Tải bản đầy đủ

BẢNG ĐO ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN CỦA CÁP, DÂY DẪN

Số

/ĐĐT

F65-TED

BẢNG ĐO ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN CỦA CÁP, DÂY DẪN
Công trình: ………………………………………………………………………………………………
Người đo: ………………………………………………………………………………………………
Thiết bị đo: ………………………………………………………………………………………………
STT

VỊ TRÍ ĐO

1.

B-C

C-A

A-N


B-N

C-N

A-E

B-E

A-E

……………………………

…… ……

……

……

……

……

……

……

……

2.

……………………………

……

……

……

…………

……

……

……

……

3.

……………………………

……

……

……

……

……

……

……

……

……

4.

……………………………

……

……

……

……

……

……

……

……

……

5.

……………………………

……

……

……

……

……

……

……

……

……

6.

……………………………

……

……

……

……

……

……

……

……

……

7.

……………………………

……

……

……

……

……

……

……

……

……

8.

……………………………

……

……

……

……

……

……

……

……

……

9.

……………………………

……

……

……

……

……

……

……

……

……

10.

……………………………

……

……

……

……

……

……

……

……

……

Trị số cho phép theo thiết kế:

A-B

≥ 1MΩ

6. Kết luận :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Các bên tham gia (Ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ):
Cán bộ kỹ thuật của chủ đầu tư
(hoặc của tổ chức tư vấn thực hiện giám sát thi
công xây lắp do chủ đầu tư thuê)

Cán bộ kỹ thuật của doanh
nghiệp xây dựngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×