Tải bản đầy đủ

Chuyên đề thực hành đệm hát Guitar Tập 1

LỚP NHẠC DOM.DŨNG

BOLÉRO GUITAR CLUB

Tuyển tập
THỰC HÀNH CÁC ĐIỆU

GUITAR
Vol.1
VALSE
2. BOSTON
3. SLOW-ROCK
4. TANGGO

Biên tập: Dom. NGUYỄN QUỐC DŨNG

LƯU HÀNH NỘI BỘ


L P NH C DOM.D NG


CHUYÊN ĐỀ THỰC HÀNH

Điệu

Valse

"Tình yêu đối với điệu waltz cũng như sự du
nhập của điệu nhảy có nguồn gốc Ðức này khá mới
mẻ và đã trở thành một trong nhưng mốt mới dân
dã kể từ sau chiến tranh, giống như thuốc lá vậy"
(M t du khách ng

i

c khi đ n Pari vào n m 1804)

Mùa Xuân Đầu Tiên
Nhỏ Ơi!
Giọt Mưa Trên Lá
Bước Chân Lẻ Loi
Hoa Rụng Ven Sông
Xuân Và Tuổi Trẻ
Tự Tình Khúc
Góp Lá Mùa Xuân
Lời Mẹ Ru
Để Gió Cuốn Đi
Ướt Mi


i u VALSE

Biên t p: NGUY N QU C D NG

Chuyên đ th c hành

L p Nh c Dom.D ng - Boléro Guitar Club


Chuyên đ th c hành


L p Nh c Dom.D ng - Boléro Guitar Club

i u VALSE

Biên t p: NGUY N QU C D NG


i u VALSE

Biên t p: NGUY N QU C D NG

Chuyên đ th c hành

L p Nh c Dom.D ng - Boléro Guitar Club


Chuyên đ th c hành

L p Nh c Dom.D ng - Boléro Guitar Club

i u VALSE

Biên t p: NGUY N QU C D NG


i u VALSE

Biên t p: NGUY N QU C D NG

Chuyên đ th c hành

L p Nh c Dom.D ng - Boléro Guitar Club


Chuyên đ th c hành

L p Nh c Dom.D ng - Boléro Guitar Club

i u VALSE

Biên t p: NGUY N QU C D NG


i u VALSE

Biên t p: NGUY N QU C D NG

Chuyên đ th c hành

L p Nh c Dom.D ng - Boléro Guitar Club


Chuyên đ th c hành

L p Nh c Dom.D ng - Boléro Guitar Club

i u VALSE

Biên t p: NGUY N QU C D NG


i u VALSE

Biên t p: NGUY N QU C D NG

Chuyên đ th c hành

L p Nh c Dom.D ng - Boléro Guitar Club


Chuyên đ th c hành

L p Nh c Dom.D ng - Boléro Guitar Club

i u VALSE

Biên t p: NGUY N QU C D NG


i u VALSE

Biên t p: NGUY N QU C D NG

Chuyên đ th c hành

L p Nh c Dom.D ng - Boléro Guitar Club


Chuyên đ th c hành

L p Nh c Dom.D ng - Boléro Guitar Club

i u VALSE

Biên t p: NGUY N QU C D NG


i u VALSE

Biên t p: NGUY N QU C D NG

Chuyên đ th c hành

L p Nh c Dom.D ng - Boléro Guitar Club


Chuyên đ th c hành

L p Nh c Dom.D ng - Boléro Guitar Club

i u VALSE

Biên t p: NGUY N QU C D NG


i u VALSE

Biên t p: NGUY N QU C D NG

Chuyên đ th c hành

L p Nh c Dom.D ng - Boléro Guitar Club


Chuyên đ th c hành

L p Nh c Dom.D ng - Boléro Guitar Club

i u VALSE

Biên t p: NGUY N QU C D NG


i u VALSE

Biên t p: NGUY N QU C D NG

Chuyên đ th c hành

L p Nh c Dom.D ng - Boléro Guitar Club


Chuyên đ th c hành

L p Nh c Dom.D ng - Boléro Guitar Club

i u VALSE

Biên t p: NGUY N QU C D NG


i u VALSE

Biên t p: NGUY N QU C D NG

Chuyên đ th c hành

L p Nh c Dom.D ng - Boléro Guitar Club


Chuyên đ th c hành

L p Nh c Dom.D ng - Boléro Guitar Club

i u VALSE

Biên t p: NGUY N QU C D NG


i u VALSE

Biên t p: NGUY N QU C D NG

Chuyên đ th c hành

L p Nh c Dom.D ng - Boléro Guitar Club


Chuyên đ th c hành

L p Nh c Dom.D ng - Boléro Guitar Club

i u VALSE

Biên t p: NGUY N QU C D NG


Chuyên đ th c hành

i u VALSE

C M XÚC NGH THU T

C TH HI N:

ÚNG - HAY -

P

Ch có hai th đáng theo đu i, nh c hay và l

ng tâm trong s ch.

There are only two things worth aiming for, good music and a clean conscience.
- Paul Hindemith (1895-1963, Nhà so n nh c, nh c s violin và ch huy giàn nh c ng i
c)

ng x u h khi không bi t, ch x u h khi không h c
- Khuy t danh -

Biên t p: NGUY N QU C D NG

L p Nh c Dom.D ng - Boléro Guitar Club


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×