Tải bản đầy đủ

BIÊN BẢN KIỂM TRA CAO ĐỘ HOÀN THIỆN

Số

/CĐN

F35-TED

BIÊN BẢN KIỂM TRA CAO ĐỘ HOÀN THIỆN
Công trình :.....................................................................................................................................
Hạng mục :......................................................................................................................................
Bộ phận kiểm tra:...........................................................................................................................
Chủ đầu tư:.....................................................................................................................................
Giám sát thi công XL:....................................................................................................................
Nhà thầu XL:...................................................................................................................................
Tài liệu dùng khi kiểm tra :
Bản vẽ số:............................................................................................................................
Tiêu chuẩn áp dụng:...........................................................................................................
Dụng cụ và phương pháp kiểm tra:.............................................................................................
Cao độ được dẫn ra từ mốc:.........................................................................................................
STT
Vị trí/tọa độ
Cao độ

Cao độ
Chênh lệch
Ghi chú
thi công
thiết kế
Cao độ

Kết luận :
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Đại diện chủ đầu tư

Đại diện GS thi công XL

Đại diện nhà thầu XLTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×