Tải bản đầy đủ

BẢNG THEO DÕI KẾT QUẢKIỂM NGHIỆM BÊ TÔNG

Số

/TDBT

F15-TED

BẢNG THEO DÕI KẾT QUẢ
KIỂM NGHIỆM BÊ TÔNG
Công trình : ..........................................................................................................................................................
Hạng mục : ..........................................................................................................................................................
Địa điểm : ..........................................................................................................................................................
Số

Ký hiệu
mẫu

Ngày
lấy
mẫu

Vi trí lấy

mẫu

Kiểm
tra độ
sụt

Mác thiết kế

Cường độ nén
(MPa)

(mm)
Độ sụt

MPa

7

14

28

ngày

ngày

ngàyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×