Tải bản đầy đủ

BÁO CÁO TỔNG HỢP ÉP CỌC

Số

/BCEĐ

F28-TED

BÁO CÁO TỔNG HỢP ÉP CỌC
Công trình : ..........................................................................................................................................................
Hạng mục : ..........................................................................................................................................................
Địa điểm : ..........................................................................................................................................................
No

No
theo
mặt
bằng
bãi
cọc

Loại
cọc


Ngày/ca

Độ sâu ép
cọc (cm)
Thiết
kế

Thực
tế

Cán bộ kỹ thuật của chủ đầu tư
(hoặc của tổ chức tư vấn thực hiện giám sát thi
công xây lắp do chủ đầu tư thuê)

Loại
máy
ép
cọc

Giá trị lực ép

Áp lực

Ghi chú

Lực ép

Cán bộ kỹ thuật của doanh
nghiệp xây dựngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×