Tải bản đầy đủ

BIÊN BẢN HỌP CÔNG TRƯỜNG

Số

/HCT

F04-TED

BIÊN BẢN HỌP CÔNG TRƯỜNG
Công trình :.......................................................................................................................................
Địa điểm :...........................................................................................................................................
Lúc :....................................................................................................................................................
Thành phần tham dự :
Đại diện chủ đầu tư : ..................................................................................................................
Đại diện TVGS :............................................................................................................................
Đại diện đơn vị thi công :............................................................................................................
Đơn vị khác :................................................................................................................................
I. NỘI DUNG CUỘC HỌP :
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................


............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
II. KẾT LUẬN :
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Cuộc họp kết thúc lúc ........................................................................................................................
Cuộc họp kỳ tới ..................................................................................................................................
Đại diện chủ đầu tư

Đại diện TVGS


Đại diện nhà thầu

Đơn vị khác

Trang 2/ 3


Trang 3/ 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×