Tải bản đầy đủ

bai13. Làm quen với soạn thảo văn bản


1 2
3 4
kt

Câu1:
Câu1:
Điền từ đúng vào chỗ … trong
Điền từ đúng vào chỗ … trong
câu sau:
câu sau:
……
……
gồm các lệnh được sắp xếp
gồm các lệnh được sắp xếp
theo từng nhóm.
theo từng nhóm.
Đáp án:
B ng ch nả ọ

Câu2:

Câu2:
Điền từ đúng vào chỗ … trong
Điền từ đúng vào chỗ … trong
câu sau:
câu sau:
Hàng liệt kê các bảng chọn được gọi
Hàng liệt kê các bảng chọn được gọi
là …...
là …...
Đáp án:
Thanh b ng ch nả ọ

Câu2:
Câu2:
Điền từ đúng vào chỗ … trong
Điền từ đúng vào chỗ … trong
câu sau:
câu sau:
Thanh công cụ gồm các …...
Thanh công cụ gồm các …...
Đáp án:
Nút l nhệ

Câu4:
Câu4:
Bảng chọn
Bảng chọn
Format
Format
thuộc
thuộc
thanh nào?
thanh nào?


a. Thanh tiêu đề.
a. Thanh tiêu đề.


b. Thanh bảng chọn.
b. Thanh bảng chọn.


c. Thanh công cụ.
c. Thanh công cụ.
Đáp án:
b. Thanh b ng ch nả ọ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×