Tải bản đầy đủ

BT chương 8 hóa hữu cơ

Chương 8: Axit cacboxylic và dẫn xuất
1.Sắp xếp theo thứ tự sau : (i ) tăng nồng độ acid , ( ii ) tăng pKa:
(a) CH3CO2H
(b) CCl3CO2H
(c) CH3CH2OH
(d) CH3CH2SH
2. Điều gì sẽ là sản phẩm chính của phản ứng (i ) butanoic và ( ii ) axit benzoic với
nhau trong các cách sau :
(b) LiAlH4 / THF sau đó tính axit làm việc
(a) SOCl2, Et3N
(c) (CH3)2CHOH / H+ / heat

(d) NaOH

3. Làm thế nào bạn có thể sử dụng 1 - bromobutane để chuẩn bị mỗi axit
cacboxylic sau đây?
(a) propanoic acid
(b) butanoic acid
(c) pentanoic acid
(d) hexanoic acid
QuI) tăng nồng độ acid:

CH3CH2OH cacboxylat làm cho axit cacboxylic nhiều axit hơn so với rượu hoặc thiol.
Electron nhóm rút lui, đây -Cl, tăng tính axit do ổn định hơn nữa của carboxylate.
Thiol có nhiều axit hơn so với rượu do trái phiếu X-H yếu và khả năng của S để
chứa thêm các điện tử (kích thước).
(Ii) tăng pKa:
CCl3CO2H mạnh axit, vì vậy một khi bạn có một phần (i), điều này được chỉ là ngược lại.
Mẹo: Khi được hỏi về xu hướng pKa, nó có thể được dễ dàng hơn để suy nghĩ về
độ axit sau đó nhớ bật thứ tự.
Qu 2: Lưu ý tính chất giống hệt nhau của các phản ứng rằng béo và axit thơm trải
qua:


(A) clorua Thionyl, Socl2, được sử dụng để chuẩn bị clorua acyl, các cơ sở loại bỏ
HCl theo sản phẩm.
(B) LiAlH4 là một hiđrua khử, axit để rượu chính.
(C) Một rượu và một axit cacboxylic cho một ester.
(D) axit cacboxylic phản ứng với các căn cứ để cho cacboxylat
Qu3. Đầu tiên , lưu ý rằng chúng tôi có một dãy đồng đẳng của C3 đến C6 axit ,
chúng tôi đang cố gắng để thực hiện.
Dưới đây là một chương trình thu thập tổng hợp tốt với nhau (dựa trên các phản
ứng quan trọng hơn)
a) axit Propanoic : cần phải mất một C từ C4 . Chúng tôi có thể làm điều này thông
qua ozon phân của một anken, mà chúng tôi có thể có được bằng cách loại bỏ các
alkyl halogenua.
( B ) axit butanoic : quá trình oxy hóa của rượu tương ứng sẽ cho các axit
cacboxylic , để chuẩn bị rượu bằng cách thay thế .
( C ) Pentanoic axit : cần phải đạt được một C để có được C5. Một cách để làm
điều này là thông qua phản ứng của các chất phản ứng với carbon dioxide Grignard
. Ngoài ra , thay thế với NaCN sau đó thủy phân sẽ còn làm việc .
( D ) hexanoic acid: cần phải đạt được để có được 2C C6. Phản ứng của các chất
phản ứng với ethylene oxide Grignard được đúng số C và một rượu chính sẵn sàng
cho quá trình oxy hóa các axit


1. Sắp xếp sau theo thứ tự giảm độ phản ứng đối với sự thủy phân bằng NaOH
dung dịch nước .
(a) CH3CO2CH3
(b) CH3COCl


(c) CH3CON(CH3)2
(d) CH3CO2COCH3
2. các sản phẩm của phản ứng thủy phân được xem xét trong Qu 1 sau một axit
loãng làm việc -up là gì ?
3. a) Sắp xếp các sau đây theo thứ tự giảm độ phản ứng đối với LiAlH4 / THF tiếp
theo axit loãng làm việc -up

( B ) các sản phẩm của mỗi phản ứng trong phần (a ) là gì ?
4. các sản phẩm của mỗi của các phản ứng sau đây là gì ?


Giải:
1. Thủy phân là một phản ứng thế acyl ái nhân, điển hình của các dẫn xuất axit
cacboxylic .
Nhiệm vụ đầu tiên nên được để xác định các nhóm chức năng trong mỗi phân tử
sau đó sử dụng để phản ứng . Nó có thể được hợp lý dựa trên (i ) sự tương tác của
các nhóm thế và nhóm cacbonyl , và, ( ii ) khả năng của các nhóm thế để hoạt động
như một nhóm ra .
CH3COCl > CH3COOCOCH3 > CH3COOCH3 > CH3CON(CH3)2
acid
anhydride
ester
amide
chloride
2. Tất cả các axit cacboxylic trong Qu 1 là dẫn xuất của axit ethanoic , vì vậy tất cả
đều cung cấp cho các axit cacboxylic cùng ...
(a) CH3CO2H
(b) 2 moles CH3CO2H
(c) CH3CO2H and CH3OH
(d) CH3CO2H and HN(CH3)2
3. LiAlH4 là một nguồn H- ( một tác nhân nucleophin ) có chức năng như một chất
khử.
Nhiệm vụ đầu tiên nên được để xác định các nhóm chức năng: axit cacboxylic ,
ketone , aldehyde , ester.
Các aldehyde và ketone sẽ trải Ngoài ái nhân, các acid và ester ái nhân acyl thay .
Hãy xem xét các electrophilicity của nhóm cacbonyl trong mỗi hợp chất trong mỗi
cặp.


Aldehyt có nhiều phản ứng hơn xeton ( chương 17 ) khi chúng được ít trở ngại và
các nhóm alkyl trong các xeton là một nhà tài trợ điện tử yếu .
Theo các điều kiện phản ứng của axit cacboxylic sẽ deprotonate để cung cấp cho
các carboxylate mà là một electrophile rất nghèo ( sau khi tất cả , nó có một điện
tích âm ) nên các este là nhiều phản ứng hơn các axit.
Bây giờ kết hợp hai cặp . Kể từ khi nhóm -Hoặc là một nhà tài trợ điện tử mạnh mẽ
hơn ( cộng hưởng ) so với nhóm alkyl của xeton , este là ít phản ứng hơn xeton ...
vì vậy chúng tôi có được :

( B ) Các aldehyde , axit cacboxylic và este sẽ được giảm đến cùng một sản phẩm ,
rượu benzyl

Các xeton sẽ được giảm xuống còn 1 - phenylethanol , C6H5CH
( OH ) CH3
4. Các câu trả lời của những câu hỏi liên quan đến vật liệu từ chương này và xem
xét từ các chương 10 và 19
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×