Tải bản đầy đủ

Giải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng giai đoạn thực hiện đầu tư các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện đầm hà, tỉnh QUảng ninh áp dụng tại công trình kè bờ sông thị trấn đầm hà

L I C Mă N
Tác gi xin trân tr ng c mă năcácăth yăcôăgiáoăcôngătácătrongăTr

ngă

ih c

Th y l i Hà N i, nh t là các cán b , gi ng viên Khoa Công trình và Khoa Kinh t &
Qu nălỦ,ăPhòngă àoăt oăđ i h căvàăsauăđ i h căđưăgiúpăđ và t oăđi u ki n cho tác
gi hoàn thành lu năv nănày.
c bi t tác gi xin trân tr ng c mă năPGS.TS. Nguy n Tr ng Hoan đưăh t
lòng ng h vàăh

ng d n tác gi hoàn thành lu năv n.

Tác gi xin trân tr ng c mă năcácăTh y Cô trong H iăđ ng khoa h căđưăđóngă
góp nh ng ý ki n, nh ng l i khuyên quý giá cho lu năv n.
Tác gi c ngă xină c mă nă giaă đình,ă anhă emă vàă b nă bèă đưă quană tâmă giúpă đ ,
đ ng viên t oăđi u ki n thu n l i h tr ,ăgiúpăđ tác gi trong vi c thu th p thông
tin, tài li u trong quá trình h c t p và th c hi n hoàn thành lu năv n.
Xin trân tr ng c mă n !

Hà N i,ăngàyăăăăthángăăăn mă2015
Tác gi lu năv n

ngăV năC

ng


L IăCAMă OAN
Tôiă xină camă đoan,ă đâyă làă côngă trìnhă nghiênă c u c a riêng tôi, s li u và k t
qu nghiên c u trong lu năv nănàyălàătrungăth căvàăch aăh đ

c s d ngăđ b o v

m t h c v nào. Các thông tin trích d n trong lu nă v nă đ uă đưă đ

c ch rõ ngu n

g c.
Hà N i, ngày

tháng

n mă2015

Tác gi lu năv n

ngăV năC

ng


M CăL C
PH NăM ă

U ........................................................................................................ 1

CH
NGă1:ăC ăS ăLụ LU NăV ăCHIăPHệăD ăÁNă
UăT ăXỂYăD NGă


VẨăQU NăLụăCHIă PHệăD ăÁNă
UăT ăXỂYăD NGăGIAIă O NăTH Că
HI Nă UăT .......................................................................................................... 5
1.1.ăM tăs ăv năđ ăv ăchiăphíăd ăánăđ uăt ăxâyăd ngăgiaiăđo năth căhi năđ uăt ...... 5
1.1.1. Khái ni m, n i dung chi phí d án đ u t xây d ng giai đo n th c hi n đ u
t .................................................................................................................................. 5
1.1.2. Ph ng pháp xác đ nh chi phí d án đ u t xây d ng giai đo n th c hi n đ u
t ................................................................................................................................ 10
1.2.ăQu nălỦăchiăphíăd ăánăđ uăt ăxâyăd ngăgiaiăđo năth căhi năđ uăt ................... 19
1.2.1. Khái ni m và n i dung qu n lý chi phí D án đ u t xây d ng giai đo n th c
hi n đ u t ................................................................................................................. 19
1.2.2. M c tiêu qu n lý chi phí D án đ u t xây d ng giai đo n th c hi n đ u t 26
1.2.3. B n ch t c a qu n lý chi phí D án đ u t xây d ng giai đo n th c hi n đ u
t ................................................................................................................................ 26
1.2.4. Ph ng pháp qu n lý chi phí D án đ u t xây d ng giai đo n th c hi n đ u
t ................................................................................................................................ 27
1.2.5. Các hình th c qu n lý chi phí D án đ u t xây d ng giai đo n th c hi n đ u
t ................................................................................................................................ 27
1.3.ăCácănhânăt ă nhăh ngăđ năcôngătácăqu nălỦăchiăphíăD ăánăđ uăt ăxâyăd ng .. 28
1.3.1. Các v n b n pháp lu t liên quan .................................................................... 28
1.3.2. Môi tr ng c a d án ..................................................................................... 31
1.3.3. Quy mô d án .................................................. Error! Bookmark not defined.
1.3.4. N ng l c c a đ n v qu n lý d án ................................................................. 32
K t lu n ch ng 1 ..................................................................................................... 33
CH
NGă 2:ă ă PHỂNă TệCHă TỊNHă HỊNHă QU Nă Lụă CHIă PHệă D ă ÁNă

T ăXỂYăD NGăGIAIă O NăTH CăHI Nă UăT ăT IăHUY Nă MăHẨ,ă
T NHăQU NGăNINH ............................................................................................. 34
2.1.ăGi iăthi uăkháiăquátăv ăhuy nă măHà .............................................................. 34
2.1.1.ăă
2.1.2.

căđi măt ănhiên .......................................................................................... 34
c đi m dân sinh, kinh t , xụ h i ................................................................. 35


2.2.ă Tìnhă hìnhă đ uă t ă xâyă d ngă côngă trìnhă trênă đ aă bànă huy nă mă Hàă trongă th iă
gian qua ..................................................................................................................... 38
2.2.1. Hi n tr ng h th ng công trình xây d ng trên đ a bàn huy n
m Hà tr c
khi xây d ng .............................................................................................................. 38
2.2.2.Tình hình đ u t xây d ng trên đ a bàn huy n m Hà t n m 2008 đ n 2013 ..... 44
2.3.ăTìnhăhìnhăqu nălỦăchiăphíăxâyăd ngăcôngătrìnhătrongăgiaiăđo năth căhi năđ uăt ă
cácăd ăánăđ uăt ăxâyăd ngătrênăđ aăbànăhuy nă măHàătrongăth iăgianăqua ............ 56
2.3.1. Qu n lý chi phí trong kh o sát, thi t k .............................................................. 56
2.3.2. Qu n lý chi phí trong đ u th u xây l p .......................................................... 59
2.3.3. Qu n lý chi phí trong quá trình thi công xây d ng ......................................... 60
2.3.4. Qu n lý chi phí trong vi c thanh toán kh i l ng hoàn thành ....................... 62
2.4.ă ánhăgiáăcôngătácăqu nălỦăchiăphíătrongăgiaiăđo năth căhi năđ uăt ................. 63
2.4.1 K t qu đ t đ c .............................................................................................. 63
2.4.2 T n t i và nguyên nhân .................................................................................... 64
K t lu n ch
CH

ng 2 ..................................................................................................... 69

NGă3:ăGI IăPHÁPăT NGăC

NGăCÔNGăTÁCăQU NăLụă CHI PHÍ

D ă ÁNă
Uă T ă XỂYă D NGă GIAIă O Nă TH Că HI Nă
Uă T TRÊN
AăBẨNăHUY Nă
MăHẨă- ÁPăD NGăT IăCÔNGăTRỊNHăKỆăB ăSÔNGă
TH ăTR Nă M HÀ.............................................................................................. 70
3.1. nhăh ngăphátătri năkinhăt ăxưăh iăc aăhuy nă măHàătrongănh ngăn măt i 70
3.1.1. Nh ng ch tiêu c b n ..................................................................................... 70
3.1.2. Nh ng nhi m v ch y u v đ u t xây d ng ................................................. 73
3.1.3. Thu n l i, khó kh n và thách th c .................................................................. 81
3.2.ăGi iăthi uăv ăcôngătrìnhăkèăb ăsôngăth ătr nă măHà ........................................ 83
3.3.ăGi iăphápăt ngăc ngăcông tácăqu nălỦăchiăphíăđ uăt ăxâyăd ngăgiaiăđo năth că
hi năđ uăt ătrênăđ aăbànăhuy nă măHàăậ ápăd ngăt iăcôngătrìnhăKèăb ăsôngăth ătr nă
măHà ..................................................................................................................... 90
3.3.1. T ng c ng công tác qu n lý d toán xây d ng công trình do nh h ng b i
h s thi t k ............................................................................................................. 90
3.3.2. T ng c ng công tác qu n lý chi phí d án trong đ u th u xây l p .............. 93
3.3.3. T ng c
K t lu n ch

ng công tác qu n lý chi phí trong quá trình thi công ...................... 94
ng 3 ..................................................................................................... 97

K TăLU NăVẨăKI NăNGH : ............................................................................... 99
TẨIăLI UăTHAMăKH O ............................................................................................... 102


DANHăM CăCÁCăKụăHI U VI TăT T
XDCB
TXDCT

: Xâyăd ngăc ăb n
:

uăt ăxâyăd ngăcôngătrình

Q

: Quy tăđ nh

TT-BXD

: Thôngăt - B ăxâyăd ng

N -CP

:ăNgh ăđ nhă- Chínhăph

QH

: Qu căh i

QL TăXD

:ăQu nălỦăđ uăt ăXâyăd ng

QLDA

:ăQu nălỦăd ăánă

TKTK- BVTC

:ăThi tăk ăk ăthu t - b năv ăthiăcông

TDTT

: Th ăd căth ăthao

H ND

: H iăđ ngănhân dân

XD

:ăXâyăd ng

UBND
GTNT
BTCT

:ă yăbanănhânădân
: Giao thông nông thôn
:ăBêătôngăc tăthép

GPMB

:ăGi iăphóngăm tăb ng


DANH M C HỊNHăV

Hình 2.1:
ng giao thông xụ Tân L p
Hình 2.2: Tr s
y ban nhân dân huy n m Hà
Hình 2.3:
p tràn x l công trình đ u m i h đ m Hà
Hình 2.4: Toàn c nh h đ p đ m Hà ng
Hình 2.5: H th ng kênh m ng D c Yên

ng

46
47
49
49
52


DANH M CăB NGăBI U
B ng 1.1: Tính toán chi phí xây d ng theo đ n giá xây d ng không đ y đ

11

B ng 1.2: Tính toán chi phí xây d ng theo đ n giá xây d ng đ y đ

12

B ng 1.3: T ng h p d toán chi phí xây d ng tính theo đ n giá xây d ng công 14
trình không đ y đ và giá xây d ng t ng h p không đ y đ
B ng 1.4: Các v n b n pháp lu t
B ng 2.1: M t s ch tiêu t ng tr ng kinh t giai đo n 2005-2012

29
37

B ng 2.2: Hi n tr ng c s h ng t ng v n hóa, giáo d c huy n

m Hà giai 43

đo n 2001-2005
B ng 2.3: M t s công trình giao thông đụ đ

c xây d ng

45

B ng 2.4: M t s công trình đô th khác đụ đ

c xây d ng

51

B ng 2.5: M t s công trình th y l i

52

B ng 2.6: M t s công trình v n hóa, th d c th thao

54

B ng 2.7: M t s công trình giáo d c

54

B ng 2.8: M t s công trình y t

56

B ng 2.9: M t s d án b ch m ti n đ

61

B ng 2.10: M t s công trình gi m giá nh công tác đ u th u

64

B ng 3.1: D án đ u t xây d ng c s h t ng đô th và các đi m dân c

75

B ng 3.2: D án công nghi p, xây d ng, giao thông, th y l i

76

B ng 3.3: D án d ch v , th

77

ng m i, du l ch

B ng 3.4: D án nông lâm nghi p, th y s n

78

B ng 3.5: D án giáo d c – đào t o

79

B ng 3.6: D án y t

80

B ng 3.7: D án v n hóa – thông tin

81

B ng 3.8: T ng h p kinh phí xây d ng công trình kè b o v b sông

m Hà

B ng 3.9: T ng h p kinh phí xây d ng công trình kè b o v b sông
(ti ng
p) 3.10: T ng h p giá tr xây l p công trình kè b o v b sông
B

m Hà

86

m Hà 87
89


1

PH NăM ă

U

1.ăTínhăc păthi tăc aăđ ătƠiănghiênăc u
măHàăălàăm tăhuy nă ămi nă ôngăc aăt nh,ăcóăt aăđ ăt ă107o 27’ăđ nă...ă
kinh đ ăđôngăvàăt ă21o 37’ăđ nă...ăV ăđ ăb c.ăPhíaăTâyăb căgiápăhuy năBìnhăLiêu,ă
phíaă ôngă b că giápă huy nă H iă Hà,ă phíaă Tâyă namă giápă huy nă Tiênă Yênă vàă phíaă
ôngănamăgiápăbi n,ăngoàiăbi nălàăqu năđ oăV năM c.
Huy nă

măHàăn mătrênăQu căl ă18ăn iăc aăkh uăMóngăCáiăv iăthànhăph ă

H ăLong.ăHuy nă

măHàălàăkhuăv cămi nănúiăkinhăt ăcònăch aăphátătri n,ăc ăs ăv tă

ch t,ăk tăc uăh ăt ngăcònăthi uăth n,ăch aăăt năd ngăkhaiăthácăđ

căh tăti măn ngă

choăphátătri năkinhăt ,ăngu năv năđ uăt ăcònăh năh pătrongăkhiănhuăc uăđ uăt ,ăphátă
tri năngàyăcàngăl n,ăt ăđóăđòiăh iăcôngătácăđ uăt ăăxâyăd ngăc ăb năc năđ căbi tăchúă
tr ng.ă

ălàmăđ

căđi uăđóăcôngătácăqu nălỦăđ uăt ăxâyăd ngăc ăb năph iăđ

căđ tă

lênăhàngăđ u,ăđ căbi tălàăqu nălỦăchiăphíăd ăánăđ uăt ăxâyăd ng.
Trong qu nălỦăđ uăt ăXDCBăc aăhuy nă

măHà,ăgiaiăđo năth căhi năđ uăt ă

d ă ánă cònă nhi uă h nă ch ă trongă côngă tácă qu nă lỦă chiă phí.ă óă làă m tă trongă nh ngă
nguyênănhânălàmăchoăchiăphíăd ăánăđ uăt ăxâyăt ngăcao,ăv
h

tăt ngăm căđ uăt ,ă nhă

ngăkhôngănh ăđ năhi uăqu ăkinh t ăc aăd ăánădoăđóătácăgi ăch năđ ătài: ắGi iă

phápă t ngă c

ngă côngă tácă qu nă lýă chiă phíă d ă ánă đ uă t ă xơyă d ngă giaiă đo nă

th căhi năđ uăt ăcácăd ăánăđ uăt ăxơyăd ngătrênăđ aăbƠnăhuy nă
Qu ngăNinhă- Ápăd ngăt iăcôngătrìnhăkèăb ăsôngăTh ătr nă

măHƠ,ăt nhă

măHƠ”ăđ ănghiênă

c u,ăv iămongă mu nă gópăph nănângăcaoă côngătácăqu nălỦăd ăánăđ uăt ăxâyă d ngă
công trình t iăBanăQLDA huy nă

măHà,ăt nhăQu ngăNinhăcóăhi uăqu ăh n.

2.ăM căđíchănghiênăc u
a.ăM căđíchăchung
Thôngăquaăvi căthuăth păs ăli u,ăt ngăh păvàăphânătíchăk tăqu ăqu nălỦăđ uăt ă
xâyăd ngăcôngătrìnhătrongăgiaiăđo năth căhi năđ uăt ătrênăđ aăbànăhuy n,ăđ ătàiăs ă
đ aăraăm tăs ăgi iăphápănh mănângăcaoăcôngătácăqu nălỦăchiăphíăcácăd ăánăđ uăt ă


2
xâyăd ngăc aăBanăQLDAătrongăgiaiăđo năth c hi năđ uăt ătrênăđ aăbànăhuy nă
b.ăM căđíchăc ăth
Tìmăhi uăm tăs ăv năđ ăchungăv ăđ uăt ăxâyăd ngăcôngătrìnhăvàăqu nălỦăd ă
ánăđ uăt ăxâyăd ng.
Thuăth păs ăli u,ăt ngăh păvàăphânătíchăđánhăgiáăcôngătácăqu nălỦăd ăánăđ uă
t ăxâyăd ngăcôngătrìnhătrongăgiaiăđo năth căhi năđ uăt ătrênăđ aăbànăhuy n.
ăxu tăm tăs ăbi năphápănh mănângăcaoăcôngătácăqu nălỦăchiăphíăd ăánăđ uă
t ăxâyăd ngăcôngătrìnhăt iăBanăQLDAăhuy nă

măHàătrongăgiaiăđo năth căhi năđ uă

t ăxâyăd ng.
3.ă

iăt

ngăvƠăph măviănghiênăc u

a.ă

iăt
iăt

ngănghiênăc u
ngănghiênăc uăc aăđ ătàiălàăcôngătácăqu nălỦăchiăphíăxâyăd ngăcôngă

trìnhă c aă Ban QLDA trongă giaiă đo nă th că hi nă đ uă t ă xâyă d ngă đ iă v iă vi că l aă
chonănhàăth u,ăkh oăsát,ăthi tăk ,ăthiăcông,ăki măđ nh,ăvi căph iăh păgi aăch ăđ uăt ă
vàănhàăth u.
b.ăPh măviănghiênăc u
ătàiănghiênăc uăho tăđ ngăqu nălỦăchiăphíăxâyăd ngătrongăgiaiăđo năth că
hi năđ uăt ăcácăd ăánăđ uăt ăxâyăd ngăcôngătrìnhăth yăl iătrênăđ aăbànăhuy năHà,ăt nhăQu ngăNinhăt ăn mă2010ăđ nănay.
4.ăPh

ngăphápănghiênăc u
ăth căhi năđ

căm cătiêuăvàănhi măv ănghiênăc u,ălu năv năd aătrênăcáchă

ti păc năc ăs ălỦălu năv ăkhoaăh căqu nălỦăd ăánăvàănh ngăquyăđ nhăhi năhànhăc aă
h ă th ngă v nă b nă phápă lu tă trongă l nhăv că này.ă
cácăph

ngăphápănghiênăc uăph ăh păv iăđ iăt

tàiă trongă đi uă ki nă c aă đ aă ph

ngă th iălu nă v nă c ngă s ă d ngă
ngăvàăn iădungănghiênăc uăc aăđ ă

ngă vàă ă Vi tă Namă hi nă nay,ă đóă là:ă Ph

ngă phápă


3
đi uătra,ăkh oăsátăth căt ;ăPh
vàăm tăs ăph

ngăphápăth ngăkê;ăPh

ngăphápăphânătích,ăsoăsánh;ă

ngăphápăk tăh păkhác.

5.ăụăngh aăkhoaăh căvƠăth căti năc aăđ ătƠi
a.ăụăngh aăkhoaăh c
H ăth ngăhóaăc ăs ălỦălu năv ăqu nălỦăd ăánăđ uăt ăxâyăd ng,ăquaăphânătíchă
th cătr ngătìnhăhìnhăqu nălỦăchiăphíăcácăd ăánăđ uăt ăxâyăd ngătrênăđ aăbànăhuy nă
măHàăt nhăQu ngăNinhăđ ănghiênăc uăgi iăphápăt ngăc

ngăcôngătácăqu nălỦăd ă

ánăđ uăt ăxâyăd ng.
b.ăụăngh aăth căti n
K tă qu ă nghiênă c uă c aă đ ă tàiă s ă làă tàiă li uă thamă kh oă h uă íchă nh mă kh că
ph cănh ngăb tăc p,ăt năt iătrongăcôngătácăqu nălỦăchiăphíăd ăánăđ uăt ăxâyăd ngă
trênăđ aăbànăhuy n.ăQuaăđóănângănângăcaoăcôngătácăqu nălỦăchiăphí cácăd ăánăđ uăt ă
xâyăd ngăcôngătrìnhăth yăl iătrênăđ aăbànăhuy nă
6.ăK tăqu ăd ăki năđ tăđ
ăđ tăđ

măHà,ăt nhăQu ngăNinh.

c

căm căđíchănghiênăc uăđ tăra,ălu năv năc năph iăgi iăquy tăđnh ngăn iădungăsauăđây:
H ăth ngăc ăs ălỦălu năv ăcôngătácăqu nălỦăd ăánăđ uăt ăxâyăd ng.ăăNh ngă
k tăqu ăvàăkinhănghi măđưăđ tăđ

cătrongăcôngătácăqu nălỦăd ăánăđ uăt ăxâyăd ngă

côngătrìnhătrongăth iăgianăv aăqua.
Phân tíchăth cătr ngăcôngătácăQu nălỦăd ăánăđ uăt ăxâyăd ngăcôngătrìnhătrênă
đ aăbànăhuy nă

măHàăt nhăQu ngăNinh.

ăxu tăm tăs ăgi iăphápănh mănângăcaoăcôngătácăqu nălỦăd ăánăđ uăt ,ăđ că
bi tălàăqu nălỦăchiăphíăxâyăd ngăcôngătrìnhătrongăgiaiăđo năth căhi năđ uăt ătrênăđ aă
bànăhuy nă

măHàăt nhăQu ngăNinh.

7.ăK tăc uăc aălu năv n
Ngoàiăph năm ăđ u,ăk tălu năn iădungăchínhăc aăLu năv năđ

căchiaălàmă3ăch

ng:


4
Ch

ngă1: C s lý lu n v chi phí d án đ u t xây d ng và qu n lý chi

phí d d án đ u t xây d ng giai đo n th c hi n đ u t .
Ch

ngă2: Phân tích tình hình qu n lý chi phí d án đ u t xây d ng giai

đo n th c hiên đ u t t i huy n
Ch

m Hà, t nh Qu ng Ninh.

ngă3: Gi i pháp t ng c

ng công tác qu n lý chi phí d án đ u t xây

d ng giai đo n th c hi n đ u t trên đ a bàn huy n
trình Kè b sông Th tr n

m Hà.

m Hà - Áp d ng t i công


5

CH

NGă1:ăC ăS ăLụăLU NăV ăCHI PHÍ D ăÁNă

VÀ QU NăLụăCHI PHÍ D ăÁNă

UăT ăXỂYăD NGă

UăT ăXỂYăD NGăGIAIă O NăTH Că

HI Nă

UăT

1.1. M tăs ăv năđ ăv chi phí d ăánăđ uăt ăxơyăd ngăgiaiăđo năth căhi năđ uăt
1.1.1. Khái ni m, n i dung chi phí d án đ u t xây d ng giai đo n th c hi n
đ ut .
1.1.1.1. Khái ni m chi phí d án đ u t xây d ng giai đo n th c hi n đ u t
a) Chi phí d án đ u t
Chiăphíăd ăánăđ uăt ăxâyăd ngăhayăchiăphíăd ăánă

TXDCTălàătoànăb ăchiă

phíăc năthi tăđ ăxâyăd ngăm iăho căs aăch a,ăc iăt o,ăm ăr ngăhayătrangăb ăl iăk ă
thu tăcôngătrình.ăDoăđ căđi măc aăquáătrìnhăs năxu tăvàăđ căđi măc aăs năph măxâyă
d ngănênăm iăd ăánă TXDCTăcóăchiăphíăriêngăđ

c xácăđ nhătheoăđ căđi m,ătínhă

ch tăk ăthu tăvàăyêuăc uăcôngăngh ăc aăquáătrìnhăxâyăd ng.ăChiăphíăd ăánă TXDCTă
đ

căbi uăth ăquaăch ătiêuăt ngăm căđ uăt trongăgiaiăđo năchu năb ăđ uăt ,ăt ngăd ă

toán (d ătoánăxâyăd ngăcông trình)ătrongăgiaiăđo năth căhi năđ uăt , giá thanh toán
vàă quy tă toánă v nă đ uă t ă khiă k tă thúcă xâyă d ngă đ aă côngă trìnhă vàoă khaiă thácă s ă
d ng. [12]
b) Chi phí d án đ u t giai đo n th c hi n đ u t
Trongăgiaiăđo năth căhi năđ uăt ăchiăphíăd ăánăđ uăt ăđ

căbi uăth qua D ă

toánăxâyăd ngăcông trình (T ngăd ătoán).ă
D ă toánă xâyă d ngă côngă trìnhă (T ngă d ă toán)ă làă t ngă chiă phíă c nă thi t cho
vi căđ uăt ăxâyăd ngăcôngătrìnhăđ
n uăthi tăk ă3ăb

cătínhătoánăc ăth ă ăgiaiăđo năthi tăk ăk ăthu tă

c,ă ăgiaiăđo năthi tăk ăk ăthu tăthiăcôngăn uăthi tăk ă2ăb

c.

1.1.1.2. N i dung chi phí d án đ u t xây d ng giai đo n th c hi n đ u t
Chiăphíăd ăánăđ uăt ăxâyăd ngăgiaiăđo năth căhi năđ uăt ăbaoăg m:ăChiăphíă
xâyăd ng,ăchiăphíăthi tăb ,ăchiăphíăqu nălỦăd ăán,ăchiăphíăt ăv năđ uăt ăxâyăd ng,ăchi


6
phíăkhácăvàăchiăphíăd ăphòng. [12]
a) Chi phí dây d ng
Chiă phíă xâyă d ng:ă đ

că xácă đ nhă choă côngă trình,ă h ngă m că côngă trình,ă b ă

ph n,ă ph nă vi c,ă côngă tácă c aă côngă trình,ă h ngă m că côngă trìnhă đ iă v iăcôngă trìnhă
chính,ă côngă trìnhă ph ă tr ,ăcôngă trìnhă t mă ph că v ă thiă công,ă nhàă t mă đ ă ă vàă đi uă
hành thi công.
Chiă phíă xâyă d ngă baoă g m:ă chiă phíă tr că ti p,ă chiă phíă chung,ă thuă nh pă ch uă
thu ătínhătr

c,ăthu ăgiáătr ăgiaăt ng,ăchiăphíăxâyăd ngănhàăt măt iăhi nătr

ngăđ ă ă

vàăđi uăhànhăthiăcông
- Chiă phíă tr că ti pă baoă g m:ă chiă phíă v tă li uă (k ă c ă v tă li uă doă ch ă đ uă t ă
c p),ăchiăphíănhânăcông,ăchiăphíămáyăthiăcôngăvàăchiăphíătr căti păkhác.ăChiăphíătr că
ti pă khácă làă chiă phíă choă nh ngă côngă tácă c nă thi tă ph că v ă tr că ti pă thiă côngă xâyă
d ngăcôngătrìnhănh ăchiăphíădiăchuy năl căl

ngălaoăđ ngătrongăn iăb ăcôngătr

anătoànălaoăđ ng,ăb oăv ămôiătr

iălaoăđ ngăvàămôiătr

ngăchoăng

thíănghi măv tăli uăc aănhàăth uăvàăchiăphíăb măn
vàăkhôngăxácăđ nhăđ

căkh iăl

ng,ă

ngăxungăquanh,ă

c,ăvétăb năkhôngăth

ngăxuyênă

ngăt ăthi tăk .

- Chiă phíă chungă baoă g m:ă chiă phíă qu nă lỦă c aă doanhă nghi p,ă chiă phíă đi uă
hànhăs năxu tăt iăcôngătr
t iăcôngătr

ng, chiăphíăph căv ăcôngănhân,ăchiăphíăph căv ăthiăcôngă

ngăvàăm tăs ăchiăphíăkhác.

- Thuă nh pă ch uă thu ă tínhă tr
d ngăđ

căd ătínhătr

c:ă làă kho nă l iă nhu nă c aă doanhă nghi pă xâyă

cătrongăd ătoánăxâyăd ngăcôngătrình.

- Thu ăgiáătr ăgiaăt ng:ălàăkho năthu ăph iăn pătheoăquyăđ nhăc aănhàăn

căvàă

đ

cătínhătrênăt ngăgiáătr ăchiăphíătr căti p,ăchiăphíăchung,ăthuănh păch uăthu ătínhă

tr

c.
- Chiăphíănhàăt măt iăhi nătr

xâyăd ngănhàăt măt iăhi nătr

ngăđ ă ăvàăđi uăhànhăthiăcôngălàăchiăphíăđ ă

ngăho căthuêănhàăho căchiăphíăđiăl iăph căv ăchoăvi că

ăvàăđi uăhànhăthiăcôngăc aănhàăth uătrongăquáătrìnhăthiăcôngăxâyăd ngăcôngătrình.


7
b) Chi phí thi t b
Baoăg măchiăphíămuaăs măthi tăb (ăk ăc ăchiăphíăđàoăt oăvàăchuy năgiaoăcôngă
ngh ăn uăcó),ăchiăphíăl păđ tăthi tăb ăvàăchiăphíăthíănghi m,ăhi uăch nhăvàăcácăchiăphíă
khácăcóăliênăquan.ăChiăphíămuaăs măthi tăb ăđ
l

căxácăđ nhătrênăc ăs ăkh iăl

ng,ăs ă

ng,ăch ngălo iăthi tăb ăc nămua,ăgiaăcôngăvàăgiáămuaăho căgiaăcôngăthi tăb .ăChiă

phíăđàoăt oăvàăchuy năgiaoăcôngăngh ,ăchiăphíăl păđ tăthi tăb ,ăchiăphíăd ăthíănghi m,ă
hi uăch nhăvàăchiăphíăkhácăcóăliênăquanăđ

căxácăđ nhăb ngăd ătoán

c) Chi phí qu n lý d án
Baoăg măcácăchiăphí c năthi tăđ ăch ăđ uăt ăt ăch căth căhi năqu nălỦăd ăán.ă
Chiăphíăqu nălỦăd ăánăđ

căxácăđ nhătrênăc ăs ăthamăkh oăđ nhăm căt ăl ădoăb ăxâyă

d ngăcôngăb ăho căb ngăcáchăl păd ătoánă…Chiăphíăqu nălỦăd ăánăbaoăg măcácăchiă
phí sau:
- Chiăphíăt ăch căl păbáoăcáoăđ uăt ,ăchiăphíăt ăch căl păd ăánăđ uăt ăho că
báoăcáoăkinhăt ă- k ăthu t
- Chiă phíă t ă ch că thiă tuy n,ă tuy nă ch nă thi tă k ă ki nă trúcă ho că l aă ch nă
ph

ngăánăthi tăk ăki nătrúc
- Chiăphíăt ăch căth căhi năcôngătácăb iăth

ng,ăh ătr ăvàătáiăđ nhăc ăthu că

tráchănhi măc aăch ăđ uăt
- Chiăphíăt ăch căl p,ăth măđ nhăho căth mătra,ăphêăduy tăthi tăk ăk ăthu t,ă
thi tăk ăb năv ăthiăcông,ăd ătoánăcôngătrình
- Chiăphíăt ăch căl aăch nănhàăth uătrongăho tăđ ngăxâyăd ng
- Chiăphíăt ăch căqu nălỦăch tăl

ng,ăkh iăl

ng,ăti năđ ,ăchiăphíăxâyăd ng

- Chiăphíăt ăch căđ măb oăanătoàn,ăv sinhămôiătr

ngăc aăcôngătrình

- Chiăphíăt ăch căl păđ nhăm c,ăđ năgiáăxâyăd ngăcôngătrình
- Chiă phíă t ă ch că ki mă traă ch tă l
trìnhătheoăyêuăc uăc aăch ăđ uăt

ngă v tă li u,ă ki mă đ nhă ch tă l

ngă côngă


8
- Chiăphíăt ăch căki mătraăch ngănh năđ ăđi uăki năb oăđ măanătoànăch uăl că
vàăch ngănh năs ăph ăh păv ăch tăl ngăcôngătrình
- Chiăphíăt ăch cănghi măthu,ăthanhătoán,ăquy tătoánăh păđ ng;ăthanhătoán,ă
quy tătoán v năđ uăt ăxâyăd ngăcông trình
- Chiăphíăt ăch căgiámăsát,ăđánhăgiáăd ăánăđ uăt ăxâyăd ngăcôngătrình;
- Chiăphíăt ăch cănghi măthu,ăbànăgiaoăcôngătrình
- Chiăphíăkh iăcông,ăkhánhăthành,ătuyênătruy năqu ngăcáo
- Chiăphíăt ăch căth căhi năcácăcôngăvi căqu nălỦăkhác
d) Chi phí t v n đ u t xây d ng
Baoă g mă chiă phíă t ă v nă l pă d ă ánă đ uă t ,ă kh oă sát,ă thi tă k ,ă giámă sátă xâyă
d ng,ăt ăv năth mătraăvàăcácăchiăphíăt ăv năđ uăt ăxâyăd ngăkhác:
- Chiăphíăkh oăsátăxâyăd ng
- Chiăphíăl păbáoăcáoăđ uăt ,ăl păd ăánăho căl păbáoăcáoăkinhăt ă- k ăthu t
- Chiăphíăth mătraătínhăhi uăqu ăvàătínhăkh ăthiăc aăd ăán
- Chiăphíăthiătuy n,ătuy năch năthi tăk ăki nătrúc
- Chi phíăthi tăk ăxâyăd ngăcôngătrình
- Chiăphíăth mătraăthi tăk ăk ăthu t,ăthi tăk ăb năv ăthiăcông,ăchiăphíăth mătraă
t ngăm căđ uăt ,ăd ătoán công trình
- Chiăphíăl păh ăs ăyêuăc u,ăh ăs ăm iăs ătuy n,ăh ăs ăm iăth uăvàăchiăphíă
phânătíchăđánhăgiáăh ăs ăđ ăxu t,ăh ăs ăd ăs ătuy n,ăh ăs ăd ăth uăđ ăl aăch nănhàă
th uăt ăv n,ănhàăth uăthiăcôngăxâyăd ng,ănhàăth uăcungăc păv tăt ăthi tăb ,ăt ngăth uă
xâyăd ng
- Chiăphíăgiámăsátăkh oăsátăxâyăd ng,ăgiámăsátăthiăcôngăxâyăd ng,ăgiámăsátă
l păđ tăthi tăb
- Chiăphíăl păbáoăcáoăđánhăgiáătácăđ ngămôiătr

ng


9
- Chiăphíăl păđ nhăm căxâyăd ng,ăđ năgiáăxâyăd ngăcôngătrình
- Chiăphíăki măsoátăchi phíăđ uăt ăxâyăd ngăcôngătrình
- Chiăphíă qu nă lỦă chiă phíă đ uă t ă xâyă d ng:ă t ngă m că đ uă t ,ă d ă toánă côngă
trình,ăđ nhăm căxâyăd ng,ăđ năgiáăxâyăd ngăcôngătrình,ăh păđ ngătrongăho tăđ ngă
xâyăd ng,...
- Chiăphíăt ăv năqu nălỦ d ăánă(tr

ngăh păthuêăt ăv n)

- Chi phí thí nghi măchuyênăngành
- Chiăphíăki mătraăch tăl

ngăv tăli u,ăki măđ nhăch tăl

ngăcôngătrình theo

yêuăc uăc aăch ăđ uăt
- Chiă phíă ki mă traă ch ngă nh nă đ ă đi uă ki nă b oă đ mă ană toànă ch uă l că vàă
ch ngănh năs ăph ăh păv ăch tăl

ngăcôngătrình

- Chiăphíăgiámăsát,ăđánhăgiáăd ăánăđ uăt ăxâyăd ngăcôngătrìnhă(tr

ngăh pă

thuêăt ăv n)
- Chiăphíăquyăđ iăchiăphíăđ uăt ăxâyăd ngăcôngătrìnhăv ăth iăđi măbànăgiao,
đ aăvàoăkhaiăthácăs ăd ng
- Chiăphíăth c hi năcácăcôngăvi căt ăv năkhác
Chiăphíăt ăv năđ uăt ăxâyăd ngăđ

căxácăđ nhăb ngăđ nhăm c t ăl ădoăb ăxâyă

d ngăcôngăb ătheoăquy tăđ nhăS :ă957/Q -BXD ngày 29/09/2009 ho căl păd ătoán.ă
iăv iăcácăd ăánăcóănhi uăcôngătrìnhăthìăchiăphíăl păbáoăcáoăđ uăt ,ăchiăphíă
l păd ăánăho căl păbáoăcáoăkinhăt ă- k ăthu tăkhôngătínhătrongăchiăphíăt ăv năđ uăt ă
xâyăd ngăcôngătrìnhăc aăd ătoánăcôngătrình
e) Chi phí khác và chi phí d phòng
- Chi phí khác baoăg m:
+ Chiăphíăràăpháăbomămìn,ăv tăn
+ăăChiăphíăb oăhi măcôngătrình


10
+ăăChiăphíădiăchuy năthi tăb ăthiăcôngăvàăl c l
+ăăChiăphíăđ ngăki măch tăl

ngălaoăđ ngăđ năcông tr

ng

ngăqu căt ,ăquanătr căbi năd ngăcôngătrình

+ăăChiăphíăđ măb oăanătoànăgiaoăthôngăph căv ăthiăcôngăcácăcôngătrình
+ăăChiăphíăhoànătr ăh ăt ngăk ăthu tăb ă nhăh

ngăkhiăthiăcôngăcôngătrình

+ăăChiăphíăki mătoán,ăth mătra, phêăduy tăquy tătoánăv năđ uăt
+ăăChiăphíănghiênăc uăkhoaăh căcôngăngh ăliênăquanăđ năd ăán;ăv năl uăđ ngă
banăđ uăđ iăv iăcácăd ăánăđ uăt ăxâyăd ngănh măm căđíchăkinhădoanh,ălưiăvayătrongă
th iăgianăxâyăd ng;ăchiăphíăchoăquáătrìnhăch yăth ăkhôngăt iăvàăcóăt iătheoăquyătrìnhă
côngăngh ătr

căkhiăbànăgiaoătr ăgiáătr ăs năph măthuăh iăđ

c

+ Các kho năphíăvàăl ăphíătheoăquyăđ nh
+ M tăs ăkho năm căchiăphíăkhác
Chiăphíăkhácăđ

căxácăđ nhăb ngăl păd ătoánăho căđ nhăm căt ăl ..

- Chiăphíăd ăphòngăbaoăg m:ă
+ăChiăphíăd ăphòngăchoă y uăt ăkh iăl
tr

căđ

ngă côngăvi căphátăsinhă ch aăl

ngă

căkhiăl păd ăán

+ăChiăphíăd ăphòngăchoăy uăt ătr
Chiăphíăd ăphòngă choă kh iăl

tăgiáătrongăth iăgianăth căhi năd ăán.

ngăcôngăvi că phátăsinhăđ

cătínhăb ngăt ă l ă

ph nătr măso v iăcácăkho năchiăphíătrên.ăChiăphíăd ăphòngădoăy uăt ătr

tăgiáăđtínhătrênă c ăs ăđ ă dàiă th iăgiană xâyă d ngă côngă trìnhă vàă ch ă s ă giáă xâyă d ngă hàngă
n măph ăh păv iălo iăcôngătrìnhăxâyăd ng.
1.1.2. Ph
đ ut

ng pháp xác đ nh chi phí d án đ u t xây d ng giai đo n th c hi n

1.1.2.1. C n c xác đ nh
- Kh iăl
-

ngăcôngătrìnhăđ

căbócătáchăt ăh ăs ăthi tăk

nhăm căxâyăd ngăcôngătrình


11

-

năgiáăxâyăd ngăcôngătrình

- Thu ăsu tăthu ăgiáătr ăgiaăt ng
- Cácăv năb năliên quan khác
1.1.2.2. Các ph

ng pháp xác đ nh chi phí xây d ng

a) Trình t tính toán chi phí xây d ng công trình theo đ n giá không đ y đ
-B

că1: Tínhătoánăkh iăl

ngătheoăh ăs ăthi tăk ăph ăh păv iăđi uăki năápăd ngă

c aăđ năgiáăxâyăd ngăcôngătrình:

-B

+ Tr

ngăh păkh iăl

ngăbóc theoădanhăm căcôngăvi căchiăti t;

+ăTr

ngăh păkh iăl

ngăbócătheoădanhăm căcôngăvi căt ngăh p;

că2:ăL păb ngătínhătoánăchiăphíătr căti pă(B ngă1.1)
+ Tínhătheoăđ năgiáăchiăti tăkhôngăđ yăđ ;
+ Tínhătheoăđ năgiáăt ngăh păkhôngăđ yăđ ;
B ng 1.1: Tính toán chi phí tr c ti p

Tên
công
Mã vi c
hi u (chi
STT
nă ti tă
giá ho că
t ngă
h p

v

(1)

(4)

(2)

(3)

năgiá


Thànhăti n

KL

(5)

VL NC

M

(6)

(8) (9)=(5)x(6) (10)=(5)x(7) (11)=(5)x(8)

(7)

VL

NC

M

1
2

C ng:

VL

NC

M


12
-B

că3:ăăL păb ngătínhătoánăchênhăl chăv tăliêu

-B

că4:ăL păb ngăt ngăh păchiăphíă(B ngă1.2)

B ng1.2 : T ng h p d toán chi phí xây d ng tính theo đ n giá xây d ng công trình
không đ y đ và giá xây d ng t ng h p không đ y đ . [8]
N iădungăchi phí

STT
I

CHIăPHÍăTR CăTI P

1

Chiăphíăv tăli u

Cách tính

n

2
3

tr

hi u

vl
j

 CLVL

VL

 Q xD

nc
j

x(1  K nc )

NC

m
j

x(1  K ntc )

M

j 1

j

j

h

 Q xD

Chi phí máy thi công Q xD
j 1
m

Chi phí nhân công

Giá

j 1

j

Chiăphíătr căti păkhác

(VL+NC+M)ăxăt ăl

TT

Chiăphíătr căti p

VL+NC+M+TT

T

II

CHI PHÍ CHUNG

Tăxăt ăl

C

III

THUă NH Pă CH Uă THU ă TÍNHă (T+C)ăxăt ăl

TL

TR
C
Chiăphíăxơyăd
ngătr

(T+C+TL)

G

THU ăGIÁăTR ăGIAăT NGă

G x TGTGT-XD

GTGT

Chiăphíăxơyăd ngăsauăthu

G + GTGT

GXD

4

IV

V

căthu

Chi phíănhàăt măt iăhi nătr

ngăđ ă G x t ăl ăxă(1+GTGT)

ăvàăđi uăhànhăthiăcông
T ngăc ng

GXDNT

GXD + GXDNT

Trongăđó:
Qj làăkh iăl

ngăm tănhómădanhăm căcôngătácăho căm tăđ năv ăk tăc u,ăb ă

ph năth ăjăc aăcôngătrìnhă ngăv iăgiáăxâyăd ngăt ngăh păkhôngăđ yăđ .
Ho că Qj làă kh iă l
côngătrìnhăkhôngăđ yăđ

ngăcôngă tácă xâyă d ngă th ă jă ngă v iăđ năgiáă xâyă ă d ngă


13
Djvl, Djnc, Djm làăchiăphíăv tăli u,ănhânăcông,ămáyăthiăcôngătrongăgiáăxâyăd ngă
t ngăh păm tănhómădanhăm căcôngătácăho căm tăđ năv ăk tăc u,ăb ăph năth ăjăc aă
công trình.
Ho căDjvl, Djnc, Djm làăchiăphíăv tăli uă,ăchiăphíănhânăcông,ăchiăphíămáyăthiă
côngătrongăđ năgiáăxâyăd ngăcôngătrìnhăc aăcôngătácăxâyăd ngăth ăj.
CLVL:ăchênhăl chăv tăli uăđ

cătínhăb ngăph

ngăphápăb ătr ăv tăli uătr că

ti păho căb ngăh ăs ăđi uăch nh
Knc, Kmtc:ăh ăs ăđi uăch nhănhânăcông,ămáyăthiăcôngă(n uăcó)
Chiăphíătr căti păkhácă(TT)ăđ

cătínhăb ngăt ăl ăph nătr mă(%)ătrênăt ngăchiă

phíăv tăli u,ăchiăphíănhânăcông,ăchiăphíămáyăvàăthi tăb ăthiăcông.
C:ăChiăphíăchungăđ

cătínhăb ngăt l ăph nă tr mă(%)ătrênăchiăphíătr căti pă

ho căb ngăt ăl ăph nătr mă(%)ătrênăchiăphíănhânăcôngătrongăd ătoánătheoăquyăđ nhă
đ iăv iăt ngălo iăcôngătrìnhăđ
Tr

cătrìnhăbàyătrongăb ngă1.4.

ngăh păc năthi tănhàăth uăthiăcôngăcôngătrìnhăph iăt ăt ăch căkhaiăthác

vàăs năxu tăcácălo iăv tăli uăcát,ăđáăđ ăph căv ăthiăcôngăxâyăd ngăcôngătrìnhăthìăchiă
phíăchungătínhătrongăgiáăv tăli uăb ngăt ăl ă2,5%ătrênăchiăphíănhânăcôngăvàămáyăthiă
công.
TL:ăThuănh păch uăthu ătínhătr

căđ

cătínhăb ngăt ăl ăph nătr mă(%)ătrênă

chiăphíătr căti păvàăchiăphíăchungătrongăd ătoánăchiăphíăxâyăd ng.ă
G:ă chiă phíă xâyă d ngă côngă trình,ă h ngă m că côngă trình,ă b ă ph n,ă ph nă vi c,ă
côngătácătr

căthu ăđ

căxácăđ nhănh ătrongăb ngă1.1ăvàă1.2

TGTGT-XD:ăThu ăgiáătr ăgiaăt ngăchoăcôngătácăxâyăd ngăáp d ngătheoăquyăđ nhă
hi năhành.
GXD : Chi phí xâyăd ngăcôngătrìnhăsauăthu
GXDNT:ăChiăphíănhàăt măt iăhi nătr

ngăđ ă ăvàăđi uăhànhăthiăcôngăđ

cătínhă

b ngă t ă l ă 2%ă trênă t ngă chiă phíă tr că ti p,ă chiă phíă chung,ă thuă nh pă ch uă thu ă tínhă


14
tr

căđ iăv iăcácăcôngătrìnhăđiătheoătuy nănh ăđ

tinăb uă đi n,ă đ

ngăgiaoă thông,ă kênhă m

ng,ă đ

ngădâyăt iăđi n,ăđ

ngădâyăthôngă

ngă ng,ă cácă côngă trìnhă thiăcôngă

d ngătuy năkhácăvàăb ngăt ăl ă1%ăđ iăv iăcácăcôngătrìnhăcònăl i.
b) Trình t tính toán chi phí xây d ng công trình theo đ n giá đ y đ
- Chiăphíăxâyăd ngăcôngătrìnhătheoăđ năgiáăđ yăđ ăđ

cătrìnhăbàyă ăb ngă1.3

B ng 1.3: Tính toán chi phí xây d ng theo d n giá xây d ng đ y đ
Mưăhi u
STT

Tênăcôngăvi c

năgiá

(1)


v

KL

(2)

(3)

(4)

(5)

năgiá
(6)

Thành
ti n
(7)=(5)x
(6)

1
2
C ng:
- Chiăphíăxâyăd ngăcôngătrìnhătheoăđ năgiáăđ yăđ ăcóăth ătrìnhăbàyătheoăcôngă
th căt ngăquátănh ăsau:
m

GXD   Q j g j

(1-1)

j 1

Trongăđó:
- Qj:ăKh iăl
- gj:ă
Ph

ngăcôngătácăxâyăl păth ăj;

năgiáăchiăti tăđ yăđ ăcôngătácăxâyăl păth ăj;

ngăphápătínhăđ năgiáăchiăti tăđ yăđ ăcóăth ăvi tăt ngăquátănh ăsau:
g = (vl + nc + m)(1+ Kttk)(1+ Kc )(1 + KT )(1 + KGTGT) + Cltr
Trongăđó:ă
-

vl: Chiăphíăv tăli uătínhăchoă1ăđ năv ăcôngătácăxâyăl p;

-

nc: Chiăphíănhânăcôngătínhăchoă1ăđ năv ăcôngătácăxâyăl p;

(1-2)


15

-

m: Chiăphíămáyăthiăcôngătínhăchoă1ăđ năv ăcôngătácăxâyăl p;

-

Kttk: H ăs ătínhăđ năchiăphíătr căti păkhác;

-

Kc : H ăs ătínhăđ năchiăphíăchung;

-

KT : H ăs ătínhăđ năchiăphíăthuănh păch uăthu ătínhătr

-

KGTGT: H ăs ătínhăđ năthu ăgiáătr ăgiaăt ng;

-

Cltr : H ăs ătínhăđ năchiăphíălánătr i.

c;

1.1.2.2. Xác đ nh chi phí thi t b [1]
a) Chi phí mua s m thi t b đ
-

c xác đ nh theo m t trong các cách d

iă v iă nh ngă thi tă b ă đưă xácă đ nhă đ

i đây:

că giáă cóă th ă tínhă theoă s ă l

ng,ă

ch ngălo iăt ngălo iăthi tăb ăho cătoànăb ădâyăchuy năcôngăngh ăvàăgiáăm tăt n,ăm tă
cáiăho cătoànăb ădâyăchuy năthi tăb ăt

ngă ng.

n

GMS  [Qi Mi x(1  Ti GTGT TB )]

(1-3)

i 1

Trongăđó:
+ Qi:ăkh iăl

ngăho căs ăl

ngăthi tăb ă(nhómăthi tăb )ăth ăiă(iă=ă1n);

+ Mi:ăgiáătínhăchoăm tăđ năv ăkh iăl
(nhómăthi tăb )ăth ăiă(iă=ă1n),ăđ

ngăho căm tăđ năv ăs ăl

ng thi tăb ă

căxácăđ nhătheoăcôngăth c:

Mi = Gg + Cvc + Clk + Cbq + T

(1-4)

Trongăđó:
+ Gg:ăgiáăthi tăb ă ăn iămuaă
+ Cvc:ăchiăphíăv năchuy năm tăđ năv ăkh iăl

ngăho căm tăđ năv ăs ăl

ngă

thi t b
+ Clk:ăchiăphíăl uăkho,ăl uăbưi,ă
+ Cbq:ăchiăphíăb oăqu n,ăb oăd
s ăl

ngăm tăđ năv ăkh iăl

ngăthi tăb ă(nhómăthi tăb )ăt iăhi nătr

ng;

ngăho căm tăđ năv ă


16
+ T:ăthu ăvàăphíăb oăhi m,ăki măđ nhăthi tăb ă(nhómăthi tăb );
+TiGTGT-TB :ăm căthu ăsu tăthu ăgiáătr ăgiaăt ngăquyăđ nhăđ iăv iălo iăthi tăb ă
(nhómăthi tăb )ăth ăiă(iă=ă1n).
iăv iănh ngăthi tăb ăch aăxácăđ nhăđ

-

căgiáăcóăth ăd ătínhătheoăbáoăgiáă

c aănhàăcungăc p,ănhàăs năxu tăho căgiáănh ngăthi tăb ăt
th iăđi mătínhătoánăho căc aăcôngătrìnhăcóăthi tăb ăt

ngăt ătrênăth ătr

ngăt iă

ngăt ăđưăvàăđangăth căhi n.ă

iă v iăcácă thi tă b ă côngă ngh ă c nă s nă xu t,ă giaă côngă thìăchiă phíă nàyă đ
xácăđ nhătrênăc ăs ăkh iălngăthi tăb ăc năs năxu t,ăgiaăcôngăvàăgiáăs năxu t,ăgiaă

côngăm tăt năph ăh păv iătínhăch t,ăch ngălo iăthi tăb ătheoăh păđ ngăs năxu t,ăgiaă
côngăđưăđ

căkỦăk t.ă

b) Chi phí đào t o và chuy n giao công ngh
căxácăđ nhăb ngăcáchăl păd ătoánăho căd ătínhătu ătheoăyêuăc uăc ăth ăc aă
t ngăcôngătrình.
c) Chi phí l p đ t thi t b và thí nghi m, hi u ch nh
căxácăđ nhăb ngăcáchăl păd ătoánănh ăđ iăv iăd ătoánăchiăphíăxâyăd ng.
Tr

ngăh păthi tăb ăđưăđ

căl aăch năthôngăquaăđ uăth uăthìăchiăphíăthi tăb ă

baoăg măgiáătrúngăth uăvàăcácăkho năchiăphíătheoăcácăn iădungănêuătrênăđ

căghiă

trongăh păđ ng.
1.1.2.3. Xác đ nh chi phí qu n lý d án
Chiăphíăqu nălỦăd ăánăđ

căxácăđ nhtheoăđ nhăm căchiăphíăt ăl ăho căb ngă

cáchăl păd ătoán.
GQLDA = T x (GXDtt + GTBtt)
Trongăđóă:
- T:ăđ nhăm căt ăl ă(%)ăđ iăv iăchiăphíăqu nălỦăd ăán;
- GXDtt :ăchiăphíăxâyăd ngătr

căthu ;

(1-5)


17
- GTBtt :ăchiăphíăthi tăb ătr

căthu .

1.1.2.4. Xác đ nh chi phí t v n đ u t xây d ng [1]
Chiă phíă t ă v nă đ uă t ă xâyă d ngă đ

că xácă đ nhtheoă đ nhă m că chiă phíă t ă l ă

ho căb ngăcáchăl păd toán.
Chiăphíăt ăv năđ uăt ăxâyăd ngăđ
n

m

i 1

j 1

căxácăđ nhătheoăcôngăth căsau:

GTV   C I x(1  Ti GTGT TV )   D j x(1  TjGTGT TV )

(1-6)

Trongăđó:
- Ci:ăchiăphíăt ăv năđ uăt ăxâyăd ngăth ăiătính theoăđ nhăm căt ăl ă(i=1n);
- Dj:ăchiăphíăt ăv năđ uăt ăxâyăd ngăth ăjătínhăb ngăl păd ătoánă(j=1m);
- TiGTGT-TV:ăm căthu ăsu tăthu ăgiáătr ăgiaăt ngătheoăquyăđ nhăhi năhànhăđ iă
v iăkho năm căchiăphíăt ăv năđ uăt ăxâyăd ngăth ăiătínhătheoăđ nhăm căt ăl ;
- TjGTGT-TV:ăm căthu ăsu tăthu ăgiáătr ăgiaăt ngăđ iăv iăkho năm căchiăphíăt ă
v năđ uăt ăxâyăd ngăth ăjătínhăb ngăl păd ătoán.
Tr

ngăh păcácăcôngătrìnhăc aăd ăánăph iăthuêăt ăv năn

m tăs ăcôngăvi căthìăchiăphíăt ăv năđ

căngoàiăth căhi nă

căl păd ătoánătheoăquyăđ nhăhi năhànhăph ă

h păv iăyêuăc uăs ăd ngăt ăv năchoăcôngătrìnhăho căgiáătr ăh păđ ngăt ăv năđưăkỦă
k tăđ ăghiăvàoăd ătoán.
1.1.2.5. Xác đ nh chi phí khác [1]
Chiăphíăkhácăđ

căxácăđ nhăb ngăcáchăl păd ătoánăho căb ngăđ nhăm căchiă

phíăt ăl .
n

m

1

i 1

j 1

k 1

GK   Ci x(1  Ti GTGT  K )   D j x(1  TjGTGT  K )   Ek

Trongăđóă:
- Ci:ăchiăphíăkhácăth ăiătínhătheoăđ nhăm căt ăl ă(i=1n);

(1-7)


18
- Dj:ăchiăphíăkhácăth ăjătínhăb ngăl păd ătoánă(j=1 m);
- Ek:ăchiăphíăkhácăth ăkăcóăliênăquanăkhácă(k=1l);
- TiGTGT-K:ăm căthu ăsu tăthu ăgiá tr ăgiaăt ngăđ iăv iăkho năm căchiăphíăkhácă
th ăiătínhătheoăđ nhăm căt ăl ;
- TjGTGT-K:ăm căthu ăsu tăthu ăgiáătr ăgiaăt ngăđ iăv iăkho năm căchiăphíăkhácă
th ăjătínhăb ngăl păd ătoán.
iăv iăm tăs ăcôngătrìnhăxâyăd ngăchuyênăngànhăcóăcácăy uăt ăchiăphíăđ că
th ,ăcôngătrìnhăs ăd ngăv năODA,ăn uăcònăcácăchiăphíăkhácăcóăliênăquanăthìăđ

căb ă

sungăcácăchiăphíănày.ăCh ăđ uăt ăquy tăđ nhăvàăch uătráchănhi măv ăquy tăđ nhăc aă
mình.
M tă s ă chiă phíă khácă n uă ch aă tínhăđ

căngayă thìăđ

căd ă tínhăđ aă vàoă d ă

toán công trình.
1.1.2.6. Xác đ nh chi phí d phòng
Chiăphíăd ăphòngăđ
kh iăl

căxácăđ nhăb ngă2ăy uăt :ăd ăphòngăchiăphíăchoăy uăt ă

ngăcôngăvi căphátăsinhăvàăd ăphòngăchiăphíăchoăy uăt ătr
Chiăphíăd ăphòngăđ

tăgiá.

căxácăđ nhătheoăcôngăth căsau:

GDP = GDP1 + GDP2
- Chiăphíăd ăphòngăchoăy uăt ăkh iăl

ngăcôngăvi căphátăsinh (GDP1 ) đtínhăb ngăt ăl ă(%)ătrênăt ngăchiăphíăxâyăd ng,ăchiăphíăthi tăb ,ăchiăphíăqu nălỦăd ă
án,ăchiăphíăt ăv năđ uăt ăxâyăd ngăvàăchiăphíăkhác.
GDP1 = (GXD + GTB + GQLDA + GTV + GK) x Kps
Kps :ălàăh ăs ăd ăphòngăchoăkh iăl

ngăcôngăvi căphátăsinhălàă5%.ă

- Chiăphíăd ăphòngăchoăy uăt ătr

tăgiáă(GDP2) đ

cătínhătheoăth iăgianăxâyă

d ngă côngă trìnhă (tínhă b ngă tháng,ă quỦ,ă n m)ă vàă ch ă s ă giáă xâyă d ngă ph ă h pă v iă
lo iăcôngătrình,ătheoăt ngăkhu v căxâyăd ng.ă


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×