấp và giải quyết tranh chấp (nếu có)
Kết luận:
Từ các tình huống mà nhóm nghiên cứu xây dựng, đưa ra một vài khuyến nghị đối
với các bên tham gia trong hoạt động thương mại – vận tải – bảo hiểm quốc tế
Tài liệu tham khảo
Sách/ báo/ tạp chí/ website mà nhóm lấy tài liệu để phục vụ cho việc xây dựng tình
huống cũng như hoàn thành bài tiểu luận
Phụ lục


Các giấy tờ chứng từ cần thiết liên quan bên ngoài hợp đồng hoặc hợp đồng nếu
dài quá thì trong bài viết chỉ phân tích các nội dung chính, còn toàn văn hợp đồng
thì đưa vào phụ lục
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×