Tải bản đầy đủ

PHIẾU LẤY MẪU VẬT LIỆU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Số

/LMVL

F12-TED

PHIẾU LẤY MẪU VẬT LIỆU TẠI HIỆN TRƯỜNG
Công trình : ..........................................................................................................................................................
Hạng mục : ...........................................................................................................................................................
Địa điểm : ..........................................................................................................................................................
Bộ phận lấy mẫu : .......................................................................................................................
Mục đích lấy mẫu: .......................................................................................................................
Yêu cầu lấy mẫu :

* Số mẫu của một tổ mẫu : ...................
* Tần suất : …………/ 1 tổ mẫu

Bảng thống kê vị trí , (đường kính) và ký hiệu mẫu :
STT

VỊ TRÍ /ĐƯỜNGKÍNH


KÝ HIỆU
MẪU

KÍCH THƯỚC

GHI CHÚ

Ý kiến khác:
......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Chữ ký cuả đại diện các bên :
Chủ đầu tư

GS thi công XL

Người lấy mẫu của
Đơn vị thí nghiệm (nếu có)

Nhà thầu XLTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×