Tải bản đầy đủ

PHIẾU YÊU CẦU

Số

/PYC

F05-TED

PHIẾU YÊU CẦU
Kính gởi : ..............................................................................................................................................................
Công trình : ..........................................................................................................................................................
Hạng mục : ..........................................................................................................................................................
Địa điểm : ..........................................................................................................................................................
Về việc :
Nội dung công việc:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

YÊU CẦU PHÚC ĐÁP
Trước khi tiến hành

Gấp

01 Tuần

02 Tuần

Trước ngày


Người nhận: ....................................................... Người gởi: .......................................................
Ký tên: ..................................................................

Ký tên: ..................................................................

Ngày: …................................................................ Ngày: …................................................................
Trang 2/ 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×