Tải bản đầy đủ

BIÊN BẢN GIAO NHẬN HỒ SƠ

Số

/BBGN

F06-TED

BIÊN BẢN GIAO NHẬN HỒ SƠ
Công trình : ..........................................................................................................................................................
Địa điểm : ..........................................................................................................................................................
Ngày : ....................................................................................................................................................................
Thành phần tham dự :
Đại diện bên giao:...............................................................................................................
Đại diện bên nhận :............................................................................................................

STT

TÊN TÀI LIỆU

Đại diện bên giao

XÁC NHẬNKHÔNG

SỐ
GHI CHÚ

Đại diện bên nhậnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×