Tải bản đầy đủ

CHỈ THỊ CÔNG TRƯỜNG

Số:

/CTCT

F19-TED

CHỈ THỊ CÔNG TRƯỜNG
Công trình :................................................................................................................................
Hạng mục :................................................................................................................................
Địa điểm :...................................................................................................................................
Ngày :.........................................................................................................................................
Người chỉ thị :...........................................................................................................................
Người nhận chỉ thị :..................................................................................................................
Nội dung :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Người nhận chỉ thị

Người duyệt

Người chỉ thịTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×