Tải bản đầy đủ

BIÊN BẢN PHÁT SINH

Số

/BBPS

F52-TED

BIÊN BẢN PHÁT SINH
Công trình :................................................................................................................................
Hạng mục :................................................................................................................................
Địa điểm :...................................................................................................................................
 Căn cứ Hợp đồng giao nhận thi công số: ………………………giữa ………………
....................................................................................................................................................
 Căn cứ theo yêu cầu của đơn vị thụ hưởng.
 Căn cứ tình hình thi công thực tế tại công trường.
Tại hiện trường, đại diện các bên gồm có:
- Đại diện chủ đầu tư: …………………………….……………………………………………….…
Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………
Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………
- Đại diện đơn vị thiết kế : …………………………………………….………………………….…
Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………
Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………

- Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: …………………………….………………………….…………
Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………
Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………
- Đại diện đơn vị thụ hưởng: ……………………………………………………………….…………
Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………
Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………
- Đại diện nhà thầu xây lắp: ………………………………………….………………….……………
Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………
Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………
Sau khi xem xét thực tế tại hiện trường, đối chiếu với hồ sơ thiết kế dự toán được duyệt,
các bên cùng thống nhất và xác nhận những hạng mục phát sinh như sau:
Trang 1/ 2


PHẦN PHÁT SINH TĂNG :
A.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
B.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
PHẦN PHÁT SINH GIẢM (NẾU CÓ)
A.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
B.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Biên bản này được lập thành 10 bản, mỗi bên giữ 02 bản làm cơ sở nghiệm thu, thanh quyết
toán sau này.
Đại diện chủ đầu tư

Đại diện đơn vị tư vấn giám sát

Đại diện đơn vị thiết kế

Đại diện đơn vị thụ hưởng

Đại diện đơn vị thi công


Trang 2/ 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×