Tải bản đầy đủ

BÁO CÁO NHANH

Số

/BCNh

F07-TED

BÁO CÁO NHANH
Kính gởi : ......................................................................................................................................
Công trình :....................................................................................................................................
Địa điểm :.......................................................................................................................................
Ngày :...................................................Thời tiết...........................................................................
1. NỘI DUNG BÁO CÁO (Ghi rõ công việc cấp bách cần sự hỗ trợ từ cấp trên):
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
2. KIẾN NGHỊ (Gíam sát trưởng đề xuất ý kiến hoặc phương án giải quyết):
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................
GIÁM SÁT TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG

Trang 2/ 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×