Tải bản đầy đủ

BẢNG KÊ CÁC VIỆC CHƯA HOÀN THÀNH

Số

/VCHT

F55-TED

BẢNG KÊ CÁC VIỆC CHƯA HOÀN THÀNH
(kèm với Biên bản nghiệm thu lập theo Phụ lục 14)
(Ap dụng PL16- Qui định QLCL CTXD số 18/2003/QĐ-BXD)
Công trình :................................................................................................................................
Hạng mục :.................................................................................................................................
Địa điểm :...................................................................................................................................
STT

Công việc chưa hòan thành

Tổ chức chịu trách
nhiệm thực hiện

Đại diện doanh nghiệp xây dựng Đại diện tổ chức tư vấn
(ký tên đóng dấu)

giám sát thi cong xây lắp
(ký tên đóng dấu)

Thời hạn
hoàn thành

Ghi chú

Đại diện chủ đầu tư
(ký tên đóng dấu)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×