Tải bản đầy đủ

Cơ sở lập trình 2 Tài liệu ôn tập

MỤC LỤC

1


Bài 1: Lớp nhân viên- nv lương max
#include
#include
class date
{
public:
int ngay,thang,nam;
};
class NV
{
private:
char ten[25],diachi[30];
float hsl,phucap,luong;
date ngaysinh;
public:
void nhap()

{
cout<<"\n Nhap ten cua nhan vien: ";
cin.ignore(1); cin.get(ten,25);
cout<<"\n Nhap dia chi cua nhan vien: ";
cin.ignore(1); cin.get(diachi,30);
cout<<"\n Nhap phu cap: ";
cin>>phucap;
cout<<"\n Nhap he so luong: ";
cin>>hsl;
cout<<"\n Nhap ngay sinh: ";
cin>>ngaysinh.ngay;
cout<<"\n Nhap thangsinh: ";
cin>>ngaysinh.thang;
cout<<"\n Nhap nam sinh: ";
2


cin>>ngaysinh.nam;
}
void in()
{
cout<<"\n Ten cua nhan vien: "<cout<<"\n Dia chi cua nhan vien: "<cout<<"\n He so luong cua nhan vien: "<cout<<"\n Phu cap cua nhan vien: "<cout<<"\n Luong cua nhan vien: "<cout<<"\n Ngay sinh cua nhan vien: "<}
float luongtra()
{
return(hsl*730000+phucap);
}
};
int i,n;
NV nv[100];
// Tim nguoi co luong cao nhat
void luongmax()
{
NV nvmax;
float max;


max=nv[1].luongtra();
if (nv[i].luongtra()>max)
{ max=nv[i].luongtra();
nvmax=nv[i];
}
cout<<"\n \n Nhan vien co luong cao nhat la: ";
nvmax.in();
}
// Chuong trinh chinh.
3


void main()
{
clrscr();
cout<<"\n Nhap so nhan vien: "; cin>>n;
cout<<"\n Nhap danh sach nhan vien:";
for (i=1;i<=n;i++)
{
cout<<"\n Nhap thong tin cua nhan vien "<nv[i].nhap();
}
cout<<"\n In danh sach nhan vien:";
for (i=1;i<=n;i++)
{
nv[i].in();
}
luongmax();
getch();
}
Bài 2:Lớp Sv- In DSSV có đtb giảm dần
#include
#include
#include
class SV
{
private:
char ten[25],masv[10];
float dtb;
public:
void nhap()
{
cout<<"\n Nhap ten cua sinh vien: ";
cin.ignore(1); cin.get(ten,25);
cout<<"\n Nhap ma sinh vien: ";
4


cin.ignore(1); cin.get(masv,10);
cout<<"\n Nhap diem trung binh: ";
cin>>dtb;
}
void in()
{
cout<<"\n Ten cua sinh vien: "<cout<<"\n Ma sinh vien: "<cout<<"\n Diem trung binh: "<}
float tb()
{
return dtb;
}
};
int i,n;
SV sv[100];
// Tinh so sinh vien co diem trung binh tren 5
void sosv()
{
int dem=0;
for (i=1;i<=n;i++)
{ if (sv[i].tb()>5) dem=dem+1; }
cout<<"\n \n So sinh vien co diem trung binh tren 5 la: "<}
void sx_dtb()
{
SV tg;
int j;
for (i=1;ifor (j=i+1;j<=n;j++)
{
if (sv[i].tb()5


{
tg=sv[i];
sv[i]=sv[j];
sv[j]=tg;
}
}
}
// Chuong trinh chinh.
void main()
{
cout<<"\n Nhap so sinh vien: "; cin>>n;
cout<<"\n Nhap danh sach sinh vien:";
for (i=1;i<=n;i++)
{
cout<<"\n Nhap thong tin cua sinh vien "<sv[i].nhap();
}
cout<<"\n In danh sach sinh vien:";
for (i=1;i<=n;i++)
{
sv[i].in();
}
sosv();
sx_dtb();
cout<<"\n \n Danh sach sap xep theo thu tu diem trung binh giam dan la: \n";
for (i=1;i<=n;i++)
sv[i].in();
getch();
}
Bài 3:Lớp phân số operator
#include
#include
#include
6


class PS
{
int ts,ms;
public:
PS()
{ ts=0; ms=1;}
PS(int x,int y)
{ ts=x; ms=y; }
PS(const PS &p)
{ts=p.ts; ms=p.ms;}
void nhap();
void in();
void toigian();
PS cong(PS t)
{
t.ts=ts*t.ms+ms*t.ts;
t.ms=ms*t.ms;
}
PS operator+(PS t)
{
PS kq;
kq.ts=ts*kq.ms+ms*kq.ts;
kq.ms=ms*kq.ms;
kq.toigian();
return(kq);
}
};
void PS::nhap()
{
cout<<"\n Nhap tu so: "; cin>>ts;
cout<<"\n Nhap mau so: ";
do
{
7


cin>>ms;
if (ms==0) cout<<"\n Nhap sai. Mau so phai khac 0. Nhap lai: ";
}
while (ms==0);
}
void PS::in()
{
if (ts==0) cout<else if (ms==1) cout<else if (ms==-1) cout<<(-ts);
else cout<}
void PS::toigian()
{
int a=abs(ts);
int b=abs(ms);
if (a!=0)
{
while (a!=b)
{
if (a>b) a=a-b;
else b=b-a;
}
ts=ts/a;
ms=ms/a;
}
}
void main()
{
PS a,b,c;
clrscr();
c=a.cong(b); c.in();
cout<<"\n Nhap cac phan so: ";
8


cout<<"\n Phan so 1: ";
a.nhap();
cout<<"\n Phan so 2: ";
b.nhap();
cout<<"\n Cac phan so sau khi toi gian:";
a.toigian(); b.toigian();
a.in(); b.in();
PS d(3,2); d.in();
c=a+d; c.in();
//d.in();
//PS e(d); e.in();
getch();
}
Bài 4: Tổng 2 mảng operator
#include
#include
class MANG
{
int n;
int a[100];
public:
MANG()
{
n=2;
for (int i=1;i<=n;i++) a[i]=0;
}
void nhap();
void in()
{
cout<<"\n So phan tu cua mang la: "<for (int i=1;i<=n;i++)
{
cout<<"\n a["<9


}
}
MANG operator+(MANG x);
};
MANG MANG::operator+(MANG x)
{
MANG tong;
if (n!=x.n) cout<<"\n Khong the tinh tong";
else
{
cout<<"\n Tong cua 2 mang la:";
tong.n=n;
for (int i=1;i<=n;i++) {tong.a[i]=a[i]+x.a[i];}
tong.in();
}
return(tong);
}
void MANG::nhap()
{
cout<<"\n Nhap so phan tu: "; cin>>n;
for (int i=1;i<=n;i++)
{
cout<<"\n Nhap phan tu "<cin>>a[i];
}
}
void main()
{
MANG a,b,c;
clrscr();
cout<<"\n Nhap mang 1: "; a.nhap();
cout<<"\n Nhap mang 2: "; b.nhap();
c=a+b;
10


getch();
}

11


Bài 5: Hàm bạn số phức
#include
#include
class SP
{
int pt,pa;
public:
friend istream& operator>>(istream& is, SP &a);
friend ostream& operator<<(ostream& os, SP a);
};
istream& operator>>(istream& is, SP &a)
{
cout<<"\n Nhap phan thuc: ";
is>>a.pt;
cout<<"\n Nhap phan ao: ";
is>>a.pa;
return is;
}
ostream& operator<<(ostream& os, SP a)
{
os<<"\n So phuc = "<return os;
}

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×