Tải bản đầy đủ

Bài tập thực hành SQL SERVER

THỰC HÀNH SQL SERVER
I. Một số câu lệnh SQL (tham khảo w3schools.com)
Select:

Có thể thêm: WHERE <Điều kiện> để lọc dữ liệu.

Insert:

Update:

Delete:II. Tạo tài khoản đăng nhập SQL Server
1. Tạo một tài khoản mới trong phần Login (chẳng hạn: votinhdan)

2. Chọn SQL Server authentication và tạo Password

3. Chọn mục Server Roles, tích chọn tất cả4. Chọn mục User Mapping, tích chọn master rồi tích chọn toàn bộ phần phía dưới

5. Chọn Properties của Server


6. Chọn đăng nhập bởi SQL Server and Windows Authentication mode

7. Click chuột phải, Stop rồi Start lại Server


8. Đăng nhập lại bằng tài khoản vừa tạo (votinhdan)


III. Tạo Database và bảng dữ liệu
9. Tạo Database QLSV

10. Tạo hai bảng tblLop và tblSinhvien có cấu trúc như sau:Bảng tblLop nhập tối thiểu 10 bản ghi, bảng tblSinhvien nhập tối thiểu 15 bản ghi.
Nhập trực tiếp và nhập bẳng câu lệnh Insert từ Query (Execute để chạy)
Thực hành các câu lệnh SQL bằng Query.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×