Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm excel trong quản lý, xây dựng mới định mức chi phí sửa chữa thường xuyên tài sản cố định tại công ty khai thác công trình thủy lợi duy tiên, tỉnh hà nam

B

GIÁO D C VÀ ÀO T O
TR

B

NG

NÔNG NGHI P VÀ PTNT

I H C THU L I

BÙI VI T HÙNG

NGHIÊN C U
D NG M I

NG D NG PH N M M EXCEL TRONG QU N LÝ XÂY
NH M C S A CH A TH


NG XUYÊN TÀI S N C

NH T I CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH TH Y L I
DUY TIÊN – HÀ NAM

LU N V N TH C S

Hà N i - 2015
B

GIÁO D C VÀ ÀO T O

B

NÔNG NGHI P VÀ PTNT


TR

NG

I H C THU L I

BÙI VI T HÙNG

NGHIÊN C U
D NG M I

NG D NG PH N M M EXCEL TRONG QU N LÝ XÂY
NH M C S A CH A TH

NG XUYÊN TÀI S N C

NH T I CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH TH Y L I
DUY TIÊN – HÀ NAM

Chuyên ngành :

Qu n lý xây d ng


Mã s

60 – 58 – 03 - 02

:

LU N V N TH C S
Ng

ih

ng d n khoa h c: TS.

Hà N i – 2015

ng Kim H nhCHI PHÍ S A CH
V1
N m 2010
N m 2011
N m 2012
N m 2013
N m 2014

A MÁY ÓNG M
V2
2.713.849
3.270.924
2.691.549
2.567.871
3.860.861

TRONG 5 N
V3
6.695.458
6.691.424
8.259.026
6.245.458
7.854.752

M
V4
10.491.144
8.654.912
12.705.123
8.356.577
10.835.040

V5
11.692.440
12.956.789
11.913.771
11.456.789
14.442.086

16.559.032
15.705.246
17.704.254
15.358.576
18.216.832

CHI PHÍ S A CH A MÁY B M TRONG 5 N M
N
N
N
N
N

m 2010
m 2011
m 2012
m 2013
m 2014

1000
3860860,8
18860860,8
33860860,8
48860860,8
63860860,8

1500
7854752
22854752
37854752
52854752
67854752

4000
14442086,4
29442086,4
44442086,4
59442086,4
74442086,4

8000
18216832
33216832
48216832
63216832
78216832

75
10835040
25835040
40835040
55835040
70835040

200
14442086,4
29442086,4
44442086,4
59442086,4
74442086,4

800
18216832
33216832
48216832
63216832
78216832

CHI PHÍ S A CH A
N
N
N
N
N

m 2010
m 2011
m 2012
m 2013
m 2014

NG C TRONG 5 N M
33
37
3860860,8
7854752
18860860,8
22854752
33860860,8
37854752
48860860,8
52854752
63860860,8
67854752

2500
10835040
25835040
40835040
55835040
70835040

CHI PHÍ S A CH A KÊNH XÂY TRONG 5 N M

CHI PHÍ S A CH A C NG TRONG 5 N M
CHI PHÍ S N CÁNH C NG, NG B M TRONG 5 N M
CHI PHÍ ÁP TRÚC KÊNH XÂY TRONG 5 N M
CHI PHÍ N O VÉT KÊNH TRONG 5 N M
CHI PHÍ N O VÉT C NG TRONG 5 N M
CHI PHÍ N O VÉT B HÚT TR M B M TRONG 5 N M
CHI PHÍ GI I PHÓNG DÒNG CH Y TRONG 5 N M


V10
19.937.563
21.735.908
21.505.460
18.937.563
24.674.816

V1
V2
V3
V4
V5
V10

N m 2010
3860861
7854752
10835040
14442086
18216832
24674816

N m 2011
18860861
22854752
25835040
29442086
33216832
39674816

N m 2012
33860861
37854752
40835040
44442086
48216832
54674816

N m 2013
48860861
52854752
55835040
59442086
63216832
69674816


N m 2014
63860861
67854752
70835040
74442086
78216832
84674816


T NG H P CHI PHÍ S A CH A MÁY ÓNG
V1
V2
V3
N m 2010
2.713.849
6.695.458
10.491.144
N m 2011
3.270.924
6.691.424
8.654.912
N m 2012
2.691.549
8.259.026
12.705.123
N m 2013
2.567.871
6.245.458
8.356.577
N m 2014
3.860.861
7.854.752
10.835.040
Trung Bình máy
3.021.011
7.149.224
10.208.559
S l ng máy
16
4
55
Chi Phí 1 máy
188.813
1.787.306
185.610
H s đi u ch nh
1,12
1,06
1,06
Chi phí d báo
3.040.094
7.149.224
10.208.559
D báo n m 2015
3.409.251
7.591.653
10.839.604
tính g n đúng m c chi phí hàng n m c a m t lo i máy đóng m

N m
N m 2010
N m 2011
N m 2012
N m 2013
N m 2014
Chi phí d báo 2015 là

N m
N m 2010
N m 2011
N m 2012
N m 2013
N m 2014
Chi phí d báo 2015là

V1
2.713.849
3.270.924
2.691.549
2.567.871
3.860.861

V1
2.713.849
3.270.924
2.691.549
2.567.871
3.860.861

D

báo

2992386,5
2892107,333
2811048,25
3.021.011

D

báo

2.892.107
2.843.448
3.040.094

D

B

V2
6.695.458
6.691.424
8.259.026
6.245.458
7.854.752

D
V2
6.695.458
6.691.424
8.259.026
6.245.458
7.854.752

B


Bài toán 1
D BÁO CHI PHÍ SCTX TSC
N m
Chi phí SCTX
2010
91.256.357.689
2011
92.135.687.880
2012
85.744.556.789
2013
110.456.789.234
2014
97.755.448.811
2015
?

29
30
28
31
29
26

CHI PHÍ S A CH A MÁY B M TRONG 5 N M
Tên máy b m
1000
N m 2010
N m 2011
N m 2012
N m 2013
N m 2014
Trung Bình máy

1000
3.860.861
18.860.861
33.860.861
48.860.861
63.860.861
33.860.861

N M 2015
D báo

29,5
29
29,5
29,4
28,83333333

CHI PHÍ S A CH A M
1500

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

CHI PHÍ N O VÉT KÊNH TRONG 5 N M
N m 2010
N m 2010

2500
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

N m 2011


N m 2011
N m 2012
N m 2013
N m 2014
Trung Bình máy

d báo chi phí cho 2 n m ti p theo
d báo n u chi phí h t b ng này ti n thì m i thành ph n ph i h t bao nhiêu


5 NAM
M TRONG 5 N M VÀ D BÁO CHI PHÍ N M 2015
V4
V5
V10
T ng
11.692.440
16.559.032
19.937.563 68.089.486
12.956.789
15.705.246
21.735.908 69.015.203
11.913.771
17.704.254
21.505.460 74.779.183
11.456.789
15.358.576
18.937.563 62.922.834
14.442.086
18.216.832
24.674.816 79.884.387
12.492.375
16.708.788
21.358.262 70.938.219
3
14
11
4.164.125
1.193.485
1.941.660
1,06
1,03
1,07
12.492.375
16.708.788
21.358.262
13.272.670
17.249.033
22.763.348 75.125.559

Trung Bình N m
11.348.248
11.502.534
12.463.197
10.487.139
13.314.065
11.823.036

ÁO CHI PHÍ S A CH A MÁY ÓNG M C NG N
D báo
D báo
V3
10.491.144
8.654.912
6.693.441
12.705.123
9.573.028
7.215.303
8.356.577
10.617.060
6.972.842
10.835.040
10.051.939
7.149.224
10.208.559

M 2015 (PP TRUNG BÌNH DÀI H
D báo
V4
11.692.440
12.956.789
11.913.771
12.324.615
11.456.789
12.187.667
14.442.086
12.004.947
12.492.375

BÁO CHI PHÍ S A CH A MÁY ÓNG M C NG N
D báo
D báo
V3
10.491.144
8.654.912
7.215.303
12.705.123
10.617.060
7.065.303
8.356.577
9.905.537
7.453.079
10.835.040
10.632.247
7.149.224
10.208.559

M 2015 (PP TRUNG BÌNH
N
D báo
V4
11.692.440
12.956.789
11.913.771
12.187.667
11.456.789
12.109.116
14.442.086
12.604.215
12.492.375


Bài toán 1
D
N m
2010
2011
2012
2013
2014
2015

BÁO CHI PHÍ SCTX
Chi phí SCTX
91.256.357.689
92.135.687.880
85.744.556.789
110.456.789.234
97.755.448.811

P
120.000.000.000

Chi Phí

100.000.000.000

29
29,66666667
29,33333333
28,66666667

80.000.000.000
60.000.000.000
40.000.000.000
20.000.000.000
1

MÁY B M 1000
4000
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

N m 2012

N m 2013

8000 Trung bình n m
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

N m 2014

1000
1500
2500
4000
8000
nhom may

Trung Bình máy


u ti n ho c ng

cl i


CHI PHÍ S A CH A MÁY ÓNG M 5 NAM
CHI PHÍ S A CH A MÁY ÓNG M
25.000.000
N m 2010
20.000.000
N m 2011
15.000.000
N m 2012
10.000.000
N m 2013
N m 2014
5.000.000
5 NAM
V1

N m 2010

H N)
V5
16.559.032
15.705.246
17.704.254
15.358.576
18.216.832

D

V5
16.559.032
15.705.246
17.704.254
15.358.576
18.216.832

D

báo

16.132.139
16.656.177
16.331.777
16.708.788

V2

N m 2011

V3

V4

N m 2012

V6
19.937.563
21.735.908
21.505.460
18.937.563
24.674.816

D

V10
19.937.563
21.735.908
21.505.460
18.937.563
24.674.816

D

V5
N m 2013

báo

20.836.736
21.059.644
20.529.124
21.358.262

NG)
báo

16.656.177
16.256.025
17.093.221
16.708.788

báo

21.059.644
20.726.310
21.705.946
21.358.262

V10
N m 2014

5


X TSC

N M 2015 (PP TRUNG BÌNH
D báo
MA

89.712.200.786
96.112.344.634
97.985.598.278

NG, n=3)
Sai s chu n

#N/A
#N/A
89.712.200.786
96.112.344.634
97.985.598.278

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
8.593.762.438

97.985.598.278

2

3

4

5

CHI PHÍ S A CH A MÁY

Chart Title
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
1000
N m 2010

1500
N m 2011

2500
N m 20125 NAM


Y B M 1000

e

4000
N m 2013

N m 2014

8000


S d ng hàm TREND, FORECAST
N m

MÁY ÓNG
2011

85.000.000

79.850.000

81

77

cs a
D

N m
S máy đ

BÁO S

2010

Chi phí s a ch a
S máy đ

D

2010

BÁO CHI PHÍ S A CH
2011

cs a

81

77

Chi phí s a ch a

85.000.000

79.850.000

H s

đi u ch nh

Chi phí đi u ch nh

S

D NG HÀM SLOPE K T H P INTERCEPT
D

N m

BT2

2010

Chi phí s a ch a
S máy đ

S máy đ

MÁY ÓNG
2011

85.000.000

79.850.000

81

77

cs a
D

N m

BT3

BÁO S

2010

BÁO CHI PHÍ S A CH
2011

cs a

81

77

Chi phí s a ch a

85.000.000

79.850.000

H s

đi u ch nh

Chi phí đi u ch nh


Chi phí đi u ch nh


69


M

C S A CH A TRONG N M 2015
2012
2013

2014

2015
95.000.000

84.578.050

87.345.678

90.789.000

95

89

98

H A 103 MÁY ÓNG M
2012

TRONG N M 2015
2013

2014

?

2015

95

89

98

103

84.578.050

87.345.678

90.789.000

90.853.109
1,02
92.460.482

M

C S A CH A TRONG N M 2015
2012
2013

2014

2015

84.578.050

87.345.678

90.789.000

95.000.000

95

89

98

105

H A 103 MÁY ÓNG M
2012

TRONG N M 2015
2013

2014

2015

95

89

98

103

84.578.050

87.345.678

90.789.000

90.853.109
1,02
92 460 482


92.460.482#REF!

Y=AX+B
A
1,76908E-06
X

B
-63,27876599
95.000.000

A
356037,5875
X

B
54181237,9
103Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x