Tải bản đầy đủ

Quản lý chất lượng trong giai đoạn thi công dự án khu dân cư đảo kim cương quận 2 thành phố hồ chí minh

B GIÁO D C VÀ ÀO T O

B NÔNG NGHI P VÀ PTNT

TR

NG

I H C THU L I

INH PHÚ QU C

QU N LÝ CH T L
C

NG TRONG GIAI O N THI CÔNG D

O KIM C

NG – QU N 2 – THÀNH PH


LU N V N TH C S

Hà N i – 2014

H

ÁN KHU DÂN

CHÍ MINH


B GIÁO D C VÀ ÀO T O

B NÔNG NGHI P VÀ PTNT

TR

NG

I H C THU L I

INH PHÚ QU C

QU N LÝ CH T L
C

NG TRONG GIAI O N THI CÔNG D

O KIM C

NG – QU N 2 - THÀNH PH

H

ÁN KHU DÂN

CHÍ MINH

CHUYÊN NGÀNH: QU N LÝ XÂY D NG
MÃ S : 60580302


LU N V N TH C S

NG

IH

NG D N KHOA H C: PGS.TS. V THANH TE

Hà N i - 2014L IC M
Tr

N

c h t, tôi xin bày t lòng bi t n sâu s c đ n PGS.TS.V Thanh Te đã h

ng

d n tôi th c hi n nghiên c u c a mình.
Xin cùng bày t lòng bi t n chân thành t i các th y cô giáo, ng

i đã đem l i cho

tôi nh ng ki n th c b tr vô cùng có ích trong nh ng n m h c v a qua.
C ng xin g i l i c m n chân thành t i Ban Giám hi u, Phòng ào t o sau đ i h c,
i H c Th y L i, đã t o đi u ki n cho tôi trong quá trình h c t p.
Cu i cùng tôi xin g i l i c m n đ n gia đình, b n bè, nh ng ng

i đã luôn bên tôi,

đ ng viên khuy n khích tôi trong quá trình th c hi n đ tài nghiên c u c a mình.
TP-HCM, ngày 10 tháng 12 n m 2014

inh Phú Qu c


L I CAM K T
tài lu n v n cao h c “Qu n lý ch t l
c

o Kim C

ng trong giai đo n thi công d án khu dân

ng Qu n 2-TP.H Chí Minh” c a h c viên đã đ

c Nhà tr

ng giao

nghiên c u theo quy t đ nh s 690/Q -DHTL ngày 22 tháng 5 n m 2014 c a hi u
tr

ng tr

ng

i H c Th y L i.

Trong th i gian h c t p t i tr

ng v i s đ nh h

ng c a các th y cô c ng v i kinh

nghi m làm vi c t i c quan, s giúp đ c a b n bè, đ ng nghi p và đ c bi t là s giúp
đ , ch đ o c a PGS.TS. V Thanh Te, h c viên đã t nghiên c u và th c hi n đ tài.
ây là thành qu lao đ ng, là công trình nghiên c u c a tác gi .
TP-HCM, ngày 10 tháng 12 n m 2014
H c Viên

inh Phú Qu c


M CL C
PH N M

U .............................................................................................................................. 1

1.

Tính c p thi t c a đ tài ...................................................................................... 1

2.

M c đích c a đ tài. ............................................................................................ 2

3.

Cách ti p c n và ph

4.

K t qu d ki n đ t đ

CH

ng pháp nghiên c u. ......................................................... 2
c..................................................................................... 2

NG 1: T NG QUAN V QU N LÝ CH T L

1.1.

Qu n lý ch t l

NG TRONG XÂY D NG .................. 4

ng trong xây d ng d án khu dân c ................................................. 4

1.1.1.

Khái ni m chung v qu n lý ch t l

1.1.2.

Mô hình qu n lý ch t l

ng .............................................................. 4

ng công trình xây d ng ................................................ 7

1.1.3.
H th ng ho t đ ng qu n lý ch t l ng công trình xây d ng theo các giai đo n d án
hi n nay…………………………………………………………………………………….10
1.2.

Công tác v qu n lý ch t l

ng xây d ng

n

c ta và trên th gi i ......................... 12

1.2.1.

Công tác v qu n lý ch t l

ng xây d ng

1.2.2.

Công tác v qu n lý ch t l

ng xây d ng trên th gi i ...................................... 15

1.3.

M t s t n t i trong công tác qu n lý ch t l

1.3.1.

M t s s c liên ch t l

1.3.2.

Các nhân t

1.4.
CH

K t lu n ch
NG 2: C

S

nh h

n

c ta hi n nay ............................ 12

ng công trình xây d ng hi n nay........ 18

ng xây d ng công trình ............................................. 18

ng đ n ch t l

ng trong xây d ng d án ........................... 28

ng 1 ..................................................................................................... 30
KHOA H C TRONG CÔNG TÁC QU N LÝ CH T L

O N THI CÔNG D

ÁN .......................................................................................................... 32

2.1.

M c đích qu n lý ch t l

2.2.

Các y u t

nh h

ng trong xây d ng d án .................................................. 32

ng đ n ch t l

ng thi công xây d ng d án ................................ 32

2.2.1.

Các y u t

nh h

ng đ n ch t l

2.2.2.

Các y u t

nh h

ng đ n công tác qu n lý ch t l

2.3.

Các ph

NG TRONG GIAI

ng d án ..................................................... 32

ng pháp ki m soát và đánh giá ch t l

ng d án ........................... 34

ng trong quá trình thi công ............ 38

2.3.1.

Ki m soát con ng

2.3.2.

Ki m soát cung ng v t t ................................................................................. 39

2.3.3.

Ki m soát trang thi t b dùng trong s n xu t và th nghi m .............................. 40

2.3.4.

Ki m soát ph

2.3.5.

Ki m soát môi tr

i ......................................................................................... 38

ng pháp và quá trình ................................................................. 40
ng ........................................................................................ 41


2.3.6.
2.3.7.

ánh giá c c u t ch c qu n lý xây d ng đ n ch t l

2.3.8.

ánh giá ch t l

2.3.9.

ánh giá m c đ nguy hi m c a c u ki n ......................................................... 60

2.4.
CH
L

Ki m soát thông tin ........................................................................................... 41

K t lu n ch
NG 3:

ng v t t , v t li u, s n ph m xây d ng .................................. 57

ng 2 ..................................................................................................... 65

XU T CÁC

I U KI N K

NG TRONG GIAI O N THI CÔNG CHO D
3.1.

ng thi công .................. 41

Gi i t ng quan v d án khu dân c

THU T VÀ QUY TRÌNH QU N LÝ CH T
ÁN KHU DÂN C

o Kim C

O KIM C

NG66

ng............................................... 66

3.1.1.

Gi i thi u v v trí đ a trí d án ......................................................................... 66

3.1.2.

i u ki n t nhiên ............................................................................................. 66

3.1.4.

Quá trình thi công c a d án.............................................................................. 68

3.1.5.

Gi i pháp k t c u ............................................................................................... 68

3.2.

H th ng qu n lý ch t l

ng thi công d án (Gi i pháp qu n lý) .............................. 69

3.2.1.

i v i ch đ u t d án ................................................................................... 69

3.2.2.

i v i t ch c t v n thi t k .......................................................................... 70

3.2.3.

i v i t v n giám sát ..................................................................................... 72

3.2.4.

i v i t v n qu n lý d án ............................................................................. 73

3.2.5.

i v i nhà th u thi công d án......................................................................... 74

3.2.6.
3.3.

Qu n lý nhà n

c t i đ a ph

Công tác qu n lý và đánh giá ch t l

ng ....................................................................... 75
ng thi công d án (Gi i pháp k thu t) ........... 75

3.3.1.

Công tác thi công c c khoan nh i ...................................................................... 75

3.3.2.

Công tác thi công c t pha .................................................................................. 98

3.3.3.

Công tác thi công c t thép ............................................................................... 101

3.3.4.

Công tác thi công bê tông ................................................................................ 105

3.3.5.

Công tác thi công hoàn thi n ........................................................................... 109

3.3.6.

M t s gi i pháp c n l u ý đ nâng cao qu n lý ch t l

3.4.

K t lu n ch

ng d án ................... 111

ng 3 ................................................................................................... 112

K T LU N VÀ KI N NGH ..................................................................................................... 113
1.

K t qu đ t đ

2.

H n ch c a đ tài ........................................................................................... 113

3.

M t s ki n ngh .............................................................................................. 113

c ............................................................................................. 113


TÀI LI U THAM KH O .................................................................................................. 115


DANH M C HÌNH V
Hình 1.1 Mô hình qu n lý theo quá trình c a h th ng ................................................... 9
Hình 1.2 H th ng qu n lý ch t l ng theo các giai đo n c a d án đ u t xây d ng 11
Hình 1.3 S đ ch đ u t tr c ti p qu n lý d án ........................................................ 12
Hình 1.4 S đ ch đ u t thuê t v n qu n lý d án ................................................... 14
Hình 1.5 Toàn c nh 2 nh p neo c u C n Th sau s c s p đ ngày 26/9/2007 .......... 19
Hình 1.6 Công trình g ch đá c b s p do ch n sai gi pháp c i t o ........................... 23
Hình 1.7 S p sàn BTCT đang thi công do h giàn giáo vi ph m tiêu chu n ................. 26
Hình 2.1 Mô hình BQL D án ........................................................................................ 42
Hình 2.2 Mô hình t ch c T v n qu n lý d án ........................................................... 46
Hình 2.3 Mô hình đoàn TVGS ........................................................................................ 48
Hình 2.4 Mô hình t ch c ki m đ nh ch t l ng ........................................................... 49
Hình 2.5 Mô hình t ch c c a t v n thi t k ................................................................ 52
Hình 2.6 Mô hình Ban ch huy công tr ng .................................................................. 53
Hình 3.1 B n đ v trí d án o Kim C ng ............................................................... 66
Hình 3.2 Mô hình d án o Kim C ng...................................................................... 69
Hình 3. 3 S đ thi công c c khoan nh i ....................................................................... 78
Hình 3.4 ào tr c khi l p đ t ng vách t m ............................................................... 79
Hình 3.5 t vòng khoan RCD & khoan ....................................................................... 79
Hình 3.6 L p đ t l ng thép ............................................................................................ 80
Hình 3.7 L p đ t ng đ bê tông.................................................................................... 80
Hình 3.8 Th i r a bùn l ng đáy c c .............................................................................. 80
Hình 3.9
bê-tông ....................................................................................................... 80
Hình 3.10 Rút ng vách t m ........................................................................................... 81
Hình 3.11 L p đ t h khoan ........................................................................................... 81
Hình 3.12 Phi u và ca đong ........................................................................................... 96
Hình 3.13 Cân b ng t tr ng.......................................................................................... 96
Hình 3.14 Ki m tra đ pH b ng gi y qu ...................................................................... 97
Hình 3.15 B ki m tra hàm l ng cát ............................................................................ 98
Hình 3.16 Công tác ki m tra c p pha .......................................................................... 100
Hình 3.17 Công tác ki m tra c t thép .......................................................................... 105
Hình 3.18 Công tác đ m bê tông ................................................................................. 108


DANH M C B NG
B ng 2.1 Tiêu chu n đánh giá v t li u ph i tr n t i công tr
B
B
B
B

ng ................................ 59

ng 3.1 Tóm t c quy mô thi t k d án ........................................................................ 68
ng 3.2 Thi t b thi công c c nh i ............................................................................... 87
ng 3.3 Yêu c u ki m tra c t pha .............................................................................. 101
ng 3.4 Yêu c u ki m tra c t thép.............................................................................. 103


DANH M C CÁC KÝ T

VI T T C

QC

Ki m soát ch t l

ng

TQC

Ki m soát ch t l

ng toàn di n

TQM

Qu n lý ch t l

QLDA

Qu n lý d án

CDT

Ch đ u t

TVGS

T v n giám sát

TVQLDA

T v n qu n lý d án

DVTC
DADT

ng toàn di n

n v thi công
D án đ u t

DTXD

u t xây d ng

NSNN

Ngân sách nhà n

QLAN

Qu n lý an toàn

BTCT

Bê tông c t thép

c


1

PH N M

U

1. Tính c p thi t c a đ tài
Sau g n 30 n m đ i m i và phát tri n, n n kinh t th tr
thành t u to l n đ i v i đ t n

c và con ng

r t, đ i s ng v t ch t và tinh th n c a ng

i Vi t Nam. B m t đ t n
i dân không ng ng đ

nói r ng t t c các thành ph n trong n n kinh t th tr
ng đ

ng đã mang l i nhi u

ng đã b

c thay đ i rõ

c c i thi n. Có th
c đ u phát tri n đáp

c nhu c u c a xã h i. M t trong s đó ph i k đ n l nh v c đ u t xây d ng.

L nh v c này đã phát tri n c c k m nh m k t khi m c a c i cách. Thành t u đ t
đ

c là vô cùng to l n nh ng bên c nh đó c ng đ t ra nh ng bài toán c n đ

quy t. M t trong s đó là vi c qu n lý ch t l
công trình đ t đ

c ch t l

c gi i

ng thi công xây d ng công trình sao cho

ng t t nh t, h p lý v th i gian và chi phí đ u t xây d ng.

Th c tr ng vi c qu n lý ch t l

ng thi công xây d ng công trình

n

c ta hi n nay

ch a h p lý, ch a ch t ch và còn tùy thu c vào nhà th u thi công xây l p. Các doanh
nghi p xây d ng có khuynh h
giá tr s n l
l

ng coi tr ng s n xu t, xem th

ng qu n lý, coi tr ng

ng mà xem nh hi u qu , quan tâm t i ti n đ , giá r mà b m c ch t

ng. Các doanh nghi p đ có th th ng th u đã c tình l p k ho ch, ti n đ thi công

xây d ng công trình có th i gian càng ng n càng t t mà không ho c ít chú ý đ n các
y ut

nh h

ng tác đ ng nh n ng l c v tài chính, máy móc thi t b và v v n, v

công ngh xây d ng, v ch t l
h

ng nghiêm tr ng đ n ch t l

ng xây d ng công trình. Nh ng hành vi này nh
ng c a h s thi t k t ch c thi công, ch t l

ng h

s d th u.
Ngoài ra, công tác đánh giá và phê duy t các ph

ng án qu n lý ch t l

ng xây

d ng còn tùy ti n, theo ch quan c a nhà th u và c a Ch đ u t . Các công vi c n u
không đ

c th c hi n theo m t quy trình k thu t h p lý, tuân th nghiêm ng t quy

trình qu n lý ch t l
t không bi t đ

ng thì không th ki m soát đ

c chính xác ch t l

c. T đó đ n v qu n lý, Ch đ u

ng c a d án. Vi c qu n lý ch t l

ng thi công

không h p lý s d n đ n ch m tr trong quá trình thi công, phát sinh nhi u chi phí.


2

Ph n l n các d án không đ m b o ch t l

ng đ u làm chi phí t ng thêm đ n 20%-

30% t ng giá tr . Ch m bàn giao đ a công trình vào v n hành còn có ngh a là v n b
đ ng, quay vòng ch m gây thi t h i cho nhà th u, Ch đ u t , Nhà n
Chính vì v y mà trong quá trình qu n lý ch t l

c và xã h i.

ng thi công xây d ng công trình ta c n

ph i s p x p công vi c, nhân l c, phân b ngu n v n sao cho đ t hi u qu cao nh t.
Hi n nay, trong quá trình xây d ng d án
vi c qu n lý ch t l
qu n lý ch t l

o Kim C

ng m c dù đã th c hi n

ng t khi b t đ u d án. Tuy nhiên có nhi u ph c t p trong khâu

ng c a d án. Vì v y mà có nhi u v n đ v ch t l

khâu thi t k , n ng l c nhà th u, ch t l

ng cho d án t

ng thi công, v t t trang thi t b , an toàn,

ngu n tài chính.
Do đó v i m c đích nghiên c u, phân tích, đánh giá và đ ra bi n pháp, qui trình nh m
nâng cao hi u qu trong qu n lý ch t l ng thi công xây d ng d án khu dân c
đã l a ch n đ tài: “Qu n lý ch t l
o Kim C

mà tác gi

ng trong giai đo n thi công xây d ng d án khu dân c

ng” đ làm đ tài lu n v n t t nghi p c a mình, v i mong mu n có nh ng

đóng góp thi t th c, c th và h u ích cho công tác qu n lý ch t l

ng trong xây d ng d

án dân c .
2. M c đích c a đ tài.
M c đích c a nghiên c u là xác đ nh đ
ch t l

c đi u ki n k thu t và qui trình qu n lý

ng c a d án.

3. Cách ti p c n và ph

ng pháp nghiên c u.

Ti p c n c s khoa h c và c s pháp lý.
Ti p c n th c t .
Ph

ng pháp nghiên c u: Tác gi lu n v n đã s d ng ph

kê hóa các tài li u, ph

ng pháp nghiên c u lý thuy t và ph

4. K t qu d ki n đ t đ
T ng quan đ
n

ng pháp chuyên gia.

c.

c các v n đ v qu n lý ch t l

c và trên th gi i.

ng pháp thu th p, th ng

ng các công tác xây d ng

trong


3

Xác l p đ
c

o Kim C

c đi u ki n k thu t và quy trình qu n lý k thu t trong d án khu dân
ng.


4

CH

NG 1: T NG QUAN V QU N LÝ CH T L
D NG
Qu n lý ch t l

1.1.

NG TRONG XÂY

ng trong xây d ng d án khu dân c

1.1.1. Khái ni m chung v qu n lý ch t l
Theo Liên Xô: Qu n lý ch t l

ng

ng là xây d ng, đ m b o và duy trì m c ch t l

t t y u c a s n ph m khi thi t k , ch t o, l u thông và tiêu dùng.
hi n b ng cách ki m tra ch t l
h

Theo Kaoru Ishikawa: Qu n lý ch t l

ng t i ch t l

ng s n ph m.

ng là h th ng các bi n pháp t o đi u ki n

s n xu t kinh t nh t nh ng s n ph m ho c nh ng d ch v có ch t l

ng là nh ng ho t đ ng c a ch c n ng qu n

lý chung nh m xác đ ng chính sách ch t l
nh l p k ho ch ch t l

ng và th c hi n thông qua các bi n pháp

ng, ki m soát ch t l

ng trong h th ng ch t l
Ch t l

ng th a mãn yêu

i tiêu dùng.

Theo ISO (8402-1999): Qu n lý ch t l

l

c th c

ng m t cách h th ng, c ng nh nh ng tác đ ng

ng đích t i các nhân t và đi u ki n nh h

c u c a ng

i u này đ

ng

ng đ m b o ch t l

ng và c i ti n ch t

ng.

ng không t sinh ra, ch t l

ng không ph i là m t k t qu ng u nhiên, nó

là k t qu tác đ ng c a hàng lo t y u t có liên quan ch t ch v i nhau. Mu n đ t đ

c

ch t l

ng mong mu n c n ph i qu n lý m t cách đúng đ n các y u t này. “Qu n lý

ch t l

ng là các ho t đ ng có ph i h p nh m đ nh h

đ m b o ch t l

ng”.

Vi c đ nh h

ng và ki m soát v ch t l

ng th

tiêu, ho ch đ nh, ki m soát, đ m b o và c i ti n ch t l
c đi m và vai trò c a qu n lý ch t l
Qu n lý ch t l
c a ng

ng và ki m soát m t t ch c v
ng bao g m l p chính sách, m c
ng.

ng:

ng gi m t v trí then ch t đ i v i s phát tri n kinh t , đ i s ng

i dân và ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p.

i v i n n kinh t qu c dân thì đ m b o nâng cao ch t l
đ ng xã h i, làm t ng tr

ng và phát tri n kinh t .

ng s ti t ki m đ

c lao


5

i v i khách hàng: Khi có ho t đ ng qu n lý ch t l
h

ng nh ng s n ph m hàng hóa d ch v có ch t l
i v i doanh nghi p: Qu n lý ch t l

ng, khách hàng s đ

c th

ng t t h n v i chi phí th p h n.

ng là c s đ t o ni m tin cho khách hàng,

giúp doanh nghi p có kh n ng duy trì và m r ng th tr

ng làm t ng n ng su t, gi m

chi phí.
Trong c ch th tr

ng, c c u s n ph m, ch t l

ng s n ph m hay giá c và th i

gian giao hàng là y u t quy t đ nh r t l n đ n s t n t i và phát tri n c a các doanh
nghi p mà các y u t này ph thu c r t l n vào ho t đ ng qu n lý ch t l
Ch t l

ng s n ph m và qu n lý ch t l

ng là v n đ s ng còn c a các doanh

nghi p trong đi u ki n hi n nay. T m quan tr ng c a qu n lý ch t l
đ

ng.
ng ngày càng

c nâng cao, do đó chúng ta ph i không ng ng nâng cao trình đ qu n lý ch t l

ng,

đ t bi t là trong các t ch c.
Nguyên t c qu n lý ch t l
-

nh h

ng b i khách hàng:

Trong c ch th tr
nh ch t l

ng:

ng, khách hàng là ng

i đ t ra các yêu c u đ i v i s n ph n

ng, ki u cách, giá c và d ch v đi kèm. Do đó, đ t n t i và phát tri n các

doanh nghi p ph i bi t t p trung đ nh h

ng các s n ph m d ch v c a mình theo yêu

c u c a khách hàng.
Qu n lý ch t l

ng ph i h

ng t i khách hàng và đáp ng t t nh t nhu c u khách

hàng thông qua các ho t đ ng đi u tra nghiên c u nhu c u, đ ng th i l y vi c ph c v
đáp ng t t nh t nhu c u khách hàng làm m c tiêu phát tri n.
Khách hàng ngày nay có v trí r t quan tr ng đ i v i s t n t i và phát tri n c a m i
doanh nghi p. Chính vì v y, ho t đ ng c a doanh nghi p ngày nay đ u ph i h

ng

theo khách hàng, l y vi c th a mãn khách hàng là m c tiêu s m t.
-

Coi tr ng con ng

Con ng

i:

i gi v trí quan tr ng hàng đ u trong quá trình hình thành đ m b o và

nâng cao ch t l

ng. Vì v y, trong công tác qu n lý ch t l

ng c n áp d ng nh ng


6

bi n pháp thích h p đ có th huy đ ng h t kh n ng c a m i ng

i m i c p vào công

vi c.
Lãnh đ o doanh nghi p ph i là ng

i xác đ nh đ

tri n cho doanh nghi p, đ ng th i ph i thi t l p đ
đích, chính sách c a doanh nghi p, ng
c a ng

c chính sách và chi n l

c phát

c s th ng nh t, đ ng b gi a m c

i lao đ ng và c a xã h i trong đó đ t l i ích

i lao đ ng lên trên h t.

Ph i có s th ng nh t gi a lãnh đ o v i cán b qu n lý trung gian và nhân viên đ
mang l i k t qu , hi u qu mong mu n. Nhân viên ph i đ

c trao quy n đ th c hi n

đ th c hi n các yêu c u v ch t l

i s t o ra s c m nh t ng

ng. Tôn tr ng con ng

h p.
-

Qu n lý ch t l

Ch t l

ng ph i toàn di n và đ ng b :

ng là t ng h p c a t t c các l nh v c c a đ i s ng kinh t xã h i và nó liên

quan đ n m i l nh v c.
Qu n lý ch t l

ng đòi h i đ m b o tính đ ng b trong các m t ho t đ ng vì nó là

k t qu c a nh ng n l c chung c a t ng b ph n, t ng ng
Qu n lý ch t l

i.

ng ph i toàn di n và đ ng b vì nó giúp cho các ho t đ ng c a

doanh nghi p n kh p v i nhau, t đó t o ra s th ng nh t trong các ho t đ ng.
Qu n lý ch t l
ch t l
-

ng toàn di n và đ ng b m i giúp cho vi c phát hi n các v n đ

ng m t cách nhanh chóng, k p th i t đó có nh ng bi n pháp đi u ch nh.
Qu n lý ch t l

ng ph i đ ng th i v i đ m b o ch t l

ng và c i ti n:

m b o và c i ti n là hai v n đ có liên quan m t thi t v i nhau.
hàm vi c duy trì m c ch t l

m b o bao

ng th a mãn khách hàng, còn c i ti n s giúp cho các s n

ph m hàng hóa dich v có ch t l

ng v

t mong đ i c a khách hàng.

m b o và c i ti n là s phát tri n liên t c không ng ng trong công tác qu n lý
ch t l

ng, n u ch gi i quy t phi n di n m t v n đ thì s không bao gi đ t đ

qu nh mong mu n.
Qu n lý ch t l

ng ph i th c hi n theo quá trình:

ck t


7

Qu n lý ch t l

ng theo quá trình là ti n hành các ho t đ ng qu n lý

liên quan đ n hình thành ch t l

m i khâu

ng, đó là t khâu nghiên c u nhu c u khách hàng cho

đ n d ch v sau bán hàng.
Qu n lý ch t l

ng theo quá trình s giúp doanh nghi p có kh n ng h n ch nh ng

sai h ng do các khâu, các công đo n đi u đ
Qu n lý ch t l

c ki m soát m t cách ch t ch .

ng s giúp doanh nghi p ng n ch n nh ng s n ph m ch t l

ng

kém t i tay khách hàng. ây chính là c s đ nâng cao kh n ng c nh tranh, gi m chi
phí. L y ph

ng châm phòng ng a làm ph

nh ng nguyên nhân gây ra ch t l

ng ti n c b n đ h n ch và ng n ch n

ng kém cho ch t l

ng s n ph m hàng hóa và d ch

v .
Qu n lý ch t l

ng theo quá trình s kh c ph c đ

pháp qu n lý ch t l
-

Qu n lý ch t l

c r t nhi u h n ch c a ph

ng

ng theo m c tiêu.
ng ph i tuân th nguyên t c ki m tra:

Trong qu n lý ch t l

ng, ki m tra nh m m c đích h n ch và ng n ch n nh ng sai

sót, k p th i đ a ra các bi n pháp kh c ph c, phòng ng a và c i ti n.
Ki m tra là m t bi n pháp s d ng t ng h p các ph
quy t hi u qu các v n đ v ch t l

ng.

1.1.2. Mô hình qu n lý ch t l
Ki m tra ch t l
M t ph

ng tiên k thu t đ nh m gi i

ng công trình xây d ng

ng công trình xây d ng

ng pháp ph bi n nh t đ đ m b o ch t l

ng s n ph m phù h p v i qui

đ nh là b ng cách ki m tra các s n ph m và chi ti t b ph n nh m sàn l c và lo i ra b t
c m t b ph n nào không đ m b o tiêu chu n hay qui cách k thu t.
Theo đ nh ngh a, ki m tra ch t l

ng là ho t đ ng nh đo, xem xét, th nghi m,

đ nh c m t hay nhi u đ c tính c a đ i t

ng và so sánh k t qu v i yêu c u nh m xác

đ nh s phù h p c a m i đ c tính. Nh v y ki m tra ch là m t s phân lo i s n ph m
đã đ
l

c ch t o, m t cách x lý “chuy n đã r i”. Nói theo ngôn ng hi n nay thì ch t

ng không đ

c t o d ng nên qua ki m tra. Vào nh ng n m 1920, ng

i ta đã b t


8

đ u chú tr ng đ n nh ng quá trình tr

c đó, h n là đ i đ n khâu cu i cùng m i ti n

hành sàn l c s n ph m. Khái ni m ki m soát ch t l
Ki m soát ch t l

ng (QC)

Theo đ nh ngh a, ki m soát ch t l
nghi p đ

ng (Quality Control – QC) ra đ i.

ng là các ho t đ ng và k thu t mang tính tác

c s d ng đ đáp ng các yêu c u ch t l

ki m soát đ

cm iy ut

nh h

ng.

ki m soát ch t l

ng tr c ti p đ n quá trình t o ra ch t l

ph m. Vi c ki m soát này nh m ng n ng a s n xu t ra s n ph m kém ch t l
Ki m soát ch t l

ng,

ng s n
ng.

ng toàn di n (TQC)

Thu t ng ki m soát ch t l

ng toàn di n (Total Quality Control – TQC) đ

Feigenbaum đ nh ngh a nh sau: Ki m soát ch t l

c

ng toàn di n là m t h th ng có

hi u qu đ nh t th hóa các n l c phát tri n, duy trì và c i ti n ch t l

ng c a các

nhóm khác nhau vào trong m t t ch c sao cho các ho t đ ng marketing, k thu t, s n
xu t và d ch v có th ti n hành m t cách kinh t nh t, cho phép hoàn toàn th a mãn
khách hàng.
Qu n lý ch t l
TQM đ
vào ch t l

ng toàn di n (TQM)

c đ nh ngh a là m t ph

ng pháp qu n lý c a m t t ch c, đ nh h

ng

ng, d a trên s tham gia c a m i thành viên và nh m đem l i s thành

công dài h n thông qua s th a mãn khách hàng và l i ích c a m i thành viên c a công
ty đó và c a xã h i.
Mô hình qu n lý ch t l

ng theo h th ng qu n lý ch t l

Giáo s Nh t B n Histoshi Kume (Nh t): Qu n lý ch t l

ng toàn di n (TQM):
ng toàn di n – TQM là

m t d ng pháp qu n lý đ a đ n thành công, t o thu n l i cho t ng tr

ng b n v ng

c a m t t ch c thông qua vi c huy đ ng h t tâm trí c a t t c các thành viên nh m t o
ra ch t l

ng m t cách kinh t theo yêu c u c a khách hàng.

ISO 8402: 1994: Qu n lý ch t l
t p trung vào ch t l

ng toàn di n – TQM là cách qu n lý m t t ch c

ng, d a trên s tham gia c a t t c các thành viên nh m đ t đ

c


9

s thành công lâu dài nh vi c th a mãn khách hàng và đem l i l i ích cho các thành
viên c a t ch c đó và cho xã h i.
M c tiêu c a TQM là c i ti n ch t l
t t nh t cho phép.
l

ng tr

ng s n ph m và th a mãn khách hàng

c đi m n i b t c a TQM so v i các ph

m c

ng pháp qu n lý ch t

c đây là nó cung c p m t h th ng toàn di n cho công tác qu n lý và c i ti n

m i khía c nh có liên quan đ n ch t l
và m i cá nhân đ đ t đ

ng và huy đ ng s tham gia c a m i b phân

c m c tiêu ch t l

ng đã đ t ra.

C I TI N LIÊN T C C A H
TH NG QLCL

Trách
nhi m c a
lãnh đ o

KHÁCH
HÀNG
(VÀ CÁC
BÊN
LIÊN
QUAN)

Yêu c u

Qu n lý ngu n l c

u vào

ol

KHÁCH
HÀNG
(VÀ
CÁC
BÊN
LIÊN
QUAN)

ng, phân tích, c i
ti n

T o
s n ph m

S n
ph m

u
ra

Các ho t đ ng t o giá tr gia t ng

Dòng thông tin
Hình 1.1 Mô hình qu n lý theo quá trình c a h th ng

Th a
mãn


10

1.1.3. H th ng ho t đ ng qu n lý ch t l

ng công trình xây d ng theo các

giai đo n d án hi n nay
Qu n lý ch t l

ng công trình là nhi m v c a t t c các ch th tham gia vào quá

trình hình thành nên s n ph m xây d ng bao g m: Ch đ u t , nhà th u, các t ch c và
cá nhân liên quan trong công tác kh o sát, thi t k , thi công xây d ng, b o hành và b o
trì, qu n lý và s d ng công trình.
Theo ngh đ nh 15/2013/N

– CP ngày 06/02/2013 v qu n lý ch t l

ng công

trình xây d ng, xuyên su t các giai đo n t khâu kh o sát, thi t k đ n thi công và khai
thác công trình.
N u t m gác v n đ quy ho ch sang m t bên thì h th ng ho t đ ng qu n lý ch t
l

ng công trình xây d ng ch y u là công tác giám sát c a ch đ u t và các ch th

khác. Có th g i chung là công tác giám sát là giám sát xây d ng. N i dung công tác
giám sát và t giám sát c a các ch th có th thay đ i tùy theo n i dung c a ho t đ ng
xây d ng mà nó ph c v . Có th tóm t t v n i dung và ch th giám sát theo các giai
đo n c a d án xây d ng:


11

Ho t đ ng qu n lý ch t
l ng

Ho t đ ng xây d ng

Các
tiêu
chu n
quy
chu n

-

Kh o sát

sát

Thi t k Th a m n

-

Th m tra thi t k c a ch đ u
t

-

-

T giám sát c a nhà th u xây
d ng
Giám sát và nghi m thu c a
ch đ u t
Giám sát tác gi c a TVTK

-

B o hành công trình
B o trì công nhân

-

Thi công xây Yêu c u

Kh o sát công trình

CÔNG TR
Hình 1.2 H th ng qu n lý ch t l

T giám sát c a nhà th u kh o

NG

ng theo các giai đo n c a d án đ u t xây d ng

Trong giai đo n kh o sát ngoài s giám sát c a ch đ u t , nhà th u kh o sát xây
d ng c n ph i có chuyên trách t giám sát công tác kh o sát.
Trong quá trình thi t k , nhà th u thi t k xây d ng công trình ch u trách nhi m
tr

c ch đ u t và pháp lu t v ch t l

ng thi t k xây d ng công trình. Ch đ u t

nghi m thu s n ph m thi t k và ch u trách nhi m v các b n v thi t k giao cho nhà
th u.
Trong giai đo n thi công xây d ng công trình có các ho t đ ng qu n lý ch t l

ng

và t giám sát c a nhà th u thi công xây d ng, giám sát thi công xây d ng công trình


12

và nghi m thu công trình xây d ng c a ch đ u t , giám sát tác gi c a nhà th u thi t
k xây d ng công trình.
Trong giai đo n b o hành, ch đ u t , ch s h u ho c ch qu n lý s d ng công
trình có trách nhi m ki m tra tình tr ng công trình xây d ng, phát hi n h h ng yêu
c u s a ch a, thay th , giám sát và nghi m thu công vi c kh c ph c s a ch a đó.
Ngoài ra còn có giám sát c a nhân dân v ch t l
Có th nói qu n lý ch t l

ng c n đ

ng công trình xây d ng.

c coi tr ng trong t t c các giai đo n t giai

đo n kh o sát thi t k thi công cho t i giai đo n b o hành công trình xây d ng.
1.2.

Công tác v qu n lý ch t l

ng xây d ng

1.2.1. Công tác v qu n lý ch t l
Các mô hình qu n lý ch t l

ng

C c u t ch c, tri n khai d án

n

n

ng xây d ng

c ta và trên th gi i
n

c ta hi n nay

c ta hi n nay

TXD v i tr

ng h p C T tr c ti p qu n lý d

án.

Hình 1.3 S đ ch đ u t tr c ti p qu n lý d án

ánh giá u, nh
u đi m:

c đi m c a mô hình ch đ u t tr c ti p qu n lý d án.


13

Cán b tham gia qu n lý d án th

ng đ

c ch n là ng

i có kinh nghi m và n ng

l c trong l nh v c liên quan, trong quá trình qu n lý h tích l y thêm đ

c ki n th c và

kinh nghi m, đ c bi t là khi h là cán b dài h n c a ban QLDA. Tr
tham gia làm vi c cùng v i các nhân s n

c ngoài

ng h p đ

c

các d án Qu c t , giúp h h c

h i thêm các qui đ nh qu n lý d án qu c t , góp ph n nâng cao n ng l c.
Nhóm cán b có trình đ và n ng l c qu n lý có th đ

c giao th c hi n các d án

khác, gi m b t s c ng k nh và ti t ki m chi phí ho t đ ng c a ban QLDA. Ngoài ra,
vi c s d ng hình th c ban QLDA c đ nh, lâu dài đáp ng nguyên t c c a vi c s
d ng mô hình ban QLDA là đ tích l y kinh nghi m và ki n th c chuyên môn c ng
nh t p h p nhân s có n ng l c qu n lý.
Có s linh ho t trong qu n lý d án khi các ban QLDA đ ng th i tri n khai nhi u
d án s có c h i trao đ i, h tr nhau v kinh nghi m c ng nh n m b t k p th i các
ch tr

ng, quy đ nh c a Nhà n

c và đ a ph

ng v công tác qu n lý, gi i phóng m t

b ng và các chính sách khác.
Nh

c đi m:

Có th d n đ n tình tr ng ch a rõ ràng v pháp nhân, v trách nhi m gi a nh ng
đ n v liên quan. Ví d theo s đ (b) khi ch đ u t và ban QLDA th c hi n d án, s
có đ n v c a c p quy t đ nh đ u t th c hi n ki m tra, giám sát và h
và đi u ch nh DADT, có đ n v h
d án, đ n v ki m tra và h

ng d n v qu n lý ch t l

ng d n vi c l p

ng và ti n đ th c hi n

ng d n v tài chính, quy t toán d án hoàn thành và qu n

lý tài s n. Nh v y công tác QLDA khó đ m b o tính đ c l p và s phân chia trách
nhi m gi a các bên liên quan có th ch a rõ ràng.
Thông th

ng C T là ng

i ký k t các h p đ ng xây d ng, đi u này bu c h ph i

th c hi n các trách nhi m qui đ nh trong tài li u h p đ ng. Vi c có nhi u bên tham gia
có th s làm gi m tính sáng t o và ch đ ng c a C T trong x lý các v
phát sinh
tr

ng m c,

quá trình th c hi n hay làm gi m b t vai trò và s ch u trách nhi m c a h

c Nhà n

c.


14

Theo s đ trên, vai trò c a đ n v t v n ch a đ
trình th c hi n d án.
đang có xu h

c th hi n rõ ràng trong quá

i u này ch a đáp ng yêu c u trong h p đ ng FIDIC hi n nay

ng áp d ng r ng rãi trên th gi i, theo đó vai trò ‘‘Nhà t v n” đ

c

giao quy n h n trong vi c ra quy t đ nh hay đ xu t đ i v i các v n đ k thu t, chi
phí và ch u trách nhi m v k t qu công vi c đ

c giao.

C c u t ch c, tri n khai d án TXD v i tr

ng h p C T thuê t v n qu n lý d

án.

Hình 1.4 S đ ch đ u t thuê t v n qu n lý d án

ánh giá u, nh

c đi m c a mô hình ch đ u t tr c ti p qu n lý d án

u đi m:
Vi c tuy n ch n t v n QLDA thông qua h s yêu c u ho c h s m i th u và có
pháp lý ràng bu c gi a C T và đ n v t v n thông qua h p đ ng, do đó có th ch n
đ

c các nhà th u có n ng l c theo yêu c u.
S c nh tranh c a nhà th u t v n có tính th tr

t v n v i chí phí giá thành th p.
Nh

c đi m:

ng nên có th s có th tìm đ

c


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×