Tải bản đầy đủ

BIÊN BẢN XỬ LÝ KỸ THUẬT

Số

/XLKT

F18-TED

BIÊN BẢN XỬ LÝ KỸ THUẬT
Công trình:.................................................................................................................................
Hạng mục : ..........................................................................................................................................................
Địa điểm:....................................................................................................................................
Ngày:..........................................................................................................................................
Thành phần tham dự:
Đại diện chủ đầu tư:............................................................................................................
Đại diện TVGS:.....................................................................................................................
Đại diện đơn vị thi công:.....................................................................................................
NỘI DUNG XỬ LÝ:
1. Thuyết minh:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. Cách xử lí:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
KẾT LUẬN:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Đại diện chủ đầu tư

Đại diện TVGS

Đại diện nhà thầuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×