Tải bản đầy đủ

PHIẾU CHẤP THUẬN THAY ĐỔI VẬT LIỆU, THÀNH PHẨM XÂY DỰNG

Số

/TĐVL

F11-TED

PHIẾU CHẤP THUẬN THAY ĐỔI VẬT LIỆU
/ THÀNH PHẨM XÂY DỰNG
(so với Tkế được duyệt hay điều kiện sách)
Công trình : ..........................................................................................................................................................
Hạng mục : ...........................................................................................................................................................
Địa điểm : ..........................................................................................................................................................
Vật liệu / thành phẩm

Theo thiết kế / ĐKS

Thực tế thay đổi

Loại vật liệu / thành phẩm

Quy cách

Mô tả chi tiết
Nhà sản xuất
Đại lý cung cấp
Ký hiệu tên mẫu

Phạm vi sử dụng
Số lượng cần cung cấp

2. Bên đề xuất thay đổi vật liệu : ....................................................................................................................
3. Các bên thống nhất chọn mẫu vật liệu / thành phẩm mô tả trên đây vì lý do :
......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
4. Nhà thầu có kế hoạch nhập đủ số lượng cần dùng đúng theo mẫu đã chọn.
Trong trường hợp không đủ số lượng phải báo ngay cho Chủ đầu tư để có quyết định lại .
5. Mẫu được lưu ở …………………………và bảo quản cẩn thận để đối chiếu khi cần thiết .
6. Ghi chú thêm ( nếu có ) : .............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Các bên tham gia (Ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ):
Chủ đầu tư

Tư vấn thiết kế

Tư vấn giám sát

Doanh nghiệp XL

Trang 2/ 2
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×