Tải bản đầy đủ

BIÊN BẢN LẤY MẪU THÍ NGHIỆM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---------*-*-*---------

ĐOÀN T NCS HỒ CHÍ MINH
BCH TP. HỒ CHÍ MINH
BAN QLDA CẦU NÔNG THÔN

Tp HCM, Ngày ..... tháng ..... năm 200...

BIÊN BẢN LẤY MẪU THÍ NGHIỆM
(Về việc: Lấy mẫu cát, đá, xi-măng, nước , phụ gia để thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý và thiết kế

cấp phối Bêtơng mác 250 ,300, 500 )
Hôm nay ngày ..... tháng ..... năm 200... , chúng tơi gồm :
1> TƯ VẤN GIÁM SÁT: CÔNG TY TƯ VẤN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG THÀNH PHỐ (ACC.Co)
- Đại diện Ông: ........................................................

Chức vụ: .....................................................

2 > NHÀ THẦU: XN XÂY LẮP TRƯỜNG SƠN

- Đại diện Ông: ........................................................

Chức vụ: .....................................................

3 > ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM: TỔNG HỘI ĐỊA CHẤT VIỆT NAM – LIÊN HIỆP ĐỊA KỸ THUẬT XD
- Đại diện Ông: ........................................................

Chức vụ: .....................................................

Cùng nhau tiến hành lấy mẫu tại hiện trường :
1. NỘI DUNG:
- Lấy mẫu cát, đá, xi-măng, nước , phụ gia để thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý .

- Thiết kế cấp phối Bêtơng mác 250 ,300, 500 .
Thứ tự
1
2
3
4
5
6

Thời gian

Loại mẫu

Số lượng

Kg
Kg
Bao
lít
lít
lít

Tên mẫu

Cát vàng
Đá 1x2
Xi-măng

Nước sinh hoạt
Phụ gia SIKA- FF
Phụ gia NB - 95

Nguồn gốc vật liệu
Cát vàng Đồng Nai

Đá Đồng Nai
XM Hà Tiên
Nhà Bè
SIKA
SIKA

Ghi chú

50 Kg

2. GHI CHÚ:
a. Yêu cầu đơn vò thí nghiệm vật liệu theo TCVN để xác định chỉ tiêu cơ lý .
b. Kết quả thí nghiệm mẫu so sánh với tiêu chuẩn: Đánh giá đạt, không đạt, đạt % thiết kế
c. Thiết kế cấp phối Bêtơng mác 250 , 300 , 500 .
d. Kết quả thí nghiệm bàn giao thành 06 bộ.
e. Thời gian trả kết quả thí nghiệm trong 02 ngày.

TƯ VẤN GIÁM SÁT

ĐD NHÀ THẦU

ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×