Tải bản đầy đủ

Bài 10. Trung điểm của đoạn thẳng


KiÓm tra bµi cò
Trªn tia C x lÊy hai ®iÓm E, K sao cho: CE = 3cm, CK = 6cm. TÝnh ®é dµi EK =?
So s¸nh CE, EK.
.V× E, K n»m trªn tia Cx mµ CE < CK nªn E n»m gi÷a C vµ K Ta cã:
CE + EK = CK
EK = CK – CE
EK = 6 – 3= 3 cm
.CE = 3 cm; EK = 3 cm => CE = EK
Gi¶i
3cm
6cm
x

D

Bài 10. Trung điểm của đoạn thẳng
M
A B
1. Trung điểm của đoạn thẳng
Điểm M có đặc điểm gì đặc biệt ?
Hình 61
/ /
- M nằm giữa A,B
- M cách đều A,B
M là trung điểm của đoạn thẳng AB <=> M nằm giữa A, B
M cách đều A,B (MA = MB).
im M cũn c gi l im chính gia ca on thng AB
Quan sát H61 SGK và trả lời câu hỏi:
i m M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Vậy trung điểm M của đoạn thẳng AB là gì?
{
3cm
x
3cm
Bi tp: in t thớch hp vo ch trng cỏc cõu sau:
1) im.l trung im ca on thng CK
1) im.l trung im ca on thng CK
E nm gia C,K
E nm gia C,K
CE =..
CE =..
2) Nu E l trung im ca on
2) Nu E l trung im ca on


thng CK thỡ =.=......
thng CK thỡ =.=......
E
EK
CK
2
CE EK
Theo em kh¸i niÖm ®iÓm n»m gi÷a vµ ®iÓm chÝnh
gi÷a cña mét ®o¹n th¼ng cã gièng nhau kh«ng?
§iÓm n»m gi÷a : X¸c ®Þnh bÊt kú ®iÓm nµo trªn mét
®o¹n th¼ng
§iÓm chÝnh gi÷a (hay trung ®iÓm) : chØ x¸c ®Þnh
®­îc mét ®iÓm duy nhÊt trªn ®o¹n th¼ng ®ã
A BN
P
Q
M

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×