Tải bản đầy đủ

Bài tập Cơ sở lập trình 3

BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 1 – CSLT3
LÀM QUEN VỚI NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C#
Tạo thư mục: Bai Tap CSLT3 để chứa các Project
Câu 1. Vào File \ New \ Project \ (Template – Visual C#) Windows \ Console Application
Name: đặt tên cho Project, chẳng hạn BEGIN1
Location: chọn đường dẫn đến thư mục Bai Tap CSLT3
Yêu cầu viết các chương trình con trong Program.cs làm những công việc sau:
a. Giải phương trình bậc nhất
b. Giải phương trình bậc hai
c. Nhập vào một số bất kỳ và kiểm tra đến khi nào số đó chia hết cho 9 thì mới dừng (nếu

không chia hết cho 9 thì tiếp tục nhập lại)
d. Nhập vào một mảng và tính tổng các phần tử của mảng đó
e. Chương trình chính gọi các chương trình con thông qua thực đơn lựa chọn

Lưu ý: khai báo từ khóa static trước tất cả các biến toàn cục và các hàm.
Câu 2. Vào File \ New \ Project \ (Template – Visual C#) Windows \ Windows Forms
Application. Đặt tên cho Project chẳng han là BEGIN2
Tạo các Form làm những việc sau:
a. Giải phương trình bậc nhất (lưu ý: phải kiểm tra giá trị nhập tại textbox a,b có phải là một số
hợp lệ hay không? Chẳng hạn như nhập a123bc thì phải đưa ra thông báo nhập không hợp lệ)


b. Sử dụng 4 Radio Button, cho vào trong GroupBox. Click chọn đến màu nào thì màu của dòng
chữ ở trên cũng thay đổi theo


c. Sử dụng Combobox để chọn thay đổi Font chữ và cỡ chữ

d. Sử dụng Checkbox để thay đổi định dạng chữ

Lưu ý: thay đổi Form gọi đầu tiên trong tệp Program.csTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×