Tải bản đầy đủ

BIÊN BẢN BÀN GIAO MỐC VỊ TRÍCAO ĐỘ CHUẨN - MẶT BẰNG THI CÔNG

Số

/BGMB

F03-TED

BIÊN BẢN BÀN GIAO MỐC VỊ TRÍ
CAO ĐỘ CHUẨN - MẶT BẰNG THI CÔNG
Công trình :....................................................................................................................................
Địa điểm :.......................................................................................................................................
Căn cứ hồ sơ thiết kế kỹ thuật do .................................................. .............................................
lập và được duyệt.
Hôm nay , ngày........tháng .......năm 200 , tại công trình, chúng tôi gồm có :
I/ Bên giao :
*Chủ đầu tư:..............................................................................................................................
Ông : ................................................

Chức vụ : ..................................................

Ông : ................................................


Chức vụ : ..................................................

* Tư vấn thiết kế :......................................................................................................................
Ông : ................................................

Chức vụ : ..................................................

Ông : ................................................

Chức vụ : ..................................................

II/ Bên nhận :
* Nhà thầu xây lắp :...................................................................................................................
Ông : ................................................

Chức vụ : ..................................................

Ông : ................................................

Chức vụ : ..................................................

* Giám sát thi công XL :............................................................................................................
Ông : ................................................

Chức vụ : ..................................................

Ông : ................................................

Chức vụ : ..................................................

Cùng tiến hành kiểm tra mặt bằng công trình ......................................................................
và thống nhất giao nhận : mốc, vị trí, cao độ chuẩn và mặt bằng thi công để đơn vị thi công
tiến hành định vị và thi công công trình, cụ thể như sau :
1. Mốc vị trí :
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................


2/ Cao độ chuẩn
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3/ Mặt bằng thi công :
- Độ bằng phẳng :
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
- Cao độ mặt đất hiện hữu so với thiết kế (trung bình) :
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
- Kích thước khu đất so với thiết kế
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Chữ ký diện các bên :
Chủ đầu tư

Tư vấn Thiết kế

GS thi công XL

Nhà thầu XL

Trang 2/ 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×