Tải bản đầy đủ

Tài liệu ôn tập CSLT 3 ASP.net

ÔN CSLT III
txtmahang
txttenhang
ddlmaloai
Btn_add

Btn_reload

Txtmahang_b
Txttenhang_b
Btn_edit

Btn_delete
ddlmahang

Btn_del


1, Nếu yêu cầu đề bài là đưa dữ liệu vào GridView
*Có 3 cách:Command,Adapter,Datareader
a,Đưa dữ liệu sử dụng Command

protected void LoadGrid()
{
string conn_str = "server=PHINGOCDUYPC\\SQLEXPRESS;uid=sa;pwd=0706;database=cslt3";
SqlConnection conn = new SqlConnection(conn_str);
conn.Open();
string strSQL = "Select * from mathang";
DataSet ds = new DataSet();
SqlCommand cmd = new SqlCommand(strSQL, conn);
SqlDataAdapter adp = new SqlDataAdapter();
adp.SelectCommand=cmd;
adp.Fill(ds, "mathang");
DataTable dt = new DataTable();
if (ds.Tables.Count > 0) dt = ds.Tables[0];
GridView1.DataSource = dt;
GridView1.DataBind();
}
b,Đưa dữ liệu sử dụng DataReader
protected void GridView2_Load(object sender, EventArgs e)
{
string conn_str = "server=PHINGOCDUYPC\\SQLEXPRESS;uid=sa;pwd=0706;database=cslt3";
SqlConnection conn = new SqlConnection(conn_str);
string strSQL = "select * from mathang";
SqlCommand cmd = new SqlCommand(strSQL, conn);
conn.Open();
SqlDataReader rdr = cmd.ExecuteReader();
GridView2.DataSource = rdr;
GridView2.DataBind();
}
c,Đưa dữ liệu sử dụng Adapter
protected void LoadGrid() //Lấy dữ liệu từ CSDL đưa lên GridView
{
string conn_str = "server=PHINGOCDUYPC\\SQLEXPRESS;uid=sa;pwd=0706;database=cslt3";
SqlConnection conn = new SqlConnection(conn_str);
conn.Open();
string strSQL = "Select * from mathang";
DataSet ds = new DataSet();
SqlDataAdapter adp = new SqlDataAdapter(strSQL, conn);
adp.Fill(ds, "mathang");
DataTable dt = new DataTable();
if (ds.Tables.Count > 0) dt = ds.Tables[0];
GridView1.DataSource = dt;
GridView1.DataBind();
}
2, Nếu đề bài yêu cầu đưa dữ liệu vào DropDownList
protected void LoadDropDownList()
{
string conn_str = "server=PHINGOCDUYPC\\SQLEXPRESS;uid=sa;pwd=0706;database=cslt3";
SqlConnection conn = new SqlConnection(conn_str);
conn.Open();
string strSQL = "Select * from loaihang";
DataSet ds = new DataSet();
SqlCommand cmd = new SqlCommand(strSQL, conn);
SqlDataAdapter adp = new SqlDataAdapter();
adp.SelectCommand = cmd;
adp.Fill(ds, "loaihang");
DataTable dt = new DataTable();
if (ds.Tables.Count > 0) dt = ds.Tables[0];
ddlMaloai.DataSource = dt;
ddlMaloai.DataTextField = "tenloai";
ddlMaloai.DataValueField = "maloai";
ddlMaloai.DataBind();
}
3, Chú ý viết thêm khi đó trong hàm PageLoad cần gọi tới 1 trong 2 hàm trên thì
mới đổ dữ liệu lên được
public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
LoadGrid();
LoadDropDownList();
}
4, Nếu đề bài yêu cầu viết hàm kiểm tra mã bị trùng thì báo cho người nhập biết(Ở
đây tớ ví dụ mã mặt hàng bị trùng)
protected bool Ktra
{
string conn_str = "server=PHINGOCDUYPC\\SQLEXPRESS;uid=sa;pwd=0706;database=cslt3";
SqlConnection conn = new SqlConnection(conn_str);
conn.Open();


string strSQL = "Select * from mathang where mahang='"
+ txtMahang.Text.Trim() + "'";
SqlCommand cmd = new SqlCommand(strSQL, conn);
DataSet ds = new DataSet();
SqlDataAdapter adp = new SqlDataAdapter();
adp.SelectCommand = cmd;
adp.Fill(ds, "mathang");
DataTable dt = new DataTable();
dt = ds.Tables["mathang"];
if (dt.Rows.Count > 0) //Nếu Rows.Count>0 tức là tìm thấy bản ghi có mã vừa nhập
return true;
else
return false;
}
5, Nếu đề bài yêu cầu viết sự kiện cho nút thêm mới:
protected void btn_add_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Kết nối CSDL
string conn_str = "server=PHINGOCDUYPC\\SQLEXPRESS;uid=sa;pwd=0706;database=cslt3";
SqlConnection conn = new SqlConnection(conn_str);
conn.Open();
//Gán biến
string x1 = txtMahang.Text;
string x2 = txtTenhang.Text;
string x3 = ddlMaloai.SelectedValue;
//Kiểm tra nếu mã loại chưa tồn tại thì cho thêm mới không thì hiển thị label thông báo
if (Ktra()==false)
{
string strInsert = "Insert into mathang(mahang,tenhang,maloai) values('"
+ x1.Trim() + "'," + "N'" + x2.Trim() + "'," + "'" + x3.Trim() + "')";
SqlCommand cmd = new SqlCommand(strInsert,conn);
cmd.ExecuteNonQuery();
}
else
{
lblCanhbao.Text="Mã này bị trùng!!!Nhập lại...";
lblCanhbao.Visible=true;
}
//Làm mới dữ liệu
LoadDropDownList();
LoadGrid();
txtMahang.Text = "";
txtTenhang.Text = "";
}


}
6, Nếu đề bài yêu cầu viết sự kiện cho nút sửa(thủ công):
protected void btn_edit_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Kết nối CSDL
string conn_str = "server=PHINGOCDUYPC\\SQLEXPRESS;uid=sa;pwd=0706;database=cslt3";
SqlConnection conn = new SqlConnection(conn_str);
conn.Open();
//Gán biến(Ở đây tớ sửa mỗi tên hàng theo mã hàng cho nhanh)
string x1 = txtmahang_b.Text;
string x2 = txttenhang_b.Text;
//Kiểm tra nếu mã loại chưa tồn tại thì cho thêm mới không thì hiển thị label thông
báo
if (Ktra() == false)
{
//Sửa tên hàng với điều kiện mã hàng truyền từ textbox vào(Các bạn có thể sửa
theo ý,theo đề bài)
string strUpdate = "Update mathang set tenhang=N'" + x2 + "' where mahang='" +
x1 + "'";
SqlCommand cmd = new SqlCommand(strUpdate, conn);
cmd.ExecuteNonQuery();
}
else
{
lblCanhbao2.Text = "Mã này bị trùng!!!Nhập lại...";
lblCanhbao2.Visible = true;
}
//Làm mới dữ liệu
LoadDropDownList();
LoadGrid();
txtmahang_b.Text = "";
txttenhang_b.Text = "";
}
7, Nếu đề bài yêu cầu viết sự kiện cho nút xóa(thủ công):
a,Xóa theo dữ liệu được truyền vào từ textbox mã hàng:
//Kết nối CSDL
string conn_str = "server=PHINGOCDUYPC\\SQLEXPRESS;uid=sa;pwd=0706;database=cslt3";
SqlConnection conn = new SqlConnection(conn_str);
conn.Open();
//Gán biến
string x1 = txtmahang_b.Text;
//Xóa dữ liệu với mã hàng truyền từ textbox
string strDelete = "Delete mathang where mahang='" + x1 + "'";
SqlCommand cmd = new SqlCommand(strUpdate, conn);


cmd.ExecuteNonQuery();
//Làm mới dữ liệu
LoadDropDownList();
LoadGrid();
txtmahang_b.Text = "";
txttenhang_b.Text = "";
b,Xóa theo dữ liệu được truyền vào từ dropdownlist mã hàng
-Đầu tiên đưa dữ liệu mặt hàng vào Dropdownlist tương tự như phần 2
string conn_str = "server=PHINGOCDUYPC\\SQLEXPRESS;uid=sa;pwd=0706;database=cslt3";
SqlConnection conn = new SqlConnection(conn_str);
conn.Open();
string strSQL = "Select * from mathang";
DataSet ds = new DataSet();
SqlCommand cmd = new SqlCommand(strSQL, conn);
SqlDataAdapter adp = new SqlDataAdapter();
adp.SelectCommand = cmd;
adp.Fill(ds, "mathang");
DataTable dt = new DataTable();
if (ds.Tables.Count > 0) dt = ds.Tables[0];
ddlMahang.DataSource = dt;
ddlMahang.DataTextField = "tenhang";//Tên hàng sẽ đổ ra cho người dùng xem
ddlMahang.DataValueField = "mahang";//Nhưng xóa dự trên mã của tên hàng được
chọn
ddlMahang.DataBind();
-Ở phần PageLoad gọi đến hàm trên
-Code cho nút xóa
protected void btn_delete2_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Kết nối CSDL
string conn_str = "server=PHINGOCDUYPC\\SQLEXPRESS;uid=sa;pwd=0706;database=cslt3";
SqlConnection conn = new SqlConnection(conn_str);
conn.Open();
//Gán biến
string x1 = ddlMahang.SelectedValue;
//Xóa dữ liệu với mã hàng truyền từ textbox
string strdel = "Delete mathang where mahang='" + x1 + "'";
SqlCommand cmd = new SqlCommand(strdel, conn);
cmd.ExecuteNonQuery();
//Làm mới dữ liệu
LoadDropDownList_Xoa();
LoadGrid();
}


8, Viết CODE cho nút đăng nhập,kiểm tra tài khoản đăng nhập đã tồn tại hay
chưa???
protected bool Ktra()//Kiểm tra tài khoản có tồn tại hay không
{
string conn_str = "server=PHINGOCDUYPC\\SQLEXPRESS;uid=sa;pwd=0706;database=cslt3";
SqlConnection conn = new SqlConnection(conn_str);
conn.Open();
string strSQL = "Select * from nguoidung where tk='" + txtTaikhoan.Text.Trim() +
"'";
SqlCommand cmd = new SqlCommand(strSQL, conn);
DataSet ds = new DataSet();
SqlDataAdapter adp = new SqlDataAdapter();
adp.SelectCommand = cmd;
adp.Fill(ds, "nguoidung");
DataTable dt = new DataTable();
dt = ds.Tables["nguoidung"];
if (dt.Rows.Count > 0)//Nếu tồn tại bản ghi tức là đã có t/khoản thì trả về TRUE
return true;
else
return false;
}
protected void btn_login_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (Ktra() == false)//Nếu không tồn tại tài khoản
{
lblCanhbao.Text = "Tài khoản này không tồn tại!!!";
lblCanhbao.Visible = true;
}
else
{
string conn_str = "server=PHINGOCDUYPC\\SQLEXPRESS;uid=sa;pwd=0706;database=cslt3";
SqlConnection conn = new SqlConnection(conn_str);
conn.Open();
string strSQL = "Select * from nguoidung where tk='"
+ txtTaikhoan.Text.Trim() + "' and mk='" + txtMatkhau.Text.Trim() + "'";
SqlCommand cmd = new SqlCommand(strSQL, conn);
DataSet ds = new DataSet();
SqlDataAdapter adp = new SqlDataAdapter();
adp.SelectCommand = cmd;
adp.Fill(ds, "nguoidung");
DataTable dt = new DataTable();
if (ds.Tables.Count > 0)
{
lblCanhbao.Text = "Đăng nhập thành công!!!";


lblCanhbao.Visible = true;
}
}
txtMatkhau.Text = "";
txtTaikhoan.Text = "";
}
}Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×