Tải bản đầy đủ

DHCP mạng máy tính full

DỊCH VỤ DHCP

NGUYỄN ViẾT CƯỜNG


Giới thiệu chungDHCP tên đầy đủ là Dynamic Host Configuration Protocol: là dịch vụ cấp phát
địa chỉ IP động.DHCP hoạt động theo mô hình Client – Server


Lợi ích của DHCP
DHCP giúp giảm đáng kể gánh nặng cho quản trị viên mạng máy tính vì không
phải xuống từng máy đặt IP tĩnh.
Những thông tin cấu hình luôn đảm bảo tính đúng đắn.
Cấu hình ở phía client được cập nhật một cách tự động.
Những sự cố về mạng được giảm đáng kể.
Là tiền đề để triển khai dịch vụ WDS (Windows Deployment Service)


How DHCP Allocates IP Addresses
DHCP Client2:
Non-DHCP Client:

IP configuration

Static IP

from DHCP server

configuration

Lease Renewal

Lease Generation

DHCP Server
DHCP Client1:
IP configuration

DHCP
Database

from DHCP server
IP Address1: Leased to DHCP Client1
IP Address2: Leased to DHCP Client2
IP Address3: Available for leaseHow DHCP Lease Generation Works

DHCP
Server2

DHCP
DHCP

DHCP

Server1
Server1

Client

1

DHCP
DHCPclient
clientbroadcasts
broadcastsaaDHCPDISCOVER
DHCPDISCOVERpacket
packet

2

DHCP
DHCPservers
serversbroadcast
broadcastaaDHCPOFFER
DHCPOFFERpacket
packet

3

DHCP
DHCPclient
clientbroadcasts
broadcastsaaDHCPREQUEST
DHCPREQUESTpacket
packet

4

DHCP
DHCPServer1
Server1broadcasts
broadcastsaaDHCPACK
DHCPACKpacket
packet


Các thông số cấu hình
DHCP Scope: dãy địa chỉ IP sẽ được cấp cho máy trạm (phải cùng đường mạng)
DHCP Exclude: Trong dãy IP được cấp sẽ loại trừ đi những địa chỉ nào.
DHCP Reservation: Địa chỉ IP được đặt trước để cấp cho một số máy nhất định.
DHCP Options: Thêm các thông số DNS, Default Gateway và Domain name.
Thời gian thuê IP
Allow/Deny: Danh sách các thiết bị được cấp IP và danh sách các thiết bị không
được cấp IP


Thực hiện

Trên thiết bị Cisco Router
Trên Switch Layer 3 Router
Trên Windows Server (2003, 2008, 2012)


Cisco RouterYêu cầu: cấp cho các máy trạm gói địa chỉ IP bao gồm địa chỉ IP, Subnet Mask
và Default Gateway.Thực hiện:

– Tạo mô hình
– Ở chế độ Interface Configuration của Router: Đặt IP cho Card Mạng bằng lệnh:
– Router(config-if)#ip address <địa chỉ_ip>


Cisco RouterThực hiện:

– Ví dụ:
– Router(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
– Bật card mạng lên bằng lệnh:
– Router(config-if)#no shutdown
– Chuyển Router về chế độ Global thực hiện lệnh:
– Router(config)#ip dhcp pool
– Ví dụ:
– Router(config)#ip dhcp pool IP192


Cisco RouterThực hiện:

– Thực hiện lệnh sau:
– Router(dhcp-config)#network <đường mạng>
– Ví dụ:
– Router(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
– Thực hiện lệnh:
– Router(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1
– Trở về chế độ Exec save cấu hình lại
– Router#copy running-config startup-config


Bài thực hành 1Tạo mô hình đơn giản như sau:


Bài thực hành 1Yêu cầu:

– Cấu hình cho Router0 cấp IP động cho tất cả các máy tính nối vào switch thuộc đường
mạng 192.168.10.0/24 loại ra các địa chỉ từ 192.168.10.1 đến 192.168.10.10

– Default Gateway của tất cả các máy tính là 192.168.10.1


Bài thực hành 2Tạo mô hình như sau:


Bài thực hành 2Yêu cầu:

– Các máy tính PC0, PC2, PC4 thuộc vlan Ketoan thuộc đường mạng 10.0.0.0/24 có
Default Gateway là 10.0.0.1

– Các máy tính PC1, PC2, PC3 thuộc vlan Kinhdoanh thuộc đường mạng 20.0.0.0/24 có
Default Gateway là 20.0.0.1

– Switch0 đóng vai trò là vtp server, các switch1 và switch2 là các vtp client.
– Router0 sẽ cấp IP động cho tất cả các máy tính của vlan Ketoan và vlan Kinhdoanh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×