Tải bản đầy đủ

BẢNG THEO DÕI KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM THÉP

Số

/TDT

F14-TED

BẢNG THEO DÕI KẾT QUẢ
KIỂM NGHIỆM THÉP
Công trình : ..........................................................................................................................................................
Hạng mục : ..........................................................................................................................................................
Địa điểm : ..........................................................................................................................................................
KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Đường
kính

Cường
độ yêu
cầu
(MPa)

Nhà sản xuất


Đkính
(mm)

Đơn vị
kiểm
nghiệm

Giới hạn
chảy
(MPa)

Giới hạn
bền
(MPa)

Độ dãn
dài
(%)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×