Tải bản đầy đủ

OSI model mạng máy tính full

Mô hình phân lớp

GV: Nguyễn Viết Cường


Truyền thông từ Host đến HostHost là gì? Host là một thực thể mạng có khả năng truyền được các ứng dụng (vd
www, ftp, tftp, smtp…). Host thông dụng nhất là PC.


Truyền thông từ Host đến Host
Mô hình cũ.

– Độc quyền (propiretary)

– Các ứng dụng và phần mềm được cài đặt trên máy đều được cung cấp bởi một nhà cung
cấp nhất định

Mô hình dựa trên sự chuẩn hóa

– Máy tính chạy được nhiều phần mềm của nhiều nhà cung cấp khác nhau.
– Các máy tính của các hãng khác nhau đều có thể liên lạc với nhau.
– Mô hình chuẩn hóa được xây dựng dựa trên sự phân lớp.


Vì sao phải sử dụng mô hình phân lớp
Giảm thiểu được độ phức tạp của việc
truyền dữ liệu
Chuẩn hóa các giao tiếp
Tương thích về mặt công nghệ.
Thúc đẩy kỹ thuật modul hóa.
Thúc đẩy ngành công nghệ mạng.
Đơn giản cho việc dạy và học


Mô hình 7 lớp - OSI

Truyền các bits dữ liệu trên đường truyền vật lý
+ Định nghĩa ra các thủ tục về điện, cơ và đặt tả chức
năng để thiết lập, duy trì và kết thúc một kết nối vật lý.


Mô hình 7 lớp - OSI

Điều khiển việc truy cập vào đường truyền vật lý và
cung cấp giao tiếp với lớp Network
+ Định nghĩa ra, dữ liệu được định dạng như thế nào để


có thể truy cập được vào đường truyền vật lý.
+ Cung cấp cơ chế phát hiện lỗi


Mô hình 7 lớp - OSI

Phân bổ dữ liệu từ điểm này đến điểm kia.
+ Định tuyến gói dữ liệu và chọn ra đường đi tốt nhất.
+ Định địa chỉ logic cho hệ thống mạng (địa chỉ IP)


Mô hình 7 lớp - OSI

Quản lý các kết nối đầu cuối.
+ Xử lý các vấn đề truyền tải giữa các hosts.
+ Đảm bảo dữ liệu truyền tải là tin cậy.
+ Quản lý, duy trì và kết thúc các đường mạch ảo.
+ Cung cấp cơ chế sửa lỗi, dò lỗi tin cậy, phục hồi thông
tin bằng cách điều khiển luồng.


Mô hình 7 lớp - OSI

Cung cấp giao tiếp giữa các Hosts.
+ Thiết lập, quản lý, và kết thúc các phiên làm việc giữa
các ứng dụng.


Mô hình 7 lớp - OSI
Trình bày dữ liệu.
+ Đảm bảo hệ thống nhận có thể đọc được dữ liệu của
hệ thống gởi.
+ Định dạng dữ liệu.
+ Cấu trúc lại dữ liệu.
+ Thương lượng cú pháp truyền dữ liệu cho tầng ứng
dụng.
+ Mã hóa dữ liệu.


Mô hình 7 lớp - OSI

Tiến trình mạng cho ứng dụng:
+ Cung cấp các dịch vụ mạng cho các tiến trình ứng
dụng (như là email, ftp, telnet….)
+ Cung cấp cơ chế xác thực người dùng.


Quá trình đóng gói dữ liệu


Quá trình mở gói dữ liệu

Tổng kết

Các host trong một hệ thống mạng trao đổi thông tin được cho nhau là nhờ sự
tương tác của nhiều giao thức khác nhau.
Mô hình tham chiếu OSI tạo ra nhiều lợi ích trong việc hiểu được các chức năng
của mạng.
Mô hình tham chiếu OSI cung cấp các chức năng và dịch vụ mở rộng ở mỗi trong
7 tầng của nó. Nó cũng mô tả sự tương tác trực tiếp giữa một tầng với tầng trên
và tầng dưới nó.


Tổng kết

Dữ liệu của ứng dụng truyền từ tầng 7 xuống tầng 1, qua mỗi tầng, các giao thức
sẽ thêm thông tin vào gói dữ liệu. Quá trình này gọi là quá trình đóng gói dữ liệu.
Ở máy nhận, thì có quá trình ngược lại là quá trình mở gói.
Trong tiến trình thông tin giữa máy gởi và máy nhận, các giao thức tại mỗi tầng
trao đổi gói thông tin được gọi là PDUs. Giao thức, được cài đặt tại máy gởi và
máy nhận tương tác để tạo ra việc phân phối ứng dụng qua mạng.
TCP/IP là một mô hình được sử dụng rộng rãi nhất ngày nay. Giống như OSI, bộ
giao thức TCP/IP được tổ chức các thành phần để phản ánh các chức năng của
từng thành phần trong mối quan hệ với thành phần khác.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×